[zaloguj się]

1. DZIEŁO (103) sb n

dzieło (65), działo (32), dziło (1), dzieło a. działo (5); dzieło LibLeg, UstPraw (2), GórnDworz (3), BudBib (8), BudNT (4), SkarJedn (4), CzechEp, KlonŻal, KochPieś, ZawJeft (3), WujNT (9), PowodPr, SkarKaz (6), KlonFlis (2), KlonWor (2); działo BierEz (3), OpecŻyw, Mymer1, BartBydg, BierRozm, KochZg, RejZwierc, BielSpr (2), StryjKron; dzieło : działo BielKron (3 : 19), SkarŻyw (11 : 1); dzieło : dziło CiekPotr (1 : 1).

e pochylone, a oraz o jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N dziéło dziéła
G dziéła dziéł
D dziéłu dziéł(o)m
A dziéło dziéła
I dziéłem działy, działmi
L dziéle dziéłach, dziél(e)ch

sg N dziéło (23).G dziéła (14).D dziéłu (2).A dziéło (17).I dziéłem (27); -em (1), -(e)m (26).L dziéle (4).pl N dziéła (2).G dziéł (1).D dziéł(o)m (2).A dziéła (6).I działy (1) KochZg, działmi (1) SkarŻyw.L dziéłach (2) WujNT, SkarKaz, dziél(e)ch (1) BielKron.

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Uczynek, czynność, wykonywanie czegoś, praca, sprawa, zadanie; opera, opus Vulg, PolAnt, Cn; actus, factum, gesta, labor, operatio, opificium, res gesta Cn (71): BierEz H3v, I2v; Tegotz dziala rząd zbawieniá naſſego potrzebowál OpecŻyw 161; BielKron 34v; GórnDworz D3; BudBib Lev 16/29, Num 29/35; BudNT P6v marg, e2v marg, h6 marg; Izali to nie Dyabelſkie dzieło/ od zgody vćiekáć/ á nigdy ſię niechćieć iednáć? SkarJedn 337, 189, 334, 337; SkarŻyw 337, 536, 601; KochPieś 2; WujNT Ioann 6/29, 1.Ioann 3/8; PowodPr 50; SkarKaz 347a marg; Strofowáć przyiacielá kiedy co przewini, Nieprzyiemne to dziło CiekPotr 4; KlonWor 36, 44.

dzieło czyje (19): Aby nań drudzy pátrzáli/ Iego śię dziáłá wyſtrzegáli BierEz R4, D3; Wręce káżdego cżłeká piecżęć cżyni áby wiedział cżłowiek dzieło ſwe [Iob 37/7] BudBib I 289a marg; BudNT M5v marg; Nie ludzkiey to śiły (w Sákrámenćie) dzieło SkarŻyw 91, 41, 201, 252; Oycowi ſye ma godźić zábić dźiećię ſwoię/ A iéy zdrowia przeſtrzegáć nie ieſt dźiéło moié? ZawJeft 39, 36; A Ian vſłyſzawſzy w więźieniu dźiełá Chriſtuſowe [opera Christi]; poſławſzy dwu z vczniow ſwoich/ rzekł mu WujNT Matth 11/2; choway przykazánie. Bo to ieſt twoie dzieło/ y wſzytkich ktorzy máią być zbáwieni. WujNT 564, Ioann 7/3; Pokoy y zgodę miedzy ludźmi rozśiewáć: práwie ieſt ſyná Bożego dźieło. SkarKaz 638b, 4a, 278a, 347a; KlonWor **v, 8.

W charakterystycznych połączeniach: dzieło boskie, boże, chrześcijańskie, diabelskie (4), ludzkie, niewolnicze, złodziejskie.

Zwroty: »podejmować się dzieła« (1): NIe podeymuy ſię tu dźiełá miſtrzu nie vcżony/ Ktorybyś w rzemięśle ſwoim nie był doświádcżony. KlonŻal D3.

praw. »zachować dzieło w sądzie (przy mocy)« = nie wycofywać sprawy (2): A wſzákże Podkomorzy záchowa dzyeło w ſądzye ſłuſznym z tym nágánił świádká [Tamen succamerarius reservabit sibi cum inculpatore iuridicam actionem in foro competenti prosequendam JanStat 415] UstPraw I, Iv.

Szereg: »dzieło i (abo) sprawa« [szyk 1 : 1] (2): y obaczilem oyczowſkye ſprawi y dzyela ſtare y nynyeyſche LibLeg 10/95; CzechEp 313.
a. Sposób wykonania, sztuka [zawsze z przydawką określαjącą, w jaki sposób coś uczyniono] [w tym w I sg (21)] (22): Nácżynicie też nacżynia s cżyſtego złotá rozmáitym dzyáłem BielKron 33; Dał też Krolowi Polſkiemu koneẃ śrebrną ták pięknym dzyáłem/ iż więcey robotá koſztowáłá niżli śrebro BielKron 414v; [cesarz] Ludwigowi dał koń we zbroi/ y ſámemu zbroię pozłoconą niepoſpolitego dzyáła. BielKron 414v, 33, 33v [2 r.], 34 [2 r.], 286v, 287v (13); Tákim też dźiáłem kulá ogniſta długo w wodźie gore gdy ią zápali/ á w rzući w wodę. BielSpr 73v.

W charakterystycznych połączeniach: działem aptekarskim, hawtarskim (4), hiszpańskim, niepospolitym, pięknym, rozmaitym (3); działo niepospolite.

