[zaloguj się]

NOWOWYMYŚLNY (1) ai

Fleksja

N pl subst nowomywyśln(e).

stp, Cn, Linde brak.

Niedawno wymyślony:

W połączeniu szeregowym: ácż y práwá Páńſkie y práwá wedle biegu ſwiátá tego ſłuſznie poſtánowione á znácżnie obiáſnione mamy/ przedſię co dáley tho w gorſze á w zawikłáńſze ſie ſpráwy y vdawamy y beſpiecżnie ich vżywamy/ [...] A to nam wſzytko rozumki náſze nowo wymyſlne/ omylne poſtawki/ pycha á ſłowká przekęſowáne cżynią. RejZwierc A3.

Synonim: nowozmyślny.

IM