[zaloguj się]

GODUJĄCY (27) part praes act

godujący (26), godując (1); godujący : godując BielKron (5 : 1).

o jasne.

Fleksja
sg
mNgodujący fN
Dgodując(e)mu D
Agodując(e)go Agodując
pl
N m pers godujący
G godujących
D godującym
A m pers godującé, godujących
I m godującymi

sg m N godujący (2).D godując(e)mu (1).A godując(e)go (2).f A godując (1).pl N m pers godujący (4).G godujących (4).D godującym (2).A m pers godującé (9), godujących (1) StryjKron; -é (2), -(e) (7).I m godującymi (7).

stp s.v. godować, Cn, Linde brak.

Biesiadujący, ucztujący; weselący się; comessabundus Mącz (27): HistAl A5v; W ten cżás z weſołym głoſem yák cżłek goduyący/ Wyznawałem że to yeſt Pan moy wſſechmogący LubPs L4; Y przyſiągł mu Dawid/ á on go przywiodł nád Amálechity goduiące/ y weſołe beſpiecżnie BielKron 68; Náleźli żonę Tárquiniuſá młodego z inemi ná gámrácyey ſtroiąc krotofile/ goduiąc y nápijáiąc ſie dobrze BielKron 104, 342v, 351.
α. W funkcji rzeczownika (15): [Magdalena] Poſſla ſwiętym duchem vpoioná/ ſkłoniwſſy glowę ij ocży/ bez ſromu miedzy goduiącé/ aż do ſamégo zbawiciela ſwégo. OpecŻyw 45v, 47v, 69v; BielŻyw 37, 104; przy godowániu náſzego krolá tákowy ieſt obycżay iż goduiący ieſli chcą biorą kubki s ktorych piją HistAl F2v, A5v, Nv; BielKron 343; Mącz 100a; Iż to ták być ma iáko zá cżáſu Noego/ iż ſiedzącze/ pijącze/ goduiącze ma záſtháć ná ſwiecie thá ſtráſzliwa trąbá Páńſka. RejAp 172v; HistRzym 93v [4 r.].
a. Uczestnik wesela (6): HistAl B2v; Peluzá Kſiążę Litewſkie [...] vderzył ná kſiążętá Litewſkie potáiemnie goduiące ná weſelu BielKron 366; StryjKron 385; Izali mogą ſynowie (marg) To ieſt, Swátowie goduiący. Pátrz Mat: 9.15. (‒) god małżeńſkich pośćić/ poki z nimi ieſt oblubieniec? WujNT Mar 2/19.
α. W funkcji rzeczownika (2): Záſię Hebraiſmus, ábo ſpoſob Zydowſkiey mowy ieſt; Synowie oblubieńcá/ miáſto ſwátow/ ábo goduiących. WujNT przedm 20.
W przen (1): A on ktory yuż przez wyárę y krzeſt wſſedł był ná ono weſele/ ále nyemyał odźyenya weſelu przyſtoynego/ nye pirwey wyrzucon yeſt/ áliż goſpodarz wſſedł áby oglądał goduyące/ to yeſt/ áliż ná drugim ſwyećye. KromRozm III C8.

Synonim: biesiadujący.

Cf GODOWAĆ, GODOWNIK

HG