[zaloguj się]

RADA (3671) sb f i m

W znacz. 7. f (172), m (152), f a. m (250); f MetrKor, WróbŻołt, ConPiotr, KromRozm III, LubPs, UstPraw, LeszczRzecz, RejZwierz (2), BibRadz, OrzRozm (8), RejPos, BielSpr, RejZwierc (16), PaprPan, KołakCath (2), SkarKazSej; m ZapWar (2), RejRozpr, OrzQuin, SarnUzn, GórnDworz, WujJudConf, BudBib (3), ModrzBaz (8); f : m LibLeg (6:20), ComCrac (3:6), Diar (20:6), DiarDop (7:4), BielKron (5:2), BiałKaz (2:1), StryjKron (1:2), ActReg (2:12), Phil (1:1), SarnStat (84:79), CzahTr (1:1). W pozostałych znaczeniach f (3097).

Oba a jasne (w tym: w pierwszym 56 r., w końcowym 4 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N rada rady
G rady råd
D radzie radåm, radom
A radę rady
I radą radami
L radzie radåch
V rado

sg N rada (469).G rady (966).D radzie (84).A radę (651).I radą (393) [w tym zapis: radam w rymie do nakładam (1)].L radzie (278).V rado (2).pl N rady (154).G råd (301); -å- (220), -a- (7), -(a)- (74); -a- LeszczRzecz; -å- : -a- BibRadz (3:1), SarnStat (146:5).D radåm (35), radom (19); -åm MetrKor (2), ComCrac (5), Diar (5), DiarDop (2), LubPs, OrzRozm, OrzQuin, KuczbKat, ModrzBaz (4); -om UstPraw, MycPrz, ActReg, SkarKaz, SkarKazSej (3); -åm : -om LibLeg (4:1), RejPos (1:1), SarnStat (8:10); ~ -åm (17), -ąm (6), -(a)m (12); -åm LubPs, OrzRozm, OrzQuin, RejPos, KuczbKat, ModrzBaz (4), SarnStat (8); -ąm MetrKor (2), ComCrac (4); ~ -om (6), -óm (4), -(o)m (9); -om : -óm SarnStat (6:4).A rady (143).I radami (152); -ami (100), -(a)mi (52).L radåch (24); -åch (12), -ach (10), -(a)ch (2); -åch LubPs (2), RejPos (4), RejZwierc (2), BielSpr; -ach Leop, ModrzBaz, Oczko, BielSjem, WujNT, SarnStat (2), GrabPospR; -åch : -ach BibRadz (1:1), PowodPr (2:1).

Składnia orzeczenia w znacz. 6. w sg f rada była (12), w pl m pers rada byli (8); byli DiarDop, StryjKron; była : byli UstPraw (1:1), BielKron (10:4), BielSpr (1:1).

Składnia orzeczenia w znacz. 7. w pl m pers rady byli (16), subst rady były (6); byli LibLeg (3), ComCrac, Diar (2), BiałKaz (2); były OrzRozm (2); byli : były ActReg (1:1), SarnStat (7:3).

Sł stp: rada, reda, Cn notuje, Linde XVI (sześć z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Znaczenia
1. Porada, wskazówka, nauka, pomoc; też radzenie, pouczanie; consilium HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw, Cn; sententia Mącz, Cn; praedicatio JanStat, JanPrzyw; sensus BartBydg; persuasio Miech; vox PolAnt; consultatio, suada, suadela, suasio Mącz; effectus consultationis, ratio Cn [w tym: czyja [= kto udzielił] (782) – G sb i pron (480), pron poss (194), ai (108)] (1453): MetrKor 38/287; Ezop też iáko mądry był. Wielką rádę w báśniach zákrył BierEz H2; Rádá niecżáſu ſwego/ Nie cżyni zyſku żadnego BierEz K2v, Fv [2 r.], H4, K2v, M4, N [2 r.], Ov, Qv; Vſłyſzáwſzy on młodźienietz Roſtropnego radę/ tako mu odpowié: [...] ForCnR C3, A4, C2, E2v; PatKaz I 7; HistJóz B2v; BartBydg 142; TarDuch D6v; BielŻyw 112, 126; BielŻywGlab nlb 14; y ſpodobała ſie tatarom [...] rada ona Sarracenow MiechGlab 20; obawiami sye tego abismi radą naschą nyepospieszną prze niewiadomoscz rzeczi [...] trudnoſczy yakiey zniechczenia a niewyadomosczy Krolowey y.m. nyevczinyly. LibLeg 11/41, 6/192, 11/41, 41v, 42 [2 r.]; RejPs 93; RejJóz Ev; SeklKat B3, Iv; Ienak mi czie nieboze zal. Choczyas Lotr a ſobie winien Zes mey rady niebyl pylen. RejKup g7v, d7v, d8v, G, i3v, m2v (12); Atenowie iednoſtáynie pocżęli chwalić rádę Demoſtená mędrcá/ y vmyſlili poſláć Alexandrowi koronę złotą HistAl D6v, D6v [2 r.], D7v; MurzHist E [2 r.], Ev; Diar 28, 30, 40, 84; BielKom kt, nlb 6, E4v, F2v, F7v, G, G2v; Yeſſcże nád tho pánowye ſámi áby [prokuratorowie] ich ſpraw pilni byli/ rządzą ye ſobye yákoby ná wyecżnosć/ áby v páná yákyego ſlużył dobry yáki mowcá á Prokurator/ ktoryby od rády pánu był GliczKsiąż N4; KrowObr 127v; RejWiz 22, 33v, 55v, 67v; Leop Gen 41/37, Esth 1/21, Iob 29/21, 38 arg; RejFig Ee2; BibRadz 2.Reg 16/23, Act 5 arg; OrzRozm Q3; (marg) Rádá Woiewody Ryńſkiego. (–) á ták rádzę vchodzić Ceſárzá poſelſtwem miernym/ [...] á zbroie ná Ceſárzá niepodnoſić. BielKron 226, 58v, 209, 220v, 272, 306v (13); Consilium suum consilio alterius interponere, Swoyę rádę nád ynſzego przedkłádáć. Mącz 311a; Persuadeo, Przeradzam przewodzę rádą á wymownością ſwą nieco/ wiárę komu czinię. Mącz 424c, 35d, 46a, 61d, 63c, d (22); SarnUzn C2; RejAp 44; więc ći vcżeni/ gdy oſobno mowią/ widzą ſie być bárzo mądrymi/ á ſkoro do kupy przydą/ tho on rozum niewiem gdzie zginie/ bo z ich rády/ nic dobrego nie wychodzi GórnDworz G5, Q7v, Z4, Dd8, Ee; HistRzym 31v; RejPos 107 marg, 117, [323] marg; BielSat G3; RejZwierc 90v, 92, 163v marg, 180, 230, 253, Aaa3; BielSpr 45v [2 r.], 46; BudBib 2.Reg 16/23, Eccli 19/19; CzechRozm 4v; PaprPan K4v, Y2v; Lecż ná pocżątku ták bywáło: Przychodźiło mnoſtwo ludźi ná puſte polá/ [...] obieráli miedzy ſobą iednego/ ktorego mędrſzym y potężnieyſzym być rozumieli/ áby ie rádą ſwoią rządźił ModrzBaz 47v; Bo żołnierzom nie ták dálece płácą zá rádę iáko zá pracą. ModrzBaz 114v, 27, [41], 49, 129v, 140; Y niewiedząc co cżynić znimi/ do Ceſarzá o rádę nápiſáł. SkarŻyw 179, 332, 486 marg, 508 [2 r.], 509, 545, 570, 572; StryjKron 129, 215 [2 r.]; Ktora rádá Xiędzá Arcybiſkupia/ iáko nie z Bogá poſzłá/ ták też nie w pożytek/ ále w ſzkodę wiecżną/ tym ktorzyby iey poſłuſzni byli/ obroćić ſię muśi. NiemObr 82, 20 [2 r.]; KochFr 5; KochMarsz 154; KochSz A4; BielSen 17; Tá [nasza matka, tj. Polska] nas dobrze náucży/ iáko walcżyć mamy/ Iey rádą Moſkwę/ Niemce/ Tátáry zdziáłamy. BielSjem 31, 9, 17, 31; PudłFr 44; PaprUp I2, I2v; ZawJeft 29; Phil H3, S2, S3 marg; KochFrag 48; náucża [Jakub] y ſyny ſwe/ áby wzywáli imieniá iego/ y imion zmárłych przodkow y rodźićielow iego/ Abráhámá y Izááká. ktorey rádźie vcżynił doſyć nienágániony práwodawcá Moyzeſz LatHar 327; WujNT 280 marg, Act 5 arg; SarnStat 60; GrabPospR L2; KmitaSpit Bv [2 r.]; PowodPr 40; CiekPotr 59; Gdyż ia prziymę rad wdźięcżnie kożdego przeſtrogę/ Acżem proſtak do rády to powiedźieć mogę. CzahTr I4, G2; GosłCast 29 [2 r.]; PaxLiz D4; SapEpit B [2 r.]; Napierwey ná baczeniu miey tę moię rádę/ A ták łácno ominieſz więc domową zwádę. ZbylPrzyg Bv; Widźimy ſmętni/ iże niezyczyły [!] Zazdroſne Párki/ by dłużey ſłużyły Wdźięczney Oyczyźnie twe [wojewodo] ſpráwy poczćiwe/ Ktore ták długo będą pámiętliwe/ Iák mądrym w rádźie/ ták mężnym we zbroiey SzarzRyt C4v.

rada czego [= do uzyskania czego] (2): WujNT 164 marg; Bogu ſię ſwemu vkorzćie/ ieſli mądrośći doſtáć ná dobrą rádę záchowánia oyczyzny ſwoiey prágniećie. SkarKazSej 661a.

rada do czego (3): ſzukáłá rády od Páná Bogá iákoby chęć oycowſką/ y oblubieńcá świeckiego miłość/ przeſzkodzić iey nie mogłá. (marg) Rádá do zátáienia ſię przed Oycem. (–) SkarŻyw 13; Wylicżenie krotkie grzechow przećiwko Dźieśięćiorgu Przykazániu Bożemu popełnionych. [...] Przećiwko Piątemu. MEżoboyſtwo/ ábo pomoc/ ábo rádá do niego. LatHar 115. Cf »radę da(wa)ć«.

rada od kogo (4): RejZwierc 45v; Iż vpadek muſi wźiąć choć on mądrym dufał/ A od nich rádę máiąc bárzo ſie oſzukał. MycPrz I A4v; SkarŻyw 535; Słuſzna czynić y ſłucháć/ gdy kto dobrze rádźi: Namniéy to niewádźi/ choć rádá od czeládźi. GosłCast 36. Cf też »rady naby(wa)ć«, »potrzebować rady«, »radę przyjąć«, »rady szukać«, »żądać rady«.

rada komu, czemu (7): A tu obácż pocżćiwą rádę cnotliwey mátki dzyewecce ſwoiey/ roſkazáłá iey áby onego ſlepego á ſzalonego krolá nie prośiłá ni ocż iedno o głowę Iáná s. RejPos 322v; Rádá Polakom. RejZwierc 265 marg [idem] Bbb2; CzahTr E3. Cf »rady szukać«.

rada k(u) czemu (7): Cżym [czystością Lizydy Democyllus] ſie zwábić [do małżeństwa] ná drodze dopuśćił/ Gdyż y Oćiec rádę k temu zyśćił. PaxLiz E4v. Cf »radę da(wa)ć«, »potrzebować rady«.

rada na kogo, na co (13): RejZwierc 92; SkarŻyw 290 marg; Dziewięć grzechow cudzych/ to ieſt/ ktore drugim też/ okrom tego co ie pełni/ bywáią przycżytáne [...]. Rádá ná grzech/ roſkazánie/ ſpolne z grzeſzącym zezwolenie [...] LatHar +++2; SarnStat 85; Sam Pan śluby wiąże/ ſam wié iáko Może bydź rozwiązány: niechce rády ná to. SiebRozmyśl F3. Cf »radę da(wa)ć«, »rady dostać«, »rady szukać«, »żądać rady«.

rada o kim, o czym (11): O czym [o obronie Rzeczypospolitej] też będziem radzi chcieć rady panow IchM słyszeć. Diar 77, 38; GliczKsiąż D4v; Rádá o czyſtośći y vboſtwie czym rożna od roſkazánia SkarKaz Oooo2d. Cf »radę da(wa)ć«, »słuchać rady«, »rady szukać«.

rada czyja [= komu dana] (6): BielKron 376 marg; Concionale genus causarum, idem quod deliberativum apud Oratores Xięgi które należą ná poſpolitego człowieka rádę. Mącz 53d; RejPos 218v; RejZwierc 262v; KochPs 180; y Apoſtołom rádźił [Pan Jezus]/ gdy y ieść czáſu nie mieli/ ludzkie kłopoty y rády odpráwuiąc: áby vćiekli ná puſzczą y trochę odpoczęli. SkarKaz 609a.

cum inf (5): Przeto rada dobra takich wozgrzywych [tj. chorych owiec] odbyć precż/ bo na inſzym powietrzu będącz: mogą być zachowane. FalZioł IV 2c; Rádá ożenić ſie. RejWiz 56v marg [idem] Dd2; PaprPan Q4; WujNT Act 27/12.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikami: ta (10), to (4), taka (1); (a)by (30), zaimek pytajny (25), (e)by (5), , że (5)] (65): BierEz Q; ForCnR B3; A owſſem káżdy/ to ieſt moiá radá ktho kolwiek ieſt ſpełnego rozumu áby zupełną nadzieią oczekawał miłoſierdzia páńſkiego RejPs 198, 90v; Powyedzyall iſch nykth ynny yedno woycziech Withoſlawſky rady they abi Mathką ſwoyą vnyoſl yemv yeſth dodall. LibMal 1546/122, 1546/122v, 1549/149; RejKup o2v, y4v; DiarDop 110; moyá rádá yeſt iż nye trzebá ſie dziſia ná kápłáńſtwá kwápić/ yeſli ku temv godnosći nie ma ſyn. GliczKsiąż O6v, N5; KrowObr 112; Tedy onych ſlużebnikow tá rádá byłá/ áby ony więźnie pozábijáli/ by ktory wypłynąwſzy nie vćiekł. Leop Act 27/42, Ier 38 arg; RejZwierz 12v, 25v; Tenći Káiáfás był ktory dał Zydom rádę: Iżby tho pożytecżno było áby ieden cżłowiek vmárł zá lud. BibRadz Ioann 18/14, 1.Mach 4/45; Rzekł Báláám [do Balaka]/ [...] damći rádę iáko ten lud zdzyáłaſz BielKron 42v, 142, 200v, 203, 217, 265v, 298; GórnDworz L4v, T3; HistRzym 10v; Ráda co cżynić maſz. RejPos 20v marg, 25v, 223 marg, 251, 350; RejZwierc 6, 92, 151, 250v; BielSpr 45v, 46, 47v; WujJud 85v; BudBib 2.Reg 16/20; ModrzBaz 102v; Iż moiá wierna rádá v ćiebie/ o wielki Krolu/ ważna nie byłá/ żebyś był Helenę Graekom wydáć roſkazał KochOdpr C4v; Senator ieden/ ná imię Antygonus/ [...] do pobożnego pánowánia záwżdy Ceſarzá rádą ſwoią wiodł/ áby wedle Bogá páńſtwo ſpráwował SkarŻyw [223], 570; StryjKron 131; Ná koniec do tey rády ſie przychylił [Fiedur]/ Aby go [hetmana, tj. figurę szachową] był gdzye przez nogę náchylił. KochSz B2; GórnRozm D3v; ActReg 28; Phil R4; Moiá rádá tedy/ áby człowiek nie wiele przyiaćiół miał/ ále tákich/ którymby ſię dufáć godźiło KochCn B4; OstrEpit A3v; WyprPl A2v, C3v; LatHar 255, 729; WujNT Act 27/42, s. 595; SiebRozmyśl K3v; SkarKaz 277b; CzahTr E3, I3v; KlonWor 62.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikami: tak(ow)a (4), to (3), ta (2), ona (1), temi słowy dana (1)] (21): A k temuć ieſt moiá rádá/ Ták cżyn iżby byłá bláda: Nie iedz nie piy/ áni ſypiay/ A chcąc ſie chorą vdziáłay. BierEz Qv, H4, I4; RejKup cc8; RejZwierz 24; Przetoż dawamći tę rádę. Weźmi z ſobą kłębek nići/ á gdy prziydzieſz do drzwi ogrodnich v więż nić v forty HistRzym 103v, 114; żołnierzom przypowiedz Służbę: ſzpiegi rozeſli: ſtraż miey y ná morzu Y ná źiemi: [...] To ieſt rádá moiá. KochOdpr D; SkarŻyw 346, 486, 535; Nieućiekay/ ma rádá KochFr 132, 9, 15; BielSen 14; Ná pokoy ſie/ ma rádá/ nigdy nie ſpuſzcżayćie BielRozm 10; Phil L2; LatHar 327; To záś ma proſtá rádá byś miał nayliżſzego/ Nieprzyiaćielá tedy nie wſpominay iego. CzahTr I3v; GosłCast 46; Gęśiom/ kurom: złodźieyſtwem choć to zową ſzkolnym: Moiá rádá/ day pokoy/ ieſli chceſz być wolnym. KlonWor 25.

W połączeniach szeregowych (74): a tho wſythko czo by przeczyw yego krolyewſkyey myloſczy, y zyemyam poddanym obywathelom a sluzebnykom bylo, nycz nyechczą poczynacz any czynycz bądz tho radą skuthkyem pyſzmem slowy y ynym kthorim kolwyek wymyſlyonym obyczayem MetrKor 37/2v, 34/268; LibLeg 10/114v; [o królu] Cżłowiekći też iáko drugi/ Trzebá mu rad trzebá ſługi/ Trzebá piſarzow kantorow/ Geńcow krotofil doktorow BielKom A3; LubPs B; GroicPorz ii; BielKron 104v, 246 [2 r.], [3322], 338; Sententiam rogatus, Pytány o ſwoye wotum/ rádę álbo wzdánie. Mącz 357d, 358a, 424c; HistRzym 86; Muśiſz rozważyć ſobie/ iż thu iuż ná zyemi żadnego wſpomożenia/ żadney rády/ áni żadnego rátunku ſobie ználeść nie możeſz/ ieſli nie podnieſieſz ocżu ſwoich w niebo do tego Páná RejPos 202, 130, 218v, 327, 335v, 339; ále ſie pilnie ſtáráią [zacni a poczciwi ludzie] iákoby ſwych dárow Bożych kędyby mogli káżdemu dobrowolnie vdzieláli komu by mogli. Komu dobrodzieyſtwem/ dobrodzieyſtwem: komu też rádą/ więc rádą: komu pomocą/ więc pomocą: y cżym kolwiek mogą RejZwierc 100v; rádą/ piſmem/ á roſtropnym rzecży przyſzłych rozważeniem śiłá poććiwy cżłowiek może ku dobremu Rzecżypoſpolitey poſłużyć RejZwierc 145, 23v, 84v, 90v, 99v, 100v, 160, 163v; BielSpr 37; Ktory [Pan Bóg] ſam rády y pomocy y żadney inſzey rzecży nie potrzebuie CzechRozm 9v, 4v, 255; PaprPan F4; KarnNap D4; Káżdy tedy ile może/ álbo namową/ álbo rzecżą/ álbo rádą/ álbo zwierzchnośćią/ álbo proźbámi/ álbo mocą pánowánia/ niech ſię o to ſtára/ żeby niezgodne do zgody przywodźił. ModrzBaz 66v, 24v, 77, 80v; ActReg 137; OrzJan 66; Wſzákże iednák y ná zápłácenié tákowych długów nie będźie ſie godźiło co przedáwáć/ záſtáwiáć/ y iákokolwiek rozrywáć/ áżby do tego przyſtąpiłá ſtárſzych w onym domu rádá/ zwolenié y wola SarnStat 593, 119, 220, 408, 989 [2 r.], 998 (16); SkarKaz 279a; GosłCast 42; SkarKazSej 660a, 674b. Cf »bez rady«, »z rady«, »na radę«, »za radą«.

W przeciwstawieniach: »rada ... przykazanie (a. rozkazanie) (15), mandat« (15): KromRozm II y2; KrowObr 225v; Leop 1.Cor 7/25; kto może poiąć niech poymie. Co ieſt tylko rádá/ á nie mándat áni roſkazánie. [...] A to też przećiw dziśieyſzym haeretykom: ktorzy powiádáią/ iż nie máſz w Ewángeliey żadney rády/ ále wſzytko ieſt przykazánie. WujNT 80; Bo o tym nie máſz żadnego Páńſkiego roſkazánia/ ále tylko rádá daná tym/ ktorzy chcą być doſkonáli WujNT [405], 80 [2 r.], 81 marg, 271, 1.Cor 7/25, 595 [2 r.], Bbbbbb3; SkarKaz Oooo2v.

W porównaniach (2): Vmieiętność mądrego/ iáko powodź zbierze á záleie/ á rádá iego iáko ſtudnicá żywotá trwa. Leop Eccli 21/16; Bo zrozumienie iey [nauki poznania] ieſt pełnieyſze niſz morze/ á rádá iey głębſza ieſt niz przepáść. BudBib Eccli 24/33[39].

Przysłowia: TEgo nacż chceſz obroćić/ maſz go gotowego/ Do rády y do zwády RejZwierz 73, 72v, 89v; Omnium horarum homo, id est, qui seriis pariter ac iocis accommodatus est, Człowiek y do rády y do zwády/ náydzie go yáko kto chce. Mącz 158a; Bo dawno to ieſt oná ſtára przypowieść/ iż ſtári od rády á młody od zwády. RejZwierc 162v; Quia frustra sunt arma foris, ubi non sunt consilia domi, to ieſt/ prożna ieſth ná ſtronie zwádá/ gdy nie będzie domá rádá. RejZwierc 162v, [283]v, 162v marg, 247, Bbb2v; Y do boiu do rády náſz Wacław ſie godzi PaprPan F4v, G4, K2v, M, N2v, P4v, Z4v, Aa2v; Konſtántin y Laſki ták do rády iáko y do rzecży woiennych ſzcżęśliwi byli [et consiliis dandis et armis tractandis foelices erant]. ModrzBaz 45; StryjKron 360; PowodPr 72; CzahTr L2v; SapEpit A3. [Ogółem 23 r.]

Nie dba o mądrą rádę nic ſzalony RejZwierc 215, 215.

Gdy ſzukaſz rády/ pátrzay iákiey zdrády. BierEz P3v.

Pan każdy dobrą radą ſthoy RejJóz L3v marg.

Dobra wodá ná dáchu kiedy ſąſiad gore/ Bo gdy ſie domá zaymie/ iuż rády nie ſpore. RejZwierc 241v.

Naydźieſz kto w płát ięzyk dawa/ A rádę ná funt przedawa KochSob 69.

GDy ſczęśćié niechce/ y rádá pobłądźi KochFrag 39.

Zwroty: »dać się na radę« = zwrócić się z prośbą o radę (1): ále bacżąc Lántgráw ſwoie złe/ dał ſie ná rádę Maurycego y Kuͤrfierſtá z Brándeburgu/ ktorzy ſnim ſzli zá przyrzecżenim przed Ceſárzá BielKron 229v.

»radę da(wa)ć (a. podać, a. wyda(wa)ć, a. zadawać), dawający; rady doda(wa)ć (a. podawać), (do)da(wa)nie, (do)dawający; rada dana« [w tym: ku czemu (5), przeciw(ko) komu, czemu (5), na kogo, na co [w tym: dobra na co (1)] (4), o kim, o czym (4), w czym (3), z strony czego (2), do czego (1), około czego (2)] = (po)radzić; consilium dare HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz, JanStat; providere Mącz; consilium capere a. navare, vallare postulationibus Modrz; consiliari, consulere Calep; consilium praestare JanStat [szyk zmienny] (96:1;38:5:3;6): Cżłowiek gdy go pies vkąśił/ Szukał ktoby go vlecżył. Aż ieden miedzy ſąśiády/ Dodał mu tákowey rády. Chceſzli by rychłe zdrowie miał/ Day pſu być ránę wylizał. BierEz I4, E4, F, H4, Q; A przetoż proſzę wás dáycie mi radę/ iakobych ſie mogł ku panu waſzemu Sżcżęſciu przykazaćz/ a iemu ſłużićz? ForCnR B3; LibLeg 10/114v; BielŻywGlab nlb 15; wſchakze powyada yſch pyothr Granowſky yemv nyeradzyl na tho abi Mathką vnyoſl yedno mv radą dawall abi raczey byenyaka yakoby mogl pozil LibMal 1546/122v, 1544/91, 1546/122, 1548/144, 1549/149; RejKup o2v; HistAl D5v; MurzHist P3; A przytym też opowiedzieli IchM, iż oczekiwają rady IchM panow, ktorą im obiecali dawno dać około pokoju domowego Diar 38; BielKom G4v; [doktor] dodawa mu [uczniowi] tákyey rády kthorą mu wpámyęć kłádzie/ áby cnotę miłował/ bogá ſie bał GliczKsiąż N5; GroicPorz z, kk2, mm4; KrowObr 112, 225v; RejWiz 78v; Leop 2.Par 20/21, Esth 2/4, Is 19/11, Ier 38 arg, 1.Cor 7/25; Nie mogęć zá to więcey dáć iedno tę rádę/ [...] Nie vciekay RejZwierz 24, 12v, 25v; BibRadz 2.Reg 17/7, 3.Reg 12/8, Ioann 18/14; OrzRozm T3v; BielKron 42v, 88v, 264, 265v; Commonitio, Dodánie rády/ potuchnienie. Mącz 231a; Suasor, Rádnik/ rádę dáwáyący Mącz 424c, 41d, 63d, 231a, 294a, 315c; GórnDworz T3; [rzekł jeden z towarzyszy:] vcżyńmy miedzy ſobą loſy/ [...] Tedy oni rzekli: Loſuymy. Y cżynili los miedzy ſobą: á padł los ná onego/ ktory rádę wydał. HistRzym 114v, 10v, 96v, 103, 103v, 114; RejPos 25v, 183v, 202v, [226]v, 309, 328v; BiałKat 371; Abowiem y márynarz ſtáry á bywáły/ co v rudlá ábo v kompáſu ſpokoiem ſtoi á rády drugim dodawa/ dáleko ieſth potrzebnieyſzy niżli owi co po powroziech biegáią RejZwierc 163v, 6, 86, 99v, 209, 215; BielSpr 46 [2 r.], 59v; WujJud 85v; BudBib 2.Reg 16/20; PaprPan Hv; ModrzBaz 17, 27, 102v [2 r.], 107, 115; Dali mu zgodną rádę/ áby páńſtwo zle nábyte porzućił SkarŻyw 570, 35, 332, 334, 486, 566; StryjKron 131, 442; CzechEp 116; WerGośc 215; BielSjem 30; PaprUp I, K; ZawJeft 9, 29; ActReg 54 [2 r.], 69; Consuasor – Radi dodawaiący. Calep 250a, 246b, 247a [2 r.], b; Phil H3, L2, R4, S3; GrabowSet E4v; PRoſzę ćię/ o Páni święta Marya/ [...] ábyś ze wſzyſtkimi Swiętymi y wybránymi Bożymi/ przyſzłá y pokwápiłá ſię ná porátowánie moie/ y rády mnie dodánie LatHar 489, +++v, 327, 729; WujNT Act 27/12, s. [405], 1.Cor 7/25, s. 595 [2 r.], 2.Cor 8/10, Zzzzzv; Wſzákże w ſądźiéch náſzych przy oſobie náſzéy/ gdy oſobą ſwą ná ſądźie będźiemy/ będźie wolno Duchownym oſobam przy nas śiedźieć y rádę dáwáć. SarnStat 489, 123, 171 [3 r.], 298, 324, 408 (18); SiebRozmyśl Mv [2 r.]; SkarKaz )(2v; VotSzl B3v; CiekPotr 86; CzahTr I3v, L2v; [Jempsar mówi do mamki:] Nie zádaway mi/ proſzę/ żadnéy ſprzécznéy rády/ Niech iuż ná co myśl wiedźie/ niema żadnéy wády. GosłCast 51, 38, 51, 63; A żoná zła/ ćieſzy ſię z oney ſwoiey zdrády/ Onym ſwym Kukułcżętom dodawa y rády iákoby Oycowice do końcá oſzukáć KlonWor 62.

»rady dostać« [w tym: na co (1), przeciw komu (1)] [szyk zmienny] (8): á zwłaſzcża o tym nawięcey ma być naſze myſlenie y żądza, żebyſmy ſie zawſze radzili o rzecżach poczciwych, [...] ktoreyżeto rady nawięcey doſtaniemy, cżytaiąc á wpamięć ſobie bierząc piſma, dzieie, y tez mądre nauki takowych przodkow naſzych BielŻywGlab nlb 15; LibLeg 11/40v; Czoż mam rzecz nieboracżek y z kąd rady doſtać RejJóz G2; RejWiz 135; RejZwierz 108v; RejZwierc 12v; rády wſzelákiey/ Możem doſtáć od niego przećiw Sárácenom PaprPan C, Ev.

»rady naby(wa)ć, wziąć; radę wziąć, brać« [w tym: od kogo (2)] = consilium petere a. sequi Cn [szyk zmienny] (17:1;4:2): ábowiem ia nigdy niſkąd inąd nienábywam rády ſobie iedno żem ſie nád wſſytko ine roſkochał włáſkáwem zákonie twoiem [Panie]. RejPs 188v; Poſwjatu zmyą [lege: z myślą] biegamy Zynąd rady nabywamy RejKup r8, m4, n6v, n7v, r2v, x5, y4v, ee3v; Ale ty ták/ iáko cie tu Pan twoy vpomina/ ſłuchay iáko ſłucháć maſz. A iákoż ſłucháć maſz? á cżegoż ſie vcżyć maſz? á ſkądże rádę bráć maſz? RejPos 339, 115v, 120v, 130, 130v, 167v, 190, 205v; RejZwierc 133v; niecháli ich ták s pokoiem [Samnici rzymskie wojsko] w onym zámknieniu/ áżby rády nábyli/ co s nimi cżynić. BielSpr 45v, 47v; Wſzák nietráfny poſtępek gdy kto ſobie pocznie/ Rádę od mądrych biorąc okaże ſie znácznie. MycPrz I A4v; Wſzyſcy tedy kiedy tę moc Cieplicam przyznawáią [...] nie ták iákoby potrzebá/ z niémi ſye obchodząc/ wtym podobno grzeſzą/ że dobréy rády niewźiąwſzy/ ladá iáko ſobie rátunku ſzukáią Oczko 15v, A4v; SkarŻyw 570; ActReg 111; weźm tę rádę zdrową/ Pomni ná to/ że muru nie przebiieſz głową. WyprPl C3v.

»naśladować rady; iść (a. chodzić, a. odeść), postępować za radą« = abire in consilio Vulg; oboedire voci PolAnt [szyk zmienny] (3;3:1): tedi yey m. [królowa] tam niech rozvmem yvsz swim sprawowacz sie raczi A czego zbicz niebedzie mogla bes ſzkodi swey wtim za ych [panów węgierskich] radą niechay poſtempvye. LibLeg 11/42v; MurzHist M3; BLogoſłáwiony tho cżłowiek kthory w tho vgodził/ Iże zá rádą ludzi złych thu nigdi nie chodził LubPs B [idem] Leop Ps 1/1; Tedy Moiżeſz náſláduiąc rády świekrá ſwego/ vczynił ták wſzytko iáko mu on powiedźiał. BibRadz Ex 18/24; RejPos 301v; Poſpolſtwo zá głupią rádą idzie. SkarKazSej 695a marg.

»opuścić [= odrzucić] radę« = derelinquere consilium PolAnt [szyk zmienny] (11): MurzHist M3; RejWiz 128v; BibRadz 3.Reg 12/8; Ten to Roboás opuśćił był rádę dobrą ſtárych ludzi oycowſkich przyiacioł/ á młodych płochych ludzi náſládował BielKron 82v; RejAp 56; Skądże iey [Marii Magdalenie] tho przyſzło á ſkąd iey to vroſło/ iż oná [...] opuśćiwſzy ine wſzytki rády y wymyſły ludzi onych/ kthorzy rozlicżnemi ſpráwámi też ná on cżás ſzukáli vbłagánia Páńſkiego/ thylko ſie ze wſzytką myſlą vciekłá do ſámego miłoſierdzya Páná onego RejPos 310, 16v, 351; BudBib 2.Par 10/8, 13; Phil H4.

»radą pomagać (a. (s)pomoc, a. wspomagać itp.), ratować, być pomocen, na pomocy być; rada (nie) pomoże, pomocna« [w tym: przeciw komu (1), w czym (1)] = adesse a. iuvare consilio Mącz; consilium proderit Modrz; consilio adiuvare a. patrocinari, a. subvenire JanStat [szyk zmienny] (16:2:1:1;3:1): SeklKat Iv; RejKup ſ3; ktorzy iemu [Saulowi] rádámi ſwemi przećiw Dawidowi pomagáli. LubPs G3, hh5v; Wſzákże ſą tákie wyſtępy/ zá ktorymi áni Perſony Przerzeczone od męki bywáią wolne/ iáko ieſt [...] gdy nieprzyiaćielowi zbroią/ pieniądzmi/ rádą/ y kthorymkolwiek inſzym ſpoſobem przećiw ſwemu Pánu dopomaga GroicPorz ii; [Biskup Waradzyński zabity od Kastaldusa] ktorego był Ceſarz Kárzeł piąty poſłał áby był rádą pomocen krolowi Rzymſkiemu BielKron 317, 330v; Iuvare aliquem consilio, Spomoc kogo rádą. Mącz 179c, 429d; RejPos 99, 227; [węgierska ziemia mówi do polskiej:] Iuż y tám y ſam mácam/ ná ſzpiegi nákłádam/ Ktoby mie dźiś rátował/ ſwoią dobrą rádą. BielSat G3; RejZwierc 140v, 232v; ktorych też [kardynałów] vrząd ieſt/ rádámi ſwemi w rządzeniu kośćiołá Powſzechnego Papieżá wſpomágáć. WujJud 142; CzechRozm 255; PaprPan K4v; ModrzBaz 127; Poſyłam tedy té Kśiążki do W.M. Páná á dobrodźieiá ſwégo Miło: z których ieſli co godnéy á pomocnéy rády wezmą ći/ co ćieplic vżywáć chcą/ nie mnie/ ále W. M. niech zá tho powinni będą. Oczko A4v; [obiecali nam: król polski i książę litewski] przećiwko wſzyſtkim nieprzyiaćielom náſzym y zdrádźie y naieźdźie pomocámi/ rádámi/ y łáſkámi ſwémi nam pomágáć [auxiliis, consiliis et favoribus suis prosequi et iuvare JanStat 757]. SarnStat 998, 119, 220, 1079, 1095.

»radę, radą (po)radzić« = consilium consulere PolAnt (3:1): więcey ieden rádą ſwą poraźić [lege: poradzić] y ſpráwić może/ niżli ich wiele co nic nie vmieią. RejZwierc 163v; Y rzekł Chuſzái do Awſzálomá nie dobra rádá/ ktorą radził Achitofel teras. BudBib 2.Reg 17/7, 2.Reg 16/23, 2.Par 10/8.

»radą (po)służyć; służąca rada« [szyk zmienny] (3;1): tedy żadney onich [młodzieńcach] niebędzie nádzieye dobrey ieſliżeby ktemu złoſliwy towarziſz ku temu [zadawaniu się z niewiastami] z służącą radą prziſtąpił. KwiatKsiąż D; RejZwierc 145; Presbitery byli ſtárſzy miedzy bráćią ná to obieráni/ áby rádą dobrą młodſzym ſłużyli WujJudConf 141; SkarŻyw 508.

