[zaloguj się]

NOSZE (7) sb pl t

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
pl
N nosze
G nosz(o)w
A nosze
L noszach

N nosze (2).G nosz(o)w (1).A nosze (3).L noszach (1).

Sl stp, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w.

1. Drągi do przenoszenia ciężarów; phalangae Cn (5): Vcżynićie też ſtoł z drzewá Setim [...] przy káżdey nodze będzye kołko złote/ w ktore záwłacżáć będzyecie noſze z drzewá Setim dla noſzenia BielKron 33, 33, 33v [2 r.].
Wyrażenie: »drzewca albo nosze« (1): Vcżynicie też nád nią [Arką] koronę złotą w okoł/ y cżterzy kolcá złote ná káżdym rogu álbo węgle/ w ktore będą záwłocżone drzewcá álbo noſze z drzewá Setim vdzyáłáne/ złotem okowáne/ ktorymiby mogł nośić Arkę/ á nie wyymowáć ich s tych kolec. BielKron 33.
2. Przyrząd do noszenia lub przenoszenia ciężarów; ferculum Cn (2): á tego pilnie ſtrzedz/ áby wſzędy przybywáło/ á nie vbywáło. Noſzow roznych/ co ſłomę nośić/ inſze co do żytá/ łopat do obijánia brogow. GostGosp 82.
Zwrot: »na noszach wynosić« (1): W leśie kiedy śiáná siekáią gęſtym/ zwozem káżdy co záraz trawę bráć/ bo ich trudno doyźrzeć: á to wſzyſcy iednáko wywiozą/ álbo ná noſzach wynoſzą: bo w leśie nie vſchnie rychło. GostGosp 106.

Synonimy: 2. drążki, jaśli, tragi.

Cf NOSIDŁO

TG