[zaloguj się]

PORACHOWAĆ (8) vb pf

porachować (7), porachnować (1); porachować : porachnować ZapKościer (1:1).

Oba o oraz oba a jasne.

Fleksja
inf porachować
praet
pl
3 m pers porachnowali
impersonalis
praet porachowåno
con by porachowåno
participia
part praet act porachowåwszy

inf porachować (3).fut 3 sg porachuje (1).praet 3 pl m pers porachnowali (1).impers praet porachowåno (1).con by porachowåno (1).part praet act porachowåwszy (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
1. Policzyć; censere numerum, commetiri numero, comprehendere numerum, digerere in numerum, enumerare, inire numerum, pernumerare, recensere numerum, subducere numerum a. radonem, transnumerare Cn [kogo, co] (7): Prziydźie narody pánu poráchowáć/ Którzy ſye będą z Sionu miánowáć. KochPs 130; ZapKościer 1582/26v; co ſię tknie Europy/ iáko wielka Grecya/ Mácedonia/ Ruś/ Wołoſzy/ Moſkwá. Co gdy kto poráchuie/ muśi mi to przyznáć/ iż gdy naznácżniey kwitnęło kroleſtwo P. ledwie nád piątą cżęśćią/ roſkázował [papież]. NiemObr 59; SarnStat 853; zdáłobymi ſię/ áby wſzytkie in genere dobrá Rzeczypoſp: y Krolá Iego M. [...] rewidowáne/ y ſłuſznie táxowáne były: á ich wſzytki prowentá żeby ná trzy częśći przykłádem Stároſtw Inflanckich rozdzielono y poráchowano. VotSzl D.
Zwrot: »porachnować pieniądze« (1): opatrzny Piotr Pek Creditor, y Blazey Fafrink debitor porachnowaly te pieniędzy ktorich Blazey Fafrink od tego Piotra Peka, [...] na Renty wziąl ZapKościer 1595/88.
Przen: Ocenić [kogo, co] (1):

porachować czym (1): CzechEp 25 cf Szereg.

[Zwrot: »możności a siły swoje porachować«: ábyſmy ich nie náſládowáli/ ták tych ktorzy ná złym gruncie ſadzáią budowánie wiary ſwoiey/ [...]/ iáko y tych ktorzy możnośći á śił ſwoich nie poráchowawſzy/ nie dokonywáią zácżęcia ſwoiego vcżynkámi ſwoimi/ chcąc otrzymáć vſpráwiedliwienie GilPos 100v.]
Szereg: »porachować i rozeznać« (1): daymy ſię komu pobożnemu ſłowem Bożym poráchowáć y rozeznác [!]: Kto tu ieſt bliżſzy Bogá/ kto Chriſtuſá CzechEp 25.
2. Zaliczyć na poczet [co komu] (1): Podymné Stároſtóm między inſzémi prowentámi poráchowano SarnStat 354.

Synonim: policzyć.

Formacje współrdzenne cf RACHOWAĆ.

Cf [PORACHOWANIE], PORACHOWANY

MN