»potrzebować, (po)trzeba rady; rada (jest) potrzebna, w potrzebach« [w tym: od kogo (3), w czym (3), z strony czego (1), ku czemu (1)] = egere consilio Vulg; consilio opus est PolAnt [szyk zmienny] (9:17;6:1): BierEz O; RejKup k6, o3; Ktora miłoſć ná tym ſye zámyka áby ieden drugiemu wſzythkiego dobrego życzył/ rády dobrey w potrzebách dodawał GroicPorz mm4; Leop Eccli 42/22; Zdami ſie iż thylko w vśćiech ſwych maſz słow doſyć/ ále do woyny potrzebá rády y mocy BibRadz Is 36/5, 4.Reg 18/20; BielKron 73; OrzQuin Gv; Nędzny ſtan niewolniczy/ nędzny ſtan ſwobodny/ Rády trzebá/ do ktorey nie ieſt káżdy godny. Prot B3v; GórnDworz Kk3v; RejPos 62; (nagł) Rzecż Posłow przed Kśiężną/ to ieſt/ przed Polſką źiemią/ náſzą mátką. (–) [...] Bądź nád żeńſkim narodem náſzym litośćiwa. [...] Dźiś nam rády ſtátecżney/ od ćiebie potrzebá/ Nas wgániáią [mężowie] do piekłá/ ſámi chcą do niebá. BielSat [I4]v [idem BielSjem]; Rádá mądrego potrzebna. RejZwierc 145 marg, 91v, 250v, Bbb2; BielSpr 46v; CzechRozm 4v, 9v; ModrzBazBud ¶6; CzechEp 272; Maſz przed ocżymá domowe przykłády/ Iákiey potrzebá cżáſu woyny rády. KochSz A2; BielSjem 14; GórnRozm M3v; ActReg 28, 54; Tá rádá s ſthrony rządzenia ſie w ſpráwach Rzecżypoſpolithey przełożonemu thego zacnego cżłeká ieſt wielce potrzebna y vżytecżna Phil S4; OstrEpit A3v; W rzeczách złych á niedobrych/ rády trzebá pręcéy. GosłCast 29, 36; SkarKaz 279a; PaxLiz B4v.

»rady przesłuchać« = postąpić niezgodnie z radą (1): Czoż mi radziſz proſzę cie chczęć iuż na wſzem dufać A ninacżym twey rady niechcę nicz przeſłuchać RejJóz K8v.

»na radzie przesta(wa)ć; sta(ną)ć przy radzie, na radzie« [w tym: w czym (1)] [szyk zmienny] (14;1:1): Diar 43; KrowObr 230v; Tákże z ſynow Izáſchárowych [...] było kſiążąt ich dwieſćie/ ná ktorych rádźie przeſtáwáli [ad sermonem eorum erant] ich bráćia. BibRadz 1.Par 12/32; Non requiescere consilio cuiuspiam, Nie chcieć przeſtáć ná cziey rádzie. Mącz 342a; Ná tych rádźie przeſtaway/ ktorym prawdá miłá Prot D4; RejPos 284; Y będzie ſie rzkomo gniewał [twój omylny przyjaciel] kiedy ná iego rádzie nie ſtánieſz RejZwierc 92, 150v; CzechRozm 254; Oycowie w Konſtáncyey zgromadzeni w rzecżách niektorych/ ná iego [św. Wincentego] rádzie przeſtawáli. SkarŻyw 310, 570, 582; A tákby nam lepiey ſtáć przy ſwey zdrowey rádzie/ Niżliby nam mieli być [mężowie] potym ná zawádzie. BielSjem 4; SkarKazSej 695a; Záwſzeć oni [pachołkowie] też ná mey rádźie przeſtawáią/ A co im kiedy rzekę/ oni mnie ſłucháią. ZbylPrzyg B4, B4.

»radę przyjąć (a. przyjmować); k radzie, do rady się przychylić; przystać na radę, k radzie; przyzwolić radzie, ku radzie« [w tym: od kogo (1)] [szyk zmienny] (9;1:1;1:1;1:1): BierEz G4v; [słowa listu Aleksandra do Porrusa] przethoż cie napominam aby żadnego krom tego [tj. Boga] nie cżcił, przyzwol radzie moiey á bałwany drogie ſwe ku mnie poſli y dan BielŻyw 158, 61; Widząc tho Mácedonowie ſmęćili ſie á w tym chcieli poſlać Maleagrá do krolá Alexandrá aby przibieżał do nich ná pomoc/ ále ich rády nie przyymował Maleager [nullos tamen eorum voluit suscipere Meleager]. HistAl B8; Y ty ieſliże ſie też k mey rádzye przychyliſz/ Poznaſz to w krotkim cżeſie iż ſie nie omyliſz. RejWiz 32; Przyſtał ná ich [senatorów rzymskich] rádę Klaudyus/ áby tylko ná powieciech roſkázował zá Iordanem iáko vrzędnik BielKron 142; HistRzym 101v; RejPos 317v; ModrzBazBud ¶6; Bo rádę dobrą ſtárſzy y od młodſzych/ gdy dobra ieſt/ przyimuie. SkarJedn 76; KochSz B2; ActReg 127; GrochKal 14; Przyiął y Iob święty rádę od iednego przyiaćielá ſwego/ temi ſłowy dáną: vday ſię do ktorego świętego LatHar 327; SapEpit B.

»słuchać (a. posłuchać, a. słyszeć [= słuchać] itp.), słuchanie, nie słuchający rady; szła w posłuch rada« [w tym: w czym (4), o czym (1)] = audire consilium PolAnt, Modrz; audire vocem PolAnt [szyk zmienny] (61:2:1;1): Tedy ſie dopiero káiáli [ptacy]/ Iże iáſkołcżyney rády nie ſłucháli. BierEz N, Bv, N2, P3v, R, S; ForCnR C; RejPs 209; ComCrac 11v; RejKup o7; KromRozm II x4; Bo my dobrze znamy powinność swą, iż nam przystoi ku WM a nie WM ku nam chodzić, rady WM słuchać ku dobremu RP Diar 39; BielKom Ev, E6v; LubPs B2 marg; RejWiz 134; BibRadz Ex 18/19; Wiele ich co ten vpadek wkłádali ná Filipá Kálimachá/ kthorego rády Krol Olbrácht więcey ſłuchał niżli ſwych obywátelow BielKron 399, 55v, 197, 215, 314, 405v; A ieden s thych kthorzy leźli/ rzekł/ Brácie nie łay/ wſzák ieſlić cięſzko/ á ſłábo thrzymaſz/ popluy rąk ſobie: á then gdy chciał vſłuchnąć rády/ ze wſzytkimi záraz gruchnął o ziemię GórnDworz P5v, Hh5v; Rzekłá iemu Sioſtrá. Bráćie moy miły/ słyſz rády mey HistRzym 31, 31v, 101v; RejPos 164v, 219v, 226, 261v; Ktoremu [Tryforowi] on [Jonatan] dawſzy wiárę/ vsłuchał iego rády/ y odesłał woyſká do ziemie Iudſkiey. BudBib 1.Mach 12/47, 2.Par 25/16; PaprPan Ff3v; ModrzBaz 135; á rádzę áby ná moie mieyſce Táráſego dobrego Kátoliká poſtáwiono [...]. Szłá w poſłuch dobra rádá/ poſtánowiony ieſt Taráżyus ná Pátryárchoſtwo SkarJedn 210; A iſz rády tego S. Brunoná ták ſłuchał/ iáko roſkázania właſnego ſwego przełożonego: cżynił wſzytko co on kazał. SkarŻyw 291; Pokorá w słuchániu rády. SkarŻyw 484 marg; Gdy náſtał ná kroleſtwo Edwinus młody á vporny/ y rády dobrey nieſłucháiący/ odiácháł od dworu Dunſtanus SkarŻyw 509, 125, 142, 309, 346 (11); NiemObr 38, 143; KochFr 77; A wſzákoż pod cżas dla tego rády żeniney nie wádźi ſłucháć WerKaz 290; KochSob 56; GórnRozm H3 [2 r.], K2v; PaprUp D, L3; Nád to niech będzie daná wolność przyſtępu káżdemu do ciebie/ y też vcho do ſłuchánia rády w iákowey ſpráwie. Phil S4; WujNT 595; CiekPotr 59; SkarKazSej 660b; Słuchayże moiey rády á pozbądź iuż tego ZbylPrzyg B3, B3v [2 r.].

»rady szukać, szukający« [w tym: od kogo (8), w czym (4), komu, czemu (3), na kogo, na co (2), o czym (2), około czego (1)] = consilium perquirere Vulg; consilium requirere PolAnt; consilium quaerere Modrz; consulere Calep [szyk zmienny] (48:1): BierEz P3v; W ten dzień dobrze abys rady ſzukal: od tego kto ieſt w prawie vcżony FalZioł V [52]; RejJóz D8; Potym ſię kupiecz zawierczyał V Plebana rady ſhukał. RejKup b4, c5v, k6v, p8, aa6; BielKom C5v; Leop Tob 4/19; RejZwierz 130v; Lud moy rády ſzuka v drewná ſwego [tj. bożków] [lignum suum interrogabit] BibRadz Os 4/12, I 428c marg; BielKron 20v, 194, 199, 386v; Consilium captare, Radźić ſie. Wſzędzie rady ſzukáć. Mącz 35b; OrzQuin F2; RejAp 64, 136; A ták nie bez przycżyny Pan tego potrzebował/ áby Duch ſwięty to poduſzcżył w nas/ ábychmy nikomu nie dufáli/ iedno Pánu ſwemu/ á nigdziey rády áni wſpomożenia nie ſzukáli/ iedno v możnośći Boſtwá iego. RejPos 131, 7v, 68v, 84v, 126, 139v (12); BiałKat 336; RejZwierc 90v, 133v, 173v, 189; BudBib Tob 4/19; PaprPan Bv; ModrzBaz [16]; KochPs 75, 205; Obacżywſzy to Aſteriuſz z żoną ſwoią vpadł do nog S. Wálentego/ y ſzukał rády o zbáwieniu ſwoim. SkarŻyw 147; KochFr 95; GDzież indziey rády ſzukáć ná nieprzyiaćielá/ Iedno v náſzey mátki [tj. Polski] BielSjem 30; KochPieś 9; Consultor – Rady ſzukaiący. Calep 247b, 247a.

»trzymać się, dzierżeć się rady« = consilium sequi Modrz [szyk zmienny] (3:2): oto Miłoſierny mąż łaſkawy: ktorego możeſz poźiwaćż iako chceſz: a wierzmi będźieſzli ſie iego radi trzymáł/ nigdy nieupadnieſz. ForCnR C3; Stare consilio alicuius, Dzierżeć ſie yego rády. Mącz 417b; MycPrz I C4v; [mamy] rády vcżćiwey á z cnotą złącżoney záwżdy ſię trzymáć ModrzBaz 69; LatHar [255].

»o radę się uciekać; po radę pość; udać się w radę« (2;1;1): Ku komu kolwiek inemu po rádę poydę/ niż ku temu świętemu cżłowiekowi HistRzym [39]; tedy pomni iż on wielki á możny krol Saul będącz krolem żydowſkim/ gdy odſtąpił od Páná ſwoiego/ á vdał ſie w rádę do cżárownic/ wnet mu ſie vkazał on ſprawcá iego RejPos 115v; A ták ſzkoły ſą ktore dawáią godne Káznodźieie Zborom/ [...] y do nich ſię o rádę w rzecżách wątpliwych vćiekáią [quae de rebus omnibus dubiis consuluntur]. ModrzBaz 129v; WujNT 393.

»rady użyczać (a. użyczyć)« = consilium communicare Modrz [szyk zmienny] (6): Prokurator zá pracą ſwoię/ ktorą podeymuie w ſpráwowániu rzeczy od kogo/ ſłuſznie ma mieć zapłátę/ iáko y náuczeni w Práwie/ rády ſwey vżyczáć mogą zá zapłátę GroicPorz e4; BielKron 330v; PaprPan Q2; [masz bliźnim dobrze czynić] rády/ pomocy/ y máiętnośći twey im vżycżáiąc KarnNap D4; ModrzBaz 68v; Otosz by nam potrzeba abys nam wm nasz MPan rady swey vzyczyć y Informacyą dać raczył ActReg 54.

»uży(wa)ć rady« [w tym: w czym (7), o co (1)] = consilio uti Modrz, JanStat; adhibere consilio JanStat, JanPrzyw; consilium communicare Modrz [szyk zmienny] (34): LibLeg 11/70v, 174v; Chciałliby lepak ty cżyiey rady vżywać patrz pilnie iako ſwe rzecży ſprawuie BielŻyw 44; RejPs 122; DiarDop 110; BibRadz 1.Reg 12 arg; BielKron 45v, 56, 72, 84, 112v (10); GrzepGeom B2v [2 r.]; RejPos 120v; Náoſtátek/ niechay [ojcowie] w ſynow ſwych wychowániu y w ich ćwicżeniu/ [...] nieużywáią złey y opácżney rády. KuczbKat 310; RejZwierc 145; Coż więc przy práwiech będąc vſłyſzy to káżdy/ Czyieſz [!] to ten nieborak vżywał w tym rády. MycPrz I A4v; [zwierzchni panowie] nie iedney/ ábo nie kilku oſob rády w ſpráwowániu rzecży vżywáć máią/ ále wiela oſob ModrzBaz 24v, 24v, 22; CzechEp 180; NiemObr 16; KochFrag 48; któré [prawa i dowody] gdy wyſłyſzy od oboiéy ſtrony/ vżywſzy mądrych ludźi rády/ ſkazánié y vchwałę vczyni SarnStat 1073, 334, 411, 637, 944; SkarKaz )(2v.

»wzgardzić (a. wzgardzać), odrzucić (a. zarzucać) radę; gardzić radą« = despicere consilium PolAnt; repudiare a. respuere consilium Modrz [szyk zmienny] (6:2;2): BierEz G; Prziſzedſzi tedy młodźienietz zapomniáwſzi/ a prawie wzgardźiwſzy radę onych ludźi ſtatecżnych/ a maiątz łaſkę pańſką/ jmie byćz bezpiecżen ForCnR C4; BielSpr 46v; BudBib Tob 4/19; ále on śláchetny Krol ſzkodliwe rády/ ku tyrańſtwu śię ſkłániáiące wzgárdźił ModrzBaz 21v, 121; CzechEp 93; [Arystydes powiedział] że rádá Temiſtokleſowa ieſt bárzo pożythecżna ále nie pocżćiwa. A ták Athenieńcżykowie bacżąc że tám pożytek być nie miał gdzie pocżćiwośći nie máſz/ wſzytkę onę rádę zá powodem Aryſthydeſowym wzgárdzili y opuśćili. Phil H4; GrabowSet I2v; KlonFlis H2.

»(z)naleźć radę« [w tym: około czego (1), w czym (1)] = capere consilium Modrz [szyk zmienny] (15): Y Kxieża chocz chodzą ſtady Mało y wnich znaydzie rady RejKup p3, b4; RejWiz 170; czytayćie ſobie o tym Orationem Demoſthenis [...] tám naydźieſz oſobliwą rádę około tey obrony potoczney/ ktorą ia wam vkażę OrzRozm V v; RejPos 202, 327; Azaż dziś vbogi cżłowiecżek rádę iáką álbo pomocz iáką znaydzie w iákim vpadku ſwoim bez dárow? RejZwierc 65; A byś więcey ná fráſunk lekárſtwá nie miał/ iedno iżbyś ſobie ty ſłowá wſpomniał/ iákoś drugiemu rozwodził/ tedy iuż doſyć rády ſam v ſiebie znaydzieſz/ iáko w ſobye myſl ſwą ſtátecżną y vważyć y poſtánowić maſz. RejZwierc 151, 84v, 85v; PaprPan V4; ModrzBaz 115; Naydźie tu [w tych księgach] ſam Krol powinnośći ſwoie/ Rádę Senator/ Rycerz ſpoſob zbroie: Páſterz duchowny/ naydźie y ſtan káżdy Náukę záwżdy. ModrzBazStryj ¶2v; ActReg 166; SkarKazSej 662a.

»żądać, prosić, dokładywać się rady; prosić, pytać, ubiegać się o radę« [w tym: od kogo (2), na co (1)] [szyk zmienny] (6:1:1;3:1:1): LibLeg 11/42; Temuć doſyć nie vdziáłam/ Przetoż rády twoiey żądam. Poradź mi w tey mey przygodzie/ Bych nie przyſzedł ku tey ſzkodzie. BierEz D4v; Diar 84; Biſkup Argentyńſki [...] oſkárżył Senat powyádáiąc/ iż ſobie inne kápłany wybráli nád wolą moię żenáte/ ktorzy niechcą mnie poſłuſzni być áni przed mię ſtáwáć w nádzyeię Senatu/ á ták prośił rády od Legatá iáko by ie mogł o to káráć. BielKron 200v, 217, 246; Perrogo, Káżdego z oſobná o mniemánie/ widzenie y rádę pytać ná niektórą rzecz. Mącz 358a; niechay [ludzie starzy] vmieią vżyć mądrośći ſwey/ biegłośći/ wiadomośći wiela rzecży/ ktorey zá láty á doſwiádſzeniem doſtáli/ áby ſie do nich iáko do bogow iákich/ o rádę vbiegano GórnDworz K3v; HistRzym [39]; ArtKanc S4; KmitaPsal A4v; Oni [apostołowie] ſłyſząc té ſłowá [Piotra św.]/ ſercá ſwé kruſzyli/ Coby z tym czynić mieli/ o rádę prośili. SiebRozmyśl K3v; CiekPotr 46.

Wyrażenia: »(barzo) dobra (a. by nalepsza) rada« = bonum consilium PolAnt, Modrz; salubre consilium Mącz, Modrz; rectum a. sanum consilium Mącz; consilium idoneum Modrz [szyk 39:19] (58): Trzebáć pracey nie żáłowáć/ Kto chce dobrą rádę ſkonáć. BierEz Ov, H4, N2; FalZioł IV 2c; RejJóz L3v marg; SeklKat Iv; RejKup k6, cc8; á lud zgromádziwſzy ſie w iednoſć proſili Demoſthená mędrcá áby im rádę dobrą dał [ut eis consilium daret] HistAl D5v; Ale chcemyli dobrą radę o tem myeć/ yáko lepyey/ yeſliby mátká ſwemi właſnemi piersyámi karmić myáłá płod ſwoy. Słuchaymy Fáworynuſá yednego vcżonego cżłowyeká GliczKsiąż D4v; GroicPorz mm4; RejWiz 29 marg, 32 marg, Cc5; RejZwierz 108v; BibRadz 2.Reg 17/7, 14, 1.Mach 4/45; BielKron 82v, 88v; Ad consilium praensandum tempus esse, Ku chwytániu dobrey rádi. Mącz 318a, 348d, 366a, 367c; OrzQuin E3v; RejPos 325v; BielSat G3; W fráſowney głowie pewnie dwoiá wádá/ Kłopot/ y trudno ma być dobra rádá. RejZwierc 230; BielSpr 37; WujJudConf 141; BudBib 2.Reg 17/7; PaprPan Ev; Máią ſię tedy o to pilnie ſtáráć żołnierze/ áby ſie igram y rozmáitemu ćwicżeniu zwycżáili/ á rádámi dobremi przygotowáli do trudnych á ćięſzkich Márſowych ſpraw ModrzBaz 118, 7, 80v, 98, 114v, 115 (9); SkarJedn 76, 210; Oczko 15v; SkarŻyw 334, 353, 484, 509; WerKaz 276; ále dáleko lepiey było [choremu] z prżodku lekárżá ſłucháć/ bo tylko by był poſtrádał palcá iednego/ á niechcąc rády dobrey ſłucháć/ vtráćił rękę cáłą. GórnRozm K2v; KochWr 33; LatHar +++v; SarnStat 124; SkarKazSej 661a, 662a. Cf »z dobrą radą«, »za dobrą radą«.

»w radzie doświadczony« (1): Potym krol Agamemnon nieprzewyciężony Powstał, a z nim Ulisses w radzie doświadczony KochMon 28.

»fałszywa (a. fałeczna), kłamna rada« (2:1): Iáko ſą iáwni lichwiarze/ iáwni mężoboycze/ [...] ktorzy s pożytkow márnych/ iáko ná leſie/ lud Páńſki łupią á odzyeráią/ fáłſzywemi ſądy ſwemi/ fáłſzywemi rádámi á pomocámi ſwemi RejPos 166v, 251; BOże/ day rátunek/ w moim vtrapieniu/ Bo kłamna rádá/ w ludzkim pokoleniu GrabowSet I4v.

»głupia, niemądra rada« [szyk 3:2] (3:2): Głupie Kxiążętá Táneyſkie/ mądra rádá Fáráonowá/ dáły rádę niemądrą [dederunt consilium insipiens]. Leop Is 19/11; NiemObr 148; Lecz drudzy towárzyſze ich/ ſerce im zepſowáli/ ták iż ná głupiey y złey rádźie wſzytko poſpolſtwo przeſtáło SkarKazSej 695a, 695a marg. Cf »z głupiej rady«.

»mądra (a. mędrsza), roztropna rada« [w tym: mądra a roztropna (1)] = sapiens consilium Mącz [szyk 20:2] (18:4): Dobrey náuce przyſtaway/ A mądrey rády nie wzgardzay BierEz G, G; Wzruſzą ſie myſli ludzkye ná hárdość ná zwádę/ Opuśćiwſzy y rozum y roſtropną rádę. RejWiz 128v, 8v; BielKron 17; Scitum consilium, Mądra rádá. Mącz 372c, 63c, 496b; Lecż mądry á bácżny cżłowiek vważywſzy mądrą á potrzebną rádę/ [...] niemiałby ſie dáć áni przy rodzeniu [lege: przyrodzeniu]/ áni zwycżáiowi/ áni nałogowi vwodzić RejZwierc 91v, 215; CzechRozm 255; StryjWjaz A3v; SkarŻyw 346, 411, 487 marg, 552; NiemObr 16; atez podobno zinąd medrszą radę znaidziesz ActReg 166, 39. Cf »według mądrej rady«, »z roztropnej rady«.

»rada obłudna, przykryta« [szyk 1:1] (1:1): Y wnet potym/ [...] poſłáli do niego [Pana] s tą fáłecżną á przykrytą rádą/ ieſliże im rádzi dáć Ceſárzowi cżyńſz ábo nie. RejPos 251; [mówi Jempsar do mamki:] Niechćiéyże mię rádámi obłudnémi pſowáć Od przedśięwźięćia mégo GosłCast 51.

»rada omylna« [szyk 3:3] (6): Pan tákiemu záwżdy á záwżdy błogoſłáwić obiecáć rácżył/ ktory [...] nie da ſie vnieść zá iáką omylną rádą á wymyſłem tych fáłeſznych Prorokow ſwiátá tego/ á wymyſlácżow iego. RejPos 187v, 205v [2 r.]; Rádá omylna nic nie pożytecżna. RejZwierc 92 marg [idem] Bbb2; Inſza to niewiádomość ktora bez náſzego Przycżyny dánia rośćie/ z przypadku iákiego; [...] y z omylney rády. KlonWor 70.

»płocha rada« [szyk 4:1] (5): Och och tocz płocha rada/ znać z nie mądrey głowy RejJóz Ev, D marg; á ták proſzę niechciey płochey rády ſłucháć BielKron 55v; BielKronCies 477; BielSjem 9.

»rada (jest) pożyteczna« = consilium utile PolAnt, Modrz; consilium opportunum JanStat [szyk 7:1] (8): RejPs 122; RejZwierc 92 marg, Bbb2; nie gardz rádą pożytecżną. BudBib Tob 4/19; Dźiwne bowiem ſą náſzego narodu dowćipy: káżde nowe á nie słycháne rády/ by niewiem iáko vcżćiwe y pożytecżne były/ przed ſię ie zárzucáią. ModrzBaz 121; WerKaz 276; Phil H4; Praełaći máią ieźdźić [...] áby dawáli rády Rzeczypoſpolitéy pożytecżné wedle tego/ iáko ktory w czym pytan będźie. SarnStat 171.

»rada przyjacielska« [szyk 3:2] (5): Poſłucháł młodźienietz rady przijacielſkié ForCnR C; SToiąc oblicznie przed ſądem ſzláchetny N. ztąd á ztąd/ y tákże ſzláchetna N. małżonkowie zdrowi ná vmyśle y ná ćiele: vżywſzy przyiaćielſkiéy rády [amicorum consilio JanStat 451] iáwnie y miánowićie wyználi [...] SarnStat 637; CzahTr I3. Cf »bez rady przyjacielskiej«, »wedle rady przyjacielskiej«.

»rozważna (a. uważna, a. (dobrze) uważona) (nie była) rada« [szyk 7:2] (9): Consilium consideratissimum, Dobrze uważona rádá. Mącz 64a; Bo znaydzieſz w iednych nadobną/ poććiwą/ rozważną/ y práwie prawdziwą rádę/ náukę/ y ćwicżenie. RejZwierc 84v, 163 [2 r.], 163v. Cf »z (dobrze) uważonej rady«, »za uważoną radą«.

»rada (zda się być) słuszna« [szyk 2:1] (3): A iáko Diogenes on wielki Mędrzec powiedał/ iż ia wiele mam naprzod gdy rády ſłuſzney doſtháć nie mogę/ iż ſie ſam s ſobą rozmowię/ y ſam ſie ſiebie porádzę. RejZwierc 12v; Twoiá rádá nie zda ſie nam być ſłuſzna/ iáko tego ktory nam do tego rádziſz cżegoś ſam ſkoſztował Phil F; SarnStat 1095.

»szczyra rada« (2): Przeto mile pánienki nie chćieyćie mię gniewáć/ Ná ſzczyrey moiey rádźie chćieyćie iuż przeſtáwáć. ZbylPrzyg B4, B3v.

»zbawienna rada« [szyk 2:1] (3): MurzHist M3; Trzymayże ſię tu zbáwienney rády/ Apoſtolſkiego vcżenniká/ świętego Klemenſá [...] ábyś po vżywániu tey niebieſkiey Mánny/ Pánu twemu zá tę łáſkę z ſercá podźiękował LatHar 255; SkarKaz 277b.

»rada zdrowa« = salubre consilium Modrz [szyk 10:5] (15): Ale ieſt tu Philozoph/ Solonem go zową/ Wierz mi iż tám v tego znaydzyeſz rádę zdrową. RejWiz 170; Trzebá tobie Królu Rády/ nie będźieſz iéy z inąd miał zdrowéy/ iedno od Kápłaná. OrzQuin Gv; ModrzBaz 17; KochPs 51; ReszList 188; BielSjem 4; GrochKal 14; WyprPl C3v; SiebRozmyśl Mv; CiekPotr 17; CzahTr L2v; przyiaćiołek twoich Słuchay/ gdyć podawáią tu zdrowych rad ſwoich. GosłCast 63, 29, 34. Cf »za radą zdrową«.

»(barzo) zła (a. nagorsza) rada« = nequissimum a. pessimum consilium Vulg [szyk 18:2] (20): Złey rády nigdy nie ſłuchay BierEz N2; LibMal 1543/77, 1548/144; LubPs B2 marg; Ten ktory cżyni nagorſſą radę/ ná ſámego ſie obáli Leop Eccli 27/30, Ez 11/2; BibRadz 1.Reg 12 arg; Przemyſław Poznáńskie Kſiążę [...] Złey rády vżywáiąc dał iednę ſynowicę za małżonkę Konſtáncią Márgrábi Brándeburſkiemu BielKron 362v, 72, 298; RejPos 319v; KuczbKat 310; Y potym nápiſano ná iego grobie: Conſilium malum conſultori peſsimum. To ieſt/ zła rádá záwżdy temu bywa naſzkodliwſza kto ią wymyſla. RejZwierc 50v; BielSpr 73; MycPrz I B; PaprPan Ff3; KochDz 105; ZawJeft 23; Bo coż może być nieſłuſznieyſzego/ iáko dobrym vmyſłem/ rádzącemu ſie złą rádę dáć Phil H3; SkarKazSej 695a.

»życzliwa (a. życzna) rada« [szyk 2:1] (3): Znácżnie ſię tedy gniew twoy wylał Pánie ná mię/ [...] cżego y w tym známię/ Ześ chętliwe odadlił [lege: oddalił] przyiaćioły moie/ Co dawáli w żáłośćiách/ życżne rády ſwoie. GrabowSet E4v; Rádá życżliwa dobrym przyiaćielom/ Iáko ſobie te przypowieśći máią rozumieć. CzahTr E3, I3.

Szeregi: »tak rada jako i lekarstwo« (1): A tu obácż iż pokuſzenie káżdey rzecży pocżćiwey/ thák rády iáko y lekárſtwá/ ieſt s przeźrzenia Páńſkiego. RejPos 257.

»(i) rada, (i) męstwo« [szyk 2:2] (4): Ktory [Mikołaj Kuropatnicki] ſnadź Iowiſzowi podobien oſobą/ Bo y rádą y męſtwem pomoże nam wſzego/ Do cżego go obroćim mamy gotowego. PaprPan K4v, C, P3v, Cc2v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada ani namowa« (1): Widząc lud ná ſię bárzo zwaśniony/ ktory ſię iuſz rádą áni namową żadną viąć niemogł: vćiekł z miáſtá SkarŻyw 273. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(ani) rada i (ani) napominanie (a. upominanie)« (6): Wczem ieſlibi naſſey rady y napominania poſluchacz niechczieli, tedy na pirwſſy syem Coronny przyſly Rad naſſych Koronnych y poſlow wtem vzyviemy czo będziemy daliey ſtem czynicz mieli. ComCrac 11v; Ieſli ſie też zaſie trefi pánu być ták mądrym/ y dobrym przez ſię/ iż mu namniey czudzey rády/ áni vpominánia nie thrzebá/ [...] więc Dworzánin ná tym przeſtánie/ iż on ieſt tym/ ktory páná/ gdzie by tego potrzebował/ vcżynić oſobnym może GórnDworz Kk3v; RejPos 322v; NiemObr 38. Cf »za radą, (a) za napominaniem«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»rada i (a) nauka« [szyk 8:2] (10): ktorzy [apostołowie] nam też záłożyli á fundowáli wſzytki rády á náuki ſwoie ná thym pewnym fundámencie á ná tey mocney ſkále ná Kriſtuſie Pánu náſzym. RejAp 183v; Abo on Kornelius gdy vźrzał Piotrá s. cżłowiecżká ſtárego/ proſtego/ boſego/ vpadł przed nogi iego/ á náwſzem przeſtał ná rádzye á ná náuce iego. RejPos 284, 14, 62, 301v; Kto ieſt rozumem y mądrośćią obdárzon/ niech náuki ſwey y rády [doctrinam et consilia] vżycża potrzebnym [tj. potrzebującym] ModrzBaz 68v; y wzywaiąc brátá do komorki ſwey/ przyſtoyną mu radę y náukę do ſercá wlewał. SkarŻyw 298, 461, 518. Cf »za radą a za nauką«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»rada i obmyślanie« (1): Przetoż nie máſz co chwalić/ gdy do rády y do obmyślánia dobrego poſpolitego máło ieſt vczonych/ ćwiczonych/ ſtárych/ y doświádczonych SkarKazSej 663a.»rada i obrona« (2): bo ku they myſſly y poſluſſzenſtwu t.m. my bandzyemy gotowy t.m. rade y obrone naſſze dzyerzeczy LibLeg 8/133v; RejWiz 135. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada i opatrzenie« (3): A Iż niepewna ieſt przyſzłych czáſów wiádomóść/ áni przećiwko nim mogą bydź dáné pewné rády y opátrzenia [certa consilia ... aut provisiones JanStat 691]: będźie w mocy náſzéy zá Dekretem tego Séymu ruſzyć woynę poſpolitą SarnStat 123 [idem (2)] 298, 424. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»pociecha, rada« (1): Kśiążętá przećiw mnie mówią/ á ia ſłowá twoie Rozbiéram: to ſą poćiechy/ to ſą rády moie. KochPs 180. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(tak, ani) rada, (i, a, albo, jako (i), ani) pomoc (a. wspomożenie)« = consilium et opera Modrz; consilium et auxilium JanStat [szyk 53:5] (58): LibLeg 9/53v, 11/174v; Iuż ni rady ni pomoczy Iuż ſyę wſſytko welbie kręczy. RejKup cc7v, f8, p2v, y7v; GroicPorz o3, z, kk2; RejZwierz 130v; Pothym obroćiwſzy ſie ku Ellektorom y innym kſiążęthom/ łáſkáwą prośbę z vpominániem do nich vcżynił/ áby Krolowi wybránemu/ rády wierney y pomocy ſwey chćiwie vżycżáli. BielKron 330v, 330v; Advocare aliquem, Przizwáć kogo/ ku pomocy álbo ku radzie wziąć. Mącz 504d; RejAp 64, 136, 179v; á przetoż wiele ludźi kniemv z rozlicżnych ſtron przychodźiło/ żądáiąc iego [papieża Grzegorza] rády y wſpomożenia. HistRzym [39], 103; RejPos 68v, 99, 115v, 131, 131v (12); Miał niemáło przyiacioł z dawná záchowáłych. Ktorzy głupich poſtępkow iego litowáli/ A rádą y pomocą wżdy go rátowáli. HistLan B4v; Bo iuż tháki [tj. zły] pan nie może mieć áni wierney rády/ áni żadney życżliwey pomocy od poddánych ſwoich RejZwierc 45v, 35v, 65, 133v, 140v, 189 [2 r.], 262v; ModrzBaz 107; SkarŻyw 570; CzechEp 272; ArtKanc S4; KmitaPsal A4v; WujNT 393; SarnStat 989 marg, 1069; [do Leona Sapiehy] Ty rádą/ ty pomocą mátce ſwey poſługi Cżyniſz miłey oycżyznie/ iák Cámillus drugi. SapEpit B. Cf »bez rady i pomocy«, »za radą i pomocą«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 26 r.]

»rada ani potucha« (1): alye na kradzyeſch radi zadney yemv nygdi nyedall, any pothuczi [lege: potuchy]. LibMal 1544/91.»rada i (a) prośba« [szyk 4:3] (7): á vważ ſobie [każdy przełożony świata tego] záwżdy pirwey káżdą rádę y káżdą prośbę v ſiebie/ nacż á ku iákiemu ſie końcowi ſciąga RejPos 323. Cf »(za) radą i za prośbą«.

»ani rada ani przestroga« [szyk 1:1] (2):Bo ktoć ſie iuż puśći zá ſwowolnym rozmyſłem ſwoim/ o iuż tákiemu nie ſmákuie áni rádá/ áni przeſtrogá żadnego cżłowieká RejZwierc 91v; SarnStat 853. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»rada i roztropność« (1): A kiedyby XiądzKanonik⟩ chcąc te rány/ ktore ſą z ſtrony Religiey w Polſzcże vlecżyc/ mądrey rády y roſtropnośći Chriſtyáńſkiey vżywał/ nigdyby ſię ná tákie medya/ ábo śrzodki nie zdobywał. NiemObr 16. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»(i) rozum, (i, a, ani) rada« = ratio et consilium Modrz [szyk 6:1] (7): RejWiz 8v, 128v; rozumu y rády v Kápłaná/ iáko v głowy ſwéy ſzukay OrzQuin F2; RejPos 126; RejZwierc 163; Y owſzem ták ieſt káżde wzruſzenie ſerdecżne/ iż zámyka drogę rozumowi y rádam dobrem. ModrzBaz 7, 102. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»ani rada ani rozważność« (1): y iáko w nim [w trwożliwym] nádzieię iáką pokłádáć maſz? bo iuż tám áni rády/ áni rozważnośći o iákich przygodach ábo też o przyſzłych rzecżach nie naydzieſz RejZwierc 85v.

