[zaloguj się]

ODMIENIAĆ SIĘ (103) vb impf

sie (67), się (36).

-e- (102), -ę- (1).

o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie); -e- (9), -é- (1) RejKup.

Fleksja
inf odmieniać się
indicativus
praes
sg pl
1 odmieniåm się
3 odmieniå się odmieniają się
praet
sg pl
3 m odmieniåł się m pers odmieniali się
f odmieniała się m an
n odmieniało się subst odmieniały się
fut
sg
3 m będzie się odmieniåł
imperativus
sg pl
2 odmieniåj się
3 niechaj się odmieniają
conditionalis
sg
3 m by się odmieniåł
f by się odmieniała

inf odmieniać się (14).praes 1 sg odmieniåm się (3).3 sg odmieniå się (31).3 pl odmieniają się (22).praet 3 sg m odmieniåł się (2). f odmieniała się (2). n odmieniało się (2).3 pl m pers odmieniali się (5). subst odmieniały się (7).fut 3 sg m będzie się odmieniåł (1).imp 2 sg odmieniåj się (1).3 pl niechaj się odmieniają (1).con 3 sg m by się odmieniåł (5). f by się odmieniała (1).part praes act odmieniając się (6).

stp s.v. odmieniać, Cn notuje, Linde XVIXVIII w. s.v. odmienić.

1. Ulegać zmianie, przekształcać się, stawać się innym niż poprzednio; być zmienianym, przeinaczanym; z przeczeniem: trwać w niezmienionym stanie, trwać wiecznie; mutari PolAnt, Modrz, Cn; alterari PolAnt; commutari Modrz; transfigurari, variari Cn (81): FalZioł V 2, 7; w ſiedm lath ſie dziećię odmienia y mowę miewa doſtatecżną/ potym zawſze w ſiedm lath inſza bywa w cżłowiecże ſprawa y odmiana. KłosAlg A3v; LibLeg 11/141; Diar 56; Abowiem miałaliby być ta forma RP, ktora i do tego czasu jeszcze jest – jakoż P. Boże uchować racz aby się odmieniać miała – tedy sjemy bywać muszą DiarDop 113; KwiatKsiąż O2; SienLek 24v; A przeto kto chce vyść dobrze/ miedzy ták wielem ludzi/ y vdáć ſie zá iednego z nich/ [...] znáiąc co w kim ieſt/ cżym then od tego rozny/ áby ſie też y on odmieniał ná cżás: według przyrodzenia thych miedzy kthoremi żyć będzie. GórnDworz K5; ábowiem ludzie w dobrym bycie [...] poſpolicie ſie odmieniáią/ y ſtawáią ſie nieſpráwiedliwemi/ niepowſcięgliwemi GórnDworz Hh3; Widziſz też iż ſie Mieſiąc vſtáwicżnie odmieniáć á odnawiáć muśi. RejZwierc 171v, 42; BielSpr 63; BudBib c2v, Iob 38/14, Mal 3/6; W chudobie zacne ſtany wſzák ſie odmieniáią MycPrz I B2v, B2v; Ale noc y dzień/ ſłońce/ y kſiężyć [!]/ látá/ mieſiące/ y dni/ ty mogą być wiecżnymi názwáne/ iż ſie od ſtworzeniá świátá nie odmieniáią/ ále porządkiem ſwym od Bogá raz poſtánowionym idą. CzechRozm 84, 86v, 261v; Przeto też cżáſem zá málucżkim wieśći iákiey powienieniem ták ſię odmieniáią/ że ktorzi byli we cżći y w sławie/ hnet bywáią niesławni y nieucżćiwi. ModrzBaz 57; Bo niektorzy [heretycy] chytro táiąc błędy ſwoie/ ſkoro Papieżmi zoſtáli/ wnet ſię odmieniáli/ á błędliwey náuki zápomniáwſzi/ Katolicką y Apoſtolſką przykłádem innych wſzytkich rozśiewáli. SkarJedn 396; CzechEp 145; NiemObr 65; W Wenećiey Kśiążę zda ſię że nic nie czyni/ nic nie włáda/ á gdy vmrże/ nic ſię nie odmienia/ iáko by też Kśiążę nie vmárło GórnRozm M4, C4, E2; Consto – Stałym być, nieodmieniac ſie. Calep 249b; WujNT 765; SkarKazSej 701b.

odmieniać się do czego [= w co] (1): A dla tegoż ſię też do wſzythkiego odmieniáiąc [in omnia transformata] [stworzenie = przyroda] ſłuży twey hoynośći BibRadz Sap 16/25.

