[zaloguj się]

CIEMNOŚĆ (693) sb f

-e- (533), -ę- (130).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N ciemność ciemności
G ciemności ciemności
D ciemnościåm
A ciemność ciemności
I ciemnością ciemnościami
L ciemności ciemnościach, ciemności(e)ch
inne sg a. pl G - ciemności

sg N ciemność (62).G ciemności (17).A ciemność (43).I ciemnością (17).L ciemności (65).pl N ciemności (70).G ciemności (53).D ciemnościåm (2).A ciemności (106).I ciemnościami (30); -ami (26), -åmi (3), -(a)mi (1); -åmi WujJudConf; -ami: -åmi RejPs (2 : 2).L ciemnościach (108), ciemności(e)ch (1); -ach: -(e)ch RejPos (23 : 1); ~ -ach (55), -åch (49), -(a)ch (4); -ach KrowObr, Mącz (3), OrzQuin, BielKron, GrzegRóżn, CzechRozm (2), ModrzBaz (2), SkarJedn, KochPs, MWilkHist, StryjKron (2), CzechEp, NiemObr (4), ReszPrz, LatHar (8), GrabowSet (2), KołakCath, WujNT (5), SiebRozmyśl, SkarKaz, SkarKazSej; -åch OpecŻyw, RejPs (4), KromRozm I (2), KromRozm III, RejWiz, RejAp (4), GrzegŚm, RejZwierc (2), RejPosWstaw, BudBib; -ach : -åch LubPs (1 : 1), Leop (3 : 3), BibRadz (3 : 1), RejPos (1 : 22), SkarŻyw (2 : 1), ArtKanc (3 : 1).sg a. pl G ciemności (119).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

1. Brak światła, jasności, mrok; tenebrae Murm, BartBydg, Mącz, Calag, Calep, Cn; caligo Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz; obscuritas BartBydg, Mącz, Cn; opacitas Mącz; lux maligna, privatus aer lumine, spissae tenebrae Cn (605): iako ſwiatloſtz miedzi tziemnoſciamij/ mieſiątz międzi gwiázdami/ tako ſwiécila dziewitza Mariá miedzi ijnymi pannami. OpecŻyw 2v, 148v; Murm 17, 18; Mymer1 4; BartBydg 21b, 156b; FalZioł IV 21d; Vſtawiłes miły panie ciemnoſci y ſtała ſie nocz. WróbŻołt 103/20; RejPs 24, 206v [2 r.]; LibMal 1544/85; A potym z onąd iádąc dáley weſzli w puſtynie wielkie/ gdzie było zimno á ciemnoſć wielka ták iż ſie ſami ledwo poznáwáli HistAl Iv, A6v, Mv; KromRozm II c3v; Właſnye yáko gdy cyemnośći przedednyem miyáyą/ Ták też ci z mocą lat ſwoich w pyekle zoſtawáyą. LubPs N2, E, O4v, X6 [2 r.]; Ciemność od wſchodu ſłońcá zyemię pokrywáłá RejWiz 176, 153v, 154v, 176v, 177; Vzrzawſzy Bog ſwiátłość że była dobra/ oddzielił ſwiátłość od ćiemnośći [lucem a tenebris] Leop Gen 1/4 [przekład tego samego tekstu BibRadz, BielKron 1, HistRzym 127v], Gen 1/1, 18, Deut 5/23, Iob 38/19, Ps 17/12 (10); BibRadz Gen 1/2, 3, 4, 18, 15/17 (14); Nubilum die, Dla chmurów ciemność dniá. Mącz 252b, 31d, 59d, 260d, 264c, 339a (10); BielKron A5v, 1 [2 r.], 20v, 29v, 79v, 168; Słycháliſmy gdy Pan Egipt karał ciemnoſciámi RejAp 136; HistRzym 127v; GrzegŚm 45, 48; RejZwierc 237; BielSpr 47v; RejPosRozpr c; Słońce przemieni ſię w ćiemność/ á mieśiąc wkrew niż przyidźie dzień Iehowy wielki á ſtráſzny. BudBib Ioel 2/31, Gen 1/2, 5, Ps 17/11 [12] [2 r.], Is 50/10; BudNT przedm c7v [2 r.], Ioann 20/1, Luc 23/44, Act 2/20, 2.Cor 4/6; CzechRozm 9, 120, 128 [2 r.], 134v, 250; Co też y w Areopágytách wielce chwalą/ ktorzi w ćiemnośći/ nie ná świetle ſądy ſpráwowáli ModrzBaz 87v, 6, 27v, 94v; Calag 193b; SkarŻyw 115, 480 [2 r.]; MWilkHist G3v; Ták ono więkſze woyſko do gruntu zgromili/ A drugich bijąc/ ſiekąc w ciemnościách gonili StryjKron 632, 6; CzechEp 129, 162; KochPhaen 1; poprośmy Bogá o pomoc/ áby on náſzym ſtrożem był/ od złych Cżartow nas obronił/ ktorzy nawięcey w ćiemnośći/ vżywáią ſwey chytrośći. ArtKanc T12v; BielRozm 9; Hebetatrix ‒ Cziemnoscz cziniaca. Calep 473b, l053b; GórnTroas 4; Słońce wſtrzyma gdy chce áby nie świećiło/ Y gwiazdy/ by świátło w ćięmnośćiách nie było GrabowSet Bv, D3v; LatHar 320, 543, 597, 700, 713, 726; KołakCath C3; Y sſtáłá ſię ćięmność po wſzytkiey źiemi WujNT Luc 23/44 [cf Matth 27/45, Mar 15/33, s. 293; przekład tego samego tekstu OpecŻyw 148v, BudNT, LatHar 713, 726], Matth 27/45, Mar 15 arg, 33, s. 293, Act 2/20; SkarKaz 5a; GosłCast 57; PaxLiz E3v; Dwie rzeczy ma w ſobie káżde Práwo: Drogę ktorą iść/ iáko świecá w ćięmnośći vkázuie SkarKazSej 696a.
Zwrot: »oświecić (a. oświecać), objaśnić ciemności; w ciemnościach świecić« [szyk zmienny] (3 : 1; 1): Carbunculus ieſth kamień drogi barzo cżyrwony, W ciemnoſciach ſwieci FalZioł IV 49d; KromRozm I E3; BielKron 295; KuczbKat 10; ModrzBazStryj ¶2v.
Wyrażenia: »czarne ciemności« (1): Widźim/ áno go iáſność niemáła okryłá Promieniem ſwym/ y czarné ćięmnośći rozbiłá. GosłCast 74.

