[zaloguj się]

ROZMAWIAĆ (287) vb impf

o oraz drugie a jasne (w tym w o 1 r. błędne znakowanie); w inf -måw- (21), -maw- (20); -måw- BierEz (3), RejWiz, BielKron, RejPos (2), SkarŻyw (5), NiemObr (2); -maw- OpecŻyw (2), ForCnR, Mącz (6), Calag (2), LatHar; -måw- : -maw- CzechRozm (6:7), SkarKaz (1:1); w pozostałych formach -måw- (176), -maw- (35); -maw- OpecŻywSandR, SienLek; -måw- : -maw- OpecŻyw (3:24), KromRozm II (2:1), BibRadz (4:2), BielKron (9:1), Mącz (7:1), CzechRozm (19:3), SkarŻyw (19:1).

Fleksja
inf rozmåwiać
indicativus
praes
sg pl
1 rozmåwiåm rozmåwiåmy
2 rozmåwiåsz rozmåwiåcie
3 rozmåwiå rozmåwiają
praet
sg pl
1 m -m rozmåwiåł, rozmåwiåłem m pers -smy, -esmy rozmåwiali, -chmy rozmåwiali
2 m -ś, -eś rozmåwiåł m pers -ście rozmåwiali
3 m rozmåwiåł m pers rozmåwiali
f rozmåwiała m an
n subst rozmåwiały
fut
sg pl du
1 m będę rozmåwiåł, rozmåwiać będę m pers będziem rozmåwiać, rozmåwiać będziemy m pers rozmåwiać będziewa
2 m będziesz rozmåwiåł m pers rozmåwiać będziecie m pers
3 m m pers rozmåwiać będą m pers
imperativus
sg pl
1 rozmåwiåjmy
2 rozmåwiåj rozmåwiåjcie
conditionalis
sg pl du
1 m bym rozmåwiåł m pers bysmy rozmåwiali m pers byswa rozmåwiała
2 m by rozmåwiåł m pers byście rozmåwiali m pers
3 m m pers by rozmåwiali m pers
n subst by rozmåwiały subst
impersonalis
praes rozmåwiå się
con by rozmåwiåno
participia
part praes act rozmåwiając

inf rozmåwiać (47).praes 1 sg rozmåwiåm (8).2 sg rozmåwiåsz (2).3 sg rozmåwiå (18).1 pl rozmåwiåmy (1).2 pl rozmåwiåcie (3).3 pl rozmåwiają (17).praet 1 sg m -m rozmåwiåł (2), [rozmåwiåłem ].2 sg m -ś, -eś rozmåwiåł (2).3 sg m rozmåwiåł (55). f rozmåwiała (8).1 pl m pers -smy, -esmy rozmåwiali (5), -chmy rozmåwiali (1) RejWiz.2 pl m pers -ście rozmåwiali (1).3 pl m pers rozmåwiali (35). subst rozmåwiały (1).fut 1 sg m będę rozmåwiåł (2), rozmåwiać będę (1); będę rozmåwiåł HistAl; będę rozmåwiåł : rozmåwiać będę BudBib (1:1).2 sg m będziesz rozmåwiåł (1).1 pl m pers będziem rozmåwiać (2) KwiatKsiąż, SienLek, rozmåwiać będziemy (1) CzechRozm.2 pl m pers rozmåwiać będziecie (1).3 pl m pers rozmåwiać będą (1).1 du m pers rozmåwiać będziewa (1) KromRozm II y3.imp 2 sg rozmåwiåj (14).1 pl rozmåwiåjmy (3).2 pl rozmåwiåjcie (1).con 1 sg m bym rozmåwiåł (1).2 sg m by rozmåwiåł (2).[1 pl m pers bysmy rozmåwiali.]2 pl m pers byście rozmåwiali (1).3 pl m pers by rozmåwiali (1). subst by rozmåwiały (1). ◊ 1 du m pers byswa rozmåwiała (1) CzechRozm 224v.impers praes rozmåwiå się (1).con by rozmåwiåno (1).part praes act rozmåwiając (44).

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Wymieniać wypowiedzenia, toczyć rozmowę; dyskutować; loqui Vulg, HistAl, PolAnt, Mącz, Calag, Calep, Cn; colloqui Vulg, Mącz, PolAnt, Calag, Cn; fabulari Mącz, Vulg, Cn; agere Modrz, Calag, Cn; disputare Modrz, Calep, Vulg; consultare PolAnt, Cn; sermonem habere Mącz, Cn; frui colloquio Calag, Cn; sermocinari Calep, Cn; ratiocinari PolAnt; cernere, disceptare Mącz; altercari, tractare Vulg; conferre Cn (250): A támo [pies z wilkiem] ięli rozmawiáć/ O ſwych żywoćiech powiedáć. BierEz Rv; Gdy tak rozmáwiali/ pán Iezus przylącżyl ſie k nijm OpecŻyw 167v, 44, 166; Tákże poſzli poſpołu ćicho rozmawiáiąc/ Swe przygody ſpołecżnie ſobie wſpomináiąc. RejWiz 64v, 39; Producere amica colloquia in multam noctem, Długo w noc rozmáwiáć. Mącz 96d; HistRzym 103; Calag 239a; Sermocinor, Sermonem facio, loquor – Rozmawiam, na odmiane mowię. Calep 972b, 332a; A wſzedſzy do bożnice/ mowił [św. Paweł] beſpiecznie przez trzy mieſiące/ rozmawiáiąc y námawiáiąc do tego co należáło kroleſtwu Bożemu. WujNT Act 19/8, Act 19/9.

