[zaloguj się]

NIEROBOTNY (10) ai

W pisowni łącznej (6), w rozłącznej (4).

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNnierobotny nNnierobotn(e)
Inierobotnym I
Vnierobotny V
pl
N subst nierobotn(e)
G nierobotnych
A subst nierobotn(e)
L nierobotnych

sg m N nierobotny (2).I nierobotnym (2),V nierobotny (1).n N nierobotn(e) (1).pl N subst nierobotn(e) (2).[G nierobotnych.]A subst nierobotn(e) (1).L nierobotnych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. robotny.

1. Leniwy, unikający pracy; desidiosus, fugiens a. impatiens laboris Cn (8): GlabGad P6; Niewiáſty Liwońſkie ſą vrodliwe/ ále nie robotne/ choćia máią Len ſláchetny á nie przędą go/ wolą gi przedáwáć á płotno kupowáć. BielKron 437v; Parcere labori, Szánowáć ſie/ nierobotnym być. Mącz 277c; GostGosp 150; Trąd [= truteń] nie leći ná pole y nie nośi miodu: [...] Więc kiedy go záłápią zdybią go v żłobu [...] Leb mu gnuśny vrwawſzy/ ná doł go zrzucáią/ Nád łáſym/ nierobotnym trądem ſię wznacaią [!]. KlonWor 45, 61; [Cresc 1571 601].
W przen (2): Z bárłogu wſtánie: tám iuż myśli nie ochotne/ Włoży zá nádrá ręce/ ręce nierobotne. Tu ſię iuż do kradzieży otwieráią wrotá KlonWor 34; Zápálcżywy koſtero/ kuflu nierobotny/ Márnotrawco/ leniwcże/ trądzie nieobrotny/ Vcż ſię ſkromnie vboſtwá ćierpieć chędogiego KlonWor 40.
2. Taki, który nie pracuje; nieużywany do pracy; laboris expers Mącz, Cn (2): Iniuges boves dicuntur a Festo qui sub iugo non fuerunt, Nierobotne/ nierolne woły. Mącz 177b, 282a; [wołów robotnych 32, wołów nierobotnych 35 LustrMalb I 63, 73].

Synonimy: 1. leniwy, 2. proznujący.

Cf ROBOTNY

AK