»ciemności ćma« (1):Chmury wkoło/ y ogrómné burze zgromádźił. Ale zebránych ćięmnośći ćmę zápáláły Lyſkáwice KochPs 23.

»egipskie ciemności« (1): Okrom niego Egipſkie ćiemnośći moc máią. SkarJedn 3.

»gęste ciemności« [szyk 1 : 1] (2): Ciemnośći bárzo gęſte w Egiptćie. BibRadz Ex 10 arg; ModrzBaz 144.

»nocna ciemność« [szyk 13 : 4] (17): RejPs 64, 114v; 155v, 212; á iuż przychodziłá ciemnoſć nocna HistAl F4; LubPs ee5v; KrowObr 88; Leop Prov 7/9; IAk Mieśiąc nocne oświeca ćiemnośći/ Ták tá Leliwá dla mężney dźielnośći/ W Moniwidowem świeći Domu sławnem ModrzBaz Stryj ¶2v; KochPs 113, 203; KochPieś 9; ArtKanc T6v; O Wodzu złotych świátlośći Który nam nocné ćiemnośći Rozganiaſz ZawJeft 14; LatHar 68, 517, 597.

»srogie ciemności« [szyk 2 : 2] (4): RejPs 155; Wypuśćił ſrogye cyemnośći w ktorych ták chodzili/ Nic nye widząc yáko ſlepi práwye w nich błądzili LubPs Y; RejWiz 145; ArtKanc T4v.

Szeregi: »ciemność i jasność« (1): Y tá ciemność y iáſność wſzytko w iego mocy/ A dziwnie on tym włada y we dnie y w nocy. RejWiz 154.

»światłość z ciemnością; światło(ść) a (i) ciemność« [szyk 12 : 3] (8 : 7): kośćioł Boży niema zgody z Obrázy iáko ćiemność s świáthłośćią iáko Swięthy Páweł piſze. KrowObr 112; Y názwał ſwiátłość dzień/ á ćiemnośći noc [lucem Diem et tenebras Noctem]. Leop Gen 1/5 [przekład tego samego tekstu BibRadz, BielKron 1], 2.Cor 6/14; BibRadz Gen 1/5; BielKron 1; WujJud 102, 223; BudBib Gen 1/4, 18; Ale gdy ich pytano/ coby zá rozność byłá miedzy świátłośćią y ćiemnośćią/ á one tego niemogły vcżynić okrom ſpráwy ocżu ModrzBaz 29v; CzechEp 246; NiemObr 12; WujNT 2.Cor 6/14; PowodPr 41, 65. [Ponadto w innych połączeniach strukturalnych 17 r.].

»ciemność i mrok« (2): obacżam niemądrego młodzieńcá/ ktory [...] bliſko drogi domu onego ſthąpa w ćiemnośći/ gdy ſie dzień k wiecżorowi chyli/ w nocnych ćiemnośćiách y w mroku [in noctis tenebris et caligine] Leop Prov 7/9; BudBib Soph 1/15.

»ciemność a noc« [szyk 2 : 1] (3): WróbŻołt aa4; á zaſię dnia nie bywa od świętey Luciey/ iedno ćiemnośći á noc BielKron 294v; Cmá tobie nic nie záćmi: noc/ y ćięmnośći Wſzytki ſą przeźrzoczyſté KochPs 203.