rozmawiać około czego [= o czym] (3): [książęta i miasta] vcżynili ſwoy Syem w Smákáldiey/ tám nic inego/ iedno około chwáły Bożey rozmawiáli BielKron 207.Cf »z sobą rozmawiać«, »rozmawiać przez znaki«.

rozmawiać co [= o czym] (15): A gdy ty rzecży rozmáwiali [apostołowie]/ ſtanąl pán Iezus w poſrodku ich OpecŻyw 169, 167v; Swáwolá [...] wdźięcżnie a ochotnie go [młodzieńca] przywitáł/ ij poſadźiwſzy go/ poſpołu ſie weſelili/ rzecży rozmáwiaiątz krotochwilné. ForCnR B2v, E; RejWiz 39v; Mącz [95]b; ActReg 87; ZbylPrzyg A4v. Cf rozmawiać co z kim.

rozmawiać co z kim (8): Prowádz iego miloſtz botz ſám ijdzie/ a rozmáwiáy s nijm na dródze ſprawy twoie. OpecŻyw 39, 51; IEden s pánią rozmawiał ćicho ſwoie rzecży RejFig Dd6v; y dźiwowali ſię [uczniowie] że z niewiáſthą rozmawiał [Jezus]/ wſzákoż mu żaden nie rzekł ocż pytaſz/ ábo co z nią rozmawiaſz? BibRadz Ioann 4/27; RejZwierc 198v; y ták o nich [Pismo Święte o aniołach] pod cżás/ iáko o Bogu ſámym [...] gdy co z ludzmi rozmawiáli/ mowi/ iákoby oni tymże ſámym Bogiem być mieli. CzechRozm 7v; WujNT Ioann 4/27. Cf »z sobą rozmawiać«.

