[zaloguj się]

PRZYPODOBNIĆ (5) vb pf

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w przypodobać).

Fleksja
praet
sg pl
2 m m pers -ście przypodobnili
3 m przypodobnił m pers

fut 1 sg przypodobnię (3).praet 3 sg m przypodobnił (2).[2 pl m pers -ście przypodobnili.]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów) s.v. przypodobić.

Wskazać podobieństwo, porównać; assimilare, simile aestimare Vulg; similare PolAnt [co, [kogo]] (5):

przypodobnić komu, [czemu (żywotne)] (1): Y záſię rzekł: Komuż przypodobnię kroleſtwo Boże? Podobne ieſt kwáſowi/ ktory wźiąwſzy niewiáſtá/ zákryłá we trzy miáry mąki: áżby ſię wſzytko zákwáśiło. WujNT Luc 13/20; [przypodobnił [prorok] ten zły á ſwowolny narod Izráelſki cielcowi buynemu á nieokroconemu KomentHozeasz 246v; Leop Is 46/5 (Linde s.v. przypodobić)]].

przypodobnić ku czemu (4): Zátymże rzekł Iezus/ Ku komuż podobne ieſt Kroleſtwo Boże/ á ku ktorey ie rzeczy przypodobnię? BibRadz Luc 13/18, Luc 13/20; ſam Pan potym tę przypowieść w Ewányeliey nápiſáną ſzyroko wyłożyć racżył/ bo powiedział co ieſt rola/ y kto był goſpodarzem they roley/ co ieſt dobre naſienie/ á co też ieſt kąkol/ á przypodobnił to wſzyſtko ku kroleſtwu ſwoiemu. RejPos 53, 53.

[W połączeniu szeregowym: Komużeśćie mię przypodobnili/ y przyrownáli/ y przymierzyli/ y podobnym mię vcżynili? Leop Is 46/5 (Linde s.v. przypodobić).]

Synonimy: porownać, przymierzyć, przyrownać.

Formacje współrdzenne cf PODOBAĆ SIĘ.

Cf PRZYPODOBNIENIE, PRZYPODOBNIONY

LW