[odmieniać się z czego: Na tákiey źiemi kocha śię zboże/ y ſzcżepie też odmienia śię z płonnośći w dobroć owocu Cresc 1571 94, 370.]

odmieniać się k czemu (1): Wſſytki nocne burzliwe mgły y gęſte cżarnośći/ Ty ſie práwie odmieniáyą nam k wdzyęcżney ſwiátłośći [nox sicut dies illuminabitur Vulg Ps 138/12–13] LubPs eev.

[odmieniać się ku czemu [= przybierać coś]: bowiem táki [człowiek] odmienia śię z zuchwáłośći w nabożność/ z łákomſtwá ku ſzcżodrośći/ z pychy w pokorę Cresc 1571 370.]

odmieniać się nad co [= od czego] (1): STAránie ſie nie zmieni nic Przodków poſtępkow [...]. Nie odmieniáiąc ſie nic nad ſpráwy przodków ſwych MycPrz I A2v.

odmieniać się w kogo, w co (4): Leop Eccli 6/9; Abowiem ſie to páńſtwo [rzymskie] [...] w rozliczne Regimentá odmieniáło. Byli Krolowie/ byli potym Senatorowie/ y rozlicżni ſtanowie y vrzędnicy/ byli potym Ceſárze RejAp BB3v; RejZwierc 241v; JanNKarKoch G2.

odmieniać się w co [= przybierać co] (2): Bo z pićia zbytniego odmieniáią ſię ludżie [!]/ nie inácżey iedno iáko od Cyrcewych trunkow w rozmáite kſztałty/ á iáko Virgilius powieda/ w twarz y w ſkorę bydlęcą. ModrzBaz 52v; KlonWor 2; [gdyby tákiego winá przylał w drugie choćia dobre [...]/ tedy śię też od niego pſuie á w iego zły ſmák odmienia. Cresc 1571 347, 94, 370]. Cf »odmieniać się w naturę inszą«.

odmieniać się w czym [= pod jakim względem] (1): RejPos 302 cf »nieodmiennie stać a nie odmieniać się«.

W porównaniach (5): Zaſz tákich nie widamy co ſie ożeniáią/ Iáko gęśi ná wioſnę ták ſie odmieniáią. RejWiz 56v; Powieść człowieká pobożnego ieſt vſtáwiczná mądrość/ ále ſzalony odmienia ſię iáko mieſiąc. BibRadz Eccli 27/11; Nie odmieniayże ſie iáko Márzeć ná Wioſnę/ gdzie iednego dniá będzie y deſzcż y iáſno y krupy/ ále ſtoy ſtátecżnie przy onych ſwych pocżćiwych obycżáioch RejZwierc 24v; Widziſz żeć ſą ná ſwiecie ty wſzytki rzecży około ktorych ſie náſze ſmyſły wiercą á odmieniáią/ iáko plewy ná ſcieſce/ ktore álbo podepczą/ álbo ie wicher roznieſie. RejZwierc 103v; Z kąd tę nieſtałość białégłowy máią/ Ze ſye/ iáko wiátr letni/ odmieniáią. KochPieś 16. [Cf też c. Zwrot.]

W charakterystycznych połączeniach: czasem się odmieniać, często(kroć) (6), na czas, ustawicznie; odmieniać się dziwnemi sposobami; odmieniać się z bojaźni, z gniewu, z picia, z pracej, z wesela; odmieniać się w swą naturę, w rozmaite kształty, w zły smak; odmieniać się nad sprawy przodkow.

Fraza: »fortuna się odmienia« (2): rádáć ſie fortuná cżęſtokroć odmienia BielKron 256v, 129.
Zwroty: »z czasem się odmieniać« (1): zaſz niewiecie iż fortuná s cżáſem rádá ſie cżęſto odmienia/ po nieſzcżęſciu bywa ſzcżęſcie. BielKron 129.

»odmieniać się na lepsze« (1): NAwiedzenie ſług Bożych/ domom obcym/ ſzczęśćie iákie y błogoſłáwieńſtwo przynośi: gdy w nie wchodzą/ mieścá ſię vśláchćiáią y odmieniáią ná lepſze. SkarKaz 579a.

»odmieniać się w naturę inszą« (1): pan Kochánowſki chciał áby ná zádnym /o/ po którymby ſzłá litèrá m/ albo n. krèſká żadna kłádźiona nie byłá; iáko w tym ſłowie dom/ dzwon/ etć. á to względem tego, że ſie to /o/ odmienia w náturę inſzą gwoli m/ álbo n JanNKar F2.

»rozno się odmieniać« (1): bywać też to w káżdey ſpráwie ziemſkiej/ iż ſie rozno rzecży odmieniáć muſzą RejPos 37.

Szeregi: »nie naruszyć się ani odmieniać« (1): Tákżeć y ine ſpráwy co ich nie widamy/ [...] Nigdy ſie nie náruſzą áni odmieniáią/ Ták ſobye vſtáwicżnie bez ſkázy mieſzkáią. RejWiz 115v.