rozmawiać z kim (173): BierEz I, K4; nawiedzál tam ſwiętego Iána będątz s nijm na oney puſſcży/ rozmáwiál mile/ ij w iego oſtrym żywocie potwierdzál. OpecŻyw 35, 24v, 30v [2 r.], 32, 39, 40 (13); OpecŻywSandR nlb 2v; ForCnR B3, C2v; PatKaz III 153; [gdy Księżyc jest w znaku Barana, należy:] Z kxiążęty/ z pany bogatemi/ y z inſzemi przelozonemi dobrze rozmawiać. FalZioł V 49v; FalZioł V 49v, 50, 50v, 52 [4 r.], 52v [2 r.], 53; waruy ſie młodziencże aby z ludzmi złymi nie rozmawiał BielŻyw 35; W nowym zakonie Angioł rozmawiał z Iozephem weſnie. GlabGad L4v; WróbŻołt 34/20; RejKup c7; Potym ruſzywſzy zaſtępy przyciągnął do Mácedoniey/ á thám nálazł mátkę ſwoię z niemocy powſtháłą s ktorą przez máło dni rozmawiáiąc trwał. HistAl Dv; KromRozm II a3v; RejWiz 25v; Chuſá przyſſedł ku Abſalonowi/ pozdrowił go y rozmawiał ſnim Leop 2.Reg 16 arg; RejFig Bb3; Ewilmerodách Krol Bábilońſki [...] wyzwolił z więźienia Ioáchiná Krolá Iudſkiego. Y rozmawiał z nim łáſkáwie BibRadz 4.Reg 25/28, Ioann 4/27; Złączenie Venuſſá Dzyen ſczeſzny ku poięczyu zoni/ panienkam ſye przyłęcz a ſznyemi roſmawiay Goski A3v, A3v; BielKron 28v marg, 35, 99v; Ieiune cum aliquo colloqui, Nie chutliwie s kim rozmáwiáć. Mącz 164d; Qui cum loquitur filius, S kim to rozmawia ſyn. Mącz 340c, 137d, 197c, 223d, 236b; Do ktorego [św. Jana] potym [Bóg] poſyłał Anyoły ſwoie/ ktorzy iáſnie z nim rozmawiáli/ y opowiádáli ony rzecży przyſzłe áż do ſkońcżenia ſwiátá RejAp 2v; GórnDworz Gg4; RejPos 10, 143v; RejZwierc 168; BudBib Ruth 2/19, Dan 1/19; Bo y Pan Bog mnożył ie [Żydów]/ y záwſze fortunił [...]. Samże z nimi rozmawiał/ y tuż z nimi mieſzkał HistHel A2; BudNT Act 24/26; ſpuśćił Pan ná Sodomę y Gomorę iáko deſzcż śiárki y ogniá od Páná/ to ieſt/ Anioł on ieden ktory wprzod rozmawiał z Lotem/ [...] od Iehowy/ to ieſt od ſámego Bogá CzechRozm 42v; [św. Szczepan] nie przypiſał tego iemu [Jezusowi]/ żeby on był przed tym ániołem: áni tego o nim powiedział/ żeby ſie we krzu Moyżeſzowi pokázowáć y z nim rozmáwiáć miał CzechRozm 49v; tedy mi ie [żydowskie wywody] powiedz: ábyſmy ie ſpolnie rozbieráć [...] mogli/ ſkądbyſmy potym iáko w ſwey wierze vtwierdzenie bráć/ ták też y z żydmi potężnie rozmawiáć y mogli y vmieli. CzechRozm 102v, ktv, 40v, 43, 50v, 51v (11); ModrzBaz 143; łáſkáwość iego [św. Symeona] y ćichość táka byłá: iż z káżdjm ochotną y ludzką twarzą rozmawiał SkarŻyw 31; Bo iáko żołnierze/ blizny ná woynie wzięte vkázuiąc/ z krolem beſpiecżnie rozmawiáią: ták y ći [święci] [...] wſzytko co chcą v krola niebieſkiego vprośić mogą. SkarŻyw 131; iedna páni popędliwie przybrána y vpiękrzona/ rozmawiáłá znim [św. Hugonem] doſyć nieſkromnie SkarŻyw 292; á rozmawiáiąc [Konstancjusz] z Athánázyuſzem/ y wiedząc wielkich cnot y náuki cżłeká: cżćić go nápotym y ważyć v ſiebie począł. SkarŻyw 391; [św. Maria z Egniej] Snu ćieleſnego bárzo máło vżywáłá [...]: á ieśli záſnęłá/ przez ſen z Chryſtuſem rozmawiáłá SkarŻyw 581, A4 [2 r.], 87, 260, 292 [2 r.], 372 (19); CzechEp 131; Ia widząc tákie tergiwerſácye/ mogłem był odiść/ ná X⟨iędza⟩ K⟨anonika⟩ winę włożywſzy [...]/ bo nie tylko iż z Miniſtrem náſzym rozmawiáć ſię chronił/ ále też [...] zemną ſię nie do końcá przyſtoynie obſzedł NiemObr 25, 25 [2 r.], 49, 110; ArtKanc N3; ActReg 157; LatHar 377; A oto dwá mężowie rozmawiáli z nim [Jezusem]: á ći byli Moyzeſz y Eliaſz WujNT Luc 9/30, przedm 34, Mar 9/4, Act 7/38, 10/27, 17/17, 18/19, 24/26; SkarKaz )(3v, 118b, 487b; IAk żywá licá ſwego/ nie ráda rumienię/ Bo ná to v męſzcżyzny/ ſnádne doświádcżenie. Gryźie Gwozdik w vſtach ſwych/ ſtobą rozmawiáiąc/ Fárbicżkę z licá twego/ chuchániem ſpędzáiąc PaxLiz D3; KlonWor 78.Cf rozmawiać co z kim; czym z kim; z kim przez kogo; z kim o kim, o czym; »z sobą rozmawiać«.

rozmawiać czym z kim (1): SLyſzałeś iuż tę pocieſzliwą Ewányelią/ y ty wdzięcżne ſłowá Páná ſwego/ ktoremi tu racżył rozmawiáć s tymi zwolenniki ſwemi RejPos 174.

rozmawiać z kim przez kogo (1): A gdy to z nią [z Agar] Pan przez Aniołá rozmáwiał/ vſzedł precż. BielKron 11v.

rozmawiać z kim o kim, o czym (32): Rozmyſlay tu z iaką pocżeſnoſcią cij trzey krolowie ſtoią pytaiątz/ ij s panną rózmawiaiątz o dóſtoienſtwie tego milego dzieciątka. OpecŻyw 24v, 24v, [57], 147v; KromRozm II t2v; RejWiz 96v; Będzie też rzecż pomocna kiedy o naſzych poſpolitych naukach á cżwiczeniach ſtowarziſzmi będziem rozmawiać KwiatKsiąż L2v; [wspominałem] o onym ániele ktory z Iákobem zá páſy chodził/ tákże o onym ktory z Mánoáchem o Sámſonie rozmawiał. CzechRozm 51v; Bo ácż oni [Żydzi] nie rádzi poſpolićie/ známi o tym ſtátecżnie y porządnie rozmawiáią [...]: wſzákże [...] CzechRozm 102v; Rádbym dźiś z tobą o vſpráwiedliwieniu náſzym nákrotce rozmawiał CzechRozm 205v, A4, 43v, 49v, 83v, 103 (10); y zoſtał [św. Benedykt u św. Scholastyki] ná cáłą noc/ o Boſkich rzeczách y przyſzłym kroleſtwie ſłodko znią bez ſnu rozmawiáiąc SkarŻyw 252; CzechEpPOrz *3, *4; iż pan Chriſtus po zmartwych wſtániu/ vkázuiąc ſię Apoſtołom przez cżterdźieśći dni/ rozmawiał z nimi o kroleſtwie Bożym NiemObr 74, 78; ArtKanc G12v; LatHar 531; nápomina tym liſtem [do Efezjan] Páweł S. áby iáko poczęli/ ták poſtępowáli: o wyſokich táiemnicách wiáry/ przytrudnieyſzym z nimi rozmawiáiąc WujNT 666, przedm 34; SkarKaz 242a. Cf »z sobą rozmawiać«.