»(ani) słowa (a. powieść, a. rzecz) i (ani) rada« [szyk 4:1] (5): á náśládowáć chcąc [pierwsi chrześcijanie] vboſtwá Páná náſzego Iezuſa/ pełnili radę y ſłowá ony od Apoſtołow/ nie z piſmá [...] ale zpodánia ich wzięte: przedayćie/ [...] á dayćie vbogim SkarŻyw 535; PaprUp Ev; ActReg 159; MA też [człowiek] być prożen wſzelkiey nienawiśći y zdrády/ [...] żadna przyiázność y thowárzyſtwo nie ma być mu ták miłe/ żeby w rzecżach wątpliwych nie miał thego przynieść powieſcią y rádą ſwą Phil H4, S4. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»(tak) rada i (a, abo, jako) sprawa« = consilium aut opus Vulg [szyk 5:1] (6): RejZwierz 53; Tego tho Ekiuſá rádą y ſpráwą on wielki okrutnik Attylá poráżon BielKron 160; A tu pátrz/ iáko rozważna rádá á ſpráwá/ więcey cżáſem może niżli nawiętſza moc. RejZwierc 163, 163v; BielSjem 9; WujNT Act 5/38. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»rada a(l)bo (i) staranie« (3): RejZwierc 255v; Bo to mamy zá pewną rzecż mieć/ że nieieſt żaden ktoryby ieden ſam/ ábo rádą ſwą/ ábo ſtárániem ſwym [qui vel consilio, vel operis suis] mogł wſzytkiey Rzecżypoſpolitey doſyć vcżynić ModrzBaz 24v. Cf »za radą i staranim«.

»rada, ustawa« (1): Dáley ſłuchay/ iż ten nędzny cżłowiek iuż ználazſzy á poznawſzy Páná ſwego/ wnet opuśćił wſzytki ine rády/ wſzytki ine vſtáwy/ ták ludzkye iáko y zákonne/ i wnet ſie vciekł do Boſtwá iego [Pana] RejPos 351.

»rada albo swe widzenie« (1): Postulationibus vacare, Siedzieć ná pytániu/ to yeſt słucháć ſpraw y dáwáć rádę/ albo ſwe widzenie. Mącz 315c. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»wola i (a, albo) rada« [szyk 5:2] (7): Wſakze yeſlycz czo oſznaymy thego slvchacz mozeſſ, alye nywczem po yego voly aradzie nyeposthampvy. LibLeg 7/35; [list do królowej węgierskiej] A thak yeſly bi yey M. na wolią K. ych M. [tj. króla polskiego i królowej] y na rade tho pvſczala. powie yz tho bedzie traczenie czasſv, bo ych M. any radzycz any obmiſlacz nycz niechczą LibLeg 10/115. Cf »bez rady albo wolej«, »nad wolą i radę«, »za wolą i radą«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(nie) rada i (a, ani) wymysł« [szyk 4:1] (5): opuśćiwſzy wymyſły á rády ludzkie/ ktore nam cżynili dla ofiar á dla pożytkow ſwoich/ [...] vpadńmy poſpołu s tymi duchy ſwiętemi przed tym ſwiętym máyeſtatem Páná tego RejAp 56; A vwierzyli iemu/ iż on [Bóg] [...] wſzytko dla nas vcżyni [...] á ná wſzem nam miłoſierny będzie A nie ſzukáć żadney inſzey rády áni żadnych wymyſłow ná to ſwięte nam obiecáne miłoſierdzye iego [Pana] RejPos 84v, 16v, 187v, 310.

»(ani) zdanie i (ani) rada« [szyk 4:3] (7): nie zdało się nam przystojno samem co imo radę WM o tym podawać, gdyżechmy jako przedtym zawsze inedy, tak i na tym sejmie w niwecz się nie wdawać nie wysłyszawszy zdania i rady WM Diar 40, 41; ták ſrodze iákom rzekł thym ſie pſuią [panowie]/ iż s thego głupſthwá wchodzą w dziwną dumę/ á w dzierżenie o ſobie/ zá cżym áni rády/ áni zdánia nicżyiego ná ſwiecie iuż nie przypuſzcżáią. GórnDworz Ee4v; Phil S4. Cf »według rady i zdania«.

»(i) rada i z(ez)wolenie (a. pozwolenie, a. dozwolenie)« = consensus et consilium JanStat, JanPrzyw [szyk 26:9] (35): Przy czym byli przerzeczeni/ Naiáſnieyſzy brát náſz Pan Alexánder álbo Witówd/ Wielkié Kśiążę Litewſkié/ etć. nam namilſzy: który y zwolenié y rádę ná wſzyſtko dawał. SarnStat 888. Cf »przez dozwolenia i rady«, »z zezwolenia i rady«, »za radą i (po)zwoleniem«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »bez, przez, (o)krom, oprocz rady« = sine consilio Modrz, JanStat; absque consilio JanStat (27:9:2:1): A przetoż będzieſzli przi tym dworze/ nicz niecżiń bez ich [dobrych mężów] rady ForCnR A4, C2; LubPs R3 marg; KrowObr 32v; BibRadz Eccli 32/21; BielKron 17, 238; Consilio uti, Niepoczynáć nic bez rády. Mącz 510b; KochOdpr B3; SkarŻyw 508; Ale Połowcy vczyniwſzy rozruch/ iſz bez ich rády pokoy ſkończył [kniaź Roman]/ zábili Kniáźiá Romaná. StryjKron 190; ActReg 157, 159.

~ W połączeniach szeregowych (3): bez ktorego [koła senatorskiego] rády/ zdánia/ y zwierzchnośći/ nic w Rzecżypoſpolitey/ áni w źiemi/ áni zá gránicą cżynić śię niegodźi. ModrzBaz 25v; OBiecuiemy od tych czáſów nigdy przez rády y przyzwolenia oſobnégo/ y dopuſczenia Pánów króleſtwá náſzégo/ monéty teraz w króleſtwie náſzym bieżącéy/ [...] nie kázáć áni dopuśćić bić SarnStat 405 [idem] 886.

Wyrażenie: »bez rady przyjacielskiej« (1): Aczkolwiek to Práwo wielem nieiáko ieſt obćiężliwe/ gdy ieden bes rozmyſlenia/ bes rády przyiaćielſkiey/ y tych co ſye w práwie rozumieią zárázem ma ápellowáć GroicPorz bb.
Szeregi: »bez rady i dołożenia« (1): Dziedzictwá y ſtátku/ ku ſtołu memu należącego nieprzedam/ áni zaſtháwię/ [...] bes rády y dołożenia Rzymſkiego Biſkupá. KrowObr 128v.

»przez dozwolenia i rady« (4): monety z którégokolwiek kruſzcu przez dozwolenia y rády [absque consensu et consilio JanStat 371] Duchownych Pánów y Swietckich w króleſtwie Polſkim nie dopuśći kowáć SarnStat 406 [idem 892], 406, 892 [2 r.]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»bez rady i (a) pomocy« [szyk 6:2] (8): [Jeronim Łaski mówi do panów węgierskich:] widzę że wy ſobie lekce pokłádaćie mocy Tureckie/ kthorym żaden pan ieden Krześćiańſki odeprzeć niemoże/ bez rády y pomocy inſzych krolow. BielKron 311; gdyż on [Chrystus] ſam dobrze wſzytko ſpráwić á opátrzyć mogł/ bez rády á bez pomocy zwolennikow ſwych. RejPos 183v; CzechRozm 3v, 36 [2 r.], 122; CzechEp 277; Te y inſzych wiele rzecży pokázował Hippiás/ powiedáiąc/ że to wſzytko ſwą ręką bez rády y pomocy cudzey vrobił KlonFlis A2.

»bez rady a (bez) rozmysłu (a. rozmyślenia)« [szyk 2:1] (3): GroicPorz bb; Bez rády á rozmyſłu nicz nie cżyń/ przykłádem Páńſkim. RejPos 183v marg, 183v.

»sam (przez się), bez rady« (6): RejPos 183v; Ktory [Bóg Ojciec] iáko ſam przez ſię/ bez cżyiey pomocy y rády/ wſzyſtko duchem/ ábo ſłowy vſt ſwych/ ſtworzył: tákże też ſam przez ſię/ [...] wſzyſtkim ſwoim ſtworzenim włada CzechRozm 3v [podobnie (4)], 36 [2 r.], 122; CzechEp 277.

»przez (a. okrom, a. bez) wiadomości i rady« = sine scitu et consilio JanStat [szyk 5:1] (6): DOkłádamy tu/ iż Pręłáći/ Pánowie/ y Szláchtá króleſtwá Polſkiégo/ [...] królá y páná niemáią ſobie obieráć/ przez wiádomóśći y rády náſzéy SarnStat 14 [idem 990]; bez których [urzędników koronnych] rády y wiádomośći/ nic my y potomkowie náſzy czynić nie mamy SarnStat 39, 990, 999, 1000 [2 r.].

»bez rady albo wolej« (1): Węgrzy będąc zazdrośćiwi gniewáli ſie ná Krolá Włádźiſłáwá/ iż bez ich rad álbo woley Lewocki ſyem dzyáłał krolowi Polſkiemu pomágáć na Turki BielKron 398v. ~

»wedle (a. według, a. podług) rady« = iuxta consilium Vulg, PolAnt; secundum consilium Vulg; in consilium PolAnt; de sententia Mącz (23): BierEz S3v; ForCnR E2v; Y chciałem rad na on cżas vcżinić według rady twey M. iedno żądza á miłoſć náuki ta mie zaſię ku Krakowu zawiodła. MiechGlab *2; GliczKsiąż H4; GroicPorz a3v; á ieſliby vmárł mąż iey/ wyzwoloná ieſt [niewiasta] od zakonu: kogo chce niechay poymie/ tylko w Panie. A błogoſláwieńſſa będzie/ ieſliby ták trwáłá podług moiey rády [tj. nie pojmowała męża]. Leop 1.Cor 7/40, Esth 1/21; Strzegłeś rozkazánia Amry/ y káżdey ſpráwy domu Achábowego/ y chodźiłeś wedle rad ich BibRadz Mich 6/16; Wſzedł tedy Abſálon do nałożnic krolewſkich według rády Achitofel BielKron 72, 91; RejPos 301v; A mowił do nich wedle rády młodźieńcow/ Oćiec moy oćiążał was iárzmem/ ále ia wam przydam tym więcey BudBib 2.Par 10/14; nie ſkąd inąd iedno z piſmá ś. tego ſię vcżyć/ y dochodźić mamy/ wedle rády tegoż Apoſtołá. NiemObr 79, 5; PaprUp A2, E3v; WujNT 274, 1.Cor 7/40; SkarKaz 520b.

~ Wyrażenia: »według mądrej rady« (1): Reſtauruymy ſtáre/ á nowe ná potrzebnych mieyſcách pobuduymy pográniczne zamki: według pakt poprzyśiężonych od Krolá I.M. y według dawney á mądrey rády [...] Oſtáphieiá Daſzkiewiczá Stároſty Cyrkáſkiego/ ktorą był podał Krolowi Zygmuntowi pierwſzemu VotSzl B3v.»wedle rady przyjacielskiej« (1): De amicorum sententia Roscius Romam profuit, Wedle rády prziyacielskiey. Mącz 78b.
Szereg: »według (a. wedle) rady i (a) zdania« [szyk 2:1] (3): Diar 43; [aby] bráćia piérwéy niż rok po śmiérći oycowſkiéy wynidźie/ byli powinni według rády y zdánia powinnych bliznich [...] náznáczyć poſági według zdánia/ y ſumniénia ſwégo. SarnStat 590 [idem] 635. ~

»z rady« = ex consilio JanStat (14): a kthoreby [artykuły] ſzyą sdaly, vzytheczne bicz podolſkyey zyemy poſlom naſzym srady poddanych naſzich abo Stharoſthy Camyenyeczskiego. othy by ſzią v Voyewody stharaly aby byly przyanthe LibLeg 7/11v; Tego cżáſu z rády niektorych roſkazał Krol Woiewodzie Siedmigrockiemu/ [...] żeby ábo w tył Turkowi vderzył/ [...] álbo do Thurek ćiągnął BielKron 306; HistRzym 40v; RejZwierc [272]; PaprUp I4v.

~ W połączeniach szeregowych (2): Iſch Slachethnego Maczieya Lewyna pana y krewnego ſwego w Wilczinye wdomu yego wlaſznym we ſzpyaczki zabill, zrady roſzkazanya y namowy Barbary thego tho Lewina malzonky LibMal 1548/145; RejAp 179v.

Wyrażenia: »z głupiej rady« (1): [mówi Jempsar:] Nieſtétyſz/ ná com przyſzłá? iż zemnie przykłády W przypadkách ludźie biorą/ z moiéy głupiéy rády. GosłCast 43.

»z roztropnej rady« (1): [aby mogli być pohamowani] Domowi s ſławnych á zacnych ſpraw y przykłádow W.W. A poſtronni z roſtropney á vważoney rády á przeſthrzeżenia W.W. RejZwierc 119v.

»z (dobrze) uważonej rady« (3): RejZwierc 119v; których téż Conſtituciy poſtępek y Artykuły/ z pewnéy wiádomośći y z dobrze vważonéy y vżytéy rády [ex ... maturo consilio JanStat 33]/ we wſzyſtkich ich punktćiéch/ cząſtkách/ zámknieniu/ mocné wdźięcznie czynimy SarnStat 369 [idem] 382.

Szeregi: »z rady a przestrzeżenia« (1): RejZwierc 119v cf »z roztropnej rady«.

»z rady i rozkazania« (1): Acháb poiął był żonę okrutną Iezabel/ corę krolá Sydońſkiego/ ktora go byłá zhołdowáłá [...] Przeto z iey rády y roſkazánia nábudował bożnic modlárſkich BielKron 84. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»tak sam z siebie jako z rady« (1): A tám myſlić pocżął [król] ták ſam z ſiebie iako z niektorych rády/ iákoby odćiągnąć ná zad z ludem BielKron 306v.

»z zezwolenia i rady« (1): na ktorem [sejmie] Ziednoſtainego y Zgodnego Zezwolenia y rady wſſech ſtanow. themu by ſię zabiezalo. aby iaky ſſkody Corona niewzięla. ConPiotr 30. ~

»na radę« (1):

~ W połączeniu szeregowym (1): á zwłaſczá ná oſobliwą prośbę y przyczynę y rádę [ad preces interventus et suasum JanPrzyw 8] Naiaſnieyſzégo brátá náſzégo namilſzégo Páná Alexándrá álbo Witowdá/ [...] niżéy nápiſáné Práwá/ wolnośći/ exempcię/ [...] ná wieczné czáſy trwáć pozwalamy. SarnStat 886. ~

»nad radę« = wbrew radzie (1):

~ Szereg: »nad wolą i radę« (1): [Jakub] nád wolą y rádę oycá ſwego/ żony niebrał. SkarŻyw 346. ~

»z radą« = cum consilio JanStat (4): Vczinyl thą odpowyedz zradą przerzeczonich pomocznikow ſwich LibMal 1553/177.

~ Wyrażenia: »z dobrą radą« (1): Consulte – Mądrze, Z dobrąm radą. Calep 247b.

»z radą zgodną« (1): [cesarz upominał króla, aby] wſzythkim doległośćiam Rzeſkim z rádą zgodną Ellektorow dopomagał wiernie etc. BielKron 330v.

Szereg: »z wiadomością i radą« (1): Podſkárbi Dworny nic tych rzeczy ſpráwowáć nie będźie/ któré zależą ná Podſkárbiégo Koronnégo: ále z wiádomośćią y rádą [cum scientia et consilio JanStat 309] Podſkárbiégo Koronnégo będźie rozrządzał SarnStat 335. ~

»za radą« = consilio Vulg, Modrz, JanStat, Cn; cum consilio PolAnt, JanStat, JanPrzyw; de consilio JanStat, Cn; ex consilio, consulto JanStat; de sententia Cn (132): Ale Etius [...] radził mu [Torismundowi] aby czo narichley niechaiącz bitwy, iechał na ſtolec Krolewſki chciałliby aby go brat nieuprzedził. Za tą radą on odiechał [quo permotus discessit] MiechGlab 54; RejKup f6v; Namawialiśmy z IchM odłożenie i upewnienie wyiszczenia praw, wolności naszych za radą IchM nad wszyćko zdanie nasze Diar 84, 26, 82, 84; zá rádą Krolá Ciruſá pocżętho budowánie domu Pańſkiego Leop 3.Esdr 6/22, Is 36/5; BibRadz 2.Mach 4/39; Zoſtánie tedy Polſká bez Kroleſtwá pewnie/ [...] Ieſli Krol dźiśieyſzy náſz/ zá ślepą rádą wáſzą/ Krzywoprzyśięſtwem iákiem Papieſtwo w Kroleſtwie ſwym obráźi. OrzRozm B4v, V v; BielKron 385; Haere ne me spectes, me impulsore haec non facit, Nie pátrz ná mię pánie yam w tym iście namniey nie krziw/ nie czini tego zá moyą rádą. Mącz 405a; Thomaſz S. [...] ták powiáda: Autoritas, eſt principium cognitionis noſtrae, in his rebus quae ſunt fidei. Przeto zá rádą tego Człowieká świętégo y vczónégo/ wezmę to co nápiſano w Zakónie ieſt przez Moyżeſzá S. OrzQuin T2, H4v, I2, Ov, R4; RejPos 56v; A Ták vważywſzy iuż ſobie mieyſce pocżćiwe/ zá rádą roſtropnych ludzi/ gdziebyś ſie iuż ſłuſznie obroćić miał/ ſtárayże ſie ábyś też tám s tym hándlem ſie vkazał ktorym tám ludzie hándluią. RejZwierc 17v, 177v; MycPrz II Bv; BiałKaz K3v; Poradź ſie go [Ostrowskiego] w cżym zechceſz tráfi táką klobę/ Zeć nie poydzye zá iego rádą nic ná zgubę PaprPan I3, T; ModrzBaz 24, 75v, 83; KochOdpr C3; Duchowieńſtwo vcżyniwſzy Synod y wezwawſzy S. Bernatá/ zá iego rádą/ przy Innocentym zoſtáli. SkarŻyw 164, 74, 165, 179, 461, 471; NiemObr 6, 21; PaprUp F4, I4v; ActReg 32, 170; Calep 118a; Phil K2; Tym tedy ſpoſobem oni króle ſwoie vczyli/ áby zá rádą wſzyſtkich/ nie z vporu właſnégo/ woyny podnośili. OrzJan 60, 107, 131; A ták zá rádą Pánów náſzych vſtáwiamy/ iż opiekun/ gdy do tego czás prziydźie/ z żadnéy rzeczy liczby niebędźie powinien czynić/ iedno z czynſzów á zſtádá [!]. SarnStat 584, 85, 93, 171, 183, 607 (12).

~ W połączeniach szeregowych (5): Ale nie mniéy tych/ zá których dopuſczeniém/ przyiáźnią/ rádą/ [...] to przeiechánié ſie sſtáło: o tákową zdrádę iáko wysſzéy ieſt rzeczono/ będźiemy káráć. SarnStat 398 [idem 714], 190, 361, 714, 898.

Wyrażenia: »za dobrą radą« (2): tákże my wiedząc ſłuſznie/ y zá dobrą rádą [consulto JanStat 277] onę vſtáwę bydź vchwaloną/ ſkazáliſmy/ áby byłá pochwaloná/ vmocnioná SarnStat 285 [idem] 930.

»za jednostajną radą« = de unanimi consilio JanStat (4): Vſtáwiamy y rozrządzamy zá iednoſtáyną Rad náſzych rádą: Iż [...] SarnStat 406, 176, 461, 503.

»za radą niezbożną« (1): Tákżeć y Ambroży ś. Wálentynianowi Ceſárzowi (ktory/ zá rádą niezbożną Iuſtiny mátki ſwey Ariánki/ żądał áby Ambroży ś. w Medyolanie pozwolił ieden kośćioł Arianom) odpowiedział: [...] WujNT 93.

»za radą (panow) rad (a. radnych panow)« = voluntate a. de consilio consiliariorum, ex senatus consulto, cum consilio senatorum JanStat [szyk 41:2] (43): Diar 64; Przeto chce wtym tak postampic za radą Ichmsciow PP rad Koronnych ActReg 78; SEym Wálny Koronny [...] zá rádą pánów Rad oboygá Pánſtwá/ iáko czás y potrzebá Rzeczypoſpolitéy przynośić będźie/ powinni go ſkłádáć będźiemy. SarnStat 30; żebyſmy my/ zá rádą Rad náſzych y pozwoleniém Poſłów Ziemſkich/ ták w tym poſtąpili/ iákoby było nalepiéy y naużyteczniéy Rzeczypoſpolitéy. SarnStat 88; My tedy Włádyſław z łáſki Bożéy Król przerzeczony/ zá rádą Rad náſzych/ któré przy boku náſzym śiedźiáły/ y zá prośbą przed Máieſtatem náſzym vczynioną/ [...] tákowy Liſt vmocniáiąc odnowieniem Przywileiu [...] potwiérdzamy SarnStat 958, 13, 25, 28, 42, 43 (41).

»za radą pospolitą« (1): dla tego zá zwoleniém y rádą poſpolitą [de consensu et consultatione communi JanStat 511] [...] tylko niżéy nápiſáné vſtáwy pochwaliliſmy SarnStat 931.

»za radą zdrową« (1): zá rádą zdrową [salubribus ... consiliis JanStat 753] náſzych Prȩłatów/ y Pánów/ Pánu Zygmuntowi Wielkiému Kśiążęćiu Stryiowi náſzému namilſzému/ [...] Práwá/ Liſty/ y Przywileie/ [...] mocné czyniémy SarnStat 995.

Szeregi: »za dołożeniem i radą« (1): gdźieby caſus iáki przypadł znáczny/ żeby tám [w Warszawie sejm walny] złożón y trzyman bydź nie mógł: wolno nam będźie zá dołożeniém y rádą Pánów Rad oboygá narodu tám ji złożyć/ gdźieby commodius bydź mogło w Polſcze. SarnStat 1027.

»za radą, (a) napominaniem (a. upominaniem)« (2): Hortatore te fecimus, Zá twoyą rádą/ nápominániem. Mącz 158c; GórnDworz Z5.

»za radą a za nauką« (1): Iákożeſmy byli bárzo záſádzili ná tym [na miłosierdziu pańskim] omylne nádzyeie ſwoie/ też zá rádą á zá náuką ludzi omylnych RejPos 177v.

»za radą i (a) pomocą« (2): LibLeg 11/42v; Táiemne [jest złodziejstwo] gdy złodźieiá nie poimáią ná złodźieyſtwie/ áni ná onym mieſtcu gdźie kradł/ ále gdy rzecz krádźioną tái/ álbo gdy zá czyią rádą y pomocą złodźieyſtwo ſye sſtáło. GroicPorz kk.

»za radą i (za) (po)zwoleniem (a. zezwoleniem, a. przyzwoleniem)« = de consilio et (ac) consensu, cum consilio et assensu JanStat; cum consilio et consensu JanPrzyw [szyk 26:3] (29): tedy zá rádą PP. Rad/ y pozwoleniém wſzech ſtanów oboygá narodu miánowáné/ y náznáczoné tu ſą ná tym Séymie dobrá ſtołu náſzégo Królewſkiégo SarnStat 25; Ieſli który zamek dla obrony y pożytku tego Króleſtwá/ zá rádą y zwoleniem Pánów zechcemy budowáć: tedy ná budowánié onégo ćiż przełożeni w Króleſtwie będą powinni pomágáć. SarnStat 126; W Ziemi Goſtińſkiéy przywiedźieni nieiáką ſłuſzną przyczyną/ zá rádą Rad y Poſłów Króleſtwá przyzwoleniém vſtáwiamy/ y ſkazáliſmy: áby ták Grodzkié iáko Ziemſkié kśięgi y zapiſy w nich vczynioné były ważné SarnStat 539, 28, 87, 88, 104, 176 (29). [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»(za) radą i (a) za prośbą« = postulatione et consilio, de consilio et instantia JanStat [szyk 3:3] (6): LibLeg 11/40; I umiałby to JKM sobie ciężyć a szukać takowych obyczajow, jakoby się to JKM nagrodzić musiało znacznie lecz za radą a prośbą senatu swego Rad Koronnych puszcza to mimo się. Diar 64; zá prośbámi Poſłów od Rycérſtwá y rádámi Rad náſzych koronnych zdáło ſie nam bydź potrzebno/ ábyſmy to wedle powinowáctwá y opiſánia náſzégo tu ná tym ſéymie nápráwili SarnStat 13, 97, 958, 1227.

»za przyczyną i radą« (1): zá przyczyną Poſłów źiemſkich/ y rádą PP. Rad náſzych oboygá narodu/ [...] pozwalamy. SarnStat 75.

»za przyjaźnią i radą« (1): Przetoſz Iakob [...] zá przyiáznią y rádą mátki/ ktora go więcey niſzli ſtárſzego miłowáłá: ty przywileie pierworodnośći w oſobie Ezaego wziął SkarŻyw 346. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»za radą i rozkazani(e)m« [szyk 1:1] (2): panu ſluſzbą za radą y roſzkazanym panyey wipowyedzial LibMal 1548/145v; Száfowánié ma bydz zá roſkazániém Królá, y rádą pánów Rad Koronnych SarnStat 411.

»za radą i staranim« (1): A tám záśię/ kędy zá rádą y ſtáránim/ ich mośći Práłatow/ Krolowie Ewánieliey Páná Chriſtuſowey do pańſtw ſwych wpuśćić niechćieli/ [...] zá tym iákie nieſzcżęśćie/ rozruchy domowe/ gwałtowne łupieſtwá/ krwáwe mordy wyroſły/ [...] świádcżą to Francuſkie/ y Niderlándſkie kráiny NiemObr 20.

»za wolą i radą« = de voluntate et consilio JanStat [szyk 2:1] (3): Nie będźieſz ſię tedy dziwował/ ieſli ſię ná ozdobę domu Bożego/ y wzniecenia nabożeńſtwá twego/ y drobnieyſze rzecży przynoſzą: zwłaſzcżá zá wolą y rádą tych/ ktorych mi ſię w zakonie ſłucháć godźi. LatHar +4; Ktory to Przywiley we wſzyſtkich punktćiech/ [...] zá rádą y wolą Pánów y Poſłów wſzytkich tu zgromádzonych/ [...] potwiérdzamy ná wieczné czáſy. SarnStat 915, 661.

»za radą i za żądaniem« (1): któréy złéy rzeczy áby ſie zábieżáło/ zá rádą Pánów króleſtwá náſzégo/ y zá żądániém [ex consilio ... et postulantibus JanStat 1127] Poſłów źiemſkich/ ſkázuiemy/ y ſkazáliſmy: Iż [...] SarnStat 262. ~

»na radzie« = pod względem rady (1): [czart namawiał św. Julianę, aby wyszła za mąż za poganina] Tedy ſię bárzo ztrwoży [Juliana]/ y myſlić pocżnie: ná weyrzeniu Anioł/ ále ná rádzie nieprzyiaćiel ieſt. SkarŻyw 151.

W przen (11): Labat consilium meum quod fixum erat, Leći o ziemię moyá rádá którąm zá wolą miał. Mącz 180b; Consilia evigilata, Ocucone/ zbudzone rády/ to yeſt dobrze mądre/ báczne á roſtropne. Mącz 496b; Baczę z kim mówię/ bym z onemi teraz mówił/ którzy rozum w nożnách/ á rádę w rękách/ nie w głowie chowáią OrzQuin F2v; która nienawiść nas/ iáko Sodomę á Gomorrę/ w Polſzce záślepiłá/ ták iż ku drzwiam dobréy rády tráfić/ ná żadnym Seymie/ żadną miárą nie możemy. OrzQuin E3v; SkarŻyw 552; KlonŻal A2v; Pátrz ná niewinné dźiatki gdźie niemáſz przyſády/ Ani ieſcze vwodzą Człowieká złé rády: Vyźrzyſz znáki nie máłé wrodzonéy hoynośći/ Y cnoty KochDz 105; ArtKanc M4; ZawJeft 23; Oto martwy leżę/ IEzu lutośćiwy/ [...] Tyś lekarz/ ku tobie ocży nioſę śmiele. Nágim/ więc mroz ćierpię/ ty władnieſz pokłády/ Przeto w mym vćiſku/ życż/ odźieniem/ rády GrabowSet O4; RybGęśli C4.
Przen (42):

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [z zapowiednikiem: ta; aby, żeby] (2): Odnowienie żywotá tę nam rádę dáie/ ábyſmy byli ćichemi/ długo ocżekawáiącemi/ odpuſzcżáiąc wyſthępki bliźnim/ á żebyſmy ie miłowáli. RejPosWstaw [1103]v; GórnTroas 43.

Zwroty: »brać radę [od czego]« (1): Bierz rádę od przypowieśći/ Nie potępiay ich proſtośći. BierEz H2.

»rady dodawać; radę dawać« [szyk zmienny] (1;1): RejPosWstaw [1103]v; Nie dźiwuy/ táſz téż miłość nam rády dodáie: Zebyſmy náſzych dźieći rzeczóm dogodźili GórnTroas 43.

»iść za radą serca« (1): Ale oni niechćieli go ſłucháć/ áni przychylili vſzu ſwych/ owſzem káżdy ſzedł zá rádą ſercá ſwego złego [abierunt unusquisque in duritiam cordis sui mali] BibRadz Ier 11/8.

»radą pomoc« (1): Nie przepłácona ieſt rzecz rozum/ choć będźie czáſem w ſłábym/ á w vłomnym ćiele: bo rádą ſwoią więcéy pomoc może/ niżli nawiętſza głupia moc. KochPij C2v.

»na radzie nie przestać« (1): A coż gdy on ſproſny nałog [tj. opilstwo]/ ktory ſnadź mocnieyſzy ieſt niż przyrodzenie/ wſzytko popſuie/ á ná żadney rádzie nie przeſtánie onego więźniá ſwego poććiwego [tj. duszy] RejZwierc 63.

»rady radzić się, słuchać« [szyk zmienny] (1:1): Dobrey náuce przyſtaway/ A mądrey rády nie wzgardzay: Bo kto ſie rad mądrych rádzi/ Ten ſie w plotkách nie vwádzi. BierEz G; Miłość mi dawno rádźiłá/ Lecz ia/ iáko práwy wiłá/ Niechćiałem ſłucháć iéy rády KochFr 6.

»uciec się [do czego] o radę« (1): A powiedáią o Rycerſkich ludzioch/ iż kiedy ku bithwie że ieden zblednie/ drugiemu ſie nogá w ſtrzemieniu trzęſie/ [...] ále ſkoro ſie obacży á vciecże ſie do rozumu/ do ſławy/ á do cnoty o rádę/ o wnet go ono wſzythko ſnádnie ominie. RejZwierc 73v.

»rady używać« (2): RejWiz 129v; Abowiem cznotá iż ieſt z niebá záwżdy też iáko niebo wkoło ſie tocżyć muśi/ vpátruiącz w káżdym poććiwym ſtanie/ kto iey rády vżywa/ cżegoby záwżdy popráwić á pochędożyć miáłá. RejZwierc 144.

Wyrażenie: »rada omylna« (1): Wy látá nieukróconé/ W kwiát młodośći ozdobioné/ Długóż rády ſwé omylné ſzykowáć? Płocho będźiecie w myśli ſwéy ſpráwowáć? GosłCast 41.
Wyrażenia przyimkowe: »wedle rady« (1): Oto pátrz iż po Láſce będzieſz miał wnet wſzytko wypełnienie zakonu gdy wedle iey rády záchowaſz ſie káżdemu w miłoſierdziu á w ſpráwiedliwośći ſwoiey RejZwierc 127v.

»za radą« (1):

~ Szereg: »z rozmysłem a za radą« (1): A ták káżdy poććiwy ma ſie pilnie rozmyſláć ná káżdą ſpráwę ſwoię/ áby iey záwżdy z nadobnym rozmyſłem á zá rádą ſławnego rozumu poććiwie vżywał. RejZwierc 81v. ~

α) W antropomorfizowanym opisie gry w szachy (3): Myſli [Fiedur]/ co ma być z Rycerzem zá zwádá/ Iáka to ma być tá Popowa rádá. KochSz C3, C2, C3.
a) O zachętach i pokusach świata doczesnego (25):

rada o czym (1): Bo wierę o tym świecie możeſz myſlić máło/ [...] Y cżegoż tu odbyeżyſz/ iedno fáłſzu zdrády/ Boć iedno o tym práwie iego wſzytki rády. RejWiz 106v.

W połączeniach szeregowych (7): Przed tą [mądrością] muſzą vſtępić wſzytki ſwiátá tego/ Spráwy/ rády/ możnośći/ y bogáctwá iego. RejWiz 62v; A thą [drogą prawdziwą] ieſli kto chodzić nie będzye/ pewnie ſie obłędzić muśi/ by przyſzedł ná nawiętſze rády/ rozumy/ á wymyſły mizernego á ták záwżdy omylnego ſwiátá tego. RejPos 283v, 14, 169v, 257v, 266; RejZwierc 184v.

Zwroty: »iść, udawać się za radą« (1:1): A my przedſię wolimy iść zá więtſzemi trudnoſciámi á zá rádámi iego [omylnego świata] RejPos 235v, 262.

»opuścić radę; odbieżeć rady« [szyk zmienny] (2;1): Nie lękayże ſie nic tych Fáryzeuſzow á tych wymyſlácżow ſwiátá thego/ ále ſie ćiśń mocno záſłowy á zá náukámi Páná ſwego/ ine wſzytki rády/ náuki/ y wymyſły opuśćiwſzy ſwiátá tego. RejPos 169v, 326 [2 r.].

»szukać rady« [szyk zmienny] (8): RejWiz 55v; Nie woła też [prorok]/ biegaycie po ſwiátu ſzukáiącz rozlicżnych rad/ pomocy/ y wymyſłow ſwiátá tego. RejPos 14; iuż łáie/ iuż przeklina [człowiek, na którego przyszło nieszczęście]/ iuż v ſwiátá ſzuka rády y wſpomożenia ſwego RejPos 264, A5, 280v, 355; á przedſię od ſwiátá rády/ nádzyeie/ y wſpomożenia/ dziwnych wymyſłow á wykrętow rozlicżnych vżywáiąc [ludzie mniejszych stanów]/ ſzukáli y nábywáli/ iáko márnie zeſzli/ iákiemi hániebnemi ſmierciámi ginęli RejZwierc 184v; A czoż gdy my wzgárdziwſzy ten głos ták łáſkáwy iego [Pana]/ á ty dziwne á nieomylne obietnice iego wolimy ſzukáć rády v omylnego á mizernego ſwiátá tego/ á v kłamliwego kſiążęciá iego RejZwierc 256v.

Wyrażenie: »omylna (jest) rada« (6): á omylna ieſt rádá y pomoc ſwiáthá tego RejPos 257v, 263, 326 [2 r.]. Cf »za omylną radą«.
Szeregi: »rada i nauka« (1): Odwiedźże ſie ná ſtronę od złośćiwych tłuſzcż ſwiátá tego/ y od márney rády y náuki iego. RejPos 205.

»rada i (a) pomoc (a. wspomożenie)« [szyk 4:1] (5): przedſię ſie wſpina [człowiek] á ſzuka rády y pomocy v ſwiátá omylnego tego. RejPos 280v, 257v, 264, 355. Cf »bez rady a bez pomocy«.

»rada i ratunek« (1): Ale ſtrách á pochlebſtwo á zła wiárá ktemu/ Odeymuie ten rozum y ſtałość káżdemu. Iż Pánu nie dufamy/ á v ſwiátá tego/ Szukamy káżdey rády y rátunku ſwego. RejWiz 55v.

»zdanie a rada« (1): á coż kiedy o nię [o radę Pana] nic nie dbamy/ więczey ſobie vważáiąc zdánie á rádę ſwiátá nikcżemnego RejAp 44v.

Wyrażenia przyimkowe: »bez rady« (1):
~ Szereg: »bez rady a bez pomocy« (1): Bo on [Pan Jezus] [...] otwarza im [wiernym swoim] dobrowolnie drogę do kroleſthwá ſwego á do oycżyzny ich/ coby im y to ſwiát rad wydárł by mogł/ opowiedáiąc im to/ iż to nie mogło być bez rády á bez pomocy iego. RejPos 26. ~

»wedle rady« (1): A tu iuż ná koniec ſłyſzyſz/ [...] iż pewnie ieſt zgothowáne thobie [...] obiecáne kroleſtwo twoie/ [...] ieſliże tych dárow Páńſkich będzyeſz vżywał/ iáko cie tu Pan vpomináć racży/ w duchu/ w ćichośći/ á nie wedle rády ſwiátá omylnego. RejPos 264v.

