[zaloguj się]

PRZYPODOBAĆ SIĘ (15) vb pf i impf

pf (11) [inf (9), con, part praet act]; impf (4) [inf (1), praes, [praet], part praes act].

sie (11), się (4).

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
inf przypodobać się
indicativus
praes i fut
sg
1 przypodobåm się
3 przypodobå się
praet
sg
3 m przypodobåł się
conditionalis
pl
1 m pers bychmy się przypodobali

inf przypodobać się (10).praes 1 sg przypodobåm się (1).3 sg przypodobå się (1).[praet 3 sg m przypodobåł się.]con 1 pl m pers bychmy się przypodobali (1).part praes act przypodobając się (1).part praet act przypodobåwszy się (1).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. przypodobić.

1. Wzbudzić w kimś przychylność swoim postępowaniem, spodobać się; accommodare Mącz, Cn; attemperare, concordare Mącz [komu] (9): Náuká poboznemu/ pokorę záchowáć/ á tu ſie Pánu przypodobáć. Przykłádem Dawidá. Leop Ps 130 arg; BibRadz II 90c marg; Omnibus sese accommodare novit, Vmie ſie s każdym obchodźić Każdemu przypodobáć. Mącz 61c, 443b; Bárzieyby ſie ćiągnęli [= wykosztowaliby się] chcąc ſie przypodobáć/ Krolowi iego krewńi by y wſzego ſtradáć. MycPrz I B2, I A2v, II Bv; Niemáſz od naymnieyſzego áż do naywiętſzego: ktoryby rzecż wdźięcżną przed ocżymá Páńſkimi ſpráwował/ gdyż więcey ćiáłu y świátu/ ániżeli Pánu Bogu chcą ſię przypodobáć WerGośc 203.

przypodobać się czym (1): Ieſzczeby tych pochlebcow więcey przybywáło. Ktorzyby ſie Krolowi chcąc czym przypodobać/ Drugiego oſoczywſzy by mogł łaſki doſtáć. MycPrz I B3.

W charakterystycznym połączeniu: chcieć się przypodobać (5).

2. Sta(wa)ć się podobnym; configurari, similari Vulg [komu, czemu] (4): Máłpá záſye iáko ſye przypodoba ſpráwom ludzkim/ y podobieńſtwo człowieká ſpráwámi ſwymi okázuie/ á człowiekiem nie ieſt: ták że też ten zábijácz [...] GroicPorz ll3; Leop Philipp 3/10.

przypodobać się w czym (1): ále naſienie Abráhámowo [Chrystus] przyiął. Przetoż też miał ſie we wſſyſtkim bráćiey przypodobáć Leop Hebr 2/17.

a. Kszałtować się według czegoś (1): mieyćie nádźieię o łáſce [...]: iáko poſłuſzne dźieći/ nie przypodobáiąc ſię [non configurati] przeſzłym pożądliwośćiom ktore były w nieumieiętnośći wáſzey: ále według onego Swiętego ktory was wezwał: y wy bądźćie świętymi we wſzelákim obcowániu WujNT 1.Petr 1/14.
3. Okazać przychylność; przen [ku czemu] (1): Sędzia ma ſie przypodobáć ku proſtoćie ſtron, ieſliby która niedomyślnie opuśćiłá potrzebné rzeczy ſobie do ſpráwy. SarnStat 159.
4. impf Być podobnym [czemu] (1): Ale wroćmy ſię/ do Iuſtyná/ ktorego wyznánie/ iáko z piſmem świętym nie zgodne ieſt/ ták też Papieſkiemu wyznániu przypodobáć ſię nie może NiemObr 125; [Barſzcż/ ieſliże ieſt Branca Vrſina, á v Niemcow Berenklaw/ tedy nieieſt Sphondilium Máttioli. Bo náſz Barſzcż nic ſie nieprzypodobał figurze Sphondili SienHerb I3#].

Synonimy: 1. przymilać się, przymilić się; 2. rownać, rownać się.

Formacje współrdzenne cf PODOBAĆ SIĘ.

Cf PRZYPODOBANIE, PRZYPODOBANIE SIĘ

LW