rozmawiać o kim, o czym (60): Tedy tez [liszka] ſzłá w drogę ze pſem. Oſłá w towárzyſtwo máiąc/ O pokućie rozmawiáiąc. BierEz R3, C3v; OpecŻyw 166v; Tho tám ſzyrzey o wolnym y o niewolnym żywocie rozmawiáli RejWiz A6v, 39, 126v; BibRadz 1.Mach 14/9, II 12b marg; Quae res in quaestione versatur, Co zá gadká yeſt miedzy wámi o czym rozmawiacie. Mącz 336a, 48d; iż gdzye dwá álbo trzey o mnie rozmawiáć będą/ ia záwżdy będę miedzy nimi. RejPos 112, 110v [2 r.], 113v; RejZwierc 80; Rozmawiáli o mnie/ ktorzy ſiedzą w bronie BudBib Ps 68/12[13]; HistHel D3v; Lecż żeſmy iuż o tym rozmawiáli/ tego ſzerzyć niechcę CzechRozm 43v, 3, 9, 107, 205; [św. Paweł pyta św. Antoniego] kto teraz ná Páńſtwie Rzymſkim śiedzi? o cżym gdy rozmawiáią/ Kruk przylećiał SkarŻyw 51; MWilkHist I3; WujNT Iudae 9; Ieſli dwá rozmawiáią/ mniema żeby o nim: Choć zá kim inſzym bieżą/ mniema żeby po nim. KlonWor 37. Cf rozmawiać z kim o kim, o czym; »z sobą rozmawiać«, »rozmawiać to o tym to owym«.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Lecz oni [uczniowie] milczeli. ábowiem w drodze z ſobą rozmawiáli ktoby z nich był więtſzy. WujNT Mar 9/34.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: tako (1); przytoczenie poprzedzone słowami: mowiąc (4), powiedając (1), rzekąc (1); rozmawiając powiedział (1)] (8): Y [liszka] wźiąwſzy [przebranie maszkary] oględowáłá/ A [t]áko z nią rozmawiáłá: Cożći po tákiey podobie/ Kiedy niemáſz mozgu w tobie. BierEz I, P3; OpecŻyw [57]; Tedy przypadł ſtrách ná wſſytkie/ y rozmawiáli ſami z ſobą/ mowiąc: Coż to tákie zá ſlowo? Leop Luc 4/36; BibRadz Mar 8/16; BudNT Luc 4/36; [Szatan] Wziąwſzy ná ſię oſobę wężową/ pocżął z niewiáſtą rozmawiáć: Czemuſz wam Bog roſkazał pośćić/ á nie ieść zkáżdego drzewá to co ſtworzone ieſt/ ku pożywieniu? SkarŻyw 260; WujNT Act 26/31.

Z przysłówkiem ilościowym zastępującym dopełnienie bliższe [w tym: wiele (4), niemało (1)] (5): bo niemiala [Maryja] zwycżaiu wieleé z ludzmi rozmawiatz/ a zwláſſcża z mężcżyznami. OpecŻyw 24v, 164v; Co tho ieſt ſwego ſtanu vżywáć pocżćiwie/ [...] Sokrates [...] Niemáło zemną o tym theż rozmawiáć racżył. RejWiz 96v; Mącz 236b; Ano Sylenus też Mędrzec ieden/ gdy do Adryaná Czeſárzá był zá więźniá przywiedzyon/ gdy z nim wiele rozmawiał/ po rozmowach onych prośił Ceſárzá áby go wolno puśćił. RejZwierc 168.

W połączeniach szeregowych (3): Trzećie/ może poznáć [cudzołożnika] s ſpráwy á poſtáwy oney pary podeźrzáney/ ieſli ſye obłápiáią/ cáłuią/ częſto rozmawiáią/ k ſobie vśmiecháią. GroicPorz ll2; RejPos 10; Syn Boży sſtał ſię człowiekiem: ábyſmy ſámego Bogá náſzego nie tylo do nas mowiącego ſłucháć: ále y nań pátrzyć/ z nim rozmawiáć y iego ſię dotykáć mogli. SkarKaz 487b.

W porównaniach (3): ſław święte żywoty ich cżytay/ y iako z żywemi rozmáwiay. SkarŻyw A4; y dopiero zrozmowy Páńſkiey wziął [Mojżesz] zakon/ y náukę ná wſzytko. y od onego cżáſu rozmawiał znim P. Bog wkáżdey potrzebie/ iáko przyiáćiel zprzyiaćielem. SkarŻyw 481, A4.

W charakterystycznych połączeniach: bezpiecznie rozmawiać (4), cicho, z cierpliwością, często (4), długo, dobrotliwie, jaśnie, łagodnie, łaskawie (4), mile, miłościwie, na krotce, niechutliwie, nieskromnie, ochotnie (ochotną i ludzką twarzą) (2), pokornie, porządnie, potężnie, przytrudniejszym, rad, roztropnie, skromnie, słodko (2), spokojnie, statecznie, towarzyskim obyczajem, uciesznie, wesele (wesoło) (2), żałobliwie.