»za radą« (2):

~ Wyrażenie: »za omylną radą« (2): á nie odnoś ſie áni ná lewo áni ná práwo od niego [Pana]/ zá tymi omylnemi rádámi/ s kthorych cie tu Pan przeſtrzegáć racży/ ſwiáthá tego. RejPos 262v, 262. ~

α. Opinia, mniemanie, pogląd, zdanie (28): Lepiey tedi zawzdi [...] narade ſie onego ogledac ktori mowi: Nunquam decernas, audias niſi tu prius ambus. PaprUp H3v; Ma tedi kazdi tak zic pamietaiac narade Ciceronowe ktori mowi: Quid quid facies reſpice ad mortem PaprUp I, B2v, E3v, F4v, G, G2 (11); PowodPr 75.

rada od kogo o czym (2): Poſtánowiono ieſt o tych/ ktorzy ku ſpráwie Ołtarzá [tj. o kapłanach] przyięći bywáią: Aby pierwey rádá byłá od ludu/ o żywoćie y záchowániu ich KrowObr 123v, 124v.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (1): Toć ieſt moiá rádá/ y to o tych woynách/ pomśćie/ y práwowániu ſie wiernych o ſwe dolegliwośći wyrozumienie: [...] żeby ſie bes tych ćieleſnych winnikow/ cále ná BOgá y ſyná iego [...] [królowie] ſpuśćili CzechRozm 256.

Z przytoczeniem (1): Dawno ta rada w ludziach ſnadz na ſwiecie ſlynie Niech wierę kto chcze tonie kyedy ſam wypłynie Zapomni wnet drugiego gdy ſam na ſwobodzie RejJóz K4v.

Zwroty: »poradzić się rady« = zasięgnąć opinii (1): POradzmy ſię rády cziiéy/ Kołniérzli to v deliiéy Czy deliia v kołniérzá/ Ná grzbiećie cnego rycérzá. KochFr 100.

»na radzie przestawać« [szyk zmienny] (2): Tym tákowym [ludziom prostym] widźi mi ſye doſyć będźie/ przeſtawáiąc ná rádźie Sokrát⟨esa⟩ vmiéć to co ſye tu nápiſáło/ o mierzániu Imienia/ tákże téż o mierzániu wyſokośći j dálekośći GrzepGeom B3; Dla Boga nieſzukaimi Panow gniewliwich na radzie Pitagoreſowei przeſtawaimi ktori mowi: In perfecto rege ut bonus ſit imperator, iudex et ſacerdos requiratur. PaprUp H4.

Wyrażenie: »rada (panow) rad, rady« [szyk 7:1] (7:1): My/ y potomkowie náſzy/ nic záczynáć y czynić nie mamy bez rády Rad Koronnych oboygá narodu SarnStat 125 [idem 430]; Przez rády pánów Rad [sine consensu Baronum JanStat 371] monétá nie ma bydz kowána. SarnStat 406, 430, 1095. Cf »z radą rady, panow rad«, »za radą rad«.
Szereg: »rada i wyrozumienie« (1): CzechRozm 256 cf Ze zdaniem przydawkowym.
Wyrażenia przyimkowe: »bez rady« (1): wſzákże bez twey rády (marg) twego zdánia G. (–) niechćiałem nic czynić WujNT Philem 14.

»wedle rady« (1): Iáko też y Senat wyſyła Krolá ná woynę/ nie iáko niżſzego/ ále iáko tám wedle rády ich potrzebnieyſzego. SkarJedn 77.

»z radą« = cum consilio JanStat (2):

~ Wyrażenie: »z radą rady, panow rad« = cum senatus consilio JanStat (1:1): z tych przyczyn/ deputuiemy z rádą pánów Rad koronnych pewné oſoby ku tákowéy ſpráwie ná tym Séymie przyſzłym. SarnStat 59, 56. ~

»za radą« = cum consilio JanStat (2):

~ Wyrażenia: »za radą rad« (2): A ták zá ſpólną rádą wſzyſtkich Rad náſzych [cum consilio communi Consiliariorum omnium nostrorum JanStat 50]/ przyſzliſmy do niżéy nápiſánégo ſkazánia/ y poſtánowienia: áby Sól Wielickich y Bocheńſkich Zup/ przez wſzyſtki króleſtwá obywátele/ [...] byłá wożoná y przedawáná SarnStat 384 [idem] 925.

»za spolną radą« = cum communi consilio JanStat (2): SarnStat 384, 925 cf »za radą rad«. ~

a. Nauka, wskazówka pochodząca od Boga lub bogów, też natchnienie (166): O moy miły Pánie toć to bárzo wdzięcżna á bárzo łáſkáwa ieſth rádá twoiá RejAp 37; HistRzym 98; RejPos 14 marg; Spieſzyli ſię [Żydzi]/ zápomnieli vcżynkow iego [Pana Boga]/ nie cżekáli rády iego. BudBib Ps 105/13, Is 28/29; O pánie/ iáko wielce ſą známięnité Rády twoie: iáko ſą wielce obfité KochPs 203, 161; á przyſzedwſzy do Biſkupá Elphegá/ vſłyſzał rádę Chryſtuſowę: w ktorey go námawiał/ áby wſzytko opuśćiwſzy co świát ma y obiecuie zakonnikiem zoſtał. SkarŻyw 508, )(A5v, 463; CzechEp 181.

rada do czego (4): Y vkázuie im [Pan wiernym swoim] iáko dobrotliwy Pan/ rádę y náukę do tego [miłowania siebie] RejPos 230v. Cf »(po)da(wa)ć radę«.

rada o czym (5): [Pan] o nyektorych rzeczach rádę nam tylko/ á nyeprzykazánye zoſtáwił KromRozm II x4, x4v; Rádá Páńſka o ſprzedániu wſzytkiego. WujNT Luc 18 arg, 271 marg. Cf »nie przyjąć rady«.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikiem: ta (1); (5), aby (4)] (9): A radę nawyſſego na poſmiech obracżali [Ps 106/11]. (koment) Gdy im radę dawał aby bałwańſtwo opuſcili. WróbŻołt kk5v; Pirwſza rzecż/ iż tu rádę y náukę dawa [Pan] káżdemu przełożonemu ſwiátá tego/ iż chociaby też wſzytko w ſwey mocy miał/ á iżby też cżego mogł z możnośći ſwej á z dowćipu ſwoiego dowieść y vcżynić wedle myſli ſwey/ tedy mu tey drogi dodawa Pan RejPos 183v; Ale co my [...] wzyąwſzy vporną myſl ſwoię/ [...] ták w niey mocno trwamy/ ták iey odſtąpić nie chcemy: chociay iuż iáſnie/ iáwnie/ á ocżywiſcie widzimy ſprzećiwną rádę/ náukę: á nie inácżey iáko oblicżną rozmowę Páná ſwego/ iż ták źle/ iż ták ieſt przećiw woley iego [...]. A wżdy ták trwamy RejPos 230, 224, 245, 254; RejZwierc 256v, 259; SkarŻyw 397.

Ze zdaniem przydawkowym referującym sytuację wymagającą zaradzenia [jako(by)] (3): RejPos 183v, 240; Cżym oná [św. Eufrozyna] bárzo wżruſzoná [!]/ chcąc wykonáć przedſię wzięćie ſwoie/ ſzukáłá rády od Páná Bogá iákoby chęć oycowſką/ y oblubieńcá świeckiego miłość/ przeſzkodzić iey nie mogłá. SkarŻyw 13.

Z przytoczeniem w inf (1): Abowiem Pan Chryſtus dał tę rádę zwolennikóm ſwoim/ ofiárowáć piérwaſtki [!] pánu Bogu/ z iego ſtworzenia BiałKat 351.

W połączeniach szeregowych (22): RejAp 178; A tego iedno ſámego Iezuſá/ á nikogo inego/ rády i też náuki á poſthánowienia/ ſłucháć mamy RejPos 285v, 172, 173, 177v, 230, 257v [3 r.] (12); Bo ſie dawno opowiáda [Pan]/ iż ieſli mię ſłucháć nie będziecie/ á rády/ á woley/ á poſtępkow mych ſtrzedz nie będziecie/ otworzę wrothá/ dzikim źwirzęthom ná was RejZwierc 188v; A wy śmiećie mowić/ że ich [doktorów kościelnych] áni Pan Chryſtus poſtánowił/ áni Apoſtołowie/ ktorych żywot y ſam przez śię/ náuką/ rádámi/ y przykłádem żywotá ſwego świętego/ y przez Apoſtoły ſwoie zálećić/ ſtánowić y vtwirdźić racżył. WujJud 144v; SkarJedn 357; NiemObr 18; A rácż [Panie] ziednáć mnie ſłudze twemu N. [...] cnot wſzelákich obfitość ze wſzelkim miłośierdźiem y poćiechą/ ze wſzelką rádą y pomocą/ wſzelkim błogoſłáwieńſtwem y poświęceniem LatHar 489, 144. Cf »bez rady«, »wedle rady«.

W przeciwstawieniu: »rada ... przykazanie« (2): O nyektorych [rzeczach] áni przykazánya/ áni rády nam nyezoſtáwił [Pan Chrystus] KromRozm II x4v, x4.

Fraza: »rady [komu skąd] potrzeba« (1): Ná to iáko Moyzeſzowi/ rády wam z niebá y rozumu wielkiego potrzebá/ ná ták trudny rozmyſł y wielkie Korony wſzytkiey niebieśpieczeńſtwo. SkarKaz 120a.
Zwroty: »naśladować rady; iść za radą« [szyk zmienny] (12;1): Ieſzcże y trzećim obycżáiem możemy pokazáć fáłſzywą omylność tey náuki/ á to náſláduiąc rády kthorą nam Pan á Zbáwiciel náſz zoſtáwić racżył SarnUzn G8; iednom ia winien ſłucháć á náſládowáć rády á náuki Páná ſwego RejPos 264, 172 [2 r.], 277v, 301v, 327v, 328; Oto Prorok powiáda iáſnie/ iż dla tego [tak się działo]/ iż vcżynili złość przed ocżymá Páńſkiemi/ [...] náſláduiąc bogow cudzych y rády ich/ to ieſt/ Baalimá á Aſtárotá/ á Pan Bog też záwżdy opuſzcżał ie RejZwierc 258; [Mnisi] áby Pánu Bogu bez zaſzkody pilniey ſłużyć mogli/ ktoremu ſie raz oddáli/ żywotá Apoſtolſkiego/ y rad Páná Chriſtuſowych náśláduią. WujJud 213; A iáko rády Páná Chriſtuſowey/ ták áni przykłádu/ áni náuki Apoſtolſkiey/ w tym X⟨iądz⟩ K⟨anonik⟩ nie náſláduie NiemObr 18; WujNT 164; SarnStat 18.

»opuścić (a. opuszczać) radę; odstąpić rady, od rady« [szyk zmienny] (6;1:1): Słuchayże záſię/ ieſli odſtąpiſz od tey rády Páná ſwego/ á wzgárdziſz wolą/ náuką/ y vpominániem iego ſwiętym/ iuż záwżdy będzye błędna nádzyeiá twoiá RejPos 223; A ták nielza iedno álbo iż muśicie wierzyć ſłowom Páná ſwoiego/ ábo opuśćiwſzy rádę iego/ muśicie zoſtáć przy rádzye onego krolá ciemnego ſwiátá tego RejPos 253, 172, 235v, 241v, 261v, 335 marg; LatHar 134.

»(po)da(wa)ć radę; (do)da(wa)ć (a. podać), użyczać rady« [w tym: do czego (3), na kogo, na co (2)] [szyk zmienny] (15;5:1): WróbŻołt B, kk5v; OrzRozm T3; Pátrzayże tu záſię dobrotliwośći Páná tego/ iáką tu ſam ná ſię rádę podawa nam wſzytkim ſtworzeniu ſwemu RejPos 248, 183v, 211, 222, 224, 245; BiałKat 351; Tedy ſie ták s przygody trefiło mu práwie. Iż ſzedł mimo ſtolarzá y wſtąpił do niego/ A Pan Bog podał rádę w myſl ſtárcá onego HistLan Cv; RejZwierc 256v; wierzę/ że Bog będąc iuż do narodu ludzkiego łáſkáwſzy/ dodawałći rády gdyś to piſał. ModrzBazBud ¶5v; y podał mu [św. Bernardynowi kuszonemu przez niewiastę] Duch S. tákiey rády. rzekł iey [Bernardyn niewieście]: chceſzli to mieć po mnie/ zwlecż ty ſzáty. SkarŻyw 462, 397; ArtKanc L10v; O Oycże zdrowia náſzego obroná/ [...] Day by pod iego [króla Zygmunta III] Nieprzyiaćiel nogi Padł/ iák lew ſrogi. Day mu [królowi] ſwey rády/ y tarcż ſwoiey mocży KmitaPsal A2v; Day rádę [Panie] w troſce/ bo tyle w cżłowieku Rozumu nie máſz/ áby w tákim wieku Rzecżom rádźić mogł GrabowSet E4, O3v; RybGęśli D3; Vſkarża ſie Pan Bog przez Izáiaſzá/ iż dla obżyrſtwá ktorym ſtoły áż záſmrodźiáły/ niemoże rády ſwey dodawáć do rzecży ważnych y potrzebnych. PowodPr 72.

»(po)słuchać rady« [szyk zmienny] (17): RejWiz 185v; Atho ſłuchay ſwiętey rády iego [Pana]: Náwroć ſie do pirwſzych vcżynkow twoich/ á cżyń pokutę. RejAp 19v; Dayże nam ſam náſz miły á wſzechmogący Pánie thákie rybitwy/ [...] áby nas ták vcżyli [...] iákobychmy [...] ſłucháli ſłow/ rády/ y náuk ſwiętych twoich. RejPos 177v; Słuchayże thu pilno rádzęć łáſkáwey á miłośćiwey rády Páná ſwego RejPos 201v; Ale ſłuchay á náſláduy pilnie woley/ rády/ á náuki Páná ſwego RejPos 277v, 173, 181, 185v [2 r.], 193, 201 (14); Rádzę tedy X⟨iędzu⟩ K⟨anonikowi⟩ áby poſłuchał rády duchá BOżego/ á w cżás wychodźił z Bábilonu tego NiemObr 174.

»prosić, pytać się o radę« [w tym: w czym (1)] (1:1): RejAp 44; Cżlek [!] święty brzydząc ſię niecnotą oną/ ſercem krzyknął do Páná Bogá: proſząc o zbáwienną rádę/ w ták trudney rzecży. SkarŻyw 462.

»(przy)dać radę« [w tym: czemu (1), ku czemu (1)] [szyk zmienny] (2): TarDuch B6; A ty przed ſie ácz niewidomie/ záwżdy podaſz mnie miłoſierną rękę twoię máiąc ná pieczy ſpráwy moie y dáiąc rádę wſſytkiem drogam moiem [et in voluntate Tua deduxisti me Vulg Ps 72/24] RejPs 107v.

»nie przyjąć (a. nie przyjmować) rady« [w tym: o czym (1)] (2): RejPos 321; Bogáty ktory chował od młodośći Boże przykazánie/ nie przyimuie rády Chriſtuſowey o ſprzedániu wſzytkiego. WujNT Mar 10 arg.

»szukać rady« [w tym: od kogo (1)] (2): Abowiem gdy iuż kto przeſtánie ná tey ſwiętey rádzie iego [Pana]/ á imie ſie iey ſzukáć á o niey ſie pytáć/ o iuż on dopirko obiecał go pociągnąć zá ſobą RejAp 44; SkarŻyw 13.

»uciec się do rady« (1): á nie vciecieſz [!] ſie do práwego głoſu á do miłoſierdzya Páná ſwoyego/ á do ſwiętey rády y náuki iego/ pewnieć ſie takież sſtánie iáko tym nędznym przodkom twoim/ iż będą záſlepione ocży twoie RejPos 198.

»używać rady« (1): Oto cie obiecuie [Pan] lecżyć/ opátrowáć/ ſtánowić/ [...] ieſli będzyeſz vżywał tych rad/ náuk/ á poſtánowienia iego. RejPos 328.

»wzgardzać, odrzucić radę; radą gardzić« [szyk zmienny] (3:2;1): A Phariſeuſzowie i w zakonie nauczęni wzgardźili radę bożą [consilium Dei spreverunt] MurzNT Luc 7/30; LubPs Y2v; RejPos 241v; ieſliby kto przyśiągł iż niechce rádam tákowym byc poſłuſzen/ tedy przez onę przyśięgę rádámi Bożymi gárdźi/ y łamie ie. KuczbKat 290; TOć mowi Pan/ Iam wywiodł lud ten z niewoley/ y podałem mu roſkazanie przes sługi moie proroki ktorych oni słucháć nie chćieli/ ále odrzućili rády moie [sed irrita fecerunt Mea consilia Vulg]. BudBib 4.Esdr 2/1; WujNT 222.

»(z)naleźć radę« [szyk zmienny] (2): OrzRozm T3; A znaydzye [Pan] záwżdy drogę/ y rádę/ y opiekálniká thobye/ iż áni ſam wzwieſz ſkądći czo przypádnie RejPos 257v.

»(zo)sta(wa)ć przy radzie; przestać na radzie« (5;3): RejAp 44; wſzytko dobre twoie zależy w tym/ ieſli zoſtánieſz przy tey ſwiętey rádzye á náuce iego [tj. Pana]. RejPos 172; Abowiem ieſlibyś też nye przeſtał ná tey ſwiętey rádzye iego [Pana]/ oſtrzegayże ſie pilnie onego ſrogiego dekretu iego RejPos 181v, 230, 253v, 261, 294, 326v.

Wyrażenia: »rada boża, boska, (Pana) Boga, bostwa« = consilium Dei PolAnt, Vulg [szyk 15:1] (11:1:3:1): MurzNT Luc 7/30; Responsum item, Rádá boska/ słowo a odpowiedzenie boże. Mącz 410c; A my przedſię wolimy iść zá więtſzemi trudnoſciámi á zá rádámi iego [świata tego]/ á opuśćić miłośćiwe rády y náuki Boſtwá twego ſwiętego. RejPos 235v; KuczbKat 290; Izaliś rádę Bożą słyſzał [Nunquid in secreto Dei audisti] y przyćiągnąleś [!] kſobie mądrość? BudBib Iob 15/8; Pánu ia wielce/ y wielce dźiękuię/ Którégo rádę w ſercu ſwoim czuię KochPs 20; To ten wierny ſługá páná Chriſtuſow [tj. św. Paweł]/ żadney rády Bożey/ nie táił przed wiernymi vcżniámi ſwoimi. NiemObr 86, 86 [2 r.]; WujNT 222, Act 20/27; SarnStat 18; Pátrzánie ſámo ná Bogá y widzenie twarzy iego/ dáie wiádomość wſzytkich mądrośći y táiemnic y głębokośći rad Bożych SkarKaz 637b. Cf »bez rady Pana Boga«, »z radą bożą«.

»dobra rada« (2): Pienie abo pieſn pirwſza/ ieſt o Iezuſie panie naſzym/ iż miał dobrą radę y naukę ludu dawać WróbŻołt B; SkarŻyw 397.

»nieomylna rada« [szyk 6:1] (7): Wſpomni ſobie ná onę nieomylną rádę Páná ſwoiego/ gdy obacżyſz iż cie ten márny krol ſwiátá tego będzye odwodził od niego [...] iáko mu ſie maſz obronić onemi mocnemi ſłowy Páná ſwego RejPos 240; Dayże nam to tedy náſz wſzechmogący Pánie/ áby ſie nam tá ſwięta á nieomylna rádá twoiá/ wlepiłá w ty nędzne á nieobacżne ſercá náſze RejPos 254, 172, 201, 240 marg, 254. Cf »wedle nieomylnej rady«.

»rada Pana, Pańska« [szyk 39:3] (23:19): LubPs Y2v; RejWiz 185v; przeſtępnikowi tey rády á tey náuki Páńſkiey wiecżne pomſty á wiecżne vpadki záwżdy ſą zgotowáne/ y thu ná zyemi/ y wiecżnie ná niebye. RejPos 253v; Słuchayże thedy pilnie rády Páná ſwego/ á dzyerz ſie mocnie iáko práwego gruntu/ ſwiętey náuki iego RejPos 261v, 185v, 189, 190, 193, 201 (27); Oto nędzniku maſz rádę á náukę Páńſką/ iżći każe probowáć duchá s prawdy/ dokłádáiąc tego/ iż żaden nie ieſt duch s prawdy iedno kthory powiáda prawdziwe ſłowá iego. RejZwierc 259; SkarJedn 357; [św. Antoniusz] przyiął ćiáſny żywot rády Páńſkiey/ vdáiąc ſię do zakonnikow S. Auguſtyná SkarŻyw 542; Trzy głowne Páńſkie rády w S. Ewángeliey. Vboſtwo dobrowolne/ cżyſtość wiekuiſta/ y poſłuſzenſtwo doſkonáłe LatHar +++2v; WujNT Luc 18 arg, s. 271 marg. Cf »krom rady Pańskiej«, »wedle rady Pańskiej, Pana«.

»prawdziwa rada« (1): dla tego omylnego miſtrzá ſwego [tj. czarta]/ á omylney rády iego/ wzgardzaſz á opuſzcżaſz wierną á prawdziwą rádę Páná ſwego RejPos 241v.

»szczyra rada« (2): A tego to Kriſtuſá kto chce poznáć/ tedy tego potrzebá/ [...] áby zoſtał mocno przy ſámey ſzcżyrey rádzye á náuce iego/ y przy ſwiętym poſtánowieniu iego RejPos 326v, 16v.

»święta rada« [szyk 16:8] (24): RejPs 16; O iáwnieſz nam brzmi po ty cżáſy do vſzu náſzych thá ſwięta rádá iego [Pana] RejAp 44v; Oto ſłyſzyſz iż powieda [Pan]/ iż ia thákiego káżdego ochłodzę wodą żywą/ tho ieſt ową ſwiętą rádą obroną y pomocą ſwoią y káżdą opátrznoſcią ſwoią RejAp 178, 19v, 44; Gdyż on [Pan] iedno tákim obiecał błogoſłáwić/ ktorzy ſłucháią głoſu iego/ á zoſtawáią przy ſwiętey rádzye iego. RejPos 230; á omylna ieſt rádá y pomoc ſwiáthá tego/ gdzye nie będzye zwirzchnośći/ rády á pomocy ſwięthey iego [Pana]. RejPos 257v; Słyſzyſz iż Pan twoy [...] ſam cie vpomina/ [...] ábyś náſládował ſwiętey rády á náuki iego/ á nieomylnych ſpraw y poſtępkow iego. RejPos 327v, 172 [3 r.], 173, 181, 181v, 198 (17). Cf »z rady świętej«, »za radą świętą«.

»wierna rada« (2): Cżemu thu nie ſłuchaſz tey wierney rády Páná ſwoiego RejPos 185v, 241v.

»zbawienna rada« (1): SkarŻyw 462 cf »prosić o radę«.

Szeregi: »rada i droga« (1): Gdyż ieſzcże ktemu dał [Pan Bóg] ták łácną rádę y drogę do tego/ iż ktoby s krewkośći wykrocżył s tey powinnośći ſwey/ á vżáłował ſie vpádku ſwego/ [...] iż mu wſzythko ma być odpuſzcżono. RejZwierc 256v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada i namowy« (1): iż tu wezwał [Pan] zwolennikow ſwych á vcżynił rádę y namowy do nich/ iáko á cżymby to opátrzyć miał. RejPos 183v.

»rada a napominanie (a. upominanie)« (3): á iákoż thu nie ſłucháć tey ſwiętey rády á nápominánia iego [Pana] RejPos 181; áni theż chcemy wſpomnieć ná ſwięte błogoſłáwieńſtwá iego [Pana]/ á ná obietnice iego/ ktore ſą wſzytkim wiernym iego zgotowáne/ ktorzy iedno będą ſłucháć rády á vpominánia iego RejPos 185v, 261.

»(ani) rada a (i, ani) nauka« (25): WróbŻołt B; Ale otho maſz ſwieżą rádę á żywą náukę przed ocżymá ſwemi/ ktorąć tu Pan twoy w tey nędzney pogánce iáwnie okazáć racżył. RejPos 75; Słuchayże rády á náuki tegoż ſámego thák dobrotliwego Páná twego RejPos 193; Słuchayże iuż iáko tu tobie Pan ná oſtátek pod oſobą onego omylnego pytácżá á onego Fárizeuſzá rádę á náukę dáwáć racży/ ábyś nie zemdlał á nie zginął w onych ránach ſwoich RejPos 211, 16v, 172, 173, 183v, 198 (23); RejZwierc 259. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.]

»rada a obrona« (1): niechćiał tego [Pan] zániecháć/ áby nam ná tę naſmácżnieyſzą pokuſę [czartowską] nie miał rády á obrony ſwoiey zoſtáwić. RejPos 72.

»rada a opatrzność« (1): Pan tedy [...] wſzytki rzecży ſwoie chce ſpráwowáć dziwną rádą á dziwną opátrznoſcią ſwoią RejPos 329v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada ani opieka« (1): chytrze a taiemnie podſtąpili nas [nieprzyjaciele nasi] iakoby iakie błędne ktorzyby zadney rady ani opieki: [t]wey ſwiętey nad ſobą niemieli RejPs 16.

»rada a podparcie« (1): Ale iż [...] ſłábe obacżenie náſze/ ieſli nie będzie rády á podpárcia Duchá twego ſwiętego. RejPos 131v.

»rada i pomoc« (2): Nie wzgardzay mnie [Panie]/ [...] Gdyż Oćiec Dobrotliwy/ Chętny do rády y pomocy ſwemu/ Synowi GrabowSet S4v. Cf »bez rady a pomocy«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»prawda a rada« (1): O nędzny ſwiecie/ toć vſtáwicżnie tá ſkocżká [tj. córka Herodiady] táncuie przed ocżymá twemi/ á záſlepia nam nędzne ocży náſze/ iż nie możymy poznáć żadney wády do ſiebie/ á przyiąć prawdy á rády twoiey náſz miły Pánie. RejPos 321.

»przykazanie a rada« (1): Quia exacerbauerunt eloquia dei: et conſilium altiſſimi irritauerunt. abouiem przykazanim bożym [...] wzgardzili byli [...] A radę nawyſſego na poſmiech obracżali. WróbŻołt 106/11. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»słowa a rada« (1): Vważayże tu káżdy pilnie ſłowá á rádę Páńſką/ iáko nas tu pilnie przeſtrzega/ ábychmy ſie ſtrzegli fáłeſznych náuk á fáłeſznych Prorokow ſwiáthá thego RejPos 190.

»wola a rada« [szyk 3:2] (5): Gdyż káżdemu z oſobná zá wſzytek ſwiát sſtánie/ Ná kogo przydzye Páńſkie tám ſrogie ſkázanie. Y powieda przycżyny/ iż nie ſłuchał rády/ A woley Páná ſwego/ iedno ſwieckiey zdrády RejWiz 185v; Cżemuż cie nie ruſzą ony ſłowá Páná twego/ [...] iż ieſli ſie vznaſz á ſthánieſz mocnie przy rádzye á przy woli Páńſkiey/ [...] sſtánie ſie oſwiecone ſerce twoie nád iáſność Słonecżną RejPos 189, 172. Cf »wedle wolej a rady«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »bez, krom, oprocz rady« (4:1:1): Iáko Hierycho znácży niedoſtátek/ Ták cżłowiek/ bez twey rády/ ieſt nieſtátek GrabowSet N4, R3v.

~ W połączeniu szeregowym (1): A gdyż tego doſtáć áni doſthępić nie możemy/ oprocż rády/ pomocy/ á podpárcia Duchá ſwiętego. RejPos 143.

Wyrażenia: »bez rady Pana Boga« (1): káżda tu rádá omylna ieſt bez rády Páná Bogá twoiego: á żadne lekárſtwo nie ieſth pewnieyſze iedno od niego. RejPos 205v.

»krom rady Pańskiej« (1): ktorzy [ludzie uczeni] tego ſą świadkami i po wſzyſtkiei to źiemi włoſkiei/ piſmy ſwęmi nie krom oſobliwéi rády pańſkiei/ roſsławili MurzHist B3.

Szereg: »bez rady a pomocy« (1): Bez rády á pomocy Duchá ſwiętego/ ſłába obroná náſzá. RejPos 142v marg. ~

»wedle rady« (10): [wdowa nie chce iść za mąż] Biádá wam będzie ná onym świećie/ iſz mnie to rádzić śmiećie/ niewieśćie/ ktora vmyſliłá żyć wedle rády Chryſtuſowey SkarŻyw [223], 461.

~ W połączeniach szeregowych (2): RejAp 44v; Boć żadnych inſzych przypraw prze ſię thenże iediny Syn Boży gothowáć nie roſkázuie/ iedno ábyś [...] záchował powinność ſwoię/ wedle ſłow/ rády/ á náuki ſwiętey iego. RejPos 148.

Wyrażenia: »wedle nieomylnej rady« (1): A gdyż tedy ſłyſzyſz y ty ták łáſkáwe á miłośćiwe obietnicze od niego [Pana]/ ieſliże ſie będzyeſz záchowywał wedle ſwiętey woley iego/ á wedle tey nieomylney rády iego. RejPos 172.

»wedle rady Pańskiej, Pana« (5:1): A przypátruiąc ſie temu/ [...] ſnádniey możeſz rozeznáć kąkol od pſzenicze. Pſzenicę ſchowáć á kąkol zárzućić/ wedle rády Páńſkiey. RejWiz A4; Iużeś ſie doſyć káżdy náſłuchał/ iż wiárá ma záwżdy kwitnąć ſpráwámi żywotá/ dobrego á cnotliwego/ ktory by ſie záchowywał wedle woley/ rády/ á náuki Páńſkiey. RejAp 44v; RejPos 7v, 164, 315v; A toć ieſt ſtan doſkonáłośći/ ktorey zakonnicy ſzukáią/ wedle tey rády Páńſkiey/ wſzytko opuśćiwſzy á náśláduiąc go. WujNT 81.

Szereg: »wedle wolej a (wedle) rady« (2): iuż áni złoto/ áni żadne bogáctwá/ áni thu áni tám nas nie wykupi/ ieſliże thu ſobye wedle woley á rády Páná ſwego/ nie zyednamy zbáwienia á odkupienia ſwego. RejPos 7v, 172. ~

»z rady« (3): nie ciebieć mnie zły á omylny krolu [tj. czarcie] on Moiżeſz z niebieſkiey rády opowiedzyał/ ábychći ſłużyć miał/ iedno Pánu Bogu ſwemu RejPos 240.

~ Wyrażenie: »z rady świętej« (1): oto nas vpomináć racży náſz miłośćiwy Pan/ ábyſmy ſobie od niego ſzukáli odzienia białego ku zákryciu tey mizerney nágośći náſzey/ doſtawſzy pirwey [...] z rády iego ſwiętey iego zápaloney á ſzcżyrey wiári náſzey. RejAp 45.
Szereg: »z rady i z natchnienia« (1): gdy mu [rodzice św. Julianowi] bárzo z innemi przyiaćioły przykrzy byli: z rády y znádchnienia Duchá S. obiecał im ożenić ſię SkarŻyw 178. ~

»z radą« (2):

~ Wyrażenie: »z radą bożą« (2): [mówi Achimelech do Saula:] com cżynił iemu [Dawidowi]/ cżyniłem z rádą Bożą/ á tegom niewiedzyał by od ciebie vciekł. BielKron 66v, 70. ~

»za radą« (2): wiele ieſt bácżnych y pobożnych ludzi/ ktorzy zá rádą Duchá S. bez wątpienia temu wiárę dádzą SkarŻyw 28.

~ Wyrażenie: »za radą świętą« (1): Sciągnąłeś ku mnię [Panie] rękę twey Boſkiey wielmożnośći Zá rádą ſwiętą twoyą á zá dobrą twą ſpráwą/ Sameś myę wywyeść racżył ná onę drogę práwą LubPs R2.
Szereg: »za radą a za sprawą« (1): LubPs R2 cf »za radą świętą«. ~

W przen (1): á ty wedle rády tego ciemnego ſprawce ſwoiego/ odſtąpiwſzy od niego [Pana Boga]/ záplotłeś ſerce ſwoie w rozmáite rády á w rozmáite nádzyeie Bogow inych/ pomocnikow inych/ á pátronow inych RejPos 180v.
b. Nauka, wskazówka Pisma Świętego (10):

rada o czym (1): Rády Ewángeliyſkie. O dobrowolnym vboſtwie. [...] O poſłuſzeńſtwie. [...] O czyſtośći. WujNT Bbbbbb3.

Zwroty: »radę przydawać« (1): A rády też niektore przydáie Ewángelia: á to co zepſowáli Pháryzeuſzowie/ to nápráwuie. SkarKaz 311b.

»rady słuchać; radzie być posłuszen« (1;1): kiedy kto przyśięga iż niechce byc poſłuſzen onym rzecżam/ ktore nam czynić Ewángelia rádźi: [...] Bo ácż to nie ieſt z potrzeby żeby ich kto miał náśládowáć/ wſzákże ieſliby kto przyśiągł iż niechce rádam tákowym byc poſłuſzen/ tedy przez onę przyśięgę rádámi Bożymi gárdźi KuczbKat 290, 290 marg.

Wyrażenia: »rada ewanjelijej, ewanjelijska, z pisma świętego« (2:2:1): Iedny [dobra dane Kościołowi] ſą nauki ſwięte iako boże przykazanie, abo też y rady niektore Ewangeliey ſwiętey. WróbŻołt H3; Nuż to iuż maſz rádę s piſmá ſwiętego RejPos 326; KuczbKat 290 marg; WujNT Bbbbbb3, Bbbbbb4v.

»rada słow Pana (a. Pańskich)« [szyk 2:1] (3): Iużeś ſłyſzał co ieſt złoto ogniſte/ tho ieſt ſzcżyra á wierna radá ſłow Páńſkich/ s kthorych pochodzi wiárá práwie ogniſta RejAp 44v; RejPos 65. Cf »wedle słowa rady«.

»szczyra rada« (1): RejAp 44v cf »rada słow Pana«.»wierna rada« (2): RejAp 44v cf »rada słow Pana«; RejPos 65 cf Szereg.

Szereg: »rada a nauka« (1): O nędzneſz to ſerce/ ktore ſie da ták vnośić ſwiátu temu nędznemu/ á nie przypuſzcża k ſobie wierney rády á wierney náuki ſłow Páná ſwoiego. RejPos 65.
Wyrażenie przyimkowe: »wedle rady« (1):
~ Wyrażenie: »wedle słowa rady« (1): prośiłbym bárzo pilno káżdego Chriſtyániná [...] áby oni pilnie ſię rzecży tey przypátrzywſzy/ wedle Bogá y ſłowá iego rády/ przeſtáli iuż ná potym dumáć o tym tám zmyślonym ſynu przedwiecżnym CzechEp 259. ~
c. Pokusa, podszept szatański (47): A ná tho też pomnieć maſz/ iż dyabeł nam nigdy nie zámieſzka z rádámi ſwemi RejPos 33; Iż on [książę świata tego] chociay niewidomie/ ále ſie vſtáwicżnie ſtára/ áby nas kuśił á odwodził od zupełney wiáry á nádzieie náſzey. A maſz vważáć/ iáko ieſt trwáła á pomocna rádá iego/ bez opátrznośći Páńſkiey RejPos 117; A ták nielza iedno álbo iż muśicie wierzyć ſłowom Páná ſwoiego/ ábo [...] muśićie zoſtáć przy rádzye onego krolá ciemnego ſwiátá tego/ á náſládowáć omylnego zwiedzyenia iego RejPos 253, 33, 253.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (1): ále gdy zwodził [wąż, tj. szatan] onę nędzną Ewę/ áby przeſtąpiłá ono poſłuſzeńſtwo ſwoie/ tedy iey tę rádę dawał: Iż ſkoro ſkoſzthuiecie iábłká tego/ będzyecie iáko Bogowie RejPos 232v.

W połączeniu szeregowym (1): RejPos 218v cf »fałeczna rada«.

Zwroty: »rady dodawać; radę dawać« [w tym: ku czemu (1)] [szyk zmienny] (2;1): á no mu [złośliwemu człowiekowi] dodawa rády á wſpomaga go on krol iego [tj. czart]/ kthoremu ſie w opiekę dał RejPos 72v, 232v, 240.

