[zaloguj się]

NIEUTOLONY (3) part praet pass pf

nieutolony (2), nieutulony (1); nieutolony KochTr, ZawJeft; nieutulony KochPs.

Zawsze w pisowni łącznej.

e jasne, pierwsze o pochylone; -on- (2) KochTr, ZawJeft, -ón- (1) KochPs.

Fleksja
sg
mNnientólony
Anieutólony
pl
I f nieutulonémi

sg m N nientólony (1).A nieutólony (2),[pl I f nieutulonémi.]

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

W funkcji przymiotnika: Niedający się ukoić, powstrzymać; niepocieszony (3): Nie płácz namilſza mátko: puść precz te kłopoty: Puść żal nieutólony ZawJeft 42; [Nieutulony/ Implacabilis Volck Nnnv].
Wyrażenie: »nieutulony(-e) płacz, [łzy]« (2): A pan záś ſłyſząc ludźi nędznych nárzekánié/ Y płácz nieutulóny/ y ćięſzkié wzdychánié: Powſtánę ią (powiáda) ná rátunek ſmutnych KochPs 17; KochTr 20; [Płákáłá tedy mátká iego [młodego Tobiasza] nieutulonémi łzámi [irremediabilibus lacrimis] WujBib Tob 10/4 (Linde) [idem Leop]].

Synonimy: niepocieszny, nieukojony, nieuśmierzony.

Cf NIEUTOLNY, UTULONY

KK