»nieodmiennie stać a nie odmieniać się« (1): vpomináiąc mocno káżdego/ áby nieodmiennie ſtał/ á nie odmieniał ſie w poznániu Páná ſwoiego Iezuſá Kriſtuſá. RejPos 302.

a. Przeobrażać się, przeistaczać się, stawać się czymś innym; converti Vulg (20): A ktoryż inſzy może być Bog obrotny ktory ſię ták odmienia? iż cżaſem ieſt tym á cżáſem owym/ cżáſem w Perſonách/ cżáſem záſię Perſony w nim/ cżáſem w Iſtnośći/ ktora Perſoną nie ieſt/ cżáſem Iſtność w nim? GrzegRóżn Kv, I2; iż ten chleb y wino (ktore ſie iuż nie odmieniáią) ieſt ciáło y kreẃ Páná Kryſtuſowá. RejPos Wiecz3 96v; BiałKat 316.

odmieniać się na co (1): Kiedy iuż [mgły] wzgorę doydą powietrza źimnego/ To ſie iuż tám odmienia záwżdy nacż dziwnego. Albo w deſzcż álbo w krupy/ á cżáſem też w grády RejWiz 150v.

odmieniać się w kogo, w co (9): Thuć dopiero widźiemy iáko ſzáthan ſzáleie/ y iáko ſię w dźiwne potwory odmienia GrzegRóżn F4v; OrzQuin Vv; RejPos 251; RejPosWiecz3 96v; WujJud 163v; Ziemſkie rzecży odmieniáły ſie w wodne/ á pływaiące odmieniáły ſię wziemię. BudBib c2v; w Polſkim [języku] iuż ná tym mieyſcu, odmięnia ſie /g/ w literę /i/ JanNKar E4; vcżyniliſmy dekret/ iż to ieſt bluźnierſtwo wielkie/ mowić/ áby ſię chleb iſtotnie odmieniał w ćiáło Páńſkie. ReszPrz 58.

odmieniać się w kogo, w co [= przybierać coś] (6): Abowiem thám niebywa prawdziwe wyrzucenie Dijabłow/ iedno tylko ludzkie zmamienie/ gdzie ſie Duch nietzyſty odmienia w poſtáwę Aniołá ſwiátłośći KrowObr 120v; WujJud 164v; Nád wſzyćiek rozum świeckiey Philozophiey/ odmienia ſię iśtność chlebowa/ w iſtność inſzą SkarŻyw 337; iż to cokolwiek ſię w tákie y owákie oſoby odmienia/ cokolwiek náturę inſzą ná ſię bierze/ [...] żadną miárą tho wiecżnie trwáć nie może CzechEp 214; Słowo sſtáło ſię ćiáłem: áby ſię człowiek pokármem nápráwił: á ćiáłá Bogá ſwego pożywáiąc/ w Bozką ſię náturę odmieniał y ſynem Bożym zoſtawał. SkarKaz 488b, 84a.

W połączeniu z wyrazem określonym przydawkąinszy” (2): [w koronacji] maſz téż to/ iż przez świątość pomázánia świętégo/ któré od Kápłaná Król bierze/ tych rzeczy doſtawa/ ſercá nowégo/ przez któré odmienia ſye w człowieká inſzégo OrzQuin Vv; SkarŻyw 337.

W charakterystycznych połączeniach: istotnie się odmieniać, prawie, wielekroć, nad wszyciek rozum; w [jaką, czego] istność się odmieniać (2), w [jaką] naturę, w [jaką] osobę; mocą słowa bożego się odmieniać, sprawą boską.

b. O przemienieniu Chrystusa (1): Y ná on cżás to ſpominał Gdy ſię ná gorze odmieniał MWilkHist H2.
c. Zmieniać swoje poglądy, zamiary, wiarę (5): Paweł radzj Kupcowi aby ſię nie odmiéniał RejKup ſ8v; RejAp 40 marg, Ee3v; ábyſmy iednego ſámego P. Bogá mieli/ nigdy do inego y do wiar innych nie przyſtáiąc áni ſię odmieniáiąc SkarKazSej 678a.

W porównaniu (1): CzechRozm 172 cf Zwrot.