»naśladować rady; iść za radą« [szyk zmienny] (4;1): gdy [król Saul] odſtąpił od Páná ſwoiego/ á vdał ſie w rádę do cżárownic/ wnet mu ſie vkazał on ſprawcá iego [tj. zły duch]/ ktorego rády iuż náſládował RejPos 115v; A on nędznik zwątpiwſzy o tákich obietnicach Páná ſwego/ [...] s kámienia práwie chce nácżynić chlebá ſobie/ náſláduiąc rády onego ciemnego kſiążęciá tego ſwiátá RejPos 218, 82v, 239v [2 r.].

»słuchać rady« [szyk zmienny] (9): Ale on [Józef] [...] nie vpadł przed nogi cżártá onego ſproſnego/ á nie ſłuchał rády iego. RejPos 72v; ktory [nieszlachetny mistrz, tj. czart] káżdemu z nas ſzepce zá vchem: wſzákeś ſin Boży/ pokuś ſie chociać rzecż niepodobna/ á puść ſie z ganku. Ale vyrzyſz będzieſzli iego rády ſłuchał/ ieſli ſie nie ſtłucżeſz. RejPos 71v, 72v [2 r.], 117, 218, 264, 326; SkarKaz 7a.

»udać się w radę« (1): gdyż [czart] zá káżdym woła z nas/ áby vpadł przed nogámi iego/ to ieſt/ áby ſie vdał w poſłuſzeńſtwo iego á w rádę iego RejPos 239v.

»rady używać« [szyk zmienny] (2): RejPos 49v; Gdy iuż będą mieć [Cyganie] ſwoie nadolne poſády [tj. osiedlą się]/ Támże cżárćie z pogánem vżyway ſwey rády. BielSjem 28.

Wyrażenia: »chytra rada« (1): Co ieſt ſmok w piſmie ſwięthym to iuż wiemy/ iż cżárt ſproſny á chytra rádá iego. RejAp 137v.

»rada czarta, czartowska« [szyk 6:1] (5:2): A by był ſłuchał [Józef] rády cżártá márnego/ mogłoć mu ſie było kęs poſzcżęśćić/ ále krotkie á ſproſneby było dokońcżenie iego. RejPos 72v; Znák rády cżártowſkiey. RejPos 115v marg, 49v, 239v marg, 240 marg. Cf »wedle rady czarta«, »z rady czarta«.

»fałeczna rada« (1): Abowiem ácż then nędzny á ciemny miſtrz fáłecżnemi wymyſły/ rádámi/ á náukámi ſwemi możeć do cżáſu pomoc w tym márnym nábyciu ſwiátá thego z dozwolenia Páńſkiego tym zwolennikom ſwoim. RejPos 218v.

»omylna rada« (7): Widziſz też nieboże iuż y ocżymá ſwemi/ iż to omylna rádá iego [czarta] RejPos 239v; wielkić tho ſtrách zá tę omylną rádę tego márnego kſiążęciá ſwiátá tego/ odpáść od opieki á od opátrznośći prawdziwego á nieomylnego Páná ſwego RejPos 240, 239v [2 r.], 240, 241v, 261v.

»rada zła« (1): Powſtanie y krolowa Sábá y Niniwitowie/ y potępiáć ie [złych ludzi]/ y czárći piekielni wrzeſzczeć ná nie będą, iż woleli ich rády złey ſłucháć SkarKaz 7a.

Szeregi: »rada a nauka« (2): ktory [czart] cie wiedzie ná to/ ábyś ty/ opuśćiwſzy wierną náukę Páná ſwego/ [...] náſládował rády á náuki iego. RejPos 82v, 72v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»obietnica a rada« (1): Przedſię wolimy iść [...] zá onemi omylnemi obietnicámi á rádámi onego ciemnego krolá á kſiążęciá ſwiátá tego RejPos 239v.

»pokusy i rada« (1): Tu ieſt piękna náuká od Páná náſzego/ iáko zwycyężyć mamy márne pokuſy Cżárthá ſprzećiwniká ſwego y rádę iego RejPos 69v marg.

»rada a sprawa« (1): A pátrzayże tego po wſzytkim ſwiátu miedzy wſzem zebrániem ludu ſwiátá tego/ gdziekolwiek vyrzyſz tákiego cżłowieká/ ktory rádą á ſpráwą thego tho ciemnego kſiążęciá ſpráwuie ſie w obchodzie ſwoim RejPos 115v.

Wyrażenia przyimkowe: »bez rady« (1): Ktory [papież Sylwester II] nie tylko przez cżártá tey ſtolice doſtał: ále też ná niey bez rády iego nic nie ſpráwował. CzechEp 424.

»wedle rady« (4): Azaſz tu nie iáwnie ſłyſzyſz od Páná ſwego/ iákić tu nieomylny przywiley dawáć racży/ á iáki pewny Cyrográph ná mocne obietnice ſwoie: Iż ieſliże [...] ich [bogactw] nie będzyeſz vżywał wedle márnośći ſwiátá tego/ á wedle rády onego ſproſnego miſtrzá iego/ [...] iż otoć do tego pomogę/ oto ták thego vżywieſz. RejPos 264, 180v.

~ Wyrażenie: »wedle rady czarta« (1): Boimy ſie też tych bezecnych wśi/ ktorechmy tu márnie potárgowáli/ á biegamy około nich [...] łápáiącz ze wſząd á nábywáiąc iáko mogącz tych márnych roſkoſzy iego/ á práwie ſobie chleb iáko s kámienia cżyniąc wedle rády oney cżártá ſproſnego RejPos 159v.
Szereg: »wedle wolej a rady« (1): rozumiał Pan iż zá námi vſtáwicżnie miał ten przeſládownik [tj. czart] chodzić á wołáć/ obiecuiąc nam dziwne bogáctwá/ [...] ábychmy iedno [...] vdali ſie w łákomſtwá á fáłſzywe nábycia możnośći ſwiátá tego/ wedle woley á rády iego. RejPos 72. ~

»z rady« (2):

~ Wyrażenie: »z rady czarta« (1): Wſzytko zle nábyte záwżdy z rády cżártá márnego. RejPos 326 marg.
Szereg: »z rady a z pomocy« (1): iż to wſzytko [mienie twe] maſz z rády á s pomocy onego márnego á omylnego krolá y kſiążęciá ſwiátá tego RejPos 326. ~

»za radą« (2): A my niebożątká [...] vwiodſzy ſie zá rádą tego ſprzećiwniká ſwego/ położylichmy wſzytkę nádzieię ſwoię w pracach ſwych á w trudnym nábyciu ſwym RejPos 71, 116.

2. Zamiar, zamysł, plan; postanowienie, decyzja; staranie; consilium Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; conatus, deliberatio, ratio, sententia Mącz; cogitatio PolAnt; consultatio Modrz; consensus JanStat [w tym: czyja, czego (281) – G sb i pron (112), pron poss (103), ai (poss) (66)] (465): BierEz P2; Przitym ſzcżęſným obieraniu iego [króla] Niebýło s nich [panów] żádnégo takégo: Ktorybý býł w tey radzie pobłądził KlerPow 10; BielŻyw 16, 51; WróbŻołt 13/6; RejKup dd2; DiarDop 116 [3 r.], 117; Cżęſtokroć ye [lud izraelski] z nyewoley ich ſam [Pan] wybáwyáć racżył/ Yednák oni w rádach ſwoich w gnyew go pobudzáli LubPs Y3v, D2 [2 r.], E4; Tám naprzod z náuki ducha nietzyſtego vrádzili/ áby kxięża żon właſnych niemieli: ktorą radę potym Syrycyus papieſz trzydzieſty y oſmy báłwochwálcá potwierdził KrowObr 231, 207, 207v; Ná káżdy cżás chwal Páná Bogá: á proś od niego żeby drogi twoie ſpráwował/ a wſſytki rády twoie w nim niech zoſtáwáią. Leop Tob 4/19, 2.Reg 15/31; Thedy ſłużebni rádzili áby więźnie pomordowáli/ iżby kthory wypłynąwſzy nie vćiekł. Ale ſetnik chcąc záchowáć Páwłá/ nie dopuśćił im tey rády BibRadz Act 27/43, I 6c marg, 7a marg, 2.Reg 17/6, 14, Ps 80/13 (9); Lukrecyus świekier Kolátynuſow á ociec Lukrecyey/ wyrozumiawſzy rádę Senátu/ nápominał zyęciá Kolátynuſá/ áby dobrowolnie ſpuśćił vrząd w ręce Pátricyow BielKron 105, 72 [2 r.], 227; KwiatKsiąż O3v; Fretus consiliis et innixus, Spuſzczáyący ſie ná ſwą rádę. Mącz 138a, 126c, 228b; GórnDworz P5; pánowie [...] rádzili miedzy ſobą [...] y rzekli: záſtąpmy iemu [barwierzowi] ſkryćie ná oney śćieſzce ktorą przez lás poiedźie á tám go zábijem/ á pochwalili wſzytcy thę rádę/ y nagotowáli ſie tám nań. HistRzym 58v; iż gdzye kogo prawdá ſwięta iáko zły podkład w lube mieyſce doćiśnie/ iuż ſie káżdy o to pilnie ſtára/ iákoby y rádámi ſwemi/ y káżdemi pilnoſciámi ſwemi zácierał á zátłacżał ią iákoby mogł RejPos 323, 334 [2 r.]; HistLan Cv; [rozumem wszystko miarkować mamy] Bo gdzieć tego w rádzie ſwey mieć nie będziemy/ pewnieć nam wſzytko opák poydzie. RejZwierc 81v, 188, 255v; Zadna rádá nie ieſt lepſzá iedno thá/ ktorey nie wie thwoy nieprzyiaćiel niżli co pocżnieſz/ á thy iego wieſz. BielSpr 35v; BudBib Eccli 15/14; CzechRozm 77; Bo iáko wiele białe głowy wſpráwách ludzkich záſzkodźić mogą/ doſyć iáśnie okazáłá oná ze wſzech nacudnieyſza y namędrſza Iewá/ ktorey rádá wſzytkiemu narodowi ludzkiemu zginienie przyniosłá ModrzBaz 49, 137; O boże władogromy/ ſzczęśliwy w ſwéy rádźie/ Ktokolwiek w tobie nádźieię kłádźie. KochPs 127, 28; wytrwáć niemogł mąſz on zacny/ áby iego vćiekánim drudzy co ćiepierć mieli. y przeſławną á práwie Philozowſką rádą/ wroćił ſię do miáſtá SkarŻyw 273; Wzięłá potym Litwá co byli ná Zamku z Polaki do trzech dni przymierze/ iżby ſię rozmyſlili y nárádzili wtym czáſie o podániu Zamku/ ále inſza v nich byłá w ſercu/ á inſza w ſłowiech rádá StryjKron 572; á Konſtáns viąwſzy ſię záto/ ſurowy liſt piſał/ do brátá ſwego Konſtáncyuſá/ nápomináiąc go/ áby Atánázyuſá dopuśćił do iego Biſkupſtwá: á ieſliby tego vcżynić nie chćiał/ grożąc iże go mocą wprowádźić miał (tu niechay káżdy vważa/ ieſli tákie rády/ y poſtępki z Bogá były) NiemObr 131; BielSjem 26; Tenże [Bóg] nam/ mimo znáiomſzé ſąśiády/ W śmiéch obroćiwſzy náſzé płoné rády/ Przywiódł był Królá z dálekiéy kráiny KochPieś 40 [idem KochWr], 3, 24; KochWr 16; Kto chwały ze krwie niewinnégo Mężobóyſtwá nabywa: iáwnie ſye tym chłubi/ Y nieopátrzną rádą ſam z ſwemi ſye gubi. ZawJeft 40; GrochKal 10; Zaż wiek ſkońcżę pierwey/ niż pobożney rády Skutek/ duſzá vyźrzy? GrabowSet G2v; Niech nie przemaga nádemną fałſz/ zdrádá/ Ani obłudnych/ ná mą ſkázę rádá GrabowSet M4v; [politycy są] Podobni záślepionym Zydom/ gdy vrádźili Chryſtuſá zgłádźić/ by ſnadź Rzymiánie źiemie ich y onych ſámych nie pośiedli: y gdy rádę ſwą bezbożną wykonáli/ tedy y Chryſtuſá ſtráćili/ y w niewoli wiecżney zoſtáli. PowodPr 40; SkarKaz 456b; Druga Iudyt co vczyniłá? [...] y zdrowie y czyſtość ſwoię ná to ważyłá: áby lud ſwoy wybáwiłá. Y poſzczęśćił P.Bog rády iey/ y lud wybáwiłá SkarKazSej 669a, 663a, 694a.

rada czego [= dotycząca czego] (2): A onże ſam [mąż boży] pobuduie kośćioł Páńſki/ á odnieśie chwałę/ śiedząc á panuiąc ná ſtolicy ſwoiey/ y ná theyże ſwey ſtolicy będźie Kápłanem/ á będzie rádá pokoiu miedzy obiemá [et consilium pacis erit inter utrumque]. BibRadz Zach 6/13. Cf »radę (u)taić«.

rada około czego (3): żadne ine nasze rady, żadne stanowienia około obrony nic na(m) pożyteczne nie są ani będą. Diar 66; RejPos 16v; SkarKazSej 673a.

rada miedzy kim (pl) (1): ieſli ſie z woyſká [nieprzyjacielskiego] ktory wychyli: poimáć go/ á ták ſie dowieſz co zá rádá miedzy nimi BielSpr 25v.

rada o kim, o czym (13): A o tymże [ludzie łakomi] sie pracują [...] By onego przyczynili, Czego łakomie nabyli. A pomykając swych granic Nie mają sobie krzywdy za nic, – O tym wszytka jego [łakomca] rada.– BierRozm 17; Záprawdę Miłośćiwy Krolu wielki niedoſtátek tu ná tym mieyſcu/ o kthorym ieſli rády nie będzie/ actum de nobis. LeszczRzecz A4v; RejZwierz 91; Papież w Rzymie [...]/ rády o rzeczách tych/ ktore ad Statutum ROManae Eccleſiae pertinent: á tę priuata do Roty odſyła OrzRozm T3v; O przyſzłym dniu niechay próznéy rády KochPieś 24; Phil C3. Cf »mie(wa)ć radę«, »radę przedsięwziąć«, »rozproszyć radę«, »rady się zwierzać«.

rada w czym (3): GroicPorz A4v cf »pilna rada«. Cf »radę objawi(a)ć«, »radę (u)taić«.cum inf (1): To ich [mężów] rádá ná Seymie/ chłopká ná wśi złupić/ A ná ſwych kołácyach káżdy dzień ſie vpić. BielSjem 3.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikami: ta (4), taka (1); (a)by, iżby (7), , że (4)] (11): LibLeg 11/48; BierEz L2; Biſkupowie z licemierniki radę vcżynili/ aby milégo pana Iezuſa zabitz mogli. OpecŻyw 69; Tedy ieden miedzy nimi Kaijfáſs pocżąl mowitz: Wiécie ijżeſmy niedáwno radę vcżynili/ ijże go mámy zabitz OpecŻyw 82v, 82v; OpecŻywSandR nlb 3v; A ták y ia tę rádę przed ſie wezmę ábych mu ſie poruczył á wziął go zá bogá y zá obrońcę ſwego RejPs 136; RejKup r8v; BielKron 411v; Sam záś [Witold] zmowiwſzy ſię z przyiacioły y z Boiáry ſwoimi Litewſkimi/ á zwierzywſzy ſię im rády ſwey/ iż miał do Litwy ná wielkie Xięſtwo ziácháć/ iáchał z Márienborku do Riterwerderu Zamku ſwego pod Kowno. StryjKron 492; KochAp 6.

Ze zdaniem przydawkowym referującym sytuację wymagającą podjęcia decyzji [zaimek pytajny] (3): [Ezop uwolniony przez Ksanta] Szedł beśpiecżnie miedzy ludzie: Y kazał áby milcżeli/ [...] Oni gdy to vſłyſzeli/ Od boiáźni áż wezdrzeli: Weſpoł ſwe rády mieſzáli/ Coby więc dáley dziáłáli. BierEz F; OpecŻyw 82v; RejPos 213v.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: taka (1)] (2): Delfowie gdy to ſłyſzeli/ Táką rádę o tym mieli: Ieſli śię nie opátrzymy/ Poſromoceni będziemy. BierEz G3v, P4v.

W połączeniach szeregowych (14): LibLeg 11/56v; Aby oni wkazdey rzeczi ktora byſie yem zdala niemnyey iem iako Koronie poziteczna wradzie, w vſtavach y wobronie z koroną ſie zgadzali. ComCrac 11v; (nagł) Przyſięgá Ceſárska (–) Thobie Pánu Ianowi Papieżowi Ia Krol Otto obiecuię y przyſięgam/ [...] Iſz [...] żywotá álbo tzłonku nigdy/ áni doſthoieńſthwá/ kthore maſz/ moią wolą álbo moią rádą/ álbo moią chućią/ álbo moim nápominánim/ nie vthráćiſz KrowObr 32v; Vestram nequeo satis mirari rationem Nie mogę ſie wam wydźywić/ to yeſt/ vczinku rádzie/ álbo przed ſie wzięciu wáſzemu Mącz 347b; RejPos 16v, 143; RejZwierc 255v; RejPosWstaw [1434]; CzechRozm 179v; ModrzBaz 70; StryjKron 522; O Boże wſzechmogący/ od ktorego ſą święte żądze/ dobre rády y pobożne ſpráwy/ rácż opátrzyć ſługi twoie/ tákim pokoiem/ iákiego świát dáć nie może. LatHar 102 [idem] 182; SkarKazSej 695b.

W porównaniu (1): (Iáko) wody głębokie (ieſt) rádá cżłowiecża BudBib Prov 20/5.

Przysłowie: Bo to ſtára przypowieść/ iż káżda obroná/ Słábſza gdy dobrey rády/ nie máſz o niey domá. RejZwierz 91.
Zwroty: »mie(wa)ć radę« [w tym: o kim, o czym (3), z kogo (1)] = consilium habere Vulg, Modrz [szyk zmienny] (11): LibLeg 11/48; BierEz G3v, P4v; Acż możne kſiążętá zyemſkye rády ſwe myewáyą/ Ale Pan wſſytko odmyeni co oni zmyſláyą LubPs I; Słuchay co Pan bog o tákowey rádzie tego Concilium wáſzego mowi przes Proroká. Biádá Synom ſpuśćiáłym/ mieliśćie rádę/ ále nieſemnie [Vulg Is 30/1] KrowObr 207, 241v; Leop Apoc 17/13; Consilia instruere, Mieć rádę po gotowiu pilnowáć ſwey rzeczy. Mącz 423a; RejAp 144; ModrzBaz 106v; Iedź potężnie [królu] do nieprzyiaćielá ſwego. Záiedź mu drogę w ocży y mśći ſie chętliwie/ Boć ma on o tobie rády nieżycżliwie. KmitaPsal A4v.

»radę (na świat) objawi(a)ć (a. wyjawić), wyda(wa)ć, odnosić (a. roznosić), opowiedać, rozsławić; rada (bywa) wydawana, rozgłaszana, wiadoma« [w tym: wydać, wyjawić (1); w czym (1)] = manifestare consilium PolAnt, Vulg; consilium evulgare Modrz; consilium revelare; consilium creditum a. divulgatum JanStat [szyk zmienny] (8:6:2:1:1;2:1:1): RejPs 90v; GroicPorz d4; KrowObr 127v [2 r.], 128; BibRadz 1.Cor 4/5; iednego cżáſu zburzyło ſie poſpolſtwo ná niektore ludzi/ co wydawáli przed nim [przed królem] ich rady taiemne. BielKron 327v; Enunciare consilia amicorum adversariis, Wydáć/ wyyáwić rády prziyácielskie nieprziyacielóm. Mącz 254b; Promere consilia, Rosławić rády. Mącz 325b; RejZwierc 147; Gdy też rozumieſz iż twoię rádę wydano nieprzyiaćielowi/ odmień vmyſł ſwoy/ przekuy z nowu ſwoię ſpráwę ná inny cżás y obycżay. BielSpr 36v; PaprPan Pv; Bo wiele złego ztąd przychodźi/ gdy rády zwierzchnych Pánow nierozmyślnie/ ſkwápliwie á przed cżáſem bywáią rozgłaſzáne. ModrzBaz 25v; SkarŻyw 373; KochPieś 4; WujNT 1.Cor 4/5; SarnStat 116, 142, 868, 989, 1125.

»radę odmienić, obrocić [w co]« [szyk zmienny] (3:1): Potym Ceſarz ruſzył ſie z Auſzpurku do Vlmy/ á tám wiárę odmienił/ y rádę BielKron 233v, 224, 236; Boże obróć w dobre Náſze rády. CiekPotr 86.

»ostać przy radzie« (1): Y oſtanie przy tey radzie Iż to wtem nadzieje kładzie Czo tu ſtrojł za żiwota RejKup r8v.

»radę (po)znać, wiedzieć; rady się dowiedzieć (a. wywiedzieć), uznawca« [w tym: do czego (1)] = consilium scire PolAnt [szyk zmienny] (4:2;3:1): A poznawszy rádę iedney ſtrony/ drugiey tego nieobiáwię/ áni ſye ku niey ſkłonię GroicPorz e3v, d4; A wſzákoż temu [pochwyceniu Jonatana] doſyć vcżynić nie mogli/ bowiem ſię oney rady ich dowiedziano [quia innotuit illis consilium eorum]. BibRadz 1.Mach 9/60, Is 5/19; Consilium hostium explorare, Wywiedźieć ſie rády nieprziyácielskiey. Mącz 306b; BudBib 1.Mach 9/60; A przeto żołnierz/ choćia niewie rády ſtárſzych ſwoich [ignarus consiliorum superiorum suorum] (ktore cżęſtokroć trzebá áby táiemne były) ma być posłuſzen ModrzBaz 114v; KochPs 142; [mówi król] Ty [Boże] wieſz rádę/ myſl/ y chęć moię do pokoiu StryjKron 522; Vznawco táiemnéy rády [tj. Boże]/ Który baczyſz ſkryté zdrády/ Zepchni ią [zazdrość] w wieczné ćiemnośći ZawJeft 23.

»radę przedsięwziąć (a. wziąć (przed się)), (przedsię)brać« [w tym: o czym (2), przeciw komu (1)] = intendere consilium, suscipere deliberationem Mącz [szyk zmienny] (9:2): Liſzká potym k domu przyydzie/ A gdy ſwych liśiąt nie naydzie Porozumiáłá orlą zdrádę/ A o pomśćie bráłá rádę. BierEz H3; RejPs 136; a wolno inſſa rade bendzie na Seimye wziącz o nalezączich koronnich nie beſpiecznoſcziach. ConPiotr 35; Stultum capere consilium, Szaloną rádę przed ſię wziąć. Mącz 423d, 191c, 352d, 445a, 486a; CzechRozm 185v; Widząc pánná iſz trudno było vyść oycowſkiey ręki/ táką rádę wzięła: vmyśliłá táiemnie vćiec SkarŻyw 487; KSiądz Siemikowſki/ máiąc beneficium iedno controuerſum, w którym mu Gámrat Arcybiſkup Gniéźnieńſki przeſzkadzał/ wźiął tę rádę przedśię/ że przyſtał do tegóż Arcybiſkupá KochAp 6.

»(wniwecz) rozproszyć (a. rozpraszać, a. rozsyp(ow)ać, a. obracać itp.) radę; rada wspak się obraca, rozleci się, rozruszona będzie, wniwecz obrocona« [w tym: o czym (1)] = dissipare consilium Vulg, PolAnt; destruere consilium PolAnt; dispergere consilium Modrz [szyk zmienny] (15;2:1:1:2): BierRaj 16 [2 r.]; Tako panie Iezu kryſte racżi zniſzcżić gich [nieprzyjaciół moich] złe rady/ Iakos w niwecż obrocił radę achitoſelowę TarDuch D4; ábowiem y oni ſámi [świeccy mocarze] niewiedzą gdy ſie rozlecą ſpołu zduſſámi ich wſſytki ſpráwy y táiemne rády ich. RejPs 215, 48; LubPs H4v; Y rozerwie ſie duch Egipthſki we wnętrznośćiách iego [tj. swoich]/ á rádę iego ſtrącę [et consilium eius praecipitabo] Leop Is 19/3, 2.Reg 15/34; BibRadz 2.Reg 17 arg, Is 19/3; RejPos 334; nie będzyeli on ſam [tj. Bóg] Hetmánem/ á nie będzieli łáſki á miłoſierdzia iego ſwięthego/ y rády náſze/ y ſpráwy káżde náſze/ y mocy namożnieyſze náſze w niwecż záwſze będą obrocone RejZwierc 255v; BudBib Is 8/10; ModrzBaz 144; Rády wielkich Monárchów pan w niwecz obraca [reprobat consilia principum Vulg Ps 32/10] KochPs 45; KochPieś 41; Onéy [fortuny] rákoſze/ y ſéymy ſłucháią: A ludzkié rády wſpák ſye obrácáią. KochWr 16 [idem KochPieś]; ZawJeft 15; ODpuść wyſtępki/ łzy me oſuſz/ Pánie/ Oddal odemnie nádźieie fałſzywe/ Brzydkie rády zniſzcż GrabowSet N3v; SkarKazSej 668a [2 r.].

»uczynić radę« = podjąć decyzję [szyk zmienny] (7): Niegdy ſie záiące rádzili/ Iákoby ſwey nędze zbyli: [...] A ták zſzedſzy ſie w gromádę/ Vcżynili táką rádę: By dáley żywi nie byli/ A wſzyſcy ſie potopili. BierEz L2; We ſrodę po kwietné niedzieli/ licemiernicy ij xiążęta żydowſcy/ oſtatecżnie radę vcżynili ijżby koniecżnie Iezuſa zabili. OpecŻyw 82v [podobnie (5)], 69, 82v [2 r.]; OpecŻywSandR nlb 3, 3v.

»radę uradzić, umyślić; rada uradzona, postanowiona« [w tym: na co (1)] = consiliare a. consultare consilium PolAnt [szyk zmienny] (3:1;1:1): Potim Rada polska y rada vengierſka y rada Moldawſka nievyem czo za radeſczie vradzyly y yakosczie vyednaly. LibLeg 11/55v; Ludu moy/ wſpomni teraz ſobie/ co zá rádę vmyſlił był Bálák [quid cogitaverit Balac] Krol Moábſki BibRadz Mich 6/5; RejPos 334; Tá (ieſt) rádá vrádzona [Hoc est consilium quod decretum est] ná wſzytkę ziemię BudBib Is 14/26, Is 8/10, Ier 49/30.

»radę (u)taić (a. zataić), (za)kryć; zachować w radzie tajemność; rada (ma a. może być) tajemna, skryta (a. zakryta), tajemnie chowana« [w tym: tajemna i zakryta (1); czego [= dotycząca czego] (1), w czym (1)] = consilium occultare; consilium occultum Modrz [szyk zmienny] (4:2;1;12:3:2): Zachować w radzie taiemnoſć ieſt wyſoka dobroć. BielŻyw 96; RejPs 215; [przysięga pisarza miejskiego:] przyſyęgam [...] táiemnych rad Mieyſkich ktore poznam álbo kthorych mi ſye zwierzą nikomu nie obiáwiáć GroicPorz d4; BielKron 327v; RejPos 189; Biádá głębokim [tj. ludziom skrytym] ktorzy przed Iehową kryią rádę [abscondatis consilium]/ y bywáią wćiemnośći vcżynki ich BudBib Is 29/15; ten ze pniá Izáiego vrodzony kwiatek [tj. Jezus] ſądźić miał/ ále nie z widzenia y powieśći/ [...] ále bes tego wſzyſtkiego ſpráwiedliwie miał ſądźić/ iáko ten/ przed ktorym táiemne y zákryte nie miáły być rády/ ſpráwy y myſli ludzkie CzechRozm 179v; Nie wyda náſz [tj. Krzysztof Głowa] taiemney wierz mi ni w cżym rády/ Weyrzawſzy ná oſobę nie lękay ſie zdrády. PaprPan Pv; ktemu też ma [hetman] vmieć [...] huffy nieprzyiaćielſkie ábo mieſzáć ábo oſkocżyć: rády ich wyſzpiegowáć/ á ſwoie vtáić ModrzBaz 115, 114v, 115; Ná koniec/ popiſałeś ſie przed naywyżſzym Sędźią/ ktory wſzytkie rády ſkryte widźi/ z ſumnieniem y z myślą twoią. ModrzBazBud ¶6; KochPs 142; powiedzieli mu [panowie Aleksandrowi] ná to/ ponieważeś ty przed námi rádę ſwą zátáił przedſięwzięcią [!] ſwego/ my z tobą dáley nie poydziemy StryjKron 672, 215; KochPieś 4; ZawJeft 23; To zápewne/ wiem/ będzie/ że Collátinus godne karánie krzywoprzyſięſtwá ſwego od Bogow odnieſie/ ktorym ludzkie rády táiemne być nie mogą. Phil E3; LatHar 562; ABowiém częſtokroć rózność wiáry/ przywodzi rózność vmyſłów: y rády bywáią wydawáné/ któré máią bydź táiemnie chowáné [consilia ... quae traduntur secrete observanda JanStat 747]. SarnStat 116 [idem 989], 142, 868, 989.

»radę wypełnić, wykonywać; dosyć uczynić radzie« = consilium confirmare Vulg; consilium facere PolAnt (1:1;1): WróbŻołt 19/5; á wſzákoż nie przyſzedł [Nikanor] ktemu/ áby był mogł doſyć vcżynić oney ſwey nędzney rádźie [tamen non obtinuit perficere miserum suum consilium]. BibRadz 2.Mach 15/5; BudBib Is 44/26.

»rady się zwierzać (a. zwierzyć); radę zwierzyć; rada zwierzona« [w tym: o czym (1)] = consilium communicare Modrz [szyk zmienny] (4;1;2): GroicPorz d4; [przysięga biskupów papieżowi:] Rády ktorey mi ſię zwierzą/ ſámi przes ſie/ álbo przes poſly/ álbo przes liſty/ ku ich ſſkodzie moią wiádomośćią żadnemu nieobiáwię. KrowObr 128; ModrzBaz 25v, 115; StryjKron 492; iżeś ty táiemną rádę tobie zwierzoną/ [...] nieprzyiaćiołóm ná zdrádźie wydał [Consilia tibi credita ... prodidisti JanStat 540]. SarnStat 142, 1125.

Wyrażenia: »dobra rada« = bonum consilium Modrz [szyk 11:2] (13): RejZwierz 91; Náſzy mnimaiąc by vciekáli [wrogowie] gonili ie s ſtrzelbą/ zwłaſzcżá/ lekcy ludzye/ chcęcy im zabieżeć ná drugą ſtronę rzeki/ áby im bronili przepráwiánia/ y dobra by tho była rádá by byli wcżás przyſzli. BielKron 411v, 415v; RejZwierc 76v; ModrzBaz 144; KochDryas A2; LatHar 102, 182; Lákomſtwo dobre rády o oyczyznie rozpraſza. SkarKazSej 668a marg, 668a, 694a, b, 695b.

»głupia, mało mądra rada« [szyk 1:1] (1:1): Bo nieſłuſzna/ by corá płáćiłá Zdrowiem ſwym/ głupia rádá moiá co ſpráwiłá. ZawJeft 43, 27.

»jedna (a. jednostajna), zgodna (a. zgodliwa) rada« = unum consilium Vulg [szyk 9:1] (8:2): KrowObr 241v; I z ſſedł ſie wſſyſthek lud Iſráhelſki do miáſthá/ iákoby ieden cżłowiek/ iednoſtháyną myſlą y rádą [eadem mente unoque consilio] Leop Iudic 20/11 [idem SkarKazSej 673a], Apoc 17/13; Ceſarz przed Senátem Kſiążąt powiádał [...] áby wſzem rzecżam ktoreby ſkázę miáły vcżynić w rzecży poſpolitey/ wcżás zgodliwą rádą ſwoią zábieżeli. BielKron 219, 417v; RejAp 144, 145; SkarKazSej 673a [2 r.], 677b.

»nierozmyślna rada« (1): Náſzy téż Poſłowie Ruſcy/ ták iákochmy im w Wiśni roſkazáli/ ná to bránié [tj. egzekucję dóbr] nie zezwaláią. Skąd miérźiączká Górnych Ludźi przećiwko nam ſye mnoży: groźby y odpowiádánia/ iednośći Korony polſkiéy przećiwné. (–) Takći vmié nierozmiślna rádá: zá którą idźie niezgodá. OrzQuin B2.

»omylna, [kogo] omyliła rada« [szyk 3:2] (4:1): [Achaz] cokolwiek mogł pieniędzy wydrzeć zgromádził/ y kośćiołowi nieprzepuśćił/ Krolowi Aſsyriyſkiemu dawał/ ácżkolwiek go rádá iego náoſtáthek omyliłá. BielKron 265v; Biádá wam ktorzy ieſteſcie głębokich ſerc/ á chcecie zákryć omylne rády ſwe przed oblicżnoſcią Páná ſwego [Vulg Is 29/15] RejPos 189; gdyż káżda omylna á zła rádá muśi być záwżdy wyiáwioná RejPos 323, 323 marg, 334v.

»pilna rada [w czym]« (1): ieden zacny człowiek ták o w.W. w ſwoich kſyążkách niedawno nápiſał. Ktorego theż czuyna praca/ [...] około pilney rády w rozmnożeniu Spráwiedliwoſći świętey/ [...] byłá záwżdy [...] świetna. GroicPorz A4v.

»płocha rada« = temeritas Modrz (4): RejRozpr D2; MycPrz II B[3]; Ale ieſliby poſpolſtwo ſamo ſię rządziło/ płochą rádą ſię ſpráwuiąc/ [...] tedy ono Páńſtwo zową Dymokratia/ to ieſt poſpolitego cżłowieká pánowánie. ModrzBaz 3v; [głupi ojcowie nasi] Ták znáczné przykłády Gniewu páńſkiégo widząc/ prze ſwé płoché rády/ Nic ſye nie polepſzyli KochPs 161.

»pożyteczna [czemu] rada« (1): [niewybrani na urzędy poselskie] z ſercá ná vrzędy oboſtrzonego/ ábo z głodu ná ſwe dobre mienie/ ábo z waśni ná duchowne/ roſterki śieią/ y dobrym pożytecznym Rzeczypoſpol⟨itej⟩: rádom przeſzkadzáią. SkarKazSej 694b.

»przewrotna rada« (1): O przewrotneſz to ſą tákowe rády á myſli wáſze [fałszywi prorocy]/ ktorymi ták zwodzicie lud moy [Perversa est haec vestra cogitatio Vulg Is 29/16]. RejPos 189.

»rozmyślna [= rozważna] rada« (1): Iáko wiązánie y bálki drzewiáne w budowániu mocnie zięte/ záchwianiem nie bywáią rozerwáne/ thák ſerce vmocnione rozmyſlną rádą [in cogitatione consilii] żadnego czáſu ſię nie vlęknie. BibRadz Eccli 22/19.

»słuszna rada« (1): Bo kthora rzecż nie będzye ſłuſzną rádą á roſtropnym rozmyſłem rozważona/ trudno kiedi ma być y ſtátecżna y doſkonáła. RejZwierc 162v.

»spolna (a. zobopolna) rada« [w tym: spolną radą (2)] [szyk 10:2] (12): ſpolną radą kázali go wiéść ſynum iégo do Padwi MurzHist Ev; Wſzákeśćie ſobie bráćia/ v was ſpolne rády/ Poki ćicho być może/ nie ſzukáyćie zwády. Prot C4v; RejZwierc 188 marg [idem] Bbb2v; poki ieſzcże w wierze Krześćiáńſkiey rozſterku Dyabelſkiego y chćiwośći niebyło/ kośćioły wſzyſtki ſpolną rádą y poſługą ſtárſzych bywáły rządzone. WujJudConf 154; RejPosWstaw [1434]. Cf »za spolną radą«.

