[zaloguj się]

DARMOPYCH (9) sb m

a oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N darmopych darmopychowie
G darmopych(o)w
A darmopycha
I darmopych(e)m darmopychy

sg N darmopych (4).A darmopycha (1).I darmopych(e)m (1).pl N darmopychowie (1).G darmopych(o)w (1).I darmopychy (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z tych samych przyładów) – XVII(XVIII) w.

Zarozumialec, pyszałek (9): GlabGad P2v, P6v; RejWiz 168v [2 r.], Cc5v; Bo pátrzay iáko ſie obchodził z onymi Fárizeuſzmi/ z onymi Doktory/ z onymi dármopychy/ ktorzy dufáli w doſtoieńſtwiech ſwoich RejPos 305v; Pátrzayże záſię Nábuchodonozora/ pátrzayże onego pyſznego Báltázárá/ álbo inych dármopychow ſwiátá tego RejZwierc 194, 142.
Wyrażenie: »darmopych obłudny« (1): Ktorzy maią wielki brzuch poſpolicie mało miewaią rozumu dowcipnego, więcey ſą ozralci leniwy, darmopychowie obłudni, pſotliwy nie pobożni, więcey ciału niż duſzy folguiąci GlabGad P5v.

Synonimy: chełpiciel, chłubca, chłubny, chwalca, darmochłub.

JW