[zaloguj się]

ODCINAĆ (63) vb impf

o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf odcinać
indicativus
praes
sg pl
1 odcinåm odcinåmy
2 odcinåcie
3 odcinå odcinają
imperativus
sg
2 odcinåj
conditionalis
pl
1 m pers byśmy odcinali
con praet
sg
3 m bodåj był odcinåł
impersonalis
praet odcinåno
participia
part praes act odcinając

inf odcinać (5).praes 1 sg odcinåm (32).3 sg odcinå (7).1 pl odcinåmy (2).2 pl odcinåcie (1).3 pl odcinają (5).imp 2 sg odcinåj (5).con 1 pl m pers byśmy odcinali (2).con praet 3 sg m bodåj był odcinåł (1).impers praet odcinåno (1).part praes act odcinając (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Tnąc lub zadając cios ostrzem oddzielać część od całości lub to, co jest do czegoś przymocowane; desecare, resecare Mącz, Calep, Cn; abscidere, recidere, rescindere Mącz, Calep; abscindere Mącz, Cn; praecidere, putare Mącz; incidere PolAnt; accidere, amputare, decidere, deputare, detruncare, peramputare, praetruncare, truncare Calep (62): Mącz 30a [3 r.], 372a, b, 377c [2 r.]; Succido ‒ Odeſpodz odcynam. Calep 1024a, 8a, 13a, 65a, 229b, 291a (16).

odcinać co (15): Colluco, [...] odćinam gałęźy które ciemnośc w leſie cziniły Mącz 59d, 332d; RejPosWstaw [1102]v; Denaso – Nos odczinąm. Calep 305b, 363b, [878]b; Phil L, R3 [2 r.]; WujNT Ioann 15 arg; iż w mieśćiéch brony wybiiáią y wyśiékáią/ kłotki odćináią SarnStat 961. Cf odcinać co od czego; co komu.

odcinać co od czego (1): wſiadſzy w iednę łodzią drugie kazał od brzegu odcinać [abrumpi] MiechGlab 4.

odcinać co komu (2), czemu (1): Enodari dicuntur arbores cum nodi eis amputantur, Gdy ym ſęki odćináyą. Mącz 249a; drugim ocży kłoto/ ręce odćinano/ nogi vtrącano SkarŻyw 441, 321.

odcinać kogo [= wisielca] (1): boday mię był zábit odćinał/ czobych był iuż zarázem odćirpiał. RejZwierc 101.

Przen (22):

odcinać co (6): odćinay oko niepátrząc gdzie nietrzebá: odćinay rękę niedotykáiąc ſię do duſzy ſzkodzi: [...] odćinay y nogę nieidąc tám gdzie by ſię wzgorſzyć miał. SkarŻyw 321; WujNT 366 marg. Cf odcinać co czym.

odcinać co czym (2): ábyſmy ſię ich wyſtrzegáli/ á nie oſkarzáli ich/ heretyctwo ich śiekierą piſmá ś. odćináiąc. CzechEp 42, 342.

a) Wykluczać ze społeczności Kościoła przez klątwę [kogo] (5): mamy sſtąd nápominánie/ ábyſmy nie rychło odćináli brátá CzechEp 40.

odcinać od czego (3): KrowObr 38w cf W połączeniu szeregowym; SkarJedn 132; SkarŻyw 90 cf »odcinać i odmiatać«.

odcinać z czego (1): WujJudConf 139v cf »odrzucać albo odcinać«.

W połączeniu szeregowym (1): przeſto my [...] ćiebie od kośćiołá Swiętego/ odćinamy y odſądzamy/ y odłątzamy. KrowObr 38v.

Szeregi: »odcinać i odmiatać« (2): odćinam ćię/ Ceſarzu/ y odmiátam y żonę twoię/ od przyimowánia niepomázánych táiemnic Páná Chryſtuſa SkarJedn 132 [idem] SkarŻyw 90.

»odrzucać albo odcinać« (1): ábyſmy nieodrzucáli/ álbo nieodćináli z kośćiołá tych/ ktorych Pan Bog wyrzućić niechce WujJudConf 139v.

b) Usuwać fragmenty tekstu [co] (2): ktorzy w Kśięgách Piſmá świętego przebieraćie/ á ktore ſie wam podoba odćinaćie WujJud 29; WujNT przedm 7.
c) Likwidować, usuwać; sprawiać, aby coś przestało lub nie zaczęło trwać lub oddziaływać [co] (8): Lepiéyci ten ráz [...] zloſci odcinatz/ niżli na potym do cżyſtza ié zoſtawiatz. OpecŻyw 191v; Dlugą niemoc odćina lekárż BibRadz Eccli 10/10; Praecidere inimicias per translationem, Odćináć nieprziyacielſtwá. To yeſt/ Porownać a ziednać ſie. Mącz 30a; GórnDworz Ff7; nie zákázuie rozſpráſzáć buntow heretyckich/ vſtá záwieráiąc/ mowienia wolność odćináć CzechEp 39.

odcinać komu (2): Krzywdá ſczęśćia omylnégo/ Odćinać kwitniącé látá Nagle ćię zdéymuiąc z świátá. ZawJeft 44. Cf odcinać komu czym.

odcinać komu (sobie) czym (1): kto ſobie nádzieię do wſzytkiego zárzekánim dobrowolnym odćina. SkarŻyw 596.

Szeregi: »obrzezować i odcinać« (1): Obrzezuy y odćinay zbytki y kochániá twoie SkarŻyw 4.

»odcinać i umarzać« (1): Woyná Chriſtiáńſká [...] żywotá tego docżeśnego/ nikomu nie odeymuie. Lecż to tylko odćina y vmarza/ coby było ná przekáźie [...] ku onemu przyſzłemu żywotowi wiecżnemu. CzechRozm 240v.

a. Przecinać to, co łączy część z całością [co] (1): Decollo – Garło odczinąm, ſczinąm. Calep 291b.
2. Pozbawiać wyodrębniających się części odcinając je [co] (1): Colluco [...] significat prophanae sylvae ramos officientes lumini decido – Odcinąm drzewo w cziemnim leſzie dłą ſzwiatłą. Calep 215b.

Synonimy: 1. odkrajać, odparać, odrzezować, odrzezywać, odsiekać, odsiekować, odstrzygać.

Formacje współrdzenne cf CIĄĆ.

Cf OBCINAĆ, ODCINAJĄCY, ODCINANIE, ODCINANY

KW