[zaloguj się]

PODSYCAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg f con by podsycała.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w. s.v. podsycić.

Podniecać wrogość, podburzać [kogo czym przeciw czemu]: ktora [zwierzchność chrześcijańska] [...] gdyby ſię z temi ſektarzámi ták iáwnie nie kumáłá/ powinowáćiłá/ iurgieltámi/ dáninámi/ y vrzędámi przećiw kośćiołowi ich niepodſycáłá: tedy [...] niedługoby ten Luterſki Duch/ iuż też podſtały/ z nich wywietrzał. PowodPr 39.

Synonimy: podburzać, podszczuwać, poduszczać.

Formacje współrdzenne cf SYCIĆ.

KW