[zaloguj się]

NIEROZNY (12) ai

nierozny (15), nierożny (2), nierozny a. nierożny (2); nierozny GrzegRóżn, Mącz (2), GórnDworz, BiałKat, SarnStat (10); nierożny CzechEp, SkarKaz.

W pisowni łącznej (10), w rozłącznej (9).

e jasne, o pochylone.

Fleksja
sg
mNnierózny fNnieróznå nNnierózné
D D Dnieróznému
A A Anierózné
I Inieróżną Inieróznym
pl
N subst nierózn(e)
inne formy
pl m I - nieróznymi

sg m N nierózny (7).f N nieróznå (1).[I nieróżną.]n N nierózné (2).D nieróznému (1).A nierózné (3); -é (2), -(e) (1).I nieróznym (1).pl N subst nierózn(e) (2).I m nieróznymi (1), nieróznémi (1) SarnStat (1:1).

stp brak, Cn s.v. nierozeznany, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. różny.

Nie różniący się niczym, taki sam; indifferens Mącz, Calep; promiscuus Mącz; indiscretus Cn (19): Promiscuus, Zmieſzány/ poſpolity/ nie yednoſtáyny/ nierózny. Mącz 224b, 123b; [prosimy i upominamy i zaklinamy, aby [...] beli jednym, nie rozdzielonym na wieki ciałem, jednym ludem i jednym narodem, jedną nierożną Rzecząpospolitą [unius Reipublicae populus una indifferens Res publica] TestZygmAug 6].

nierożny od kogo, od czego (5): BierRozm 15; A thák ten Bog nie rozny ieſt od Bogá Báálá/ Molocha/ Bythoná/ y Bogá Tureckiego y Zydowſkiego/ z których żadny nie ma Syná áni cżynił kiedy cżego GrzegRóżn I; GórnDworz T3v; Ktorych ſłowam ábo świadectwam/ gdy ſię przypátrzymy: pewna/ iż nie rożne od pierwſzych/ owſzem toż twierdzących poznamy. CzechEp 298; SkarKaz 44b.

Wyrażenia: »jedno, nierozne i nierozdzielne ciało« [szyk zmienny] (5): iż iáko w iednym nieróznym nierozdźielnym ćiele káżda iednák część y káżdy członek oſobną powinność y ſpráwę właſną ma SarnStat 1002; Iż iuż Koroná Polſka y Wielkié Kśięſtwo Litewſkié ieſt iedno nierozdźielné y nierózné ćiáło SarnStat 1020, 1011, 1013, 1188.

»nic nie rożny« (2): Otoż masz państwa wielmożne Od niewolej nic nie rożne BierRozm 15; BiałKat b2v.

Szeregi: »jeden a nierozny« (1): z tych dwu Narodów ieden lud/ á iedno y nierozdźielné ćiáło/ y iedná Rzeczpoſpolita á nierózna byłá á mocnie trwáłá. SarnStat 1004. [Ponadto w wyrażeniu: »jedno, nierozne i nierozdzielne ciało« 5 r.]

»nierozny, (i) nierozdzielny« [szyk 3:1] (4): Calep 526b; [ziemię podlaską] w tytuł Korony Polſkiéy przywodźimy/ y ku iednému ćiáłu nieróznymi y nierozdźielnymi wrácamy/ wſczépiamy/ wpoiamy czáſy wiecznémi SarnStat 1038, 1002, 1059. [Ponadto w wyrażeniu: »jedno, nierozne i nierozdzielne ciało« 5 r.]

»zobopolny i nierozny« (1): vſtáwiamy/ iż té vrzędv z powinnośći vrzędu niech będą zobopólné y nie rózné tym ſpoſobem [indifferentia sic videlicet JanStat 294] SarnStat 311.

Synonim: nieroztargniony.

Cf BEZROŻNY, ROZNY

JB