[zaloguj się]

PRZEPLATANY (10) part praet pass pf i impf

pf (9), impf (1) (-an) Oczko.

przeplatany (7), przepletan, przepletany (3); przeplatany SkarŻyw (2), PudłFr, Calep, KochFrag (2); przepletan(y) Oczko, SkarJedn; przeplatany : przepletany Mącz (1:1).

przeplatany (9), przepletan (1).

e jasne; -plå- (4), -pla- (3); -plå- Mącz, Calep; -pla- PudłFr; -plå- : -pla- SkarŻyw (1:1), KochFrag (1:1); -any, -ån; w przepletany drugie e jasne.

Fleksja
sg
mNprzeplatany, przepletån fNprzeplåtanå
G Gprzepletan(e)j
Aprzeplåtany Aprzeplåtaną
pl
N subst przepletan(e)
L przeplåtanych

sg m N przeplatany (3), przepletån (1); ~ (attrib) -any (1); ~ (praed) -any (1) PudłFr, -ån (1) Oczko.[A przeplåtany.]f N przeplåtanå (2).G przepletan(e)j (1).A przeplåtaną (1).pl N subst przepletan(e) (1).L przeplåtanych (1).

stp s.v. przeplatać, Cn brak, Linde także XVIII w. s.v. przepleść.

1. Mający wplecione (zwykle na przemian) jakieś elementy różniące się od reszty, przetkany czymś (7): Vestis intertexta, Przeplatána ſuknia. Mącz 453c.

[przeplatany w co [= w jakiś deseń]: pas przeplatany w winne grono śrzebrny, pozłocisty InwMieszcz 1584 nr 253.]

przeplatany czym (5): SkarJedn 147; Wy wſzátách złotem przeplátánych chodzićie SkarŻyw 52; PRawdę mowiąc/ nadobny wieniec ieſt różány: Lecz wdźięcznieyſzy/ fiołki kiedy przeplátány. PudłFr 10; ná nim [oblubieńcu] złoty płaſcz y złoty więniec Perłámi przeplátány/ goré znákomity KochFrag 22, 27.

przeplatany z czym (1): Z tego wſzytkiego vrobić kazał Moyżeſz Infułę z złotą blachą/ [...] z drogiemi kámieńmi przeplatáną. SkarŻyw 491.

W porównaniach (2): Tyś/ powieda/ náuki y wiáry iáko złotem przepletáney tkánice z ſzáty Chryſtuſowey/ zroſkazánia tegoż zakonodawce [...] dochował SkarJedn 147; Iáko leliia różą przeplatána/ Zdáłá mi ſie twarz twoiá málowána KochFrag 27.

W charakterystycznych połączeniach: przeplatana(-y) infuła, pas, suknia, szata, tkanica, złoty płaszcz i złoty więniec; przeplatany w winne grono; przeplatany drogiemi kamieńmi, fijołki, perłami, rożą, złotem (2).

[Przen [czym]: gdy ogień ſiárcżány pádał z niebá/ á ſlicżne y bogáte miáſtá palił/ s ktorych rázem dym ſrogi s płomieniem zmieſzány iſkrámi przeplatány kurzył ſie GilPos 147.]
2. [Przetkany przez coś, wpleciony w coś [między czym (pl)]: paciorki śrzebrne, białe, między nimi przeplatane wiątsze, pozłociste InwMieszcz 1559 nr 84.]
3. Zespolony, złączony przez przełożenie jednego elementu przez drugi (1): Concratitius – Nakrziz vłoſoni wkrąte vcizinony [!], prezepliątani [!]. Calep 234a.
a. [Utworzony przez przeplatanie: Teraz miła [...] Nimpho Słowieńska [...] Nawiedź [...] Gęste lasy, śliczne sady [...] I dom z drzewa budowany, I mój chłodnik przeplatany. ZbylWieś 32.

przeplatany czym: Nie zayrzę ia nikomu [...] ni ſklepow zákrytych/ Ni koſztownych páłacow/ Mam chłodnik przeplátány klonem gáłęźiſtym: Mam dom z iodły ćioſáney ZbylŻyw A2 (Linde s.v. przepleść).]

4. O wzajemnie różniących się elementach: znajdować się obok siebie na jakiejś powierzchni [czym] (1): Emblema, [...] Też aſtrichy naziemne gdy cegły ſą rozmáyitemi fárbami przeplietáne [tj. różnobarwne cegły wzajemnie się przeplatające] Mącz 102b.
5. Wstawiany w określonych odstępach czasowych; przen (1): Co czáſu Rzymian ludźie mądrzy óbaczywſzy/ áby Rok á w nim czáſy y Swiętá niebłądźiły/ ták go obráchowáli: iż dźień ón co zbywał/ co lat kilko był przepletan. Oczko 29v.

Synonimy: 1. przetkany, przetykany.

Cf PRZEPLATAĆ

SBu