[zaloguj się]

DONASZAĆ (3) vb impf

o jasne; -nå- (2) RejZwierc, KochPieś, -na- ModrzBaz; końcowe a jasne.

Fleksja
inf donåszać
indicativus
praes
sg
3 donåszå
praet
pl
3 subst donåszały

inf donåszać (1).praes 3 sg donåszå (1).praet 3 pl subst donåszały (1).[part praes act donåszając.]

stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z tych samych przykładów) i XVIII w.

1. Przynosić, dostarczać, donosić więcej [czego] (1): Albo gdy pánowie weſeli á ſzynkarká im winá donaſza/ to bárzo iey zá to powinni RejZwierc 101.
2. Denuncjować, oskarżać [kogo do kogo] (1): A iżby nie káżdy mogł ſwowolnie á nieſpráwiedliwie donáſzáć [permittatur] kogo do ſędźiego/ ábo komu wcżem winę dáwáć ModrzBaz 85v.
3. Dolatywać, dosięgać [gdzie] (1): Ryby po górach wyſokich pływáły [w czasie potopu]/ Gdźie ledwé przedtym piórá donaſzáły Mężnéy orlice KochPieś 32.
4. [myśl. Noszeniem na ręku oswajać, zaprawiać do łowienia (o ćwiczeniu ptaków dla celów myśliwskich) [co]: GDy weźmieſz ná rękę iákiegokolwiek [krogulca] [...] noś go pomálucżku z pierwu/ [...] ponaſzay pokęſu dzień álbo trzy: [...] ták że go vnośiſz práwie dobrze: tym ptacy nie bywáią dobrzy/ że nie donaſzáiąc ie wabią CygMyśl Fv.]

Synonimy. 1. dostarczać; 2. oskarżać; 3. dosięgać; 4. ćwiczyć, krocić.

Formacje pochodne cf NIEŚĆ.

Cf [DONASZANIE]

LZ