Zwroty: »rozmawiać jeden ku drugiemu« (1): Y był ſtrách ná wſzytki/ y rozmawiáli ieden ku drugiemu [colloquebantur ad invicem] mowiąc. Co to zá rzecż? BudNT Luc 4/36.

»rozmawiać miedzy sobą« = ratiocinari ad invicem PolAnt [szyk zmienny] (4): BibRadz Mar 8/16; Dramaticum carmen, Rzecz ktorą perſony w komediey miedzi ſobą rozmawiáyą/ á nie poeta który komedią popiſał. Mącz [95]b; RejPos 110v; Ktorego [syna właściciela winnicy] vyźrzawſzy oracze myślili ſámi w ſobie (marg) rozmawiáli miedzy ſobą. (–) rzekąc: [...] WujNT Luc 20/14.

»z sobą rozmawiać« [w tym: o kim, o czym (6), około czego (1), co (1)] = inter se fabulari Mącz; loqui ad invicem Vulg [szyk zmienny] (21): Tedy ony co viecháły [tj. myszy, które uciekły przed kotem]/ Sámy z ſobą rozmawiáły: Sioſtry iuż ſie wyſtrzegaymy/ Nie kożdemu dowierzaymy. BierEz P3; OpecŻyw 11v; Rozmawia tu z ſobą troiáki ſtan Pan/ woyt proſty/ trzeći z nim Pleban. RejRozpr Av; Ale wſſak ſpołu poydzecze Rozmawiaċ ſſobą bedziecze RejKup v4v, b4v; Yutro/ yáko prośiſz/ o koſcyele/ co pan bog da z ſobą rozmáwyáć będźyewá. KromRozm II y3; Leop Luc 4/36; ále inego poſelſtwá nie dali/ tylko ná oſobney bieſiedzie będąc towárzyſkim obycżáiem sſobą rozmawiali Arcybiſkup z kſiążęćiem Weneckim Lauredynem. BielKron 410, 452v; Includere in dialogos, Niektórą rzecz ták nápyſáć yákoby dwie/ trzy álbo kilká oſob s ſobą o teyto rzeczy rozmawiáły. Mącz 84c, 27d, 86c, 172a; A dla tegoś do mnie przyſzedł/ ábyswá ieſzcże z ſobą co [= jeszcze trochę] rozmawiáłá: tedy [...] mow ku mnie CzechRozm 224v, 10v, 40v, 164v; O iáki tám płácż był: iáka poćiechá/ gdy iuſz ſpolnie około onych táiemnic Bożych/ rozmawiáć z ſobą [Józef z Maryją] bezpiecżnie pocżęli. SkarŻyw 243; A będąc w domu/ pytał ich [Jezus uczniów]: Cośćie (marg) z ſobą. G. (–) w drodze rozmawiáli. WujNT Mar 9/33, Luc 24/14, Act 26/31.

»sobie rozmawiać« [szyk zmienny] (9): álić dwá mężowie/ Siedząc o ludzkich ſpráwách rozmawiáią ſobie. RejWiz 126v, 25v, 39; Iáko potym ſzedł [Jezus] do ogroycá rozmawiáć ſobie z Bogiem oycem ſwoim RejPos 104; ktorzy [zwolennicy, tj. uczniowie] gdy ſzli z Ieruzalem do Emaus/ rozmawiáiąc ſobie o dziwnych ſpráwach męki y z martwych wſtánia Páńſkiego/ vkazał ſie im Pan RejPos 110v; Antygon on wielki á walecżny krol/ chodził iednego cżáſu miedzy namioty odmieniwſzy ſie/ náſłuchawáiąc kcżemu ſie też iego ludzie máią/ y o cżym też ſobie rozmawiáią. RejZwierc 80, 198v; HistHel D3v; CzechRozm 88v; MWilkHist I3; Ná weſelu przypátrz ſię iákowa ich [młodzieńców] ſpráwá/ [...] Powiem ná nie co oni ſobie rozmawiáią/ Iáko pilno pánienkę káżdą vpátruią. ZbylPrzyg A4v.

»rozmawiać społu, wespołek« = consultare in communi PolAnt [szyk zmienny] (3:2): Ktoreé to ſą rzecży/ ktoré rozmáwiácie ſpolu idątz/ a ieſteſcie ſmutni. OpecŻyw 167v; BibRadz 1.Mach 14/9, Mar 8/16; Dictitare in sermonibus, Rozmáwiáć s ſobą weſpołek/ á częſto ná pámięć przywodźić. Mącz 86c; A oni rozmawiáli weſpołek o tych wſzykich [!] rzecżách/ ktore ſię przydáły. MWilkHist I3.

»rozmawiać to o tym to owym« (1): szedłem do Pana Hetmana wziął mnie podle siebie rozmawiał to otym to owym powiedziałem ze mam kilka słow zw mowic. ActReg 85.