»zła rada« (3): W mieſcie byli łotrowie dwá Hetmáni/ ktorzy wſzytek lud ſwą złą rádą záwiedli [= oszukali]/ ktorym byłá wſzytká ſpráwá obrony porucżoná BielKron 147; RejPos 323; á niewieſciuchow/ á ludzi nikcżemnych náſádzę ná mieyſcá ná ich [sprawiedliwych]/ ktorzy prze złą ſpráwę á rádę ſwą ſámi ie [niesprawiedliwe królestwo] ſnádnie zágubić będą mogli.RejZwierc 40v.

Szeregi: »dekret i rada« (1): Tenze [wojewoda poznański] do deputatow z liſti poſelal na tribunali zalecaiac ſprawi ſwoich/ i tak muſialo bic iako kazal y chcial/ iaki Decret y Rade poſlal, Dixit et facta ſunt. PaprUp I4.

»rada i dyskurs« (1): Bo iákoś śie W.M. dobrze przypátrzył/ Królá tego ták mądrégo rozumowi wielkiému/ á we wſzytkich rádách y diſcurſach [...] doſkonáłému/ ták trudno którégo mego rownia/ biegłość álbo vmieiętność/ do tego przyść może Oczko A2v.

»gadka ani rada« (1): A ya M.kroliv tey gadkj niemam nygdi any radi abich ya gothowal woyne na wasche zyemie LibLeg 11/48.

»myśl (a. rozmysł, a. umysł), (i, a) rada« = cogitatio et consilium PolAnt, Modrz; mens et consilium Vulg; mens et sententia Mącz [szyk 7:6] (13): Pán záwżdy dziwną możność ſwą ná wſſem okázuye/ Rády ludzkye y myſli ich w niwecż roſypuye LubPs H4v; Leop Iudic 20/11; Mącz 216b; RejAp 145; RejPos 189; Tákże y z nieprzyiacielem gniew muśi być/ ále rozmyſlny á porádny gniew. Bo ieſli go rozmyſłem á dobrą rádą nie zwalcżyſz/ byś też nań nabárziey z dáleká zgrzythał zębámi/ tedyć mu to nic nie záwádzi. RejZwierc 76v, 162v; głęboko záłożyli fundáment dla mieſzkánia obywátele Chácorá/ mowi Iehowá/ lecż vrádził na was Newuchadrecar krol Bawelſki rádę/ y vmyślił ná was myśl. BudBib Ier 49/30; ModrzBaz 144; Zmácay ſercá/ wytrząśni wſzytki mé rády/ Wſzytki myśli/ o pánie [interroga me, et cognosce semitas meas Vulg Ps 138/23] KochPs 204, 142; rychło potym niespodziewana smierc niebosczyka Krola wszytkie mysli y rady nasze pomięszała ActReg 159; SkarKazSej 677b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»rada i pieczołowanie« (1): Y zleby ſie s thą Rzecżąpoſpolithą działo/ gdyby tylko ná iednego cżłowieká rádzie y piecżołowániu zoſtawáć miáłá. Phil I2.

»rada, (i, a) (po)stanowienie (a. ustawa)« (7): Diar 66; O ſwiętaſz to byłá rádá á ſwięte poſtánowienie [zwrócenie się ludu izraelskiego w oblężeniu do Boga]/ dáleko mocnieyſza niżliby byli wſzytki ludzi y wſzytki dzyáłá zwiedli ná wſpomożenie ſwoie RejPos 213v, 104v, 188; Rádźili potym o potrzebách/ nakłádach/ y początku podnieſienia woyny ná Polaki/ wſzákże zdáło ſie im zmyſláć/ y táić tę rádę/ y poſtánowienie do czáſu/ áżby pierwey rzeczy przynależące/ y potrzebne ná ták wielką woynę zgotowáli. StryjKron 215; Milcżenie Pánieńſkiey płći nawięcey przyſtoyne/ Ich rády á vſtáwy/ nie bárzo ſą ſtroyne. BielSjem 16. Cf »za radą i postanowienim«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»praca i rada« (1): [Luter pocieszał Melanchtona:] bądź tego pewien/ yż náſze rzecży Pan Bog przedſię wźiął y ſtrzeże ich/ krom náſzey prace y rády BielKron 209v.

»rada, przedsięwzięcie« [szyk 1:1] (2): Mea sic est ratio et sic animum induxi meum, Tá yeſt moyá rádá moye przed ſię wzięcie/ y ná tom ſie yuż vdał. Mącz 347b, 191c. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(i) rada, (i, a, a(l)bo) sprawa« = consilium et actio PolAnt, Modrz, JanStat; consultatio et actio Modrz [szyk 15:8] (23): RejPs 48, 215; Iſch Zelyſlawskyego widall v Balczer Kalkraythera wblumberku ſama wthorego, widall theſz tham nyemale Zyazdi thowarziſtwa ſobye nyeznayomego Alye nyewye czo zaſprawy albo radi gich bywali LibMal 1553 /179; A gdybych chćial wyliczyć wſzytki do iednego/ Miałbych ſnadź tu co czynić aż do dniá ſądnego. Iákiekolwiek ſą rády y ſpráwy Seymowe/ Iákiekolwiek ſą záſię poſtępki domowe. Prot D; RejPos 251v, 334; A ſpráwy náſze y rády náſze ták záwżdy zámieſzáne będą/ iż ku żadney rzecży poććiwey á potrzebney nigdy ſie przygodzić nie będą mogły. RejZwierc 264v; A mieymy vpełną nádzieię z Dawidem o tym Pánu ſwoim/ thedy pewnie y ſpráwy náſze/ y rády wſzytki domowe náſze poydą nam/ iáko ono ſtára przypowieść ieſt/ iáko wianki wił. RejZwierc 265v, 40v, 263; BudNT Luc 23/51; A ták wſzytkie rády y ſpráwy/ máią być odłożone do tąd/ áż ono zápalenie krwie [tj. gniew] opłonie ModrzBaz 7v; A ieſli ſię to będźie znácżyło/ że rády y ſpráwy iych [ludzi] będą ſię śćiągáły ku woynie/ trzebá w tem wſzelákiemi ſpoſoby/ by iedno vcżćiwemi/ przekáżáć. ModrzBaz 103, 8, 9v, 23v; KochPieś 4; ArtKanc Q5v; LatHar 726; A niechay śiedzą [sekretarze] przyſłuchawáiąc ſkarg po Mſzy náſzéy/ áż do godźiny obiedniéy: po obiedźie záśię do wieczerzy/ ábyſmy wolniéy mogli rádam y innym ſpráwam náſzym przypilnowáć. SarnStat 324 [idem] 946; GrabPospR N3; PowodPr 53. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]

»rada i uczynek« (1): A oto mąż imieniem Iozeph/ Senatorem będąc/ mąż dobry y ſpráwiedliwy/ (ten nie zezwalał ná rádę y ná vczynki ich [Żydów] [consilio et actibus]) WujNT Luc 23/51. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»rada i usiłowanie« (1): Habeo certam viam qua omnes illorum conatus investigare et consequi possum, Mam pewny obyczay którym wſziſtkich ich rad y vśiłowánia łatwie dóydę. Mącz 490b.

»rada a wotum« (1): Dividere sententiam, Gdy kto w rádzie ze ſwego mieyſcá wotuyąc dwie albo więcey rzeczy oſięga/ których ſie yedná podobáć może druga nic/ Tám bywa żądánie áby tá rádá/ á to tákowe wotum dwie álbo trzy rzeczy w ſobie zamykáyące/ było ná częśći rozdźielone Mącz 91b.

»rada i zabieganie« (1): Bo gdy naypilniey rády y zábiegánia potrzebá/ przeklęte opilſtwo wſzyſtko ſobie lekce ważąc/ przyſzłemu niebeſpiecżeńſtwu nie ták iakoby potrzebá zábiega. PowodPr 72.

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. według) rady« (2): [Panowie, chcąc zabić cesarza Domicjana, umyślili:] przenaymiemy goſpodarzá z goſpodynią/ áby gdyż ſie Ceſarz vpokoi/ nas ku niemu puśćił/ á zábijemy go tám/ y vcżynili według they rády. HistRzym 59; tedyby ſie iednák ludźie mogli nie ládáiáko contentowáć tą moią edicią teráznieyſzą/ ná poſzlednieyſzych Séymów Conſtituciách przeſtawáiąc/ wedle rády ſtárégo Królá Zygmuntá/ który ták ſtánowiąc mowi: [...] SarnStat *4v.

»z rady« (1): [ten obyczaj jest opuszczony] (nie żeby vmyślnie: ále iż zá żywotá náſzégo/ gdy ieſcze króleſtwo nie wákowáło/ y więcéy z przeyźrzenia bożégo/ á niżli z ludzkiéy rády [magisque divina ordinatione, quam humano consilio JanStat 10] obránié Iego królewſkiéy M. sſtáło ſie) SarnStat 10.

»z radą« (1): Mądrzy/ pobożni y ſtáteczni niech przy nim [młodym królu] ſię báwią/ áby ſię náuczył wſzytko z rádą czynić SkarKaz )(4.

»za radą« = (cum) consilio JanStat (10): OrzRozm T; á ták zá rádą tego Synodu [hoc sacro approbante concilio JanStat 224] to ſkázuiemy: áby Ordinarii locorum nie tylko przy Tumſkich kośćiołách/ ná ſzkołách Rectory/ Miſtrze mieli/ [...] ále téż po miáſteczkách więtſzych y mnieyſzych niech Bákáłarze będą SarnStat 199.

~ W połączeniu szeregowym (1): zá vważoną rádą y opátrznośćią pilną/ y zá przypátrzeniém Królewſkim [...] oné [obywateli ziemi bełzkiej] w náſzé [!] y potomków náſzych obronę Królewſką y Korony znowu wźieliſmy SarnStat 1053.

Wyrażenie: »za spolną, społeczną radą« = cum communi consilio JanStat [szyk 4:2] (5:1): Coniunctis sententiis decernere, Zá ſpołeczną rádą co zámknąc. Mącz 178a; Którzy to Senatorowie z X. Arcybiſkupem zgromádzeni/ będą mieli facultatem te liſty przynieśioné [przez posła] otworzyć/ [...] á potym zá ſpólną rádą Senatorów wedle tego/ zkąd iákié poſelſtwo przybędźie/ y iáko potrzebá R.P. vkaże/ odpráwić SarnStat 45; A wſzákże o targowym polnym/ tedy tá moc niech będźie záchowáná do Hetmáná Wielkiégo: áby zá ſpólną rádą zapłátá rzeczy byłá dawáná. SarnStat 312, 1012, 1022 [2 r.].
Szeregi: »za radą i postanowienim« (1): Ale yeſlybi yachacz mvſyala [królowa] za ych [panów węgierskich] radą y postanowyenym tedi bi niech yey ⟨m.⟩ the rzecz pretko odprawowala abi yey m w tim kto yni nyeprzekazyl LibLeg 11/42v.

»za wiadomością i radą« (2): żadni téż Poſłowie w rzeczách ważnych do obcych ſtron poſłáni bydź niemáią: iedno zá wiádomośćią y rádą ſpólną obudwu Narodów. SarnStat 1012 [idem] 1022. ~

W przen (7): Y owſſem to ieſt moiá rádá/ abychmy wſſyſcy wierni iego dufáli iemu [Panu] á wſſytki rády ſerc náſſych ácz iemu wiádome położyli przed nogi iego RejPs 90v; Sćiſną ſie kroki mocy iego [bezbożnego]/ á zepchnie go ná ſſyię rádá iego. Leop Iob 18/7; BibRadz 1.Cor 4/5; WujNT 1.Cor 4/5; GosłCast 39.

W połączeniu szeregowym (1): Stądże y z wiela inych przycżyn pochodźi ſkázá Poſpolithey rzecży/ iż leży iáko nápoły vmárłá/ ták w Rádach/ w ſpráwách/ iáko y w Rycerſkich rzecżách BielSpr b4.

Zwrot: »radę proć [= niszczyć]« (1): Ale fortuná záwżdy iego [Włodzisława] rády prółá/ A náwet y żywotá záyźrzałá mu zgołá. KochFrag 44.
Przen (1):
Szereg: »rada i siła« (1): A przeto ia ták dzierżę/ iż nie to było głowne przed ſię wzięcie nátury/ żeby ludzi chorobam/ niewcżáſom/ y doległoſciam poddáłá/ (bo ſie to s tym nie rymuie/ áby oná kthora ieſt mátką wſzytkiego dobrá/ miáłá ſie ná to rádą/ y śiłą ſwą náſádzić/ ábyſmy my ták wiele złego mieli) ále co? GórnDworz H8v.
α. O planach, zamysłach bożych (107): PatKaz II 24; Wtore pan bog wradzye troycze ſzwyątey pytal yeſly by bog myal nyeuyaſthą ſtworzycz ktora by myala upad ſzwyata naprauycz PatKaz III 89, 88; A ták nyechay wſſytek ſwyát chwali cyebye Pánye/ A ná cżeść twą wydawa rozlicżne ſpyewánye/ Wyznawáyąc ták ſtráſſne rády twoye Boże LubPs P3v, Y5; Y Odpowiedział Iehowá Iiowowi z wichru/ á rzekł. Kto to záćmia rádę słowy bez vmieiętnośći. BudBib Iob 38/2; [Panie tyś] Wielkiey rády [Magnus consilio] á obfity wſpráwie/ bo ocży twoie otworzone ná wſzytki drogi ſynow cżłowiecżych BudBib Ier 32/19; To co Pan Bog od wieku w ſwey rádźie vłożył/ Posławſzy tu ku Pánnie/ to nam iśćie ziáwił ArtKanc A3v; PO co ſię wznoſzę? cżemu tuſzę ſobie/ Z moiey krewkośći/ ſpodobáć ſię tobie? Gdyż/ twoie rády/ ſą niezrozumiáne/ A przecż co cżyniſz/ przycżyny nieznáne? GrabowSet I2v; LatHar 312; Abowiem ludźie ná więtſzego niż ſámi przyśięgáią: á káżdego ſporu ich koniec ku potwierdzeniu/ ieſt przyśięgá. W czym chcąc Bog dźiedźicom obietnice obfićiey okázáć nieodmienność rády ſwey/ przyśięgę ná to vczynił: ábyſmy przez dwie rzeczy nieodmienne/ [...] namocnieyſzą poćiechę mieli WujNT Hebr 6/17; GosłCast 13; [Leop Is 47/13].

rada około kogo (1): Vcżſię [!] nikim/ by był nagrzeſznieyſzy nie gárdzić/ á ná ſkrytą rądę [!] Bożą około nas pámiętáć. SkarŻyw 82.

rada przeciw komu (1): A zeydą ſie narodowie do ciebie w gromádę/ Gdy zácżnieſz przećiw złoſnikom Pánye twoyę rádę LubPs B6.

rada o kogo (1): O doſtoynoſzcz yeſth uyelka czlouyecza oto nye o anyoly byla rada ſmylouacz ly ſyą yuſz nad nymy ale o czlouyeka/ any/ anyol myal zwabycz ſyna bozego znyeba ale czlouyek PatKaz II 34.

rada na kim [= o kim] (1): wſzytek lud y mytnicy vczćili Bogá y chrzćili ſię Ianowym chrztem: Lecz Pháryzeuſzowie/ y vczeni w zakonie/ rádą Bożą ná ſobie wzgárdźili/ y chrzczeni być od niego niechćieli SkarKaz 514a.

rada nad kim (1): Chodzćie á oglądayćie ſpráwy Boże: ſtráſzny w rádách ſwych nád ſyny ludzkiemi. Leop Ps 65/5.

rada o kim, o czym (6): O barzo [...] z dawna dawnego o tey pannye rada byla wboſkych tayemnyczach PatKaz II 31v, 34v; Nowa rádá o zbáwieniu ludzkim. RejPos 101v marg. Cf »radę mieć«, »uczynić radę«.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym: że, (3), zaimek pytajny (1)] (4): PatKaz II 30; O boze uyelky yako dzywna mądroſzcz thwa yako nyeprzebadana rada twa yſz tak przeſz nyeuyaſtą pomogleſz ſzwyatu ſthraczonemu PatKaz III 106v; KochPs 39; A tu obácz dziwną rádę Bozką/ że przeto chćiał/ áby Piotr S. kśiążę Apoſtolſkie do Sámáriey był poſłány; áby napierwſzego haeretyká/ [...] zgromił y potępił WujNT 430.

Z przytoczeniem zdania pytajnego (5): othym y pyſche Szwyąthy Auguſtyn rzekącz byla rada zwyecznoſzczy wtayemnyczach boſkyey vyelmoznoſzczy yuſzly ſyą zmylouacz nad czlouyekyem ktorego zyecznoſzczy umyſlylyſmy ſtworzycz napodobyenſtwa naſche PatKaz II 32; Utora rada w boſthwye byla ktorą [lege: ktora] {by} t{o} panna myala ſyna bozego porodzycz PatKaz II 30v, 32v, 33v, 34.

I sg w funkcji okolicznika przyczyny (3): Abowiemći Dawid wieku ſwoiego vſłużywſzy/ Bożą rádą záſnął [voluntati Dei dormivit] WujNT Act 13/36, Act 2/23, s. 403.

W połączeniu szeregowym (1): Opuśćiſz kęs ſwoiey woley ſwiátá tego/ y márnych ſpraw y táiemnic iego/ á wſtąpiſz w rádę y w táiemnice y w zacne ſpráwy Páná ſwoiego. RejPos 326.

Zwroty: »radę mieć« [w tym: o kim (1)] [szyk zmienny] (2): a yuſch wſzechmocznoſzcz boſka przed wſzemy uyeky myal radą othobye myla panno y uybral czyą matką ſobye PatKaz II 35v; PatKaz III 88.

»radę poznać, wiedzieć« (1:1): PatKaz III 114v; Wſzakże iſz iego powinowáci iako ludzie/ boſkiéy rady niewiedźieli: gdy pán bóg ſwą świętą wolą przes nie wypełniáł: oni téſz czynili/ to/ na co byli przyiachali MurzHist Ev.

»uczynić, zacząć radę« [w tym: o czym (2)] = podjąć decyzję (3:1): PatKaz II 33v; Ale iż dekret iego [Pana] iuż zgwałcony być nie mogł/ wnet żácżął [!] nową rádę w táiemnicach Boſtwá ſwego RejPos 101v; [w księgach Genezis napisano:] Gdy Pan Bog w Troycy ſwey iedyny/ vcżynił rádę o ſtworzeniu cżłowieká [...] Stworzył tedy Pan Bog cżłowieká z ziemie WerKaz 282, 282.

»radę wykon(yw)ać, wypełniać« [szyk zmienny] (2:1): PatKaz III 128v; á Pan Bog [...] rádę ſwą Boſką/ wykonáć obiecuie: to ieſt/ iż miał tego ſwego pomázáńcá ſyná ſwego miłego/ krolem ná gorze Syońſkiey wyſtáwić NiemObr 21, 118.

»w radzie zamknąć, uradzić, zamknienie, zamkniony; rada postanowiona, zamkniona, postanowiła, przeznaczyła; postanowić radę« [szyk zmienny] (2:1:1:1;3:2:1:1;1): bouyem ſyn bozy mądroſzcz oczcza boga zamknąl to w radzye ſwey/ yſz chczyal ſtąpycz na ſzwyath przyąwſzy plecz czlouyeczą PatKaz II 45v; y tą panną ofyeroual wboſtwye ſwym ſynu bozemu/ aby yą przyąl ſobye matką y ſtalo ſyą zamknyenye wradzye boſzkyey yſz marya dzyeuycza vybrana matka boſtwa/ o yeſcze przed wſzemy vyeky PatKaz II 48, 30, 45v, 67; PatKaz III 114v; PAnie thyś ieſt Bog moy/ wywyżſzáć ćię będę [...] ábowiemeś dźiwne rzeczy vczynił/ á rádę zdawná poſtánowioną [consilia quae dixisti a longe]/ vczyniłeś pewną. BibRadz Is 25/1; RejPos 73, 101v; Abowiem ſię zgromádźili [...] Herod/ y Pontſki Piłat/ z pogány y z ludźmi Izráelſkimi: áby vczynili cokolwiek ręká twa y rádá twa przeznáczyłá (marg) poſtánowiłá. G. (–) áby ſię sſtáło [quae manus Tua et consilium Tuum decreverunt fieri]. WujNT Act 4/28; Aż ié záśię Pan wſzytki poſpołu zgromádźił/ Kiedy iuż w ónéy rádźie ſwéy boſkiéy vrádźił/ Iże ćię do śiebie miał wźiąć z tego świátá SiebRozmyśl K4. Cf »z postanowionej rady«.

Wyrażenia: »rada boska, boża, bostwa, w bostwie, (Pana) Boga« = consilium (Domini) Dei PolAnt, Vulg [szyk 37:14] (20:17:7:5:2): y ſtalo ſyą w boſkyey radzye uyrzeczenye yſch nykt boga ogarnącz y wzyuoczye noſzycz nyemoze yedno uybrana nayczyſthſcha panna PatKaz II 30v; Obral ſyn bozy tą mylą panną matką z wyecznoſzczy w radzye boſtwa ſwego PatKaz II 31v, 22, 23v, 27, 30 [3 r.], 30v (18); PatKaz III 114v; MurzHist Ev; A przetoz wy nie obowięzuyćie rad Páná Bogá náſzego. BibRadz Iudith 8/10; Sybillá álbo Theobulin wſzytko to iedno/ wykłáda ſie rádá álbo wola Boża BielKron 132, 134v; [Pan a Zbawiciel] záwżdy ſie opowiedał być s tákim głoſem y s táką náuką/ ktora nie ieſt według ſwiátá tego/ iedno z oney rády á z onego poſtánowienia wiekuiſtego Boſtwá ſwego RejPos 121v, 300; Y Syn Boży ſam ſie ofiárował wſzedſzy w przybytek naświętſzy/ to ieſt/ w táiemną rádę Boſką. WujJudConf 244; SkarŻyw 79 [2 r.], 82, 230; NiemObr 21; WujNT Luc 7/30, s. 222, Act 2/23, s. 430, Act 13/36, Bbbbbb3; SiebRozmyśl K4; SkarKaz 514a. Cf »bez rady bożej«, »wedle rady bożej«, »z rady bostwa«.

»rada pańska« [szyk 2:2] (4): Ale Pan wſſytko odmyeni co oni zmyſláyą/ Sámá yedno rádá Páńſka ná wyeki trwáć będzye/ Myſl ſercá yego po wſſytkich narodzyech trwa wſſędzye. LubPs I; BiałKat 208v; Niechcą [ludzie nieprawi] rozumiéć páńſkiéy rády twoiéy/ Ze mię podwyżſzaſz ty ſam z łáſki ſwoiéy KochPs 39. Cf »z pańskiej rady«.

»społeczna rada« (1): A thuś iuż ſłyſzał [...] iż Pan twoy [...] nic ſie nie domyſlał ſpráwowáć s cżłowiecżeńſtwá ſwego/ iedno ná co go przywiodł Duch s. á oná ſpołecżna rádá od wiekow z Bogiem Oycem y z Duchem s. poſtánowiona. RejPos [73].

»święta rada« (3): LubPs I marg; Wnet tenże miłośćiwy Pan/ poſtánowiwſzy onę ſwiętą rádę w onym Boſtwie ſwoim/ támże wnet ná onego złocżyńcę [tj. czarta]/ [...] táki dekret vcżynić racżył RejPos 101v, 300v.

»tajemna, skryta (a. zakryta) rada« [w tym: skryta (a. zakryta) i tajemna (2)] (7:4): To ták niechay zoſtánie [...] w tháiemnych á w niezrozumiánych ſwiętych rádach iego. RejPos 300v; WujJudConf 244; IAko ten S. Apoſtoł nád porzucenim Zydowſkiego ták Bogu vmiłowánego narodu/ [...] zdumiewáiąc ſię nád ſkrytą y táiemną rádą Bożą/ krzyknął mowiąc: O [...] iáko ſą nie zrozumiáne ſądy iego/ [...] ták my teſz [...] záwołáć możem: O iákie zákryte á táiemne ſą rády Bogá náſzego SkarŻyw 79, 82; PRzecż ták ná Bogá cżęſto kołácemy/ Głupſtwem żądzey ſwey/ á po ſwoiey chcemy Woli mieć niebo/ y w nim ſkryte rády/ Wiecżne pokłády? GrabowSet T3. Cf »wedle tajemnej rady«, »z tajemnej rady«.

Szeregi: »myśl i rada« (1): iakoż maćie zrozumieć Bogá ktory to wſzytko ſpráwił/ á iáko poznaćie myſl iego/ y ogárniećie rádę iego [mentem eius ... et cogitationem eius]? BibRadz Iudith 8/10.

»rada i obyczaj« (1): Ale ieſli przed ocżymá mieć będźiemy rádę y obycżay/ ktorym on [Pan Bóg] to [poczęcie Jezusa] racżył oſobliwie vcżynić: tedy záprawdę nád tę łáſkę y dobrotliwość iego/ nic zacnieyſzego áni ſpániálſzego nienaydźiemy. KuczbKat 30.

»rada i (a) postanowienie« (4): Páńſka możność záwżdy wſzythko ſpráwuie/ á choć co ludzye okrutni chcą ſtánowić nád wolą iego/ tedy to on od koſciołá ſwego możnoſcyą ſwą odeymie/ ták iż iedno ſámá ſwięta rádá á poſtánowienie iego/ wiecżnie zoſtáć muśi. LubPs I marg; RejPos 121v; NiemObr 118. Cf »z rady a z postanowienia«.

»rada i przeźrzenie« (1): tego [Jezusa Nazareńskiego] náznáczoną rádą y przeyźrzenim Bożym [consilio, et praescientia Dei] wydánego/ przez ręce niezbożnikow przybiwſzy do krzyżá zátráćiliśćie. WujNT Act 2/23.

»przykazanie i rada« (1): Czwarthe dla tego [Maryja] rzeczona przyaczyolką yſz uoley boſkyey byla barzo przyrownana uypelnyayącz yego przykazanye y radą PatKaz III 128v.

»sprawa i rada« (2): O wyelkyeżeś rzecży ſpráwił możny Pánye Boże/ Dziwne ſpráwy y rády twe ktoż wyſławić może LubPs Lv; SkarŻyw 230. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada i (albo) wola« (2): BielKron 132; Abowiem rádá Páńſka/ ſtać wiecznie będźie: y wola iego we wſzyſtkim wypełnióna będźie. BiałKat 208v.

»żądza i rada« (1): Day tobie pan bog według żądżey [!] ſerca twego á wſzytkę radę twą niechay wypełni [Ps 19/5] (koment) Day tobie) panie Ieſu, Iakoby rzekł, ſtań ſie tho iako będzie żądza twoia y rada głęboka, aby męka twoia y ſmierc była pożytecżna ludu wſzytkiemu. WróbŻołt G2.

Wyrażenia przyimkowe: »bez rady« (2):

~ W połączeniu szeregowym (1): Bez rády y opátrznośći twey [Panie]/ á bez ſłuſzney przycżyny nic ſię nie dźieie ná źiemi. LatHar 592.

Wyrażenie: »bez rady bożej« (1): Izáli v BOgá ieſt co niepodobnego? [...] Tákże ſie tu przy pocżęćiu Iezuſá Páná z pánną ſtáło: á nie bez przycżyny y oſobliwey rády Bożey. CzechRozm 155v. ~

»wedle (a. według) rady« = secundum consilium Vulg (6): Abowiem/ ieſliby to wola boża bylá/ żeby on wedle niedośćigłey rády ſwey kogo z źiemie iego ruſzył (iáko to o Abráhámie y iego potomſtwie cżytamy) á mieſzkánie mu gdźie indźiey náznácżył. CzechEp 58.

~ wedle (a. według) rady czego (2): W ktorym też [w Chrystusie] my wezwáni ieſteſmy: będąc przenáznáczeni wedle poſtánowienia iego ktory ſpráwuie wſzytko/ wedle rády woley ſwoiey: ábyſmy byli ku ſławney chwale iego WujNT Eph 1/11, Bbbbbb3.

Wyrażenia: »wedle rady bożej, boskiej« (2:1): KromRozm III B3v; Iákoſz ſie też ták wedle náznácżoney rády Bożey z ſtáło: że ten obiecány potomek Dawidow/ [...] vrodziwſzy ſie cżáſu ſwego náznácżonego y ſkońcżonego/ śmierćią ſwą śmierć zgłádził CzechRozm 24v, 25.

»wedle tajemnej rady« (1): ktory [Kościół ziemski] pan Kryſtus [...] náuką zbáwyenną y krwyą ſwą naſwyętſſą z ludźi budował. Co ácz ſye nye rychło/ áż po kilku tyſyęcy lat po vpádźye ludzkim (wedle táyemney rády boſkyey) ſtáło/ ále yednák [...] KromRozm III B3v. ~

»z rady« = consilio Modrz (15): Pan buog roſkazuie Gabrielowi ku pannie Marij poſelſtwo z ſwe rady. OpecŻyw 7; Z Głębokiey rády ſwoiey przyzwał P.Bog Krole y Pány z dáleká/ ktorzy Národzenie Syná iego vczćili SkarKaz 516a.

~ Wyrażenia: »z rady bostwa, bożej, boskiej« [szyk 6:2] (3:3:2): BOg wſſechmogąci/ [...] z ſwé boſkié rady/ chciál nam zeſlatz ſweé wielebneé ſlowo/ to ieſt ſyna ſwégo iedynego. OpecŻyw 7; WSzechmogączy Pan á Zbáwicyel náſz/ [...] wſzytko cżynił ku náuce náſzey/ á ku pocieſze wielkiey náſzey. A wſzythko z dziwney rády á opátrznośći Boſtwá ſwoiego RejPos 48, 275; á ktoraz ieſt pewnieyſza náuká? iedno ktora poſzłá z vſt onego iedynego Syná Bożego nam tu obiecánego/ y ná ſwiát s thą ſwiętą náuką z oney wyſokiey rády ſpołecżnego Boſtwá zeſłánego. RejZwierc 42; Pánno cżternaſtego roku Iozephowi/ z ſkrytey rády Bożey/ roſtropnie pośl[u]biona/ modl ſię zá námi. LatHar 501, 335; WujNT 403; Bog ná pocżątku gdy niebo y źiemię Stworzył y morze/ y żywych duſz plemię: Rozdźielił Chaos ná cżtery oſády Z ſwey Boſkiey rády. KlonFlis B4.

»z nieomylnej rady« (1): Iż oto ten iuż ieſt báránek Boży/ ktory przyſzedł s pewney á nieomylney rády ſpołecżnego á ſwiętego Boſtwá wiekuiſtego. RejPos 275.

»z pańskiej rady« (1): Zá czyią ſpráwą wednie ſłońce chodźi? A mieśiąc świéći/ kiedy noc nádchodźi? Káżdy znać muśi króm wſzelákiéy zwády/ Ze ſie to dźieie wſzytko z Páńſkiéy rády. KochFrag 16.

»z postanowionej rady« (1): Tego [Chrystusa] z poſtánowioney rády [Hunc definito consilio]/ y przewiedzenia Bożego wydanego/ przes ręcę [!] niecnotliwych przybiwſſy/ zábiliſćie. Leop Act 2/23.

»z tajemnej, skrytej rady« (2:1): Zda ſię też/ iákoby Bog znieiákiey táiemney rády ſwey [consilio quodam secretissimo]/ iáko przećiwko inſzym narodom/ ták też przećiwko nam/ w ſąśiedztwie bliſkie nieprzyiaćioły poſtáwił ModrzBaz 109; SkarŻyw 543; LatHar 501.

Szeregi: »z rady a z postanowienia« (1): Abowiem wierz mi żeć komża y kápicá nic prawdy podeprzeć nie może/ ieſliże iey s ſobą nie przynieſie s ſzczyrey rády á s ſzcżyrego poſtánowienia mądrośći Páńſkiey á Duchá s. RejPos 284.

»z rady i przewiedzenia« = consilio et praescientia Vulg (1): Leop Act 2/23 cf »z postanowionej rady«.

»nie z rady ani z zrządzenia« (1): Ale Iudaſz y Zydzi wydáli go [Pana Jezusa] y vkrzyżowáli ze złośći á z nienawiśći/ á nie z rády áni z zrządzenia Bożego. WujNT 403. ~

»za radą« (1): áby tedy pámięć ich [wszystkich rzeczy, które łatwo z pamięci wypadają] zoſtáłá [stworzyciel wszystkich rzeczy] piſmem/ zá wielką ſwą rádą z przeyźrzenia [alti consilii providentia JanStat 756] to rozrządźił: zá którégo podpomożeniem ordináciȩ/ vmowy/ y ſpráwy rzeczy bywáią záchowáné. SarnStat 998.

a. Knowanie, podstęp, intryga, spisek (73): Bowiem tegom iſt/ iż oni [sprzeciwnicy moi] wſſytkiemi rádámi ſwemi á ziednoczeniem ſwoiem ſtáráią ſie o to/ áby mi nawięcey záſzkodzić mogli RejPs 83, 181v; MurzHist V; Wſſetecżnych wymyſłow ich [złośników] iuż wyecżnye [Pan] vkroći. Bo wſſytkę vporną myſl k temu przykłonili/ Táką rádę zácżęli [cogitaverunt consilia Vulg Ps 20/12] ktorey nye ſkońcżyli LubPs F, B2, hh5v; KrowObr 128; [Arystobol] padł w kośćiele Nánee/ podeſſly [tj. oszukany] rádą kápłanow Nánee. Leop 2.Mach 1/13; Miecz ſię werwie do miaſt ich [Egipcjan]/ á poniſzczy wśi ich dla rad ich. BibRadz Os 11/6, Ps 5/11; [książęta] przyſzli do Mifiboſetá [...]/ áby go wybráli zá krolá nád Izráelem. Ktory niechciał ná to przyzwolić/ y ieſzcże wydał ich rádę Dawidowi. BielKron 69v; RejPos 283; lecż ráda niezbożnikow dáleko odemnie. BudBib Iob 22/18, Ps 5/10[11], Esth 14/10[11]; Karz ie [złych ludzi]/ pánie/ prze ich zdrády/ Zámiéſzay ich wſzyſtki rády KochPs 8; Powſtań/ o pánie wieczny/ w gniewie twoim Przećiw złych ludźi niepobożnéy rádźie KochPs 10, 15, 37, 60, 91, 102, 103; CzechEp [3], 99; NiemObr 19; GrochKal 13; Bo broń żołnierſtwá náſzego nie ieſt ćieleſna: ále Bogiem mocna ná zburzenie mieyſc obronnych/ ktorą rády burzemy WujNT 2.Cor 10/4 [przekład tego samego tekstu: CzechEp (2), NiemObr].

rada (na)przeciw komu, przeciw czemu (7): Złoſnicy zdradną rádę przećiw mnye zácżęli LubPs F2; Spráw [...] áby byli poráżeni z wielką ſwą ſzkodą/ ći ktorzy [...] przećiw domowi w ktorym mieſzkáią ſynowie twoi zácżęli ſrogie rády. BudBib Iudith 9/14[18]. Cf »poznać radę«, »radę wziąć«, »radę zmyślać«.

rada o kim (5): Ty tedy Pánie oznaymileś mi to y poznałem/ ich ſpráwy otworzyłeś mi. (marg) To ieſt/ rády ich o mnie że mię zabić chćieli. (–) BibRadz Ier 11/18; RejPos 331. Cf »radę mieć«, »radę (u)czynić«.

cum inf (1): Rádá wáſzá dobrym ſzkodźić/ A w trudnośći ie przywodźić KochPs 88.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikiem: ona (1); że (2), aby (1)] (3): BibRadz I 388d marg; Ktemu ieſzcże gdy [niegodziwi ludzie] onę rádę zácżęli/ áby niemowiątká świętych twoich mordowáli/ [...] tedyś ty ie pozbawił obfitośći dziatek BudBib Sap 18/5; KochWz 138.

W połączeniu szeregowym (1): zloḿ a roſrzuc przes twoye myloſyerdzye wſſitkα nyenawyſc ij wſſitky chitroſcy zle radi przewrotnoſcy wſſitkych nyeprzijacyol naſſich BierRaj 16.