W przen (206): dla twé męki był mi dzień wielmi dlugi nędze ij ſmutku pelny/ dzień ciemnoſci ij wielkié żaloſci OpecŻyw 164, 12v; PatKaz I 11; TarDuch A4v; GDyześ ty ieſt zywot nadzieia y oſwiecenie wſſech ciemnoſci naſſych RejPs 65, 53v, 65, 66v, 130, 143; SeklKat R3; HistAl F5; MurzNT Matth 6/23; LubPs I3, R3v, S5v, T3v, V (8); á ćiemnośćiámi twemi náſycon ieſt brzuch iego. Leop Ps 16/14, Iob 19/8, Ps 87/7, Sap 17/20 [2 r.], 18/4, Eccli 21/11, Is 49/9, Nah 1/8; Thego ktory przeklina oycá y mátkę ſwoię zágáśnie pochodnia w wielkich ćiemnośćiách [in obscuritate tenebrarum] BibRadz Prov 20/20, Gen 15/12, Iob 20/26, 28/3, I 283c marg, Iob 34/22 (8); BielKron 19, 132v; BielKronCies 477; O iákaż tho przepáść ieſt pełna tych ćiemnośći/ Cżemuż piorun nie zgromi tákiey niezbożnośći? GrzegRóżn N4v; KwiatKsiąż I3v; Ex tenebris eruere, Z ćiemnośći wyyąć/ wybáwić/ wyrwáć. Mącz 361d; RejAp C7, 136 marg, Dd3; GórnDworz Mm6; RejPos 14v, 44, 176, 352v; GrzegŚm 2 [2 r.]; A ták trzebá ſie nam pilnie iſcie ná to oględowáć/ ábychmy w pośrzodku iáſnośći nie tułáli ſie po ciemnoſciach/ á iżbychmy ták w południe nie błądzili iáko y o połnocy. RejZwierc 138; RejPosWstaw [213]v; BudBib Tob 14/10, Iob 22/11, 37/19, Ps 87/6[7], Nah 1/8; przybytek iego/ kośćioł ieſt iego w ſłońcu poſtáwiony nie wćiemnośći/ ná dniu nie ná nocy. SkarJedn 13; KochPs 66; SkarŻyw 196 [2 r.]; NiemObr 64; KochMRot A4; ArtKanc A12v, A16v, T4, T5v; Ku źiemi ſkłonił me śiły/ Smyſły ſtrwożył/ co w nich były. W nieznośne ćięmnośći włożył/ Iák te/ co śmierćią vtrwożył GrabowSet I4v, F2v, H3, I2v, M4; OrzJan 30; LatHar 105, 554, 687; WujNT Matth 6/23, Ioann 1/5, 12/35, 46, Rom 2/19 (9); KlonKr A2v; SkarKaz 486b; Niech iuż ſen nieprzeſpány/ záćmi moię oczy/ A ćięmność nieprzebyta/ wiecznie mię otoczy. GosłCast 55; SkarKazSej 662a.

ciemność czego (20): a práwieś mię zákrył ćiemnoſćiami ziemie RejPs 130v, 61v; Proźbá áby nas Pan s cyemnośći grzechu wywiodł k k [!] ſwiátłośći prawdy. LubPs M marg; BibRadz Is 5/30; RejPos 168v; CzechRozm 120; StryjKron A; LatHar 304. Cf »ciemności świata tego«.

W przeciwstawieniach: »ciemność ... światło(ść)« (50): RejPs 167; KromRozm I B4v, E3; MurzNT Matth 6/23, Ioann 3/19; LubPs Z5 [2 r.]; KrowObr 121v; Wypędzigo [!] z ſwiátłośći do ćiemnoſći [de luce in tenebras] Leop Iob 18/18; Cżekałem cżego dobrego/ álić przypádło wſfyſthko żłe [!]; ocżekawałem ſwiátłośći/ á nagle wyſkocżyły ćiemnośći. Leop Iob 30/26, Is 42/16; Biádá onym [...] kthorzy kłádą ćiemność zá świáthłośći/ á świátłość zá ćiemnośći [tenebrositatem lucem et lucem tenebrositatem] BibRadz Is 5/20 [przekład tego samego tekstu WujJudConf 81, CzechRozm 218], Iob 29/3, Is 5/30; OrzQuin P2v; iż ći kthorym pan naywięcey vcżynił dobrego/ ktore s ćiemnośći ná ſwiátło/ z błothá ná ſuſzą wyrwał/ [...] naybárziey ſie więcz ná páná ſkárżą GórnDworz K6v, L17; LVd then kthory chodził w ciemnoſciach/ widzyał ſwiátłość wielką RejPos 15, 14v; RejZwierc 56 [2 r.], 63; WujJud 101v; WujJudConf 81 [2 r.]; BudBib Tob 14/10; CzechRozm 218 [2 r.]; KochPs 18, 179; SkarŻyw 196; CzechEp 321; ArtKanc F4; Tyś był (Pánie) w świátłośći/ á ia w ćięmnośći: y przetoż nie znałem ćię LatHar 569, 105, 554, 687; KołakSzczęśl C2v [2 r.]; WujNT Matth 6/23, Luc 11/35, Ioann 1/5, 8/12, 12/35, 2.Cor 4/6, Eph 5/8; PowodPr 65; SkarKaz 486b; w ćięmnośćiách wznidźie świátłość twoiá SkarKazSej 662a.

