[zaloguj się]

DYSPUTOWAĆ (54) vb impf

di- (34), dy- (20).

o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf dysputować
indicativus
praes
sg pl
1 dysputuję dysputujemy
3 dysputuje dysputują
praet
sg pl
3 m dysputowåł m pers dysputowali
fut
pl
1 m pers dysputować będziemy
imperativus
sg
3 niechaj dysputuje
conditionalis
pl
3 m pers by dysputowali
impersonalis
praes dysputuje się
participia
part praes act dysputując

inf dysputować (17).praes 1 sg dysputuję (7).3 sg dysputuje (3).1 pl dysputujemy (2).3 pl dysputują (7).praet 3 sg m dysputowåł (2).3 pl m pers dysputowali (4).fut 1 pl m pers dysputować będziemy (1).imp 3 sg niechaj dysputuje (1).con 3 pl m pers by dysputowali (1).impers praes dysputuje się (1).part praes act dysputując (9).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Toczyć polemikę, spór, dyskutować, prowadzić słowną wymianę poglądów; disputare Mącz, Calep; arguere, argumentari, disceptare Mącz; habere cum aliquo orationem a. dialogum, colloquium cum aliquo facere, conferre aliquid cum aliquo Cn; disserere Calep [disputarerozmawiać BartBydg; roztrząsam, rozbieramdisputo Cn] (37): iuż iakoby vcżeni ludzie dyſputuią y ſwych ſentencyi á mniemań nadert [!] bronić chcą KwiatKsiąż L3; Dobrym Krzeſcijaninem nie tego ia zowę/ Co umie diſputować/ i ma głatką mowę. Ale kto żywie według woley pana ſwego/ Tego ia barziey chwalę/ niſzli wymownego. KochSat B; Mącz 15d, 37c, 291c, 333b [3 r.]; Oczko 21; Na káżdą noc/ kiedy ocknę/ to Dyabeł prziydźie/ y chce dyſputować ReszPrz 47; bo choćia kto criminaliter pozowie/ prżećię dopiero na Seymie diſputuią/ ieſli ieſt oná actio Criminalis, czy civilis, y tęn w tem wygrawa kto więcey ſententiy w rádźie ma za ſobą GórnRozm H4; GostGosp 169; Vczymy ſię tym przykłádem/ co czynić potrzebá/ gdy ſię iáki ſpor około wiáry miedzy náuczyćielmi/ ábo miedzy ludem Chrześćijáńſkim wſzczyna. Y widzimy iż nie doſyć ieſt dyſputowáć WujNT 460.

dysputować z kim (10): Kátolicy o rzecżách ras na koncylium potępionych dyſputowáć z Heretykámi/ gdy Ceſarz Heretyk ſędzią był nie chćieli. SkarŻyw 299, 299, 453, 545; my Kátolicy diſputuiemy z wámi NiemObr 34; ReszPrz 10; [Stefan] Dyſputował z Żydy/ Ktorzy nie mogąc ſię mu ſprzećiwić/ Porwáli go/ y przed rádę przywiedli. Y fáłſzywe świádki ſtáwili przećiw iemu. WujNT Act 6 arg, 748 [2 r.], Yyyyy2.

dysputować o czym (6) o kim (1) : Antykryſt zábiiáiąc wierne/ y o Bogu Iſtnośći ábo iednym Troiákiem dyſpu- tuiąc/ nie zna Bogu Oycá/ áni Syná iego/ ábowiem by znał obudwu/ nie przeſládowałby wiernych. GrzegRóżn Gv; Prot C; diſputowáć o doſtoieńſtwie ich niechcę. GórnDworz G8v; Oczko 4v; GórnRozm H4v; ActReg 117; [my] diſputowáć będźiemy o Przywileiach y práwiech náſzych OrzJan 69.

dysputować przeciw(ko) czemu, komu (3): oni ácż przećiw ſobie dyſputowáli ále iednák ſwe rozumy y piſmá ſwoie Kośćiołowi poddawáli WujJud 127v; NiemObr 141; dyſputowáć przećiw temu co zgodnie kośćioł wſzytek po świećie záchowuie/ ieſt náder zuchwáłe ſzaleńſtwo. WujNT 616.

W połączeniach szeregowych (2): Záś z drugiey ſtrony obácżymy [...] z iáką zápálcżywośćią/ mowią/ każą/ dyſputuią/ piſzą ſámi przećiw ſobie? WujJud 132v; poczęli Diákonowie krzćić/ kázáć/ náucżáć/ dyſputowáć WujNT 419.

W charakterystycznych połączeniach: dysputować często, jawnie, szeroko, z zapalczywością.

Szeregi: »dysputować, (a) gadać się« (2): Quaestionem exercere, Diſputować á gádáć ſię o yákie rzeczi. Mącz 14c, 333b.
2. Rozważać, badać co, dochodzić prawdy, roztrząsać, zastanawiać się nad czym [disputare verbis in utramque partemna obie strony rzecz słowy rozbierać Mącz 333b; roztrząsam sprawę, rozbieramdisputo Cn] (3): Discepto, id est, Disputo, Contendo. Diſputuyę/ Rzecz yáką rozbieram/ Rozkłádam/ wywodzę yęzykiem á słowy. Mącz 90a; Bo to vſty bierzemy/ co ſercem wierzymy. Y prozno ten odpowiada Amen/ ktory dyſputuie o tym co przyimuie. WujNT 331.

dysputować około czego (1): Disputare pluribus verbis de re aliqa, Szeroko około którey rzeczy diſputowáć álbo piſáć. Mącz 333b.

3. Nauczać, wykładać, dowodzić, argumentować, tłumaczyć, komentować; disputare Calep, Vulg; argumentari Mącz; disserere Calep (14): Mącz 16a; co dźień rozmawiáiąc (marg) diſputuiąc. (‒) w ſzkole [disputans in schola] niektorego Tyránná. WujNT Act 19/9.

dysputować przeciwko czemu (1): Przećiwko błędowi pogánow y Sáduceuſzow, ktorzy przeli ćiał zmártwych- wſtánia, tu Páweł diſputuie. WujNT 616 marg.

dysputować z kim (2): Páweł przepowiedał im [uczniom] (marg) diſputował z nimi (‒) máiąc wyiecháć názáiutrz: y przedłużył mowę áż do pułnocy. WujNT Act 20/7.

dysputować o czym (8): ſkąd to pochodzi/ iż wnidzie [śmiech] w twarz/ w ocży/ w vſtá/ w żyły/ w boki/ iákoby tedyż cżłowiek ſpukáć ſie miał/ niechay o tym Democritus diſputuie/ bo to nie należy/ ku teráznieyſzey rżecży GórnDworz O2v,G3, Z8v; Mądrzy ludzye ſwiátá tego doſyć doſtátecżnie przed láty diſputowáli o tym/ cobychmy cżynić/ á cżegobychmy ſie ſtrzedz mieli RejPosWstaw [212]; CzechRozm 75v; Oczko 10; OrzJan 125; Apoſtoł w tym liśćie [...] opiſuie/ y o kápłáńſtwie Páná Chriſtuſowym y o zakonie nowym wiele diſputuie WujNT 751.

Szereg: »rozmawiać, dysputować« (2): Dissero ‒ Rozsiewąm. Rozmawąm, diſputuię. Calep 332b, 332a.

Synonimy: 1. dysserować, gadać się, hadrować, spierać się, swarzyć; 2. rozbierać, roztrząsać; 3. przepowiadać, rozmawiać.

Formacja współrdzenna: przedysputować.

Cf DYSPUTOWANIE, DYSPUTOWANY, DYSPUTUJĄCY

JW