Zwroty: »radę czynić« [w tym: o kim (1)] [szyk zmienny] (2): A zły człowiek tym czáſem czynił o mnie rádę/ Y mówił co chćiał/ y zmyślał zdrádę. KochPs 56; ArtKanc Q10.

»radę mieć« [w tym: o kim (3)] [szyk zmienny] (4): Táyemne rády myeli moi zázdroſnicy [adversum me cogitabant mala mihi Vulg Ps 40/8] LubPs L3, I2v; Nieprzyiaćiele moi o mnie rádę máią/ Ná mię wſzytki fortéle ſwoie obracáią KochPs 103, 85.

»odwrocić radę; rada się zmieni« (1;1): Boże moy przydź mi ná pomoc/ potłuḿ ich wſzytkę vśilność/ co ſię ze mnie vrągáią/ bo ćiebie Páná nie znáią. Niechże ſię ich rádá zmieni/ aby byli poháńbieni [Vulg Ps 70/13] ArtKanc Q10 [przekład tego samego tekstu] GrabowSet Q3v.

»poznać, ubaczyć, wiedzieć radę« [w tym: przeciw komu (1)] [szyk zmienny] (1:1:1): OpecŻyw 82v; RejPos 251; Wſzákże Pan Bog prorokom y innym świętym [...] dáie moc poznánia ſkrytośći ludzkich. Iáko dał Piotrowi poznáć zdrádę Anániaſza y Sáphiry/ Elizeuſzowi zdrádę ſługi ſwego/ [..] y wiedzieć táiemne rády w komorze Syryiſkiego krolá zámknione przećiw Izráelczykom WujNT 582.

»rozerwać (a. rozproszyć, a. rozrzucić itp.) radę; wniwecz się obroci, zginie, była roztargniona rada« [w tym: obroci się a zginie (1)] (5;1:1:1): BierRaj 16; TarDuch D4; Rozerwiemyſz rádę ich [nieprzyjaciół naszych] w ktorą ſie ták wdáli/ [...] Zrzućmyſz ſrogye iárzmo ich ktore ná nas kłádą LubPs B2, B2; złośćiwy ácż będzye drżał á zgrzythał zębámi ná ſpráwiedliwego/ ále ſie w niwecż obroći á prętko zginie oná złośćiwa rádá iego. RejPos 127; RejZwierc 265; Cżekałem ćiebie Pánie/ byś [...] przez dobroć twoię Ich [ludzi wszetecznych] ięzyki vtulił/ y wywroćił rádę GrabowSet F3v.

»radę wziąć (przed się)« [w tym: naprzeciw komu (1)] [szyk zmienny] (2): Super populum tuum malignauerunt conſilium: [...] Oto iakoć naprzećiw ludu twemu złoſciwą radę wzięli j myſlili naprzećiwko ſwiętim twoim. WróbŻołt 82/4; [Sinoryks] rádę niepobożną wźiął przed ſye/ że dał potáiemnie Sinátá zábić. KochWz 138.

»radę zmyślać (a. zamyślić)« [w tym: przeciw komu (2)] [szyk zmienny] (3): LubPs A4; Ale Krol Ptolomeus opánował miáſtá áż do Seleuciey pomorſkiey/ y zámyſlił przećiw Alexándrowi złe rády [cogitabat in Alexandrum consilia mala]. Leop 1.Mach 11/8; Alem był iáko báran y woł ktore wiodą na rzeź/ niewiedząc iż oni [złośnicy z domu izraelskiego i judzkiego] rády ſwe zmyſláli przećiw mnie [contra me cogitaverunt cogitationes] mowiąc/ Popſuymy chleb iego trućiźną [!] BibRadz Ier 11/19.

Wyrażenia: »chytra, podstępliwa, pokryta rada« [szyk 6:1] (5:1:1): Y ten że mię ſtrzegł y od nieprzyiaćielá naymożnieyſſego/ [...] Y od tych ktorzy podſtępliwemi rádámi ſwemi mnie nieopátrznego vłowić chćieli caſu [!] roſtyrkow moich RejPs 24v, 92v; iáko chytrymi rádámi poduſzcżáć á podſzcżuwáć mieli [źli ludzie] zacne á możne oſoby á mocarze ſwiátá tego LubPs A4; Mącz 55b; CzechRozm 255v; KochPs 205; SkarKazSej 681b.

»jednostajna rada« (1): A pomocnicy [ku mężobójstwu] máią być rozumiani/ kthorzy ſye ná mężoboyſtwo iednoſtáyną rádą á pomocą ſpiknęli y ziednoczyli. GroicPorz ll3.

»tajemna, skryta rada; by się rada nie taiła« (4:1;1): WróbŻołt 56v; VSłyſz miły pánie głos moy abych wyliczył przed tobą vćiſki ſwoie/ ktoremi mie ſtráſſą ſprzećiwnicy moy/ á zákriy mię wpochronki ſwoie/ áby mi nic nieſkodzyły táiemne á pokryte rády ich. RejPs 92v; LubPs L3; IAwni złoczyńce y w dźień Swięty mogą być ná mękę wedle Práwá dáni/ y w dźień Wielkonocny/ y Bożego Národzenia/ dla tego áby ſye łotrowſkie rády y zdrády długo nie táiły GroicPorz hh2v; Clandestina consilia, Skrite á Chitre rády. Mącz 55b; WujNT 582.

»zdradliwa (a. zdradna) rada« [szyk 3:1] (4): Y ći ktorzy zdradliwą máyą o mnye rádę/ Nyech ſpráwy ich yáko proch wiátr márnye roſproſſy LubPs I2v, C2v, F2, ee2.

»zła (a. złościwa, a. złośliwa) rada« = malum consilium Vulg [szyk 9:1] (10): BierRaj 16; y przidz na wſpomożenie moie/ Bo nieprzijaciele mogi nademną cżynią y chczą cżynić wiele Tako panie Iezu kryſte racżi zniſzcżić gich złe rady TarDuch D4; WróbŻołt 82/4; LubPs L3 marg, Pv; Leop 1.Mach 11/8; RejPos 127, 251, 331; Zámiéſzay/ wieczny pánie/ ich [nieprzyjaciół moich] rády złośliwé/ Rozdźiél ná mowy rózné ięzyki kłamliwé. KochPs 81.

Szeregi: »rada a chytrość« (1): Y powieda tu Prorok/ iż dziwne rády á rozmáithe chytrośći ći źli ludzye ku wykorzenieniu náuki prawdziwey zmyſláć á wynáydowáć mieli LubPs A4. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»myśl i rada« (1): Pan poznał onę złośćiwą myſl y rádę ich [sług Heroda]. RejPos 251.

»rada a pomoc« (1): GroicPorz ll3 cf »jednostajna rada«.

»rada, (i) schadzki« [szyk 1:1] (2): Boiáźni nie znáią [ludzie srodzy]: Ich ſchadzki/ ich rádá Fáłſz tylko/ á zdrádá. KochPs 91, 85.

»rada i sprawa« (1): A thám [w Piśmie św.] ſie potym powoli docżcieſz co ſie potym sſtáło z onemi nieprzyiacioły iego [Dawida]/ iáko rády ich y wſzytki ſpráwy ich były márnie á nikcżemnie roſtárgniony RejZwierc 265.

»rada i staranie« (1): A iego [Antychrysta, tj. papieża rzymskiego] chytra rádá y vprzeyme ſtáránie namniey mu nic nie pomoże. CzechRozm 255v.

»rada i wynalazek« (1): od diſputácyey/ ná ktorey vſtáwicznie tráćili/ do chytrych rad/ y wynálazkow ſwoich vćiekáią ſię [heretycy]. SkarKazSej 681b.

W przen (1): A ták tu prośi [psalmista]/ áby wierni w łáſce záchowáni byli/ á niewierni áby w rádach ſwych zdrádliwych ſámi ſie vpletli/ á wiecznie z nimi poginęli. LubPs ee2.
α. O podstępach szatańskich (1):

W połączeniu szeregowym (1): Bowiem gdzye mocna wiárá/ iuż ich [czartów] ſłábe rády/ Iuż ich ſtáną chytrośći/ vſtáną y zdrády. RejWiz 170.

3. Rozum, rozsądek; umiejętność doradzania; consilium Mącz, PolAnt, Modrz (67): [mówi Ezop:] Dármo ſie ze mnie śmieiećie/ Przycżyny ſámi niewiećie. Boć nie trzebá ná twarz pátrzyć Ale rozum w mężu bacżyć: Acż perſoná nie pocżćiwa/ Cżęſtokroć rádá pod nią bywa. BierEz E4v; LubPs gg5; Lepſza niż v Pántuſá rádá v náſzego [tj. Jerzego Żórawińskiego] PaprPan K4; ModrzBaz 99; Zginie práwi [Bóg] zakon od kápłaná/ ſłowo od proroká/ rádá od mądrego [peribit ... consilium a senioribus Vulg Ez 7/26]. WujNT 184 [przekład tego samego tekstu] PowodPr 86.

rada czego [= dotycząca czego] (1): Męſtwo ieſt rádá dobra/ poſpolitey rzecży/ Ieſt dobrym forytarzem/ ma ią w pilney piecży. PaprPan D2.

rada do czego (1): Bo niemáſz nic ſproſnieyſzego nád nieumieiętnego wodzá/ ktoremu niedoſtawa rády/ mocy/ y vmieiętnośći do ſpráwowánia powinnośći iego. ModrzBaz 115.

rada w czym (1): Rácż mi dáć rozum więtſzy/ [...] rozſądek y rádę w rzecżách duchownych y świeckich doyźrzálſzą LatHar 34.

rada czyja [w tym: pron poss (5), ai (poss) (5), G sb i pron (4)] (14): LubPs ee; KrowObr 163v; RejZwierz 48v; BibRadz Eccli 39/9; gdyż ták żadney rzecży trudney niemáſz/ ktorey by niemogłá wypráwić ludzka rádá/ ſmyſlneć ieſt á dowćipne ludzkie przyrodzenie (ktho ſie cżuie) ku ſwoiey obronie BielKron 244, 244; GrzegŚm 30; BiałKaz H3v; boſmy iednák dotąd nie ták dálece bronią náſzą ſtali/ iáko więcéy ſczęśćiém y rádą wáſzéy kró: M. którą Pan Bóg hoynie wáſzę kró: M obdárzyć raczył. OrzJan 91, 78; SkarKaz 519b; SkarKazSej 660a. Cf z rady czyjej, za radą czyją.

W połączeniach szeregowych (19): Racż datz dary/ [...] Mądroſtz/ radę/ rozumienijé/ Motznoſtz/ lutoſtz/ ij vmienijé/ Boiázń téż ninijé. OpecŻyw 177; I ieſztze dáley o zátzęćiu Pánny Máryey ták w tym Wiáthyku piſzećie y mowićie/ iakoby Pánná Marya miáłá o ſobie thák mowić: moiá ieſt rádá/ y práwość moiá ieſt mądrość/ moia ieſt moc/ przes mię Krolowie kroluią KrowObr 163v; pilnie bacżyć mamy iáko piſmo ten cżłonek [tj. ducha człowieczego] záleca/ okázuiąc go być gruntem myſli/ rády/ rozumu/ pámięći/ y żywotá cżłowiecżego. GrzegŚm 30, 20; BiałKaz H3v; StryjWjaz Av; Zadnego v nich [ludzi zagniewanych] mieyſcá niema roſtropność/ áni rádá/ áni rozum. ModrzBaz 80v; Sam tedy Hetman/ ktorego rzecż ieſt o to wſzytko ſię ſtáráć/ ma inſze przechodźić/ dobrą o ſobie nádźieią/ kárnośćią/ rádą/ męſtwem/ ſtałośćią/ y wſzelákiemi cnotámi ModrzBaz 116, 99, 115; WerGośc 203; tedyć też tego trzebá/ ábyś wáſzá kró: M. obmyślawáć tákże raczył/ iákobyś wſzyſtkiémi ſkárby ſwémi/ wſzyſtką rádą/ y wſzyſtką mocą ſwoią temu Turczynowi/ gdy przyiedźie/ odeprzéć mógł. OrzJan 78, 46; LatHar +++; SkarKaz 610a; SkarKazSej 662b; Teć ſą wiátry y wichry ktore ſzkutą náſzą ná morzu tego świátá igráią/ y cżęſto ią pogrążáią y topią/ ieſli nieumieiętnego Sterniká y Rotmáná mamy: to ieſt/ ieſli nas nie rządźi naprzod ſłowo BOZE, potym rozum/ náuká/ zdrowá rádá y dobre bacżenie KlonFlis B; Bo tego zwyćiężył zacny Pan/ Poimał/ tryumfował/ zgromił Iuſtinian/ Przez Beliſáryuſá/ Hetmáná mężnego/ Rádą/ ręką/ mądrośćią/ cnotą potężnego. KlonWor 7; SzarzRyt C2v. Cf »wedle rady«.

Wyrażenia: »dobra (nalepsza) rada« [szyk 4:3] (7): RejZwierz 48v; (nagł) Iároſz Sieniáwſki Káſztellan Kámieniecki (–). [...] Nie przećiw ſie że ſłowá by kámień po łáwie/ Ták z vſt iego pochodzą/ ále ſłuchay pilnie/ [...] Bowiem tu rádę dobrą mamy w tey to głowie. PaprPan V4, D2, N3; Niemniey też y to ieſt rzecż potrzebna/ áby o rzecżách podobnych/ podobne práwá ſtánowiono: boby ſię wtey podobnośći/ roſtropność/ dobra rádá [bonum consilium]/ y przyſtoyność iáśnie okázowáłá ModrzBaz 99; SkarKazSej 662b. Cf »wedle nalepszej rady«.

»rada płocha« (1): Był ten Kálimach rodem z Włoch z miáſtá Florencyey/ cżłowiek vcżony/ Miſtrz Krolá Olbráchta/ wiáry roſtárgnioney/ rády płochey BielKron 399.

»wielka [jest] rada; człowiek wielkiej rady« [szyk zmienny] (1;2): BielKron 189; Wielkać to rzecż Krol v nás/ wielka iego rádá/ Ieſliby w cżym wyſtąpił/ wſzem ſzkodliwa wádá. BielSat N4v; Maćie téż W.M. drugiégo zacnégo/ y wielkiéy rády człowieká/ Piotrá Kmitę OrzJan 66.

»zdrowa rada« [szyk 3:2] (5): BiałKaz H3v; Minerwá dáłáć rádę w młodych leciech zdrową/ Ktorą Oycżyznie pomoc dawaſz ſwey gotową. [D]áłáć też Pállás męſtwo y Marſowe dáry StryjWjaz Av; Abowiem gdźie opilſtwo pánuie/ rozum/ zdrowa rádá/ roſtropność/ mądrość vſtępuią WerGośc 203; KlonFlis B. Cf »wedle zdrowej rady«.

Szeregi: »(tak, i, ni) mę(ż)stwo i (jako, ni) rada« [szyk 3:1] (4): StryjWjaz Av; TYch [Michalewskich] ná wſzytkim to mi wierz ſzcżęſcie nie przeyrzáło/ Owſzeki cżego trzebá doſtátek podáło/ Ták męſtwo iáko rádę tám dobrą záſtánieſz PaprPan N3; ModrzBazStryj ¶2v; O miſtrzu wſzéy niecnoty/ fałſzu/ złośći/ zdrády/ W którym niémáſz ni mężſtwá/ ni pobożnéy rády. GórnTroas 52. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»rozsądek i (a) rada« [szyk 2:1] (3): y ſámá tá chęć [przewyższania i przełożeństwa] ſtátecżną rádą/ á dobrym rozſądkiem [consilio et recta ratione] ma być rządzoná. ModrzBaz 58; LatHar 34. Cf »z rozsądkiem a radą«.

»rada i rozum« [szyk 4:2] (6): Bo iákiż tho wżdy rozum/ y iákaż to rádá/ Máiąc płoty gotowe/ od złego ſąſiádá/ Wolą áby tám Wilcy/ Kozy drapyąc wyli/ Niżby ſie zacni ludzye/ y páńſtwá/ mnożyli. RejZwierz 110; BielKron 189; HistLan F4v; Zgubi P. Bog mocy y tyráńſtwá nieprzyiaćioł twoich/ y rády ich y rozumy powichle SkarKaz 519b; SkarKazSej 660a; SapEpit [B2]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»nie siła ani rada« (1): CZęść pirwſza Pſalmu tego [tj. psalmu 138]/ ieſt dzyękowánie Pánu Bogu zá ſtworzenie/ zá dziwny porządek/ [...] á nie ſą tho rzecży náſzych śił áni rad cżłowiecżeńſkich. LubPs ee.

»smysł i rada« (1): [Skanderbeg mówił do książąt:] ſą rzecży przyſzłe tháiemne ludziem. Ale co ſie thycże ludzkiego ſmysłu y rády/ prętkie wam vkaże wſzythkich rzecży lekárſtwo BielKron 244.

»rada i umiejętność« = consilium et scientia PolAnt, Modrz [szyk 1:1] (2): BibRadz Eccli 39/9; ći [leniwi] iáko powiedam/ choćia vmieiętnośćią y rádą wiele mogą/ ále iż tego nieużywáią/ [...] bywa to/ iż y to co w nich przyrodzenie ábo pilność ſpráwiłá/ zniſzcżeie á potym y zginie. ModrzBaz 8v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »wedle rady« (2):

~ W połączeniach szeregowych (2): GroicPorz e3v; CzechEpPOrz **v cf Wyrażenia.

Wyrażenia: »wedle nalepszej rady« (1): [przysięga prokuratorska:] Rzecz ták od powodney ſtrony iáko odporney przyiętą/ wedle dowćipu mego/ wedle ſumnienia/ y wedle nalepſzey rády bronić będę GroicPorz e3v.

»wedle zdrowej rady« (1): z tákąż też y ochotą y pilnym rozmyſłem: [...] ty [...] kśiążecżki przecżytaż [!]. Abyś W.M. wedle zdrowey rády/ y dowćipu y rozſądku wrodzonego/ iáko inſze rzecży rozſądzaſz: y to też rozſądzał. CzechEpPOrz **v. ~

»z rady [czyjej]« (1):

~ Szereg: »z baczenia i z rady« (1): Tu naiáſnieyſzy M. Królu/ tu/ z tego baczenia ſwégo/ y z téy rády twoiéy/ ſpráwić to wáſzá kró: M. maſz/ ábyś oyczyznę ſwoię co naprędzéy wybáwił OrzJan 134. ~

»z radą« (1):

~ Szereg: »z rozsądkiem a radą« (1): A mądry z cżáſem popráwi z rozſądkiem á rádą/ co lepſzego będźie bacżył. GostGosp 1. ~

»za radą [czyją]« (1): Słyſſeli theż [Żydzi] o bitwách ich [Rzymian]/ y o dzieiach ich [...] á iż opánowáli wſſelkie mieſcá zá rádą y ćierpliwoſcią ſwoią [consilio suo et patientia] Leop 1.Mach 8/3.

W przen (1): iáko mowi piſmo: Ia mądrość w rádźie mieſzkam [Ego, sapientia, habito in consilio Vulg Prov 8/12]/ y przy myślách vczonych ieſtem. SkarKazSej 663a.
a. W odniesieniu do Boga (12):
Wyrażenia: »Anjoł rady wielkiej« = Chrystus [szyk zmienny] (3): BielŻyw 114; Być Bogiem/ kthory wſzytko rządźi y ſpráwuie Ktemu że Anyoł rády wielkiey z wyſokiego Niebá/ będąc zesłány w niſkość ſwiátátego [!] Wźiął ná ſię ludzkie ćiało z Panny GrzegRóżn O2; [upada księdza kanonika fundament] o ktorym iáko y ſam wątpi/ y iako y tego y owego pozwala/ raz zgołá ſyná Bożego ániołem nie tylko zowiąc/ ále też y w ſkutku cżyniąc y ániołem go wielkiey rády angelum magni conſilij, cżyniąc: cżego nigdźiey w Ebreyſkim texćie nie máſz. CzechEp 265.

»[kto] rady dobrej« (1): SkarKazSej 657b cf »Duch rady«.

»Duch rady« = Duch Święty; Spiritus consilii PolAnt (4): PatKaz III 111v; BibRadz Is 11/2; LatHar 553; Prośim tedy teraz [...] Páná Bogá/ [...] áby nas wſzytkich wyſłuchawſzy/ dał Duchá rády dobrey ná pomoc wſzytkiemu ludowi Bożemu/ ktory ſię w tey Koronie zámyka. SkarKazSej 657b.

»rada Pana Boga« (1): Będę ya wyſławyał rádę Páná Bogá mego LubPs D3.

»([kto]) wielkiej rady« [szyk 3:2] (5): A będzie zwano imię iego Dziwny/ á będzie rády wielkiey/ á będzie to Bog mocny/ Ociec przyſzłego wieku RejPos 16; przeto nam [prorok] to dzyecię [tj. Jezusa] opowieda być/ y namędrſze/ y nawiętſzey rády. RejPos 16v. Cf »Anjoł rady wielkiej«.

Szeregi: »mądrość a rada« (1): Przezwał go też [prorok dziecię Jezus] być mądrym ábo rádnym. O they mądrośći á o they rádzye wſzyſcy Mędrcy y wſzyſcy Prorocy myſląc vſtáli. RejPos 16v.

»rada i męstwo« (1): Dźiećiątko národźiło ſię nam: [...] Odpocżywáć nád nim będźie Duch Páńſki/ Duch mądrośći y rozumu/ Duch rády/ y męſtwá [spiritus consilii et fortitudinis Vulg Is 11/2]/ Duch vmieiętnośći/ y pobożnośći LatHar 553.

»rada i moc« (2): RejKup p4; Y Wyniknie rozczká ze pniá Iſáiowego/ á látoroſłká z korzeniá iego wyroſćie. Y odpoczynie nád niem [...] Duch rády y mocy [spiritus consilii et fortitudinis] BibRadz Is 11/2.

»rada a stałość« (1): y napelnyona byla [Maryja] wſzytkych darow ducha ſzwyątego yakoſz byl napyſſal Eſayas veſthu w yedennaſzczye capitulum odpoczynye nad nyą [...] duch rady a staloſzczy [spiritus consilii et fortitudinis Vulg Is 11/2] PatKaz III 111v.

4. Sposób, możliwość wyjścia z sytuacji; consilium Vulg, Mącz, Modrz (141): RejWiz 88v; w tákiey zámieſzáney myſli iuż áni rády/ áni nádzieie/ iedno iuż thák chodzić by ſárná przed ſiecią ktora ią iuż widzi/ á pśi iey przedſię doganiáią. RejZwierc 85v, 251; ModrzBaz 104; Striy iey gdy ſię dowiedział [o jej nierządnym żywocie]/ [...] wpadł w wielki ſmutek: á niewiedząc o inney rádzie/ Páná Bogá vſtáwicżnie zá nie [!] prośił: áby do końcá niezgynęłá SkarŻyw [237]; Táką iego w Bogu śmiáłośćią y cżuynymi poſtępki gdy zemdleli Heretycy/ rzućili ſię do iney rády: poſtánowili/ iáko wilcy iádowići pſa owiec Bożych [...] vkąſać SkarŻyw 373, 14; Táiłám wprzód/ rzeczy té/ nikomu wiádomé Nie były/ komuż wierzyć? cóż mówić? znikomé Są rzeczy. Cóż zá rádá? zá wiárá w miłośći GosłCast 32; Przychodzą ná nie [na królestwa] tákie przypadki y trudnośći/ z ktorych żadną mocą y rádą wyniść nie mogą: áż zá pomocą nawyżſzego krolá y Bogá/ ktory wſzytko może. SkarKazSej 678b.

rada czyja [= dla kogo] (2): Pánie cobychmy iuż dáley cżynić mieli/ to iuż ieſt oſtátecżna rádá náſzá/ ábychmy ocży ſwoie podnoślili k thobie Pánie Boże náſz. RejPos 213v, 328v.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikami: taka (3), ta (3), to (1); zaimek pytajny (6), (a)by (3), (3), gdy (1), bez spójnika (1)] (14): BierEz F2; RejKup r6v; BielKron 59, 392v; RejAp 103v; Widzącz Pan ten wielki vpadek narodu ludzkiego/ vżaliwſzy ſie go/ nálazł tę rádę w táiemnośći Troyce ſwiętey/ iż miał tu zeſłáć Boſtwo ſwoie ná ſwiát/ y vkázáć w cżłowiecżeńſtwie Syná ſwoiego RejPos 152v, A4v, 213v; [wspaniałemu człowiekowi przystoi] z roſtropnym vważeniem á rozmyſlnie rádj ſzukáć á przycżyny/ iákoby ſie to [rozgniewanie] poććiwie náwetowáło RejZwierc 80v; Widząc Sędzia iſz [św. Teodora] w wierze ſtátecżna/ [...] nálaſł ná nię táką rádę/ áby iey pierwey dla záchowánia cżyſtośći Bogá y wiárę S. odiął: á potym y dziewictwo iey ſtráćił. SkarŻyw 341, 492; GórnRozm N2; Przodkowie náſzy/ wołáli ku tobie/ Ilekroć/ iáką ćięſzkość/ cżuli w ſobie/ [...] Gdy im/ co cżynić/ rády nie sſtawáło GrabowSet I2; Bog ſnádnieyſzey rády w niebie nienálazł do zgubienia niezbożnego Achábá y kroleſtwá iego/ iedno to/ gdy ſzátan przez fałeſzne Proroki zá złą religią wniwecż go obroćił. PowodPr 29.

Ze zdaniem przydawkowym referującym sytuację wymagającą zaradzenia [w tym z zapowiednikami: ta (4), taka (1); zaimek pytajny (9), aby (1)] (10): LibLeg 10/115v; Y nádźiewałem ſye ná Studźieńſkiego/ iż on to przed w.M. powiedał: y wymawiałem mu tho/ przał ſye tego. A ieſli mi ſye on niewywiedźie z tego mniemánia/ naydę tę rádę/ iáko on w tym zoſtáć muśi OrzList dv; BielKron 106; Gdyż iuż nam inſzey rády nie sſthawa náſz miły Pánie cobychmy s ſobą cżynić mieli/ tho iuż ieſt oſtátek rády náſzey/ nielza iedno ábychmy ocży náſze podnośili do ciebie Pánie Boże náſz. RejPos 328v; HistLan Cv; A iż widział iż ſie mocą obronić nie mogł/ ſzukał rády iákoby wżdy ſobie chytroſcią iáką pomoc mogł. RejZwierc 163; Ale ieſliby to mogło być z pożytkiem Rzecżypoſpolitey/ żeby tákowa źiemiá pod náſzym pánowániem być mogłá: [...] tedyby trzebá tákiey rády ſzukáć/ ábyſmy ią wpokoiu/ á obywátele iey ſobie ſprzyiázne mieć mogli ModrzBaz 126, 126; KochProp 14; PaprUp Fv.

Z przytoczeniem treści [w tym: w inf (4)] (5): RejAp Cc8; dobrze ſię im [książę wenecki Wenetom] bronił y długo: áſz tę rádę nań nálezli. wedle páłacu iego/ Piotr Vrſeolus páłác ſwoy miał: ztym ſię zmowili Wenetowie/ áby dom ſwoy ſpalić im dopuśćił SkarŻyw 570; [ów zbrodzień] nákazawſzy ieſcze o iednánie/ á nie mogąc prżyść k niemu/ y widząc wrzkomo zdrowſzą rádę ſobie/ pomśćiwſzy ſię vćiec ná Niſz/ niżli po wywołániu tułáć ſię po prżyiáćiołách/ [...] powie/ żem ták vczynić muśiał/ bo [...] [poszkodowany] iednáć ſię niechćiał. GórnRozm B4v; CiekPotr 59; GosłCast 29.

W połączeniach szeregowych (2): Niemáż áni mądrośći/ áni opátrznośći/ áni rády/ náprzećiwko Pánu. Leop Prov 21/30; nákoniec [okręt] niemogąc ſie gwałtowney nawáłnośći oprzeć/ [...] puśći ſie ná fortunę/ nie vżywáiąc iuż áni Styru/ áni Compáſu/ áni żadney iney rády/ áby z niebeſpiecżeńſtwá onego wyſzedł. GórnDworz Ff4v.

Frazy: »[o kim] rady mało« = nikt nie pomaga (1): Ze wſząd o mnie rady mało A nielza iey z ynąd ſzukać Iedno [...] RejJóz D8.

»[w kim] rady mało« = nie wie co robić (1): Ale cżoż daley cżynić gdy iuż ſie tak ſtało Iuz cżyńcie czo racżycie wemnięć rady mało RejJóz N3v.

»nie masz (a. nie było a. nie będzie) rady« [w tym: naprzeciwko komu (1)] = non est consilium Vulg [szyk zmienny] (8): Owa czo ſię kolwiek ſtalo Lezy kxiązę a niewſtalo. Niemaż nadzieie ni rady Dziwnie wyſſą na naż ſdrady. RejKup c4; A iuſczy teras ſkladam czas A odwlecz go rady niemas. RejKup c4v, dd7v; BielKom B8; Bo iuż ſłába nádzyeiá/ gdy iuż gwałt w obronie/ Ieſli rády nie będzye po woli ná ſtronie. RejWiz 173; Leop Prov 21/30; GórnDworz Ll3v; Ale zda mi ſie iż ſie omylimy/ bo y pan y my iuż ſie ná tho ſpuśćimy/ ſkąd ſnádnie/ nie będzyeli iney rády/ y pan lekkość y Koroná vpadek wzyąć może. RejZwierc 194v.

»rady nie zstawa(ło) (a. nie zstaje, a. nie stanie, a. nie dostaje)« [szyk zmienny] (5): Tedyć będą znáki ná ſłońcu/ mieſiącu/ y gwiazdách/ á ná źiemi vćiśnienie narodow/ gdy nie ſtánie rády [w niedoſtátku rády BudBib; in determinatione]/ á gdy záſzumi morze y wáły BibRadz Luc 21/25; Non suppetit consilium, Nie doſtáye mi rády. Mącz 296b; RejPos 328v; Widząc S. Bernat iſz iuſz ludzkiey rády niezſtáie: do Boſkiey ſię vćiekł. SkarŻyw 164; GrabowSet I2.

Zwroty: »dać radę [komu, czemu]« = zwyciężyć, pokonać kogoś, coś (6): (nagł) Gábriel Rożen Rotmiſtrz R. P. P. T. (–) DO wſzytkiego ten Rożen práwie ſie nam zeydzye/ Bo da rádę wſzytkiemu co iedno nań przydzye PaprPan I3v, R, Ee4v; ZawJeft 28; gdy lekki nieprzyiaćiel/ á ktemu domowy/ ták nas trapi/ że mu rády dáć nie ták nie możemy/ iáko nie vmiemy PowodPr 73.

»radę mie(wa)ć (a. rady nie mieć)« [w tym: w sobie (2), o sobie (1), w czym (1)] [szyk zmienny] (10): Ha ha głupye pánny powiedáią/ A ony iuż lepſzą rádę máią/ Niżli drugie co przy mężu kłuſzą BielKom G5; A iż mie ták ſtrwożyły [myśli moje] á iż nie mam rády/ Boię ſie bych nie przyſzedł w iákie dziwne zdrády. RejWiz 34v, 35v; Leſtko przez rycerſtwá ſmęćien będąc rády nie máiąc/ Krákowſkim mieſzcżánom Niemcom zamek/ miáſtho/ y żonę ſwoię Grifinę polećił BielKron 365; Temere et nullo consilio regi, Zadney rády nie mieć o ſobie. Mącz 442c; RejPos 67; Abowiem máłoć ná tym iż kto powrozy tárga/ álbo potkowy łamie/ á dáley nic/ áni ſpráwy/ áni rády żadney w ſobie nie ma/ też tylko zá iednego tákież iáko y inſzy ſtánie. RejZwierc 163v; BielRozm 7; ále tęn pobłądźi/ ktory y ſam w ſobie nie ma rády/ y niczyiey rády ſłucháć niechce. GórnRozm H3; Lecż ia/ rády nie mam w tym/ co trapi ſerce GrabowSet R4v.

»radę naleźć (a. znaleźć, a. wynaleźć, a. (wy)najdować); nabywać, wynajdowanie rady« [w tym: na kogo, na co (4), do czego (1), czemu (1), o czym (1)] = consilium reperire Mącz; consilium exquirere a. inquirere Modrz [szyk zmienny] (20;1:1): BierEz G2v; Y znaliezłychmy to [lege: tę] radę A práwie na Boga zdradę Iż ſwem vċzinkom dúfámy RejKup r6v; A dopirko gdy iuż tákie przycżyny y rády wynáleść mieli [źli ludzie ku wykorzenieniu nauki prawdziwej]/ tedy ſie iuż iáwnym gwałtem á odkrytym okrucieńſtwem oborzyć mieli ná wierne ludzi LubPs A4; OrzList dv; Nábywałeś ſobie rády ná poſromocenie domu twego [consuluisti pudorem domui tuae]/ morduiąc wiele ludu/ á grzeſząc przećiw ſwey duſzy. BibRadz Hab 2/10, II 47b marg; De hac re cum aliquid constitueris velim mihi perscribas, Ieſli yáką rádę wynaydzieſz Mącz 412c, 279b; RejPos 152v; áby ten cżás ktory ſproſne poſpolſtwo obráca ná bieśiády y ná gry oni [przedniejsi panowie] obrácáli cżęśćią ná ſpánie/ cżęśćią ná wynáydowánie rády o dobrem rządzeniu Rzecżypoſpolitey. ModrzBaz 26v, 127; Ná obronę cżyſtośći Pánieńſkiey/ obacż iáką rádę náydowáłá tá S. Pánná SkarŻyw 162, 171, 283, 341, 492, 570; á [Synoryks] nie mogąc żadnéy rády wypitéy trućiznie náléść/ mordowawſzy ſye długo/ téyże nocy vmárł. KochWz 140; GórnRozm M2, N2; PowodPr 29; CiekPotr 59.

»radę podać« (1): A yeſlybi yey M. wwęgrzech zoſtacz myala. a spodſkarbiego roſkazania winycz chcziala bedzie ządal K.yey M. abi yey M. obyczaj y rade podala, kędi bi ktemv przidz mogly ych m. abi tego podſkarbiego prozna bicz mogla LibLeg 10/115v.

»przyść ku radzie« (1): A ták myſląc on ſtárzec o tym to przykłádzie/ Acż niewiedział iákoby miał przyść ku tey rádzie. Cżymby wżdy mogł ábo ſkąd nędze ſwey wetowáć HistLan Cv.

»(sam) sobie rady dać nie moc« = nie poradzić sobie z czymś (7): Mamy wſpomagać opcze ludzy [...] ktorzy ſobie niemogą rady dać dla niedoſtatku zdrowia ſwego SeklKat L4; RejKup f5v, g3; A gdy ſámego Bogá nie chcą wzywáć [katolicy]/ muſzą wzywáć [...] tych ktorzy ſámi ſobie rády dać niemogli/ aſz iey ſámi od Bogá żądáli [tj. obrazy i figury świętych] KrowObr 193; á owſzem on [Pan] więtſzą záwżdy piecżą ma o nędzniku ktory ſobie ſam rády dáć nie może/ niżli o tych mocarzoch/ kthorym ſwiát vſtáwicżnie ſłuży RejPos 255v, 211; PowodPr 67.