»ustnie rozmawiać« (3): Wzywálić Páná tego á on ye wyſłuchawał/ Vſtnye w ſłupye tęcżowym cżęſto z nimi rozmawyał LubPs Xv; iżem o rzecżách tych wielkich y poważnych/ vſtnie z káżdym z was rozmáwiáć nie mogł/ vmyſłniem to wam ná piſmie podał. CzechRozm A4; CzechEpPOrz *4.

»rozmawiać przez znaki [około czego]« = porozumiewać się, używając znaków (1): Potym ſtárſzy náſz dał im [tubylcom] znáć áby przyſzli do iego okrętow/ ktorzy tho vcżynili/ támże byli weſeli y rozmawiáli s ſobą przez znáki około frymárkow. BielKron 452v.

Szeregi: »gadać i rozmawiać« (1): a tako ſiedzialy ſpolu [Elżbieta z Maryją] rowno/ ij pocżęlaſta s ſobą gadatz ij rozmawiatz OpecŻyw 11v.

»rozmawiać, (i, a, abo) pytać (się)« = fabulari a. loqui et (aut) quaerere Vulg [szyk 3:3] (6): OpecŻyw 24v [2 r.]; miey tę pociechę/ iż gdy ſie będzieſz pytał/ á rozmawiał o tim Pánu ſwoim/ iż on ſie tobie obiáwi/ y otworzy ocży y ſmyſły twoie. RejPos 113v; Y ſtáło ſię gdy ſobie rozmawiáli/ y miedzy ſobą pytáli/ álić ſam Iezus przybliżywſzy ſię/ ſzedł z nimi. MWilkHist I3; y dźiwowáli ſię [uczniowie Jezusa] że z niewiáſtą mowił. Wſzákoż żaden nie rzekł: O co pytaſz/ ábo co z nią rozmawiaſz? WujNT Ioann 4/27, Luc 24/15.

Przen [z kim, z czym] (2): Záchoway ſynu moy przykazánia oycá twego/ á nieopuſſcżay roſkazánia máthki twoiey. Przywiąż ie w ſercu twoim ná káżdy cżás/ á obwiń około gárdłá twego. Gdy będzieſz chodził/ niech ſthobą idą: gdy będzieſz ſpał/ niechayćie ſtrzegą: gdy ocknieſz rozmawiáy ſnimi Leop Prov 6/22.
a) Rozprawić się zbrojnie (1): Ktorym Alexander odpowiedział/ otworzſcie brony mieyskie ieſli chcecie vydz rąk walecżnych/ á gdy z Dáriuſem koniec vcżynię tedy ſwámi będę rozmawiał [vobiscum colloquio fungar]. HistAl D2.
a. O porozumiewaniu się z Bogiem: modlić się; też: o Bogu mówiącym do ludzi [z kim] (6):
Zwroty: »na modlitwie rozmawiać« (1): odpuśćże mi [Panie] też/ [...] ilekroć okrom ćiebie co inſzego rozmyślam/ kiedy ztobą ná modlitwie rozmawiam. LatHar 604.

»z Panem rozmawiać« (2): [św. Piotr z Werony] śiedząc v nog Páńſkich/ we dnie y wnocy z Pánem rozmawiał SkarŻyw 371; LatHar [+9]v.

Przen (3):
Zwrot: »z Bogiem rozmawiać« (2): Bo kto dobrze cżcie z Bogiem rozmawia BielŻyw 171, 110.
a) O wypowiedziach Pisma Świętego [czym] (1): A iż ſie ták Bogu ſpodobáło/ iákoś trudnymi ſłowy rozmáwiáć z ludzmi/ tedy [...] CzechRozm 149.
b. Naradzać się; censere, considerare, consiliari, consulere, deliberare Cn (5):

rozmawiać na co [= o czym] (2): Dzień Nowego Lata w piątek posłowie nic nie sprawowali, jeno zszedszy się wysłyszeli ty artykuły sterminowane, aby się na nie lepiej namyślić mogli do jutra. A tak zszedszy się w sobotę rozmawiali na ty artykuły. Diar 51, 56.

rozmawiać z kim (2): a k temu nas dochodziło to IchM na posły koronne uskarżywanie, że się IchM rady nie dokładywali z nimi nie rozmawiali i tym by się snadź sejmy przeszłe niszczyć miały Diar 84. Cf »rozmawiać z sobą«.

rozmawiać o czym (1): o cżem [o zdobywaniu pieniędzy na wojnę] cżęſto y wiele wſzytcy ſtanowie Koronni ná Seymiech rozmawiáli [disputatum est]. ModrzBaz 119v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Lecż Pánná vtrapioná iáką ieſt chorobą/ Co kto może wymyſlić rozmawiaymy z ſobą. PaxLiz Bv.

