[zaloguj się]

OBRZEZOWANIE (14) sb n

obrzezowanie (13), obrzazowanie (1) MycPrz.

Oba o, pierwsze e oraz oba a jasne; teksty nie oznaczają .

Fleksja
sg pl
N obrzezowani(e)
G obrzezowaniå
D obrzezowaniu
A obrzezowaniå
I obrzazowani(e)m

sg N obrzezowani(e) (6).G obrzezowaniå (6).D obrzezowaniu (1).[I obrzazowani(e)m.]pl A obrzezowaniå (1).

stp notuje, Cn s.v. obrzezek abo odrzezek, Linde XVI w. s.v. obrzezać.

1. Oddzielanie części od całości przy pomocy cięcia; caesura, putatio Mącz (5): Putatio, Obrzezowánie, odćinánie. Mącz 332d; Praeliganeum – Obrzezowanie na podleiſzego. Calep 834b.
a. O zabiegach pielęgnacyjnych przy roślinach (3): [dobrze ieſt/ áby cżáſu przerzecżonego też były obrzázowáne wſzytkie látorośli ná ktorych nie záwiązał ſię owoc álbo iednák te ktoreby miały być oberznione potem cżáſu poſpolitego obrzázowánia/ wſzakoż tákowe obrzázowánie mieścá nie ma w każdym rodzáiu winá Cresc 1571 317 (Linde), 314, 315 (Linde).]

obrzezowanie czego [= co jest poddane obrzezywaniu] (2): Putatorius, Co ku obrzezowániu drzew należy. Mącz 333a, 373c.

obrzezowanie czego [= co jest obrzezywane] (1): Caesura, Rozdarcie drzewá. Też roz/ſzcżepienie [!]/ álbo obrzezowánie ſczepów. Mącz 29d.

2. Rytualny zabieg obcinania napletka obowiązujący w judaizmie, symbol zawarcia przymierza z Bogiem oraz wewnętrznego oczyszczenia; circumcisio Vulg, PolAnt [w tym: czyje (1)] (9): obrzezowánie nie ieſt potrzebne tym co wierzą w Chryſtuſá Leop Gal 2 arg; odwrocę od was oblicże moie/ Bom odrzućił dni wáſze święte y odnowienia mieſiącow wáſzych/ y obrzezowánia waſze. BudBib 4.Esdr 1/31; Obrzázowánie/ pirworodźieńſtwá y inſze rzeczy/ á dziwnym kſztałtem tho Pan naſz Iezus Kryſtus wypełniwſzy od mienić raczył. MycPrz II B2v; przed Abráhámem/ nie było żadnego obrzezowánia CzechRozm 172v, 78, 88; [Beatitudo ergo hec in circumcisione tantum manet: an etiam in preputio? {(tho tilko wobrzazovanyv/ trwa/ thilko/ czyly/ theſz/ nyewobrzaſzanyv)} Glosy II nr 84/27, 28].

obrzezowanie kogo (2): Wywod od obrzezowánia dziatek. CzechRozm 258v marg, **6.

Wyrażenie: »cielesne obrzezowanie« (1): Iż pod zakonem poki było ćieleſne obrzezowánie/ poty miecżem zábijano CzechEp 48.

Synonimy: 1. obcinanie, odcinanie.

Cf OBRZEZOWAĆ, OBRZEZYWANIE

AS