Zwroty: »w ciemnościach leżeć« = być w omdleniu (1): Iacere in tenebris, W ciemnościách leżeć/ to yeſt/ nie być ná yáwie. Mącz 446a.

»oświecić (a. poświecić, a. roświecić) ciemności; w ciemnościach świecić; z ciemności zaświecić« [szyk zmienny] (16; 7; 1): Oſwieciż naſſe ciemnoſcij/ W ſertza nám naléy miloſcij OpecŻyw 177; KromRozm I E3; LubPs V2; BibRadz 1.Cor 4/5; RejPos 283v; CzechRozm 30v; Roświéć moie ćięmnośći ſwym nieogárniónym Swiátłem KochPs 18, 24, 37, 51, 179; CzechEp 19; ArtKanc A16v, F4, T3v, T4; Ty/ oświeć te ćięmnośći/ Ktore/ powſtáły z moich niepráwośći. GrabowSet H4, D3; LatHar 105, 554, 687; á świátłość w ćięmnośćiách świeci [et lux in tenebris lucet]/ á ćięmnośći iey nie ogárnęły. WujNT Ioann 1/5 [przekład tego samego tekstu KromRozm I E3, LatHar 105, 554, 687, SkarKaz 486b], 2.Cor 4/6; SkarKaz 486b.

»świecić w ciemności(ach)« = być widocznym [szyk zmienny] (2): Mącz 154a; Iż iáko Mieśiąc ták też iych dźielnośći/ Swiecą w ćiemnośći. ModrzBazStryj ¶2v.

»(za-, z-)błądzić, błądzący w ciemności(ach)« [szyk zmienny] (4 : 2): A źli będą błędzić w ciemnoſciách przeklętych LubPs hh2v; SeklPieś 20; RejAp 29, 99v [2 r.]; ArtKanc P7.

Wyrażenia: »chmura ciemności« (2): Cić ſą ſtoki bez wody/ y obłoki od wichru pędzone/ ktorym chmurá ćięmnośći [caligo tenebrarum\ ieſt záchowána. WujNT 2.Petr 2/17, Iudae 13.

»ćma ciemności« (1): Toć ſą ſtudnye bez wody [...] ktorym ćmá ćyemnoſći náwyeki yeſt záchowaná [bibl. 2.Petr 2/17] KromRozm I D2v.

»egipcyjańska ciemność« (1): Ieſtći to ſroga kaźń/ y ſroga Aegypcyańſka ćiemność OrzQuin Z3.

»gęsta ciemność« (2): Aſnadz by mi ſie trefiło wnágęſtſfych ćiemnoſćiach chodzić ták iż bych iuż był ku ſmierći podobien nie mię ſtráſſno niebędzie RejPs 33v, 73v.

»nocna ciemność« (2): Nocną ćiemność oświećił świátłem vćieſzonym/ gdy z śmierći ocućił będąc iuż wſkrzeſzonym ArtKanc F4, T13.

»sroga ciemność« [szyk 5 : 1] (6): Zewſſąd myę cyemnośći ſrogye obtacżayą. LubPs N6v, Z5, hb6; RejAp 136; RejPos 101, 189.

peryfr. »syn ciemności« = Judasz (1): GDy Iudáſs wyſſedl precż/ rzékl mily Iezus [...] Iuż wyſſedl ſyn ciemnoſci/ a zoſtali ſami cżyſci z ſwym ocżyſcicielem. OpecŻyw 95.

»ciemność(i) świata tego« (12): WróbŻołt oo8v; BibRadz I *3v; RejAp C6v, 29, 99v [2 r.]; O wielkaſz ſie tho ſwiátłość zyáwiłá á wielka pociechá nam niebożątkom/ ktorzychmy chodzili w tym cieniu á w ciemnoſciach tego ſwiátá. RejPos 15v, 223, 271v, 338, 339v; Gdyż ludźie ſercá krnąbrnego/ wolą ćiemność świátá tego ArtKanc H18v.

»ciemność wieczna« (1): iżeś ſnim tych ſmrodliwych vſtaw ludzkich/ ćiemnośći wietznych y bluznierſtw niezlitzonych chwalić nie chćiał. KrowObr B4v.

Szeregi: »ciemność a chmura« (1): ták mieć będę ná pieczy trzodę ſwą/ á wybáwię ie ze wſzytkich mieyſc kędy iedno ſą roſproſzone w dźień ćiemnośći á chmury [caliginis et nubis]. BibRadz Ez 34/12.

»noc ani ciemność; noc z ciemnościami« = nox neque tenebrae Vulg (1; 1): WujNT l.Thess 5/5; Choć mgłą ćiemną przyodźiana Noc z ćiemnośćiámi przychadza/ Narodowi wybránemu Niech wątpienie nie przeſzkadza Smiele vfáć Pánu ſwemu. SzarzRyt B2.