Zwrot: »rozmawiać z sobą« (1): PaxLiz Bv cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
c. Negocjować, zabiegać o coś u kogoś; pertractare BartBydg [w tym: z kim (4)] (5): BartBydg 230; Przythym rozmawiał ſnimi [Paweł z Genui z radnymi moskiewskimi] proſząc/ áby mogł żeglowáć do iego źiemie rzekámi BielKron 436; CZęſtokroć wiele ludźi Zacnych [...] rozmawiáli zemną y z nárzekániem/ żem ſie o to nie ſtárał/ áby prace y piſmá iego [Mikołaja Sępa Szarzyńskiego] do kupy były zá moim ſtárániem zebráne y świátłu pokázáne. SzarzRytJSzarz nlb 2.

rozmawiać około czego (1): Pocżął Boleſław z biſkupem Prándotą około podnieſienia kośći S. Stániſłáwá rozmawiać á ſtarać ſie o to. BielKron 361v.

rozmawiać co [= o czym] (1): iż [...] Páweł z miáſtá Genueńſkiego [...] iechał [z poselstwem] do Moſkwy: tám będąc/ mieſzkał dwá mieſiąca rozmawiáiąc wiele rzecży s Pány Rádnymi Moſkiewſkimi. BielKron 436.

2. Mówić, wypowiadać się; przemawiać, rozprawiać na jakiś temat; disserere PolAnt, Vulg, Cn; loqui PolAnt, Vulg; obloqui PolAnt; tractare Calag; disputare Vulg (21): á ſpilnośćią słucháć będą gdy mowić będę/ y gdy będę dłużey rozmawiał/ zátulą ſobie vſtá ſwe ręką. BudBib Sap 8/12; Calag 534b; WujNT Act 18/4.

[rozmawiać ku komu: a ydącz [Jezus do Jeruzalem] rozmawyal roſzkoſnie ſzlowa kv apoſtholom, a ony pylno ſzluchayą yego ſzlow RozmyślDomin 2.]

rozmawiać co (3): [trzej królowie] Na dródze rozmáwialij tak ty wielmożneé rzecży/ gwiázdo ty náſſ wodz pewny/ dowiedz nás wdom krolewſki OpecŻyw 21; Vſtá ſpráwiedliwego zwycżáią ſię mądrośćią/ á ięzyk iego rozmawia rozſądek. BudBib Ps 36/31[30]. Cf rozmawiać co z kim; »rozmawiać słowa«.

rozmawiać co z kim (1): A [Jezus] nákoniec y o Duchu ſwym ſwiętym nam to obyecáć racżył/ Iż nic inſzego wam nie przynieſie áni wymyſli/ iedno tho poduſzcży w was/ com ia rozmawiał z wámi. RejPos A6.

rozmawiać miedzy kim (2): Iezu ienżes miedzi doktory barzo mądrze dziecięciem będącz rozmawiał. ſmiłuy ſie nad nami. TarDuch Bv; BielKron 265.

rozmawiać z kim (3): A wedle obycżáiu Páweł wſzedł do nich [do Żydów w synagodze]/ y po trzy ſoboty rozmawiał znimi z piſmá. Wykładáiąc y dowodząc/ iż Chriſtus muśiał vćierpieć j wſtáć zmartwych BudNT Act 17/2; A Páweł wedle zwyczáiu ſwego wſzedł do nich [do Żydów w synagodze]/ y przez trzy Szábáty rozmawiał z nimi z piſmá WujNT Act 17/2. Cf rozmawiać co z kim.

rozmawiać o kim, o czym (5): RejWiz 157; GórnDworz O4v; A ty ſynu cżłowiecży/ ſynowie ludu twego rozmawiáią o tobie zá śćiáną (marg) wł: Podle śćian/ to ieſt/ potaiemnie. (–) BudBib Ez 33/30; ktorym też [Jezus uczniom] ſiebie ſámego po ſwey męce ſtáwił żywym w rozmáitych dowodźiech/ przez czterdźieśći dni ſię im vkázuiąc/ y rozmawiáiąc o kroleſtwie Bożym. WujNT Act 1/3, przedm 37.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: tak (2); mowa niezależna (1)] (4): Aż go więc niepoznawáli/ Ci co názád zoſtawali. A iedno zá nim pátrzáiąc/ Pytáli ták rozmawiáiąc: Miły bráćie co ty mniſz/ Náſzli ono ieſt towárzyſz. BierEz Bv; OpecŻyw 21; RejZwierc 269; wſzyſcy ſię ſkupiwſzy rozmawiáli: tákeś my wiele złego temu cżłeku vcżynili: á pátrzćie iáko to ćierpi. SkarŻyw [236].

W charakterystycznych połączeniach: mądrze rozmawiać, rozkosznie; rozmawiać z rozsądkiem, za ścianą [= w tajemnicy].

Zwroty: »języki swemi rozmawiać« (1): Vſtá ſpráwyedliwego mądrość rozmyſláyą/ A z rozſądkyem yęzyki ſwemi rozmawyáyą LubPs K2v.

»rozmawiać słowa« [szyk zmienny] (1): Patrz teéż po dlugiem wielmi kázaniu/ iáko [Jezus] ijdzie z góry/ a zwolenicy ciſną ſie ku iego miloſci/ aby pilniey ſlowa bácżyli ktoré rozmáwiá. OpecŻyw 42v; [RozmyślDomin 2].

