[zaloguj się]

EKSHORTACYJA (3) sb f

Teksty nie oznaezają e oraz ó; e, o oraz pierwsze a jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg pl
N ekshortacyj(e)
A ekshortacyja
L ekshortacyjach

A ekshortacyja (1).pl N ekshortacyj(e) (1).L ekshortacyjach (1).

stp, Cn, Linde brak.

Napominanie, zachęta, przestroga [exhortationapominanie Calep; pobudka, pobudzanieexhortatio Cn] (3): Wierſzyki kroćiuchne [...] k temu y exhortácia pizypiſána. WierKróc kt; Apoſtoł nie mowi o Mſzey [...] ále o rozmowách y exhortácyách/ w pierwſzym onym kośćiele zwyczáynych. Abowiem iáko męczennik ś. Iuſtinus opiſuie [...] [po Mszy św.] nákoniec bywáły conferentie y rozmowy o rzeczách duchownych ktorych teraz we zwyczáiu niemáſz WujNT 614.
Szereg: »ekshortacyja abo napominanie« (1): Bo rozmowy/ exhortácye ábo nápominánia/ iáko y kazánia/ máią być rozumnym ięzykiem czynione/ áby od wſzytkich były rozumiáne. WujNT 615.

Synonimy: ekscytarz, napominanie, pobudka, podnieta, podpała.

AK