Zwrot: »w wierze się odmieniać« (1): iáko tych co ſie teraz ku nim [Żydom] nowo od Krzéśćian przyłącżáią/ á cżęſto ſie w wierze ſwey/ iáko kur Indyiſki w grzebieniu ſwym odmieniáią. CzechRozm 172.
d. Dziać się, toczyć się (1): á co thobie do tego/ niechay ſie ſwiát kołyſze iáko chce w możnoſciach ſwych/ niechay ſie rzecży odmieniáią iáko chcą/ nic sie temu nie dziwuy/ kilobyś ty náſládował Páná ſwoiego RejPos 280v.
e. Zatracać się, ginąć(2): iáko ſie zá náſzey pámięći [królestwa] burzyły/ iáko ſie odmieniáły/ iáko ſie oni poteſtatowie w nich łomili/ pádáli/ á w niwecż obrácali RejZwierc 185, 42.
2. Następować jeden po drugim; być zastępowanym czymś innym; mutari, verti Mącz (12): thack my Luthphibaſza odpowyedzyal. yſz dlya thego nathy polya nyewyſſylano abowyem sye thymy czassy Sandziaczi odmyenyaly LibLeg 9/51; przetho ſie odmieniáli cżęſto/ iedni chodźili ieść/ á ći co iedli przychodźili. BielKron 454; Mącz 173d; RejAp BB3v; Cżęſto ſie odmieniáią dzierżáwce Koronni RejZwierc 195; [w kalendarzu znajduje się] Litterá/ Niedźielę káżdą wyrażáiąca/ ktora ſię co rok odmienia LatHar [+ 12]v.

odmieniać się na co (1): iáko ſie záwżdy odmieniáć miáły kroleſtwá na inſze narody RejAp 63.

odmieniać się za co (1): Tempus Hyemis vertitur, vel mutatur aestate, Odmienia ſie zá láto. Mącz 486a.

odmieniać się po kim [w podmiocie i dopełnieniu ten sam rzeczownik] (1): nie tylo domy y fámilie: ále y Kroleſtwá y Monárchie wielkie vſtáią y vpadáią/ y narod ſię po narodźie ná źiemi odmienia. SkarKazSej 664a.

odmieniać się w czym (1): Kápłáńſkich fámiliey 24. bylo/ [...] á co tydzień ſię w ſlużbie Páńſkiey odmieniáły. LatHar 685 marg.

Zwrot: »odmieniać się jeden po drugim« (1): Per vices, Odmieniáyąc ſie yeden po drugim. Mącz 290b.
a. [Robić coś na przemian [czym i czym]: obroczywſſy ſie ku oltarzovj maÿą [...] ſtacz przeſs hymnj Spiewania aſz do gloria patri. A potym na pyrwſzÿ pſalm maÿą wſzythkÿ ſtacz. A tak ſie mayą odmienÿacz ſiedzenim y ſtanÿm aſz do konicza pſalmow. StatNorb 2v.]
b. W gramatyce: deklinować się (1): casus accidens nominis apud Grammaticos, Stopień álbo ſzczebel/ po których imioná ſtępuyą y odmieniayą ſie. Mącz 329a.
3. Przebierać się, zmieniać ubiór (3):
Zwrot: »odmieniać się w strój, w szaty« [szyk zmienny] (2:1): Ciągnął potym Mauryc ná drugie Biſkupy y kápłany/ zwłaſzcżá we Fránkoniey/ wſzędzie przed nim vćiekáli/ ábo ſie w ſzáty odmieniály. BielKron 236v; Poććiwieyći tobie być w ſwym właſnym vbiorze/ Niż ſie cżęſto odmieniać/ w cudzy ſtroy w komorze. BielSat Dv [idem] BielRozm 25.
4. Mienić się różnymi kolorami [od czego] (1): Od proporcow ſie roznych ſłonce odmieniáło. StryjWjaz B2.
5. Nie dotrzymywać danego słowa; mutari Vulg (3): Leop Mal 3/6; który [Bóg] ſie nie odmienia/ áni żáłuie tego/ gdy co komu dáruie. CzechRozm 36v; Bogći prawdźiwy nie ieſt iáko cżłowiek/ ktoryby ſię miał odmieniáć y nie cżynić tego co kiedy wyrzekł vſty ſwymi. CzechEp 204.
6. Różnić się od innych (3): Moczy thych kamieni/ według ich rozmagitych rodzaiow albo oſob: odmieniaią ſie FalZioł IV 47a; GlabGad A7v.

odmieniać się czym od kogo (1): KrowObr 133v cf Szereg.

Szereg: »odmieniać się i odłączać« (1): ále thylko o thych Mnichách dziſieyſzego wieku będę mowił/ [...] ktorzy áni ná puſztzy oſobno nie mięſſkáią/ áni ſię wżadney náuce pobożney ćwitzą/ iedno tylko ſukniámi/ y golenim głow/ od inſzych ludzi ſię odmieniáią y odłątzáią. KrowObr 133v.

Synonimy: 6. oddzielać się, odgraniczać się, odłączać się, odrażać się, odstrzelać się, odstrzelawać się.

Formacje współrdzenne cf MIENIĆ.

Cf ODMIENIAJĄCY SIĘ

MP