[zaloguj się]

PRZETYKANY (3) part praet pass pf

e prawdopodobnie jasne (tak w prze-); a jasne.

Fleksja
sg
fN nNprzetykan(e)
Gprzetykan(e)j G
pl
A subst przetykan(e)

sg [f G przetykan(e)j.]n N przetykan(e) (1).pl A subst przetykan(e) (2).

stp s.v. przetykać, Cn s.v. wyszywany, Linde także XVIII w. s.v. przetknąć.

W którym lub na którym wyróżniające się kolorem elementy ozdobne [czym] (3): Ale my [...]/ przedſię ſtánąwſzy w málowáney formie/ záwieśiwſzy pacierze [tj. różaniec] iákie pſtre/ álbo ſrebrnemi przetykáne/ v ręki ſwoiey [...]/ ſmiemy kołátáć onemi pacierzmi/ á mrucżeć ledá co przed ſrogim Máyeſtatem Páná ſwego RejPos 134.
a. O tkaninach; intertextus, picturatus, pictus, variatus Cn (2): A rozmáyte vbiory będą tey to krolowey [...] á odzienie iey będzie złotem przetykáne oſobliwem miſterſtwem. RejPs 68v; Więc potym przynieſiono Cukry Márcepany/ Z rozlicżnymi przyſmáki ktorych my nie znamy. [...] Przyſtáwki Kryſztałowe z wirzchu pozłoćiſte. Ręcżniki ony pyſzne złotem háfftowáne/ Wzory Adámáſzkowe ſrebrem przetykáne. RejWiz 27; [A wnet iáko ſkoro [Józef] przyſzedł do bráćiey ſwey/ zewlekli go z oney ſukienki przetykáney [tunica talari et polymita] długiey áż do koſtek Leop 1575 Gen 37/23 (Linde s.v. przetknąć)].

Synonimy: przeplatany, przepleciony.

Cf PRZETYKAĆ

MPi