»rozmawiać słowy (I)« (1): Tenże tho s świáthem z dobrym towárzyſzem ſwoim/ y z iego ozdobnemi przypadki żegnáiąc ſie rozmawia krotkiemi ſłowy. [...] DOſyciem ſie iuż nábył ná tym nędznym ſwiecie RejZwierc 269.

»rozmawiać usty swemi« (1): Oto rozmawiaią vſty ſwemi [loquentur in ore suo]/ miecże w wárgach ich BudBib Ps 58/7[8].

Szereg: »rozmawiać i kazać« (1): Kryſtus w tym kośćiele [świątyni Salomona] po wtore zmurowánym od Symeoná był ná ręce wźięt/ miedzy doktory w náukách rozmawiał/ y tám kazał. BielKron 265.
3. Rozmyślać, rozważać; loqui PolAnt, Vulg; disserere, meditari PolAnt; dicere Modrz (16):

rozmawiać około czego (1): Ale dawſzy pokoy Therſyćie/ rozmawiaymy dáley około rozdawánia vrzędow. ModrzBaz 40v.

rozmawiać o kim, o czym (5): OpecŻyw 168v; Mieliſmy tu o chorobie ktorą poſpolity lud á owſzém Wieyſki Trząścą zowie/ á theraz będźiem rozmáwiáć ó Trzęſáwicy SienLek 142; BudBib Ps 76/12[13], Eccli 14/21; ále on [św. Paweł] tylko o wierze y o vſpráwiedliwieniu z wiáry pochodzącym rozmawia. CzechRozm 75v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Oracż niegdy w mieśćie chodząc A ná ſtany ludzkie pátrząc: Nácżął ſam z ſobą rozmawiáć/ Ktorychby miał náſládowáć: Rzekąc [...] BierEz Pv.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: tak (1); przytoczenie poprzedzone słowem: rzekąc (1)] (3): BierEz Pv; Powieda thu Pan/ iż ſie vlękł on nędzny ſzáfarz onego ták ſrogiego vpomienienia Páńſkiego. A vlęknąwſzy ſie ſłuchay czo ſam s ſobą ták rozmawia ſobie: Y coż ia mam cżynić nędznicżek RejPos 193; RejZwierc 151; [Rozmawiałem wſercu moiem rzekąc. Oto wielki vczynionem HierWielEccle 1/16].

Zwroty: »sam z sobą rozmawiać« [w tym: co] [szyk zmienny] (5): BierEz Pv; ſpytałgo [Krates młodzieńca] czo tu działaſz, y odpouiedział młodzieniec, ſam zſobą rozmauiam BielŻyw 35; RejPos 193; ále bądźćie nápełnieni Duchem świętym/ rozmawiáiąc ſámi z ſobą/ w Pſálmiech/ w Hymnách/ y w pioſnkách duchownych WerGośc 268.

»rozmawiać w sercu swem« = loqui in corde suo Vulg, PolAnt (1): Drżyćie/ á nie grzeſzćie/ rozmawiayćie w ſercu ſwem/ w komorze ſwey/ á milcżćie. BudBib Ps 4/4[5]; [HierWielEccle 1/16].

»rozmawiać miedzy sobą« (1): A oni [uczniowie] myślili ſámi w ſobie (marg) Abo rozmawiáli miedzy ſobą. [...] (–)/ mowiąc: Zeſmy nie wźięli chlebá. WujNT Matth 16/7.

»rozmawiać sobie« = loqui sibimetipsis Vulg [szyk zmienny] (3): RejPos 193; Abowiem pátrz gdy ná pogrzebiech bywamy/ [...] poćichu ſobie rozmawiamy: Brácie/ á coż dziáłáć/ wſzytkimći nam tám być. RejZwierc 151; WujNT Eph 5/19.

Szereg: »rozmyślać a (albo) rozmawiać« = meditari et disserere a. loqui PolAnt (3): Bo niemaſs lepſſé pomocy anij lékarſtwa w takowych rzecżách/ iako rozmyſlaiątz albo rozmáwiaiątz o milym bodze. OpecŻyw 168v; Błogi mąſz ktory rozmyſla mądrze zacne rzecży/ a ktory z roſtropnośći ſwey rozmawia o rzeczach świętych. BudBib Eccli 14/21, Ps 76/12[13].
Przen (2):

rozmawiać o czym (1): Vprzedzáły oczy moie ſtraże/ rozmawiaiąc o wyroku twoiem. BudBib Ps 118/148.

Zwrot: »z sercem rozmawiać« (1): Pomnię ná śpiewánie moie/ w nocy z ſercem moim rozmawiam [cum corde meo meditor]/ y rozbiera (to) duch moy. BudBib Ps 76/6[7].
4. [Namawiać do odstąpienia, buntować; avertere, avocare, sollicitare Cn [kogo komu]: Abyſmy Bliżniemu náſzemu Małżonki y Cżeládżi nie rozmawiáli/ áni Bydłá iego nie oddaláli. LuterMalKat D4.]

Synonimy: 1. dysputować, gadać, rozprawiać; 2. gadać, powiadać, rozprawiać; 3. rozmyślać, rozważać.

Formacje współrdzenne cf MOWIĆ.

Cf ROZMAWIAJĄCY, ROZMAWIANIE

KO