Wyrażenie: »misternym działem robiony, czyniony itp.« (3): Były to groby iákoby wieże ná cżterzy gráni z kwadratu mármurowego miſternym dziáłem ćioſánego robione BielKron 270v, 164v, 268v [2 r.], 445, 456v; BielSpr 57; przynieſiono podárek Witołdowi Smoká pięknym á miſternym działem od złotá y ſrebrá vrobionego StryjKron 562.
2. Wykonana rzecz, twór, rezultat i skutek działania; opera, opus Vulg, Cn (21): Nie było nigdy po wſzytkim ſwiecie tákie miſterne dzyeło w páłacoch krolewſkich/ iáko v Sálomoná. BielKron 78, 79v; Y vyrzeli Bogá Izráelowego: á było pod nogámi iego iáko robotá ſkámieniá ſzáfirowego (marg) Właſnie/ dzieło cegly zſáfiru/ álbo ſtoł z bialego ſáfiru. (‒) BudBib Ex 24/10; bez pomocy y roboty budownicżey ſtánął ten świát/ dziwne dzieło y páłac wſzytkiego co ieſt/ niebo y ziemiá. SkarŻyw 258; WujNT Rom 2/15; Y cżołnem názwał ono dźieło nowe KlonFlis C3v.

dzieło czyje (3): Y weyrzałem ná wſzytko dzyeło ſwoie/ ktore vcżyniły ręce moie [ad universa opera, quae fecerant manus meae Vulg Eccle 2/11] BielKron 79v; Srebro ćiągnione z Tárſzyſzá przywożą/ á złoto z Vfazu/ vcżynek rzemięſlnicży/ y rąk złotnikowych hyacint y ſzárłat odzienie ich dzieło mędrcow wſzytko to [opus sapientum universa sunt] BudBib Ier 10/9; KlonFlis B4.

W połączeniu szeregowym (1): [drudzy bogowie] wynáydowáli rzeczy nowe/ ták w piſmie iáko y w dzyelech álbo robotach y pożytkach BielKron 25.

Wyrażenia: »piekielne działo« (1): Ná koniec/ [...] do ſrogiego ſię y piekielnego dziáłá nań vćiekli. nápráwili nievcżćiwą á vrodziwą niewiáſtę/ áby táiemnie do niego wſzedwſzy/ o cżyſtość ſię iego pokuśiłá SkarŻyw 200.

»dzieło rąk [czyich], ręki [czyjej]« = opera manuum [alicui] Vulg, PolAnt (9 : 1): Y rozmnoży ćię Iehowá Bog twoy we wſzem dziele ręki twoiey BudBib Deut 30/9, Ps 27/4, 5; SkarŻyw A3, [236]; Człowiek/ [...] Sam żywym będąc/ cześć dawáł mártwému/ Nioſąc kádźidło/ dźiéłu rąk właſnemu. ZawJeft 18; Vczyniłeś go [człowieka] máło co mnieyſzym niżli ánioły: vkoronowałeś go chwałą y czćią/ y poſtánowiłeś go nád dźiełem rąk twoich. WujNT Hebr 2/7, Hebr 1/10, Act 7/41; Tyś ná początku Pánie źiemię vfundował/ y dźieło ręku twoich ſą niebá [Vulg Hebr 1/10] SkarKaz 486a.

»dzieło roboty« (1): A (ták) ſtánął Ieſzua y ſynowie iego bráćia iego [...] y ſtali nád dziełem roboty w domu Bożym [ut urgerent super facientes opera in domo Dei] BudBib 1.Esdr 3/9.

3. Rzemiosło, sztuka, umiejętność (6): BierRozm 24; dobry pan/ nic inego nie powiedał/ iedno/ iż tho ieſt lekkich ludzi dzieło/ á nie iego ćwicżenia rzemięſło GórnDworz D6v, I8v; Bo bárzo nieprzyſtoi ludziom woynie y ſławnym dziełom przyucżonym/ śmierćią złych ludzi vmieráć. SkarŻyw 207.
Wyrażenie: »dzieło rycerskie« (2): y ćwiczenie w dziele Rycerſkim piechotá náſzáby miáłá VotSzl Cv; CiekPotr 87.
4. Prawdopodobnie: Fortyfikacje, umocnienie (3): Niech ſye miáſto otoczy troiákiemi Wáły/ Troiákiemi Przekopy/ y mocnymi Dźiáły. Kiedy przyydźie Niezgodá/ vniżą ſye Mury/ y wnidźie Nieprzyiaćiél/ nie ſzukáiąc dźiury. KochZg A2v.
W przen (2): ieſli ſie náwroćiſz do niego [Boga]/ [...] iż cie pewnie wyſłucháć chce á nieomylnie cie obiecuie wydrzeć s káżdego niebeſpiecżeńſtwá twoiego. A thoć ieſt zbroiá/ á toć ſą dziáłá y namocnieyſze bechtyry twoie. RejZwierc 264.
Wyrażenie: »działo wiary« (2): Práwie do tego miáſtá tákiemi dziáłmi wiáry oſadzonego/ kácerſtwo przyſtąpić/ iáko mowił S. Cypryan/ niemoże. SkarŻyw 409.
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Opus. Werg. Działo. Mymer1 14; Opus, dzyalo BartBydg 102b.

[OrzQuin N3 cf DYL].

Synonimy: 1. praca, robota, sprawa, uczynek; 3. rzemiosło, sprawa; 4. przekopa, wał.

Cf 1. DZIAŁO, DZIELNOŚĆ

SB