[zaloguj się]

NIEZAMIERZONY (10) part praet pass pf

W pisowni łącznej (9), w rozłącznej (1).

Oba e, a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniezamierzony fNniezamierzon(a)
G Gniezamierzonéj
A Aniezamierzoną
Iniezamierzonym Iniezamierzoną
V Vniezamierzonå
pl
A subst niezamierzon(e)

sg m N niezamierzony (2).I niezamierzonym (1).f N niezamierzon(a) (1).G niezamierzonéj (1).A niezamierzoną (1).I niezamierzoną (2).V niezamierzonå (1).pl A subst niezamierzon(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. zamierzyć.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego wymiarów nie da się określić, którego nie da się zmierzyć; nieograniczony (10): Phil M4; gdźie ty z Oycem/ y z Duchem świętym kroluieſz wiecżnie/ Bog na cżáſy niezamierzone błogoſławiony. Amen. LatHar 240, 340.

niezamierzony w czym (1): Iż śię też sſtał cżłowiekiem/ á będąc nawyżſzym y niezámierzonym w Mágeſtacie/ cżłowiekowi ſłuzył KuczbKat 35.

Wyrażenia: »kres ani czas niezamierzony« (1): Miłoſierdziu Páńſkiemu kres áni cżás nie zámierzony. RejPos 247v marg.

»żadnym kresem niezamierzony« (1): Wſzákże choćiaż obecnie ieſt Pan Bog ná wſzyſtkich mieyſcách y przy wſzyſtkich rzecżách/ żadnym kreſem niezámierzony KuczbKat 380.

Szeregi: »niezamierzony i wieczny« (1): y tychże obudwu nazacnieyſzych Polſkich y Litewſkich Narodów/ y téż ku rozſzérzeniu niezámierzonéy y wiecznéy czći/ ozdobie/ okraśie/ zmocnieniu/ [...] one ſtáre ſprzymierzenia ponowili SarnStat 1020.

»zupełny, (a) niezamierzony« (3): poſpolu y Ziemſkymy poſly, ktoręm zupelna niezamierozona [!] nocz [lege: moc] ieſt od wſſego riczerſtwa Corony they dana [quibus plena et non limitata ... potestas fuit data JanStat 698] ConPiotr 30; SarnStat 1059, 1188.

Synonimy: nieogarniony, nieprzebrany, nieskończony, niewyczerpany.

Cf ZAMIERZONY

JB