[zaloguj się]

DANINA (49) sb f

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N danina daniny
G daniny danin
D daninóm, danin(a)m
A daninę daniny
I daniną daninami
L daninåch

sg N danina (6).G daniny (7).A daninę (5).I daniną (3).pl N daniny (9).G danin (3).D daninóm (2) SarnStat, danin(a)m (1) PaprUp. ◊ A daniny (8).I daninami (1).L daninåch (4); -åch (2) SarnStat, PowodPr; -ach (1) OrzRozm; -(a)ch (1).

stp notuje, Cn s.v. darowizna, Linde XVIXVIIIw.

Akt nadania mienia, uprawnień; darowizna; datio Mącz; donatio JanStat (49): tak to jest w mocy WKM naszego MP, ale tak, jako w prawiech naszych a w daninach sławnych krolow przodkow WKM naszego MP napisano stoi. Diar 74; przyſtoi tobie Krolowi mnie ſtáremu prace y nędze mey vſtáwiczney/ á nie dániny twey mnie vymowáć OrzRozm R4; á gdy ták Krol przećiwko mnie właśćiwie poſtąpi [pozwem] w ten czás ia winien będę przed Krolem ſtánąć/ y o dáninę ſwą ná Pozew odpowiedáć: alias non. OrzRozm S2v, O3, Sv; SarnUzn H4; zew V wszytkich dobrych bacznych raczysz mieć nomen bonum yDaninę od Rptey pochwalaią Woiewody namniei ActReg 70, 114; PowodPr 23, 39; á druga [sprawiedliwość jest] oſobná w ſobie/ ktora ſię śćiąga ná zmowy/ kupná/ dániny/ ſądy/ miáry/ łokćie/ ſzácowánia: gdźie porownánia y ſpráwiedliwey liniey potrzebá. SkarKaz 310b; Datio, Dánie dániná. Mącz 92a; tá Exequutia/ to ieſt odbiéránié dóbr y miaſt/ zamków/ dworów/ wśi/ y źiem/ gruntów/ zámian/ wysług/ dánin wſzyſtkich [...] ich ſámych i potomków ich nie dolęże SarnStat 1060; Potwiérdzenié dániny w Inflantćiéch Prokopá Pieniązká. SarnStat 1207, 87, 90, 93 [2 r.], 94, 95 (24).

W połączeniach szeregowych (11): Agdziebi ſie trafilo yſzbi ábo przes nas/ ábo przes kogo inſzego ſtalo ſie co takowego timto prawom Statutom/ Daninam/ Prziwileiom Liſtom/ ſwobodam/ y wolnoſciam przeciwnego/ [...] thedi wſzitko zadnei mocy/ ani wagi miec niema PaprUp L [idem SarnStat 13, 164]; A ták wſzytkié po tym to ſtátućie dániny/ dárowizny/ wieczné/ feuda álbo lenna, téż y przedánia náſzé y przodków náſzych [...] máią bydź y ſą tym Státutem káſowáné SarnStat 84 [idem 92]; DANINY, Y DONACIIE. SarnStat 93, 12, 13 [2 r.], 92, 164 [2 r.], 320, 1061, 1307.

Wyrażenie: »danina wieczna« (1): Dániná wieczna Kánclérzowi y Hetmánowi Koronnému. SarnStat 1051.

Synonimy: darowizna, donacyja, nadanie.

Cf DANIE

HJ