Wyrażenie przyimkowe: »w ciemności« = skrycie, tajemnie (7): Co wam w ćiemnośći [in tenebris] mowię/ powiedayćie na świáthle BibRadz Matth 10/27 [przekład tego samego tekstu BudNT Luc 12/3, WujNT]; BudBib Is 29/15; BudNT Luc 12/3; SkarJedn 27; WujNT Matth 10 arg, 27, Luc 12/3.
Przen (206):
a) Błąd, fałsz (w sporach religijnych, w szczególności o herezji i pogaństwie) (133): WróbŻołt kk6; KromRozm I B2, E3; MurzNT Lue 1/79, Ioann 8/12; KromRozm III B8v; Kędy Pan prawdą ſwą ſwieći/ iuż thám ná ſtronę odpádną ciemnośći ſwieckie. LubPs eev marg; Vkázuiąc ieſztze ony Zydowſkie ćiemnośći/ w ktorych byli dokąd Kryſtus nieprzyſzedł. KrowObr 91, A2v, B3v, 90v; wyrwał go z pośrzod onych ćiemnoſći báłwochwálſkich. BibRadz I 196a marg, I *4v, Luc 1/75 [79], Ps 82/5; BielKron 218v; Nieſtetyſz/ iák wielkie was ćiemnośći przykryły/ A głęboko was z wáſzą wiárą zánorzyły GrzegRóżn N4, 0v; RejAp 136 [5 r.], 136v [2 r.], 137, 137v; wyſzło by ták wiele tyſięcy Turkow/ Sárácenow/ z błędu/ a s ciemnośći Máchometowey GórnDworz Ii4v; potym też y ći kthorzy docżekáli tego/ á odrzućiwſzy ciemnośći á záſlepienie ſwoie/ vwierzyli przyſciu iego á náukam ſwiętym iego RejPos 15v; Iż miły Pánie teżcieehmy pirwey łowili w nocy á w ciemnoſciach/ to ieſt/ w omylnych náukach y w onych ſrogoſciach zakonu ſtárego RejPos 176v, 15, 147, 147v, 176, 176v [2 r.] (11); zá gniewem ſwym rozmáitych ćiemnośći błędow y kácerſtw ſpráwiedliwym ſądem dopuſzcża. WujJud 2v; BudBib Is 9/2; BudNT przedm b3v, Ioann 12/46; CzechRozm 30 [2 r.], 250; SkarJedn 362; Iákoſz Heretyk táką świátłośćią/ ćiemnośći ſwych y fałſzow od ták ſtárych y świętych Doktorow potępionych záwſtydzić ſię niema? SkarŻyw 198, 147, 362, 399; StryjKron 145, 150; ktorzy w ćiemnośćiách zrodzeni/ y wychowáni będąc/ od Bogá nie ſą oświeceni/ niechcąc do prawdźiwey pobożnośći ſię przyłęcżyć NiemObr 16, 4, 66, 84, 143; ReszPrz 98; ArtKanc A18v, F11v, H18v, I10v, K13; GrabowSet B4v; LatHar 46, 568 [7 r.], 600, 720 marg; Aby záświećił śiedzącym w ćięmnośći [qui in tenebris et in umbra mortis sedent]/ y w ćięniu śmierći WujNT Luc 1/79 [przekład tego samego tekstu MurzNT, BibRadz, ArtKanc A18v, LatHar 46], s. 140, 470, 1.Ioann 2/8; JanNKarGórn G4; SarnStat 195; SkarKaz 2a, 120a.

ciemność czego (17): ſloziwſſy ſnich cięſzkie brzemię wyſtępkow naſſych racz oſwiecic ciemnoſc proſtoty naſſey RejPs 122v, 139v; KromRozm I L2; KromRozm II ov; Oświéć łáſką ſwą wſzyſtko Króleſtwo náſze Polſkié/ ábyſmy téy ćiemnośći/ Czeſkiégo/ Niemieckiégo/ [...] Kácérſtwá/ prózni w Polſzce rychło byli OrzQuin Y; RejPos 15v, 16 [2 r.], 296v; KuczbKat 395; ták y prawdá gdy z ćiemnośći błędow wychodzi/ bárzo wielkimi dobrodzieyſtwy obdarza y ozdabia rzecży cżłowiecże y Boſkie ModrzBaz 2; SkarŻyw 131; NiemObr 68, 100; WujNT Rom 13 arg; SarnStat 993; SkarKaz 81a.

W przeciwstawieniach: »ciemność ... światło(ść)« (17): WróbŻolt aa4; RejAp 166v; RejPos C4v, 146, 147; RejPos Rozpr b3v; BudNT przedm d3v, Ioann 3/19, Act 26/17; SkarŻyw 3; Cżym okázuią iż ſzátan záślepił ſmyſły ich/ áby więcey vmiłowáli ćiemnośći niż świátłość. NiemObr 84, 114; Kto ieſt w świátłośći/ á kto w ćiemnośći. WujNT 1. Ioann 2 arg, Act 26/17, 1.Petr 2/9, Cccccc3v; SarnStat 195.

