[zaloguj się]

HEREZYJARCHA (6) sb m

-zy- (3), -si- (3).

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w heretyk), pierwsze a jasne.

Fleksja
sg pl
G herezyjarchy herezyjarch(o)w
D herezyjarsze
A herezyjarchę herezyjarchy

sg G herezyjarchy (2).D herezyjarsze (1).A herezyjarchę (1).pl G herezyjarch(o)w (1).A herezyjarchy (1).

stp, Cn, Linde brak.

Twórca i głowa herezji [haeresiarcharotmistrz a wódz której sekty Mącz 47d; haereticorum princepswódz sektarski Calep; kacermistrzhaeresiarcha Cn] (6): opuśćiwſzy Hereſiárchy/ przez ktore ia wedle Bogá y ſłowá iego Papieże rozumiem CzechEp 326; tego dowieść chce/ iż nie Papież ieſt Antychriſtem/ ále iáko támże mowi/ Hereſiárchowie etc. CzechEp 326.

W połączeniu z imieniem własnym lub zastępującym je przymiotnikiem od nazwy miejscowej [imię + herezyjarcha (3), herezyjarcha + przymiotnik (1)] (4): ten s poduſzcżenia Herezyárchy Konſtántynopolſkiego kazał wymiátáć wſzytki obrázy s kościołow y popalić/ mowiąc iż to báłwochwálſtwo wielkie/ ktorego Bog zákázował záwżdy. BielKron 167v, 167v; Ktorych [białych głów miłujących swych zmarłych małżonków] Ieronim ś. przećiw Iowinianowi Herezyárſze piſząc/ licżbę nie máłą przywodźi.WysKaz )?(2; Y boię ſię/ áby ſię P. Bog dał vbłágáć: gdyż z tego tám Páńſtwá wyſzły [...] kśięgi Serwetá Hereſiárchy/ y inſzych Miniſtrow Siedmigrockich PowodPr 33.

Synonimy: arcykacerz, kacermistrz, sektmistrz.

Cf ARCYHERETYK, HERETYK

ZZie