[zaloguj się]

BRODZIĆ (50) vb impf

o jasne.

Fleksja
inf brodzić
indicativus
praes
sg pl
1 brodzę
2 brodzicie
3 brodzi brodzą
praet
sg pl
3 m brodził m pers brodzili
fut
sg pl
2 m m pers będziecie brodzili
3 m brodzić będzie m pers będą brodzić
n subst będą brodzić
imperativus
sg pl
1 br(o)dźmy
2 br(o)dź
3 niech brodzi

inf brodzić (12).praes 1 sg brodzę (1).3 sg brodzi (11). 2 pl brodzicie (1).3 pl brodzą (6).praet 3 sg m brodził (4).3 pl m pers brodzili (4).fut 3 sg m brodzić będzie (1).2 pl m pers będziecie brodzili (1).◊ 3 pl m pers będą brodzić (2). subst będą brodzić (1).imp 2 sg br(o)dź (1).3 sg niech brodzi (1).1 pl br(o)dźmy (1).part praes act brodząc (3).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

Brnąć po wodzie, błocie, śniegu; w bród przebywać (rzekę itp.); vadare BartBydg, Mącz; (in aqua) vadare, ambulare, ingredi, transire Cn (50): BartBydg 164, 231b; Bo záwżdy to chędoſzſzy/ co po błocie brodzi/ A przedſię ſie nie zmáże/ niż co w ſadku chodzi. RejZwierz 62v; Ceſarz z woyſkiem [...] áni mieyſcá ſuchego mogli mieć ku leżeniu álbo ſiedzeniu/ tylko do paſá brodzili. BielKron 192, 401v; Vado, Brodzę álbo przebradzam przes bród. Mącz 472c; SienLek 187v; Strum I; PaprPan T2; BielSjem 7v; Lecż cżłowiek dobry y nie názbyt chćiwy/ [...] Zyie ná źiemi ná ktorey ſię rodźi/ Po wodách ſrogicb nie pływa/ nie brodźi KlonFlis B4; Inſzy źwierz Pan Bog tu ná świát wprowádźił/ [...] Tu máią żywność nie dáleko chodząc W wodźie nie brodząc KlonFlis C; Iuż tu bobrowáć w tákowey przygodźie/ Iuż prziydźie brodźić y nurzáć ſię w wodźie. KlonFlis H4v; KlonWor 51.
W przen (28):
Fraza: »noga we krwi brodzi« (może także znaczyćprzelewać krew’) (4): WróbŻołt Xv; BibRadz I 308v marg; Onóż doſyć tłuſtégo bydłá w polu chodźi: W téy krwi/ gdy grób poleieſz/ niech twa nogá brodźi. GórnTroas 25; O śmierći coś ćiężka ieſt/ niedoroſłéy młodźi/ [...] wſzędy twa we krwi nogá brodźi. GórnTroas 75.
Zwroty: »w(e) krwi brodzić« [szyk zmienny] (może także znaczyćprzelewać krew’) = grassari in sanguine Cn (21): WróbŻołt Xv; Pomnicye co zá pomſtę tu będzyecye myeli/ Po koſtki we krwi ſwoyey będzyecye brodzili LubPs P5v; BibRadz 4.Esdr 15/35, I 308v marg; GórnDworz D6v; RejZwierc 263v; Gdy Iágiełowe woyſká Monwid wodźił/ W Pruſkiey krwi brodźił. ModrzBazStryj ¶2v; SkarJedn 324; BielSen 12; We krwi mizernych ludźi śmierć nie rádá brodźi. GórnTroas 62, 25, 34, 61, 64, 75; KochFrag 17; Tylko trzebá Polánom s ſobą ſie pogodźić: Da Bog/ iże w Pogáńſkiey krwi/ Lách/ może brodźić. KlonKr A4v wstęp; KmitaSpit C5; SkarKaz 7b; KlonWor 30, 65. Cf »noga we krwi brodzi«.

»w morzu brodzić« = pogrążać się, tonąć: (2): KochPhaen 24; Ktorym [narodom słowieńskim] pułnocna Cálliſto nigdy nie záchodźi/ Nigdy w morzu nie brodźi. KlonŻal B4.

»w sławie brodzić« = być otoczonym sławą, być sławnym, zdobyć sławę (6): Chociaż we pſtrych ſáianiech oni tho nie chodzą/ Ale w ſławie ſnadź drożſzey niż we złocie brodzą. PaprPan B3v, D3v, O2v, X, Z2; SkarŻyw 573.

Przen: Zagłębiać się, zapuszczać się (w sensie umysłowym) (7): RejZwierz 113; My tedy co o Wierze máło rozumiemy/ Nie brodźmy tám z kąd potym wybrnąć nie możemy. Prot C2v; Dziwna rzeká piſmo S. [...] y ták miałka iſz w niey báránek to ieſt proſty y nieucżony/ brodzić [...] może. SkarŻyw 47, 335; SkarKaz 81a.
Zwrot: »w piśmie, w głębokości pisma brodzić« = zagłębiać się w Pismo św., badać, studiować Pismo św. (2): Co ſie z wámi dźieie/ choć ſłowie w iednym piſmie wſzyſcy brodźićie. WujJud 12; Iednego cżáſu biała głowá/ gdy w głębokośći piſmá brodził/ [...] przygánić mú śmiáłá/ iſz z iego kazánia trudnego pożytku nie odnioſłá. SkarŻyw 86.

Synonim: bobrować.

Formacje pochodne: przebrodzićzabrodzić, zbrodzić; podbradzaćprzebradzać.

BZ