Zwroty: »oświecić ciemności« [szyk zmienny] (4): RejPs 201; Bowyem ty mnie daſz pochodnyą pánie twey ſwiátłośći/ A oſwyećiſz ſam boże moy me wſſytki ciemnośći LubPs Ev; RejPos 17; KlonKr B4v.

»zbłądzić w ciemnościach« (1): A thák zbłądzilichmy nędznicy w ciemnoſciach ſwoich/ á ſłońce wyrozumienia náſzego nigdy nam nie świećiło. RejPos 322.

Wyrażenia: »ciemności egiptskie« (1): Stąd oto obacżyć możeſz iż takie mniemánie/ y takie piſmá wykręcánie gwałtowne/ nic nie ieſt inſzego/ iedno ſlepotá wielka ćiemnośći onych grubych y dotkliwych Egiptſkich/ przez Antychriſtá ná ludzi przywiedzioná. CzechRozm 37.

»gruba ciemność« [szyk 1 : 1] (2): CzechRozm 37; iż y w onych grubych ćiemnośćiách Papieſkich/ wzbudzał pan Bog niektore ludźi NiemObr 64.

»ciemność pogańska« [szyk 4 : 4] (8): wybrał nas Bóg z Pogánów y z ćiemnośći Pogáńſkiéy/ ku dźiwnéy świátłośći Kośćiołá ſwoiégo nas wezwał OrzQuin N2v; SkarJedn 218, 224, 225; SkarŻyw 74, 102, 231, 363.

Szereg: »ciemność a chmura« (1): iáſność prawdy Páńſkiey zgania ty ciemnośći á ty ſzpetne chmury na thę ſtolicę fáłeſzną RejAp 136.
b) Ciemnota, nieświadomość, głupota (9): RejWiz 63; Cimmeriae tenebrae, [...] Sylna ciemność głupość Mącz 53d; Nubila humani animi sol Serenat. Ciemnośćy ludzkiego vmysłu słońće/ To yeſt pan Chriſtus oſwieca. Mącz 252b; mihi enim tenebrae sunt, Mnie bowiem ciemnośći ſą/ to yeſt nić nie rozumiem. Mącz 445d, 31d; Phil I, L, L2; Cięmność zowie niewiádomość y záćmienie rozumu. SkarKazSej 662a.
c) Grzech, zło, występek (58): OpecŻyw 106v; boć złoſćiwi mieſzkacże domow na źiemi napełnieni ſą ciemnoſci. WróbŻołt 73/20; Leop Ps 73/20; BielKron 80v; RejAp 137; GórnDworz Mm5; á przedſię w ciemnoſciach chodzimy/ kłámamy/ á prawdy w nas nie máſz. RejPos 93v; iuż muśi chodzić w ćiemnośći/ inż vcżynki iego muſzą záwżdy być złe RejPos 338, 147v, 338v, 339 [2 r.]; RejZwierc 63; Opuśćiwſzy proſtą drogę/ chodzą po drogách ćiemnośći. WujJud ktv; BudBib 4. Esdr 14/19, Prov 20/20; BudNT przedm a4; CzechRozm 210, 240v; KochPs 9; ArtKanc H13, P5; GórnRozm 14; GrabowSet 0, S; Niech sſtąpi myśl moiá/ do źiemie ćiemnośćiámi y mgłą śmierći oſzpeconey LatHar 151, 151, 720; áleć tą ieſt godźiná wáſzá/ y moc ćięmnośći. WujNT Luc 22/53 [przekład tego samego tekstu OpecŻyw 106v, LatHar 720]; Swiát mieſzka w ćięmnośćiách/ y miłuie ie. WujNT Yyyyyv, Eph 6/12, s. 815, 1.Ioann 1/6, 2/9, 11 [2 r.], Yyyyyv; SkarKaz 486b.

W przeciwstawieniach: »ciemność ... światłość« (2): RejPosWstaw 21v; á ludźie ráczey vmiłowáli ćięmnośći niż światłość [et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem] WujNT Ioann 3/19 [przekład tego samego tekstu RejPosWstaw 21v].

W charakterystycznym połączeniu: moc ciemności (6).

Zwrot: »wyrwać, wydrzeć, wyrwany z (mocy) ciemności« [szyk zmienny] (2 : 1: 2): RejPos 53v; KuczbKat 271, 400; WujJud 94; ktory nas wyrwał z mocy ćięmnośći [de potestate tenebrarum]/ y przeniozł w kroleſtwo Syná ſwego miłego WujNT Col 1/13 [przekład tego samego tekstu RejPos 53v, KuczbKat 100, 271, WujJud 94].
Wyrażenia: »srogie ciemności« (1): á dopomoż powſtać nam z onych ſrogich ćiemnośći náſzych RejPos 262v.

»uczynki ciemności« = opera tenebrarum Vulg (11): KrowObr 62; BibRadz Rorn 13/12; RejPosWstaw [212]v; CzechRozm 244, 253; na twe vcżynki ćiemnośći/ ktorymiś zięty ieſt/ nigdy niezezwolem. SkarŻyw 532; Ponieważ wiernemu żadnemv nie przyſtoi brátáć ſię ze złymi vcżynkámi ćiemnośći/ owſzem ieſt powinien ony ſtrofowáć CzechEp 89, 5; WerGośc 267; WujNT Rom 13/12, Eph 5/11.

