[zaloguj się]

[PAŹDZIERNY ai

Fleksja

N sg m påździerny.

stp brak, Cn w innym znaczeniu s.v. paździor, Linde także XVIII w.: październy, paździorny w innym znaczeniu.

Przymiotnik odpaździora. „paździerze”; w funkcji rzeczownika: październik: Sic declinantur Adiectiua in BER, CER, STER. Celeber Záwołány. Saluber Zdrowy September Wrzeſienny. October Październy. Nouember Liſtopádny. December Grudniowy, acer Oſtry UrsinGramm 152 (Linde s.v. październik).

Cf PAŹDZIERNIK, PAŹDZIERZEŃ, PAŹDZIORNY]

KW