Szereg: »ciemność, mrok« (1): A gdy do ziemie poyzrzy/ áż vćiſk y ćiemność/ mrok/ vćiśnienie y zámrocżenie w trącenia [et ecce tribulatio et tenebrae, obscuratio, angustia, et expansa caligo]. BudBib Is 8/22.
d) Więzienie (6): WróbŻołt 106/10; LubPs Y5 [2 r.]; ábyś othworzył ocży ſlepych/ á wywiodł więzniá z zámknienia/ y z domu ćiemnice/ te kthorzy ſiedzą w ćiemnośćiach. Leop Is 42/7; Tych co mieſzkáli w ćiemnoſćiách y w ćieniu ſmierći/ á byli więźniámi w niedoſtátku y w żeleźie. BibRadz Ps 106/10 [przekład tego samego tekstu WróbŻołt].
Szereg: »ciemność i ćma« (1): Et eduxit eos de tenebris et vmbra mortis [...]. Y wywiodł ie z ciemnoſci y ze ćmy ſmierći y ich przekowy rozerwał. WróbŻołt 106/14.
a. Ukrycie, kryjówka; latebra Mącz (7): Przyięli mię iáko Lew gotowi będąc ku łupu/ y iáko Lwie ſzcżęnie ktore mieſzka w ćiemnośćiách. Leop Ps 16/12; Ex latebris erumpere, Z ciemnośći wybrnąć. Mącz 185a; GórnDworz B; BudBib Is 45/3; SkarŻyw 320; GórnTroas 49.
W przen (1): Przetoż łákomy cżłowiek przez wſzytek cżás żywotá ſwego w ćiemnośći iada BielKron 80v.
b. Grób (5): A położył mie miedzy ciemnoſciami/ tham gdzie ſą martwi tego ſwiata WróbŻołt 142/3 [przekład tego samego tekstu LubPs ee4v]; LubPs T4, ee4v; Mogiłę pod tę/ miły/ wnidź. A ſtroniſz? czemu? Widzę co ieſt/ niechce ſie w ćięmność ſercu cnému. GórnTroas 38.
Wyrażenie: peryfr. »ziemna ciemność« = grób (1): Głowę mą pierwéy pod źiemne ćiemnośći Zepchnićie ZawJeft 8.
2. O piekle i otchłani; orcus Mącz (70): ijż przez krzyż ſwięty/ ij mękę iego niewinną byli wybawienij z onych to ciemnoſci. OpecŻyw [162]v, 81v, [162], [162]v, 163; RejKup dd8; Ty co nie chczą przeſtháć grzechu iáko ie pan zámknął w ciemność wiecżnej ſmierći. LubPs S marg, ee5 marg; Leop Tob 4/11; ále łáncuchámi ćiemnoſći ſtrąćiwſzy ie do piekłá [catenis caliginis detrudens in tartarum]/ podał ie záchowáne ku potępieniu. BibRadz 2. Petr 2/4; Na Ośle k miáſtu przyiedzye/ S ćiemnośći oyce wywiedzye. BielKron 132v, 467; RejPos 57, 262, 277; BudBib Tob 4/11; Lecż im powiedzieli cżárći/ iáko my w ćiemnośćiach śiedząc/ mamy kogo oswiećić y wzrok iemu dáć? SkarŻyw 179; Ciebie dawno w ćiemnośćiách cżekamy/ poglądáiąc płácżliwie wołamy MWilkHist F2v; ArtKanc D16v; LatHar 339; Niż ogárną ćięmnośći/ niż ná wiecżne męki Poydę: zmiłuy ſię Pánie/ á poday ſwey ręki. GrabowSet A4v, H4; KołakCath B4v; SiebRozmyśl I.
Zwrot: »w(y)rzucić, puścić, strącić, zepchnąć, w(y)rzucon(y) w ciemności« = mittere in tenebras Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (9 : 1 : 1 : 1 : 6): TarDuch B7; SeklKat T; KromRozm III C8v; Leop Matth 22/13; A niepożytecznego ſługę wrzuććie w ćiemność nadálſzą BibRadz Matth 25/30, Matth 22/13; RejAp 194; RejPos 39v, 45v, 159, 238; SkarŻyw 258; CzechEp 169; Zepchni ią w wieczné ćiemnośći ZawJeft 24; WujNT Matth 8/12, 22/13, 25/30, Bbbbbb4v.
Wyrażenia peryfrastyczne: »ciemności nadolne« (1): iż muśi być wrzucon do ciemnośći nadolnych/ tám gdzie będzie wiecżny płacż RejAp 194.

»ciemność piekielna« [szyk 4 : 2] (6): RejPs 134; Ale prze ich niewiárę márnie ſą ſtrąceni/ A w piekielnych ciemnoſciach wiecżnie oſądzeni. RejWiz 86; Orcus, Ciemność piekielna Mącz 267d; SkarŻyw 258, 312; GórnTroas 48.

»ciemności postronne« (1): á ſynowie kroleſtwá będą wrzuceni w ciemnośći poſtronne/ tám będzie płácż y zgrzytánie zębow. RejPos 45v.

»srogie ciemności« (1): poydą [...] do drugich wiecżnych á ſrogich ciemnośći. RejAp [15].

»wieczne ciemności« [szyk 9 : 3] (17): wrzuczic go wciemnoſci wieczne SeklKat T; LubPs N2v; iż on thylko ſam nas wywiodł/ zdomu niewoley/ nie od krolá Pháráoná/ ále z mocy Dyabelſkiey y zwietznych ćiemnośći KrowObr 155v; RejAp [15]; HistRzym 96v; RejPos 27, 39v, 159; RejZwierc 63; SkarŻyw 429; ReszPrz 5; ArtKanc T4; ZawJeft 24; KołakCath C4v; WujNT 398; SiebRozmyśl I; SkarKazSej 672a.

»ciemności zewnętrzne, wnętrzne« [szyk 7 : 4] (10 : 1): TarDuch B7; Ale zły ſlugá wrzucon yeſt do ćyemnoſci zewnętrznych KromRozm III C8v; wrzuććie go do zewnętrznych ćiemnośći [in tenebras exteriores] Leop Matth 22/13 [przekład tego samego tekstu BibRadz, RejPos 238, WujNT]; BibRadz Matth 22/13; RejPos 238; ci [...] ieſzcże y do wnętrznych ćiemnośći y do ogniá wiecżnego wrzuceni będą. CzechEp 169, 46; WujNT Matth 8/12, 22/13, 25/30, Bbbbbb4v.

a. O szatanie (9):
Wyrażenia peryfrastyczne: »anjoł ciemności« (4): kazał go ſtręćić iáko ſprzećiwniká ſwego/ y obroćił go w Aniołá ciemnośći/ w Anyołá ſproſnego RejPos 57, 57, 101, 331v.

»srogi ciemnośći hetman« (1): on ſrogi ćiemnośći Hetman/ y świátá łákome márnośći/ O náſze pilno czynią zepſowánie. SzarzRyt A2.

»książę ciemności« (2): Ták iż po onym zburzeniu/ kxiążę ćiemnośći po wſzyſtkim ſwiećie Dijabły rożeſláło KrowObr 144v; SkarŻyw 171.

»mistrz a sprawca ciemności« (1): iuż on miſtrz á ſprawcá ćiemnośći ieſt opiekálnikiem iego. RejPos 338.

»syn ciemności« (1): odpádniećie od łáſki mey/ y ſynmi ćiemnośći y potępienia wiecżnie będziećie. SkarŻyw 258.

3. O kolorze (2): Też maſz wiedzieć iż cżarna vrina nigdy cienka niebywa ani ſubtelna, iedno zawſze gruba á miąſfza/ á to dla ciemnoſci ktora przichodzi z ſzcżarnoſci. FalZioł Y [2]v; Pátrz ná Száfir/ ná Rubin/ a ná proſty kámień/ Iuż cięſzkość/ ciemność/ grubość/ wnet obacżyſz ná nim. RejWiz 113.
4. O oczach: ślepota (12): PatKaz III 145v; tak ta wilkoſć niecżyſtoſć z oczu ſpądza y ocży poſila ciemnoſć od nich odpądzaiącz. FalZioł I 134c, V 90v; [nauka] ſámá theż z vmyſlu yákoby z ocżu cyemnosć/ przecyera GliczKsiąż G8v; rámię twoie vſchnie/ y oko thwoie ćiemnośćiámi záſlepione będzie. KrowObr 33v; RejPos 261v; Pan oczy záſzłé ćięmnośćią Obdarza nową świátłośćią KochPs 212.

ciemność czego (1): wzrok oſtrzą/ ciemnoſć ocżu oddalaią FalZioł Y 105v.

W przen (4): Ocży me/ Pánie/ ćiemnośćią zgwłacone GrabowSet T2v; WujNT 1.Ioann 2/11.

ciemność czego (1): Ták ktorym oczy zaſzły ćiemnośćią krnąbrnośći/ Niemogą nigdy widźieć ſłonecznéy iáſnośći. ZawJeft 35.

Szereg: »chmura i ciemność« (1): nátychmiaſt pádłá nań chmurá y ćięmność [cecidit in eum caligo et tenebrae]: á tułáiąc ſię ſzukał ktoby go wodźił zá rękę. WujNT Act 13/11.
*** Bez wystarczającego kontekstu (4): Obscuritas, Ciemność / trudność/ podłość/ też niezacność rodzáyu. Mącz 257b; Calep 716a; ć/ ćiáło ćierpi ćiężar ćiemnośći.JanNKar G2v; JanNKarGórn H.

Synonimy: 1. cień, czarność, czerń, ćma, mrok, mrokota, zaćmienie; 2. otchłań, piekło; 4. ślepość, ślepota.

Cf 2. CIEMNO, CIEMNICA, CIEMNOTA

AL