»szukać rady« [w tym: około czego (1), przeciw komu (1), na kogo (1), o czym (1), w czym (1)] = consilium capere a. inire Modrz [szyk zmienny] (15): LubPs D2v; Ná oſtátku powiedzyał Arnus [...] áby ſzukał tey rády iákoby mogł z nieprzyiacieli vcżynić przyiaciele BielKron 106, 59, 386, 392v; A iż też iuż widzi iż tey niewieſcie á tej oblubienicy Páńſkiey nie mogł nic vcżynić [smok]/ oto ſłyſzyſz iż ſzukał iney rády/ iż wypuśćił zá nią rzekę á wodę ſmrodliwą z márney páſzcżeki ſwoiey. RejAp 103v; RejPos A4v; RejZwierc 80v, 163; A ták/ ieſli ſię iuż poſtánowi ſkoſztowáć woyny/ trzebá ſię o to ſtáráć/ áby wſzytká byłá w źiemię nieprzyiaćielſką przenieśioná. O cżem trzebá rády ſzukáć/ ſkoro iedno iáki słuch woyny gruchnie ModrzBaz 104; [pokonanemu nieprzyjacielowi] pobory á pomoc przećiw nieprzyiaćielowi/ ieſliby do tego przyſzło/ trzebá roſkázáć. Co ieſliby źiemiá iych mogłá ſię oſádźić/ tedy trzebá w tem rády ſzukáć/ iákoby ábo komu ią porucżyć ModrzBaz 126, 126; boże wieczny/ Oto przeciwko tobie powſtał lud wſzeteczny. Nieprzyiaćiele twoi hárdźi wznoſzą rogi/ A dźiwnych rad ſzukáią ná twóy lud vbogi. KochPs 125; KochSz C3v; Aleś ty/ wielki królu/ w ten czaś o bieśiády Máło dbał: y owſzemeś pilnie ſzukał rády/ Iákobyś przywiódł w iedność dwá wielkie narody/ Zycząc Litwie/ y Polſcze wiekuiſtéy zgody. KochProp 14.

»radę umyślić« (1): Wilcy myſląc co vdziáłáć/ Iż niemogą owcam zdołáć: Táką rádę vmyſlili/ By pierwey pſy zátráćili. BierEz F2.

Wyrażenia: »dobra (nalepsza) rada« (2): Gdzye dobrey rády nie máſz/ lud wſzytek vpada BielKom B8; RejAp Cc8.

»mdła rada [około kogo]« = źle z kimś (1):A gdyż tho thák iuż s pewnego piſmá ſłyſzyſz y wieſz/ iż wſzędy á wſzędy zła á bárzo mdła rádá około ciebie/ gdzyekolwiek namniey odſthąpiſz od opátrznośći Páná tego RejPos 240.

»słaba rada« = ograniczone możliwości (1): Dopiro ſłáć do Węgier y dáley po Konie/ Gdy widźim przećiw ſobie iuż dobyte bronie. Gdyby nas pan Bog nie ſtrzegł ſłába ludzka rádá Prot B4.

»trudna rada« = nic nie można zrobić (2): TRudna rádá w téy mierze/ przyidźie ſye roziecháć/ A przez ten czás weſela/ y lutnie zániecháć KochPieś 8; GosłCast 29.

»zdrowa rada« (1): iáko ia mniemam zdrową rádę Nalazłem. (–) A iákąſz to? (–) náiąć by iákiego Człowieká, ktoryby mogł viśc zá cudzoźiemcá. CiekPotr 59.

»rada zła« [szyk 1:1] (2): [Ten w przybytku twym Panie będzie przebywał] ktory w yęzyku ſwym nye vcżyni zdrády/ A przećiwko bliźnyemu nye ſſuka złey rády LubPs D2v; RejPos 240.

Szeregi: »droga i rada« (1): [Rytwiański mówił do króla:] wiec [lege: wiedz] to zec oni [Litwini] nigdi niebeli wierni twoiemu Oicu ani tobie benda/ bo gdi ſcie im prawem naſzem co roſkazali/ ſzukali tei Drogi y Radi/ iako bi ſie tego nadwami pomſcieli PaprUp Fv.

»rada a nauka« (1): byerz ſobye przykład/ przypátruiącz ſie praczey á docżeſney pilnośći Rycerzow ſwiátá tego/ iáko oni byegáią/ ſzukáiącz około thego rády á náuki/ iákoby mieli vcżciwie ſtac w ſpráwach ſwoich RejPos A4v.

»rada i (takież) obyczaj« [szyk 1:1] (2): LibLeg 10/115v; Bacżąc Witułt dwu potomku Iágiełłowych/ [...] ſzukał rády takież obycżáiá/ ktorymby mogł dzyedźicżność mieć ná Kſięſtwo Litewſkie BielKron 386.

Wyrażenie przyimkowe: »bez rady« (1):
~ Szereg: »sam jeden, bez rady« (1): Wydze że ſám jeden lieżij Cżłowiek bes rady/ gdzie bieżij Diábeł kniemu RejKup o3v. ~

Żart. (1): [kozioł piskorza łykał, ale ten żywy przez niego przechodził] Koźle prędko wżdy trawiſz: znowu znim do ſáku/ Piſkórz téż dawnéy sćieſzki nieuchybił znáku. Myśli koźieł co czynić: brodá doktorowſka/ Przypátrzże ſię/ ieſli téż y rádá żakowſka. Piſkorzá połknął/ á rzyć przyćiſnął do sćiány KochFr 124.

W przen (1):
Zwrot: »sobie radę moc dać« = poradzić sobie z czymś (1): iż drewno yeſt tákye/ ktore do ſiebye tey mocy nye cżuye/ żeby ſobye rádę mogło dáć/ á ná to myeſce ná ktoreby potrzebá było przypłynąć GliczKsiąż H5.
a. lek. Pomoc, sposób postępowania w chorobie (42): Ieſtliżeby tą radą/ to ieſt ruſzaniem/ chwianiem y przewraczaniem matki: dziecię głową niemogło ku rodzeniu przydz/ tedy baba ma z pilnoſcią o thym praczować iżby mogła onę drugą noſzkę naciągnąć FalZioł V 21c, V 31v; SienLek a4v; lecz ktoby ſłábé z przyrodzenia oczy/ albo owé co kátáráktámi á błónkámi poroſły/ wodą tą léczyć chćiał/ y wodźie/ y rádźie/ przygáná rychléyſza/ niż oczóm popráwá. Oczko 14v.

rada komu, czemu (9): Stłuczoney głowie rádá/ l.146b. SienLek T[tt]v. Cf »radę da(wa)ć«, »radę naleźć«, »rady potrzebować«.

rada k(u) czemu (5): oley też ceglány radę vkaże ktey chorobie gdy o nim przeczytaſz. SienLek 104v. Cf »radę naleźć«, »rady potrzebować«.

rada o czym (4): á tu záś rádę będźieſz miał/ o proſtych á prętkich lekárſtwách przećiw bolowi głownemu. SienLek 50. Cf »radę naleźć«, »rady potrzebować«.

rada w czym (2): SienLek a4v; naprzód położywſzy náukę ſłuſznégo żyćia/ ku záchowániu zdrowia: y koni/ iáko napotrzebnieyſzégo dobytku niechćiałem opuśćić: áżeby téż y temu/ rádá byłá w ich niedoſtátkach SienLekAndr a3.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikiem: ta (2); zaimek pytajny (5), aby (2)] (7): A przeto trzeba aby tę radę trzymał [chcący uchronić się od morowego powietrza], Naprzod aby ciała od złych á zbytnich wilkoſci były wyprożniony á zawżdy dobrem wſtrzymawaniem y podcżas lekarſtwy były dzierżany FalZioł V 61v, V 18v, 31v, 73v; A ták począwſzy od wierzchu głowy/ przez wſzyſtki członki/ áż do ſtop nożnych/ naydźieſz porządek chorob/ y niedoſtáthkow: przy ktorych tudźieſz rádá będźie/ iáko ktoremu s nich pomágáć. SienLek 45v, 110v; RejPos 327v.

Z przytoczeniem (1): SienLek 108v cf »rady używać«.

W połączeniu szeregowym (1): Gdyż to ieſt obyczay wſzytkich dobrych lekárzow/ opátrzywſzy ránę ábo wrzod onego pácientá chorego/ kthorego ſie lecżyć podiął/ dawa mu też potym rádę/ náukę/ y plaſtry/ cżymby potym on cżłowiek miał ſobie dogoić rány oney ſwey RejPos 327v.

Zwroty: »radę da(wa)ć« [w tym: komu (3)] [szyk zmienny] (4): W tym ſie mądrich lekarzy radzić/ ktorzyby radę dali Iako każda rzecż z tych mogła by być vlecżona. FalZioł V 31v, V 2; RejPos 327v; bo ieſli co/ tedy to/ y ćieplice/ y każdé lékárſtwo/ oſławić á omierźić może/ kiedy do choroby niewłaſné będźie: á miáſto pomocy kiedy ſye iem chorobá rozdraźni á chory niebędźie mógł iedno ná lékarſtwo/ przy tym ná lékárzá/ co mu tę radę dał teſkliwie nárzékáć. Oczko 12.

»rady nabywać« (1): Iuż przypádnieli chorobá iáka/ álić drugi iuż biega Doktorá y rády kędy może nábywáiąc. RejZwierc 90.

»radę naleźć« [w tym: czemu, sobie (2), ku czemu (1), o czym (1)] (4): Utinam saluti nostrae consulere possimus, Boże day to ábyſmy mogli yáką rádę náleść zdrowiu náſzemu. Mącz 510a; Ma ſye rádźić tych Czwartych Kſyąg/ w ktorych rádę ku lekárſtwu naydźie/ rozmáitych niedoſtátkow SienLek 45; Ale ku goieniu muśi inéy máśći goiącéy przykłádáć/ o ktorych théż rádę naydźieſz w vkazáczu. SienLek 130v, 10.

»rady potrzebować, (po)trzeba; rada jest (a. była) potrzebna« [w tym: komu, czemu (3), k czemu (3), o czym (2)] [szyk zmienny] (3:6;2): Iednák iż omieniáłość też gárdłowa zawádá ieſt/ potrzebá też rády kniey. SienLek 82v; TRzewam też álbo ielitom niekiedy rády potrzebá/ gdy w nich nie iáki bol álbo wrzod pánuie SienLek 100; Ale iż zátrzymánie moczu nieiedno s kámieniá ále y z innych przygod przychodźi/ oſobliwa rádá ieſt ktemu potrzebna. SienLek 107, 3v, 87, 102v, 107v, 110v (11); Doktor też ábo Cyrulik mądry nie iedno ſobie dobry/ ále y owym dobry czo iego rády potrzebuią. RejZwierc 71v.

»rady szukać« (2): RejKup q2v; [tej wody używać się godzi] kiedy przez pendent/ wnętrzné plugaſtwo zgniło ćiecze. co iż więc Niewiaſt/ iáko y Męſzczyzn niemniéy doléga/ któré prze głupi wſtyd/ rády zá czáſu ſzukáć nie śmieią. Oczko 23.

»rady używać« (1): gdy ſye [niewiasty] z przygody zákáżą/ they rády niech vżywáią. [...] Weźmiſz fiołkow żołtych w nowy gárniec/ [...] SienLek 108v.

Wyrażenia: »lekarzow (a. lekarska), doktorowska rada« [szyk 2:1] (2:1): według doſtatku ſwego maią [niewiasty po porodzeniu] lekarzkiey/ to ieſth Doctorowſkiey rady y pomoczy oznaymiwſzy ſkutecżnie przycżynę niemoczy: vżywać. FalZioł V 28; SienLek 34.

»rada mądra« (1): ieſtliby brzemienna niewiaſta miała wmacicy [...] bolącżkę/ albo zranienie boleſne, Tedy ma być we zwan [!] vmieiętny barwierz albo doctor: iżeby przez radę mądrą przed cżaſem rodżenia [!] mogła ona pani wziąć zdrowie FalZioł V 19a.

»pilna rada« (1): á tę chorobę vpłáwámi zową/ dla tego iż niektore [lege: niektorem] w they przygodźie kreẃ vchodźi. Przeto y ktemu pilney rády potrzebá iákoby temu zábieżeć. SienLek 110v.

»słuszna rada« (1): ma być ſluſznym obycżaiem zachowana vrina: od tego ktory chcze iżeby Lekarz prawdziwie niemocz iego obacżył. A potym iemu ſluſzną radę á vżyteczną dał. FlaZioł V 2.

»rada użyteczna (naużyteczniejsza)« (2): TA ieſth rada na vżytecnieżyſza [!] aby cżłowiek richło mieſtcze zmienił: gdy bacży że ieſt powietrze zarażone. FalZioł V 73v, V 2.

Szeregi: »nauka i rada« (1): Thu maſz naukę y radę: iako maſz pomagacz takiem paniam y niewiaſtam/ kthore przerzeczone przypadłoſci/ z cięſzkoſciami namienionemi: przyrodzeniu [lege: przy rodzeniu] dziathek ſwogich miewaią. FalZioł V 18v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada (jako) i pomoc« (2): FalZioł V 28; Gdy też czáſu ſłuſznie donośi [brzemienna]/ potrzebuie záś rády ludzkiey iáko y pomocy SienLek 113.

Wyrażenie przyimkowe: »za radą« (1):
~ Wyrażenie: »za radą medykow« (1): Z ſtąd [...] chorzy/ prze pozbyćié choroby/ vczęśćiáć ſye ięli [do wód]: iedni zá rádą Medyków/ drudzy zá przykłádem ówych/ co tám choroby pozbyli. Oczko 12. ~
Przen (2):
Zwrot: »[czemu] radę dać« (1): Głowie radę dać muſſemy Abychmy wygnali dimy Złych pliotek Złego mniemania RejKup r2v.
Wyrażenie przyimkowe: »za radą« (1): [człowiek każdy blizn na sobie wiele nosi i nie może ich zgoić] Iedno gdy ty lekárſtwá iemu okażecie [wy, moje księgi]/ Ktore z wiecżney ápteki tu w ſobie nieſiecie. A ſą z wierney náuki nie ledá doktorá/ Kto mu vfa iuż iego ciáło/ duſzá chora/ Zá iego ſwiętą rádą będzye vzdrowiona RejPos C4v.
5. Narada, obrady; consilium Vulg, HistAl, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; consultatio Modrz, JanStat, JanPrzyw; senatus Mącz, Cn; consessus, curia, deliberatio, synedrion Mącz (260): March1 A4; W tey rádzie [z człowiekiem niecnotliwym] nigdy nie byway/ Ani złego radzce wzyway BierEz G, I3; [Jezus w Wielką Środę nie przyszedł do Jeruzalem] a to dlá tego aby ijm [biskupom żydowskim] nie przekazil rady a Iudaſſowi zrady OpecŻyw 82v, 83; March3 V3v; RejJóz O2v; Gdy były tedyż artykuły ty czytane pospolicie, niewdzięcznie ich KJM słuchał i wziąwszy k sobie odszedł z Rady. Diar 63, 55 [2 r.]; LubPs S5v; Thedy Ozyaſz dokońcżywſſy they rády [tj. przesłuchania Achiora przez starszyznę Izraela]/ wziął go do domu ſwego Leop Iudith 6/19; Dáryus przyſzedſzy z rády/ wezwał k ſobie máſztálerzow BielKron 116; odłoż mi [lege: odłożmy] długie rády/ kthore cżekáć nie mogą woienney potrzeby/ cżekaymy nieprzyiaćielá gotowo BielKron 244v, 107v, 206, 208, 219, 356, 414v [2 r.]; Conciliabulum [...], est locus ubi convenitur, Mieyſce do rády. Mącz 62d; Senatus mitti et dimitti dicitur, Powſtáć/ roſchodźyć ſie zrády. Mącz 382b, 62d, 191c [2 r.], 382b, c, 398a (11); HistRzym 72 [2 r.], 72v; BielSat [I4]v; (nagł) Piotr Streikowſki pleban Ianczen⟨ski⟩. (–) TEn nam rády bieſiády namniey nie zepſuie PaprPan F3; ModrzBaz 103, 121; Ale mnie cżás do rady: bo dziś Krol chce poſły Odpráwowáć KochOdpr A4, B2v; KochPs 29; (did) Annas do Strożow. (–) Pánowie/ máło potrfayćie Ná ſtronę trochę vſtąpćie. Iż ſie do rády ſchylimy Wnet was záśię záwołamy. MWilkHist D2v; StryjKron 607; BielSjem 9, 15 [2 r.], 16, 30; PaprUp I4; ActReg 4v; SarnStat 122 [2 r.]; tákże też Bog one rády obráca w zwády/ iż co Seymik ábo Seym/ to w Polſzce gorzey PowodPr 53; Więc rády/ ktore ſie po iedzy choć mierney dźieią/ ſtrofuie piſmo ś. PowodPr 72, 72 [2 r.]; A ty po co ſię wtrącaſz, y czemu do rády Wrażaſz ſię niewezwány? CiekPotr 56.

rada około kogo, około czego (8): Czwarta rádá Seymowa ieſt około hándlow/ iákobyſmy te rzeczy ktorych názbyt mamy odbyć mogli/ á tych ktorych niemamy łatwie doſtáli OrzRozm S4v, S4v; Rádá około Pomorſkiey ziemie. BielKron 373v marg; Krol w rádzye będąc około tey rzecży/ chwiał ſie thám y ſám/ nie wiedząc co cżynić BielKron 389v; A ktho rzecże brátu ſwemu Rachá/ będzye winien rády [tj. narady sanhedrynu] około ſiebye [Matth 5/22]. RejPos 178v; StryjKron 195. Cf »uczynić radę«.

rada przeciw(ko) komu (12): LubPs B2; Rádá przełożonych Zydowſkich przećiw Chriſtuſowi. WujNT Matth 26 arg, Mar 3 arg, 14 arg. Cf »iść do rady«, »uczynić radę«, »wniść w radę«.

rada o co (2): BielKron 413v; Do rády o Rzeczpoſpolitą modlitwą ſię przypráwowáć. SkarKaz 609b marg.

rada z kim (2): Była potym Rada z Krolem de ratione vniuersi belli de expaediendis legationibus do roznych Panow ActReg 4v; Klucżnik/ gdy młyn blizu dworá/ Młynárzá ma mieć ná piecży/ áby Páńſka miárá dochodźiłá do dworá ſpełná: á kędy daleko/ z Vrzędnikiem ſpolna rádá o tym. GostGosp 58. Cf też »radę mieć«, »uczynić radę«, »wniść w radę«, »w radę zasieść«.

rada o kim, o czym [w tym: de aliqua re (1)] (20): czego Sędźiowie powinni przeſtrzegáć/ áby záklęthemu [tj. wyrzuconemu klątwą z Kościoła] Powodowi/ niedopuſćili ſpráwy żadney v Sądu/ y ná innych mieyſcach/ gdźie bywa rádá o poſpolitey rzeczy. GroicPorz f2v; Leop Matth 5/22; OrzRozm P3; RejZwierc 86; ModrzBaz 27; StryjKron 616 marg; ActReg 4v; GostGosp 58; LatHar 703; CzahTr D4v; Y Pogánie to czynili/ gdy ſwoie ſeymy y rády o dobrym poſpolitym záczynáli: rádźili ſię bogow ſwoich przez kápłany ſwoie. SkarKazSej 657a. Cf Ze zdaniem przydawkowym, »radę mieć«, »uczynić radę«.

rada czyja [w tym: pron poss (9), G sb i pron (8)] (17): [posłowie mówili:] A przeto gdyśmy słyszeli radę W⟨aszych⟩ W⟨ielmożności⟩, żeście o potocznej obronie pirwej radzić namawiili [!], iż się to nam szkodliwo Rzeczypospolitej i nam nieprzystojno widzi przyszliśmy znowu ku WM Panom Diar 26; DiarDop 108; GliczKsiąż K5v; W rádzye ſwoyey wſſytko ſkrycye záwżdy ſpráwowáli Mowyąc podźmy á z narodow iuż ie roſproſſemy LubPs S5v; BibRadz Eccli 9/19; BielKron 217v, 398v; BudBib Eccli 9/19; SkarŻyw 413 [2 r.]; NiemObr 160; WujNT Matth 26 arg, Mar 3 arg, 14 arg; (marg) Niemieckie opilſtwo y zbytki/ mężność w nich ſtraćiły [...]. (–) Co Boże żeby ſie y w náſzych Rádach nie dźiało. PowodPr 72; Dáleko więcey przyſtoi wam oświeconym wiádomośćią Bogá práwego/ tym vczćić Páná Bogá ſwego/ y tym ſobie pomoc: ábyśćie od niego rády ſwoie poczynáli SkarKazSej 657a, 660a.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikiem: o tym (2); zaimek pytajny (15), (a)by (9), jeśliczy’(3)] (27): RejKup t4v; Iako Darius cżynił radę s ſwemi kſiążęty/ iákoby ſie mogł ſprzećiwić Alexandrowi. HistAl E; MurzNT Matth 12/14; Tedy odſſedſſy Licemiernicy/ vcżynili o tym rádę/ by go podchwyćili w mowie. Leop Matth 22/15; BibRadz 2.Par 32/3, 1.Mach 4/44; Weſzli tedy w rádę ieſli máią przedmieśćie zburzyć iáko radził Bárkocż y Birous/ cżyli go bronić BielKron 316, 27, 208, 309v, 327, 415v, 457v, 460v; Gdy tho widzieli przyiaciele/ weſzli w rádę/ coby s tym cżynić GórnDworz O7, Zv; HistRzym 72; RejPos 250, 283; Zacne dźiwy á vcżynki Boſkiem wam cżynił/ wyśćie rády znaſzali/ ábych ia zágubion był. ArtKanc E14; GrabowSet C3v; LatHar 696; WujNT Matth 12/14, 27/11, Mar 3/6; SarnStat 410; CzahTr D4v.

W połączeniach szeregowych (2): [Rzymianie] zwykli byli záraz ſyny ſwe s ſobą bráć [na obrady] [...]/ á to nye dla cżego inſſego/ yedno áby zá młodu mogli obacżawáć ſpráwy/ á rády/ y wotowánia ſtárſſych rádzyec oycow ſwych GliczKsiąż K5v; PowodPr 19.

W przeciwstawieniach: »rada ... wojna« (3): ActReg 53; [król powinien] Wſzytkich niebeſpieczenſtw obmyślawánia, piérwéy rádą niz woyną koſztowáć. SarnStat 122; SkarKazSej 659b.

Zwroty: »dać na rozmyślną radę« = dać pod rozwagę (1): Senat [miejski] im [pospólstwu] to rozwodził ná obie ſtronie/ iż byſmy tym [usunięciem z kościołów mszy i wyrzuceniem obrazów] rozgniewali Ceſárzá/ y wiele inych zwierzchnich pánow/ [...] á ták im dał ieſzcże ná rozmyſlną rádę BielKron 205v.

»iść (a. przyść itp.), jechać (a. zjeżdżać się), stawić się, zgromadzenie do rady; ześć się (a. schodzić się), zebrać się w radę; zgromadzenie, schodzenie ku radzie; schodzić się na radę; dla rady schodzić się« [w tym: przeciw komu (2)] = in (ad) consilium venire Modrz, JanStat; consedere PolAnt; in senatu a. in curiam venire Mącz [szyk zmienny] (21:2:1:1;4:2;2:1;1;1): SEſſli ſie rano zaſie w radę żydowie/ ij poſlali po Iezuſa do ciemnicę [!] ceklárze OpecŻyw 116v, 69; wſzyſcy bogowie do tey iáskiniey ſchodzą ſie ná rádę [concilium ... concelebrant]. HistAl M; Diar 19; Zebrawſſy ſie w rádę chcyeli ſwą chytroſcyą/ Wyniſſcżyć yą [mą duszę] ná wſſem zá mą nyewinnoſcyą. LubPs Q3; RejWiz 92v; Leop 1.Reg 5/9; BibRadz 3.Esdr 9/16; Pánu Bogu zá tho dźiękuię/ żem do tych Zurowic kiedy przyiechał/ á żem tu ná ćię trefił pierwey á niżlim do tám tey rády iechał/ gdźie ſye teraz o tey Exekucyey rádźić mamy OrzRozm D, A4 [2 r.]; Potym Priamus poſłał po Antenorá y Eneáſá áby przyſzli do rády BielKron 59v, 103v, 120v [2 r.]; Oecumenium concilium, Zgromádzenie ze wſzech ziem/ kroliewſtw ku rádźie. Vulgo generale concilium. Mącz 260b, 382c [2 r.], 435c, 504d; Bo ktorzi ábo ſpawſzy cáłą noc/ ábo koſztownemi potráwámi y trunkámi báwiwſzy śię/ przychodzą do rády nierozmyśliwſzy śię/ áni śię do tego zgotowawſzy/ ći záprawdę bez przygány wtey mierze być niemogą. ModrzBaz 26v; KochPs 4; SkarŻyw 413 [2 r.]; Choćiam iá ieſt żeńſka płeć/ w podwikę záwita/ Gdy do rády mąż idzie/ mnie o wſzyſtko pyta. BielSjem 4, 11; ActReg 11; Conciliabulum – Mieſce gdze ſzie dlą radi zchodzą, radni dom. Calep 232a, 231b; LatHar 359; WujNT Mar 15/1; PORZĄDEK NA SEYMIE Wálnym, do obiéránia Páná y królá nowégo, [...] á do Rády ná mieyſcá ſwé/ káżdy áby o óſméy godźinie ná pułzegárzu áby ſie ſtáwił. SarnStat 17, 15, 171; SkarKazSej 661a [2 r.].

»radę mie(wa)ć; rada miewana« [w tym: z kim (5), o kim (2), w czym (1)] = consilium facere PolAnt [szyk zmienny] (12;1): RejZwierz 138; Iáko możeſz napilniey doświádczay przyiaćioł/ á rády twe mieway z mądrymi. BibRadz Eccli 9/19[21]; KochSat Bv; Mącz 6a, 191c, 268b; BudBib Eccli 9/19[21]; ktory iuſz od nich [król od panów] zewſząd ſćiśniony/ z ośmią przednieyſzych Pánow koronnych rádę táiemną miał StryjKron 616; NiemObr 160; Przetóż máiąc ſtáteczną Rádę [maturo consilio JanStat 260]/ z Prȩłaty y pány náſzémi/ [...] piſániém ninieyſzym ſkázuiemy [...] SarnStat 218, 1216; CzahTr D4v [2 r.].

»(u)czynić radę« [w tym: około czego (2), z kim [w tym: z sobą (1)] (9), o kim, o czym (5), przeciw(ko) komu (3), miedzy sobą (1)] = consilium facere Vulg, HistAl; consilium inicere Vulg; consulere PolAnt [szyk zmienny] (28): WróbŻołt 70/10; Vczyniwſſy táiemną rádę zrzekli ſie [tj. zmówili się] mocnem vpewnieniem/ krolowie wſſyſcy Tyrſcy y Páleſtinſcy RejPs 124; HistAl E; LubPs A3, A4v; Leop Matth 22/15; Potym vcżynili rádę [Et cogitaverunt] coby mieli cżynić z onym ołtarzem ofiar palonych/ ktory był zgwałcony. BibRadz 1.Mach 4/44, 1.Mach 9/59; Goski A2v, A14v; vcżyniwſzy rádę miedzy ſobą/ dáli znáć/ yż Ferdynándá niechcą mieć krolem Rzymſkim BielKron 209v, 111, 131, 208, 209v; y vcżynił [Lucyfer] rádę z onymi Anioły ſwemi mowiąc/ áby mu vcżynili Máieſthat ná wſchod ſłońcá/ áby ſie był vcżynił rownym naywyzſzemu. RejPos 101, 43, 104v, 197v, 250; BudBib 1.Mach 9/59; BudNT Mar 15/1; MWilkHist D2v; LatHar 710; WujNT Matth 12/14, Mar 3/6; [kowanie monety ma być poruczone tym] którzy ſie z tym dobrze rozumieią/ áby przód namowę y rádę z ſobą vczynili/ iákoby co nápotym około kowánia myńce téy poſtánowiono bydź miáło. SarnStat 410; Kiedy one Maenades zeſzły ſię w gromádę/ O cżárách y o guſłách cżyniły więc rádę. KlonWor 7.

»wniść, wstąpić (a. wstępować) w radę« [w tym: przeciwko komu (3), z kim (13), miedzy sobą (2)] = inire consilium Vulg, PolAnt; consulere, dimittere in consilio, habere consilium, cogitare PolAnt; habere consultationem JanStat [szyk zmienny] (46:4): A takoż wſſedſſy w radę [arcykapłani żydowscy]/ kupili za nie [za 30 srebrników] rolą Figulową [agrum figuli = pole garncarza Matth 27/7] ij dali ią na pogrzéb plelgrzymom [!] OpecŻyw 118v, 3v, 74v; Czo ſliſchącz pany [lege: pani] wradą stym tho Ianem a zlabączkym weſchla. LibMal 1551/165v; Tu iuż cżi trżey [...]/ wſtąpili wrade yako ſie mayą ſtroyċ y yako od powiedaċ pṙzet ſędziem RejKup t4v; MurzHist T3v; MurzNT Matth 12/14; Więc kiedy ſie dwá zeydą to wnet wnidą w rádę RejWiz 57; Leop 2.Par 32/3, Is 41/28; BibRadz 1.Reg 12/6, 8, 1.Par 12/19, 2.Par 32/3, Eccli 8/20, 1.Mach 9/58; Náſzy weſzli w rádę co s tym pocżynáć BielKron 460v, 12v, 27, 47v, 54v, 57 (20); GórnDworz O7, Zv; weſzli miedzy ſobą w radę żydowie oni/ áby go [św. Pawła] byli mogli iáko o gárdło przypráwić. RejPos 283; BudBib 2.Par 10/6, 8, 1.Mach 9/58; Iutro co narániey W rádę wnidźmy: á ztámtąd iuż áni wychodźmy Aż obronę vrádzim. KochOdpr D3; GrabowSet C3v; LatHar 696; WujNT Matth 27/1; SarnStat 555, 930; KmitaSpit C4v; KlonWor 51.

»wziąć radę« = naradzić się (1): Ktorzyto zgromadźiwſzy śię s ſtarſzęmi i naradźiwſzy śię (marg) wźiąwſzy radę (–) [consiliumque accipientes] dali żołnierzom mnoho pięniędzy MurzNT Matth 28/12.

»na radę wznieść« (1): Papież Páweł poſłał poſły ſwoie Kardynały/ ſtánawiáć pokoy miedzy imi/ [...] proſząc áby ty ſwoie krzywdy właſne odłożyli ná rzecż poſpolitą/ á ná ſpokoiną rádę to wznieśli BielKron 220v.

»wzywać, zwoływać do rady; wezwać k radzie, w radę; być przyzwan ku radzie« (1:1;1:1;1): Xiąze zwoliwa towaṙjſſow doradi RejKup t4v; Rzekł Abſálon/ wzoẃmy Chuſſego k tey rádzye. BielKron 72, 64v; Admisceri ad aliquod consilium, Być przizwan ku nieyákiey rádźie. Mącz 224a; SarnStat 313.

»zamknąć w radzie; radę zamykać; zamknienie rady« = zakończyć obrady podjęciem decyzji [szyk zmienny] (4;2;1): Potym w rádzye zámknęli áby tych trzech Papieżow s ſtolcá ſłożono BielKron 188; Krol Olbrácht oznaymił był Sthefánowi Bohdanowi Wáłáſkiemu Woiewodzye potáiemnie zámknienie rády ich w Liwocży/ áby był w tym wierny á ſtáły BielKron 398v, 99v, 217v, 254, 309, 309v.

»w radę, do rady (za)sieść (a. zasiadać); w radzie siedzieć« [w tym: z kim (2)] [szyk zmienny] (4:1;1): LubPs aa5v; Szedł tedy Rabi Ruben Zyd/ vbrał ſie iáko ieden Rzymiánin ſiadł ſnimi w rádę BielKron 463v; ktory [Katon] wten cżas gdy Senat Rżymſki w radzie ſiedział/ cżęſtokroć zwykł był Xiąſzki ná ratuſzu czytać KwiatKsiąż G3v; PaprPan V3v; Ná ten czás kiedy vmyſł fráſowliwie O rzeczách myśli. Fráſunek złożywſzy W rádę záśiędźiem ZawJeft 28; SarnStat 16.

Wyrażenia: »rada społeczna (a. spolna, a. społem), pospolita, zobopolna« = consilium in unum Vulg [szyk 6:4] (7:2:1): WróbŻołt 70/10; á ći ktorzy ſtrzegli ná duſzę moię/ vcżynili rádę ſpołecżną/ mowiąc: Iużći ieſt opuſzcżon od Bogá LubPs A3, A4v; BibRadz 1.Mach 9/59; BielKron 413v; BudBib 1.Mach 9/59; GostGosp 58; Wſzákże iż [...] ná Séymiéch Wálnych y Powiátowych/ [...] rozmáité ſpory á z nich potym zwády przekázuiącé poſpolitéy rádźie [publicas consultationes JanPrzyw 46] zwykły ſie wſczynáć: vſtáwiamy [...]/ áby [...] ku oddaleniu téy złéy rzeczy było zábieżano. SarnStat 945; My tedy z Rádą náſzą y Poſły Ziemſkiémi y ſtany ná ninieyſzym Séymie zebránémi [...] máiąc piérwéy zobopólną ná to rádę y namowy/ zwaláiąc ná prośbę przerzeczonych Poſłów [...] vſtáwiamy [...] SarnStat 1216. Cf »za spolną radą«.

»rada tajemna« [szyk 6:6] (12): RejPs 124; tám nowe rady niektore były miedzy imi poſpolite y właſne [tj. przy obecności wszystkich i w wąskim gronie]/ iawne y tháiemne/ w rozmowie ſpolney/ vthwierdzone miedzy Krolmi á Ceſarzem/ thak o małżeńſthwo iako o z iednánie y o ine rzecży. BielKron 413v, 211, 248v; w Rzymie niektorego cżáſu gdy była ráda táiemna wſzedł teſz tám był ieden młodzieniaſzek [...] z oycem ſwoim Senatem Rzymſkim. HistRzym 72, 72; PaprPan N; Táiemna rádá o Litwie. StryjKron 616 marg, 616; A zową ie [senatorów] dla tego Maiores: bo kiedy táiemna Rádá bywa, tedy ći zoſtáią z Królem SarnStat 42, 42 [2 r.].

Szeregi: »rada i namowa(-y)« [szyk 3:1] (4): Tákći y Papież ma około śiebie Kárdynały/ [...] z ktorymi też miewa ſwoie rády/ y namowy NiemObr 160; SarnStat 410, 1216. Cf »za radą i namowami«.

»rady a postanowienie« (1): Consors consilii publici, Vczeſnik rad á poſtánowienia poſpolitego. Mącz 403c.

»(i) rada i rozmowa« (2): RejZwierc 86; Przeto trzebá Radnemu Pánu wiedźieć żeby śię do rády y do rozmowy [ad consultandum dicendumque] dobrze nágotował. ModrzBaz 26v.

»schodzenie i rada« (1): [Tarkwiniusz] Oſobne ſchodzenia y rády zakazał. BielKron 104.

»sjem i (albo) rada« [szyk 2:1] (3): Sed agere cum populo, significat, Syyem [!]/ albo rádę s ludem mieć. Mącz 6a; co we dnie zrobićie/ to ſię w nocy obáli: y błogoſłáwieńſtwá żadnego z wáſzych rad y ſeymow nie máſz. SkarKazSej 660a, 657a.

»rada i towarzystwo« (1): gdy ſie tedy Ceſarz z Papieżem ziácháli w Bononij tám weſzli w táiemną rádę y w towárzyſtwo BielKron 211.

»rady i traktaty« (1): A wſzákóż Król Alexánder poſtánawia, żeby Wielki Márſzałek, Márſzałká Nadwornégo do wſzyſtkich rad y tráktátów wzywał SarnStat 313.

»zjazd, (i) rada« (2): Ieſt w támtem Mieśćie [w Trydencie] teraz ziazd ze wſzytkiey okolicy świátá tego: ieſt tám dźiś Rádá o wſzytkich Páńſtwách/ y Kroleſtwách Krześćijáńſkich OrzRozm P3; Ziázdy y rády Polſkie/ cżemu ſie nie dárzą. PowodPr 19 marg. [Ponadto w połączeniu szregowym 1 r.]

Wyrażenie przyimkowe: »za radą« (1):
~ Wyrażenie: »za spolną radą« (1): My tedy z Rádámi náſzemi ze wſzyſtkiémi ſtany Króleſtwá y Pańſtw náſzych tu ná tym Séymie zebránémi/ y z Poſły Kśięſtw przerzeczonych/ zá ſpólną rádą y namowámi przez niektóry czás miánémi [...] poſtánawiamy: áby [...] SarnStat 1211.
Szereg: »za radą i namowami« (1): SarnStat 1211 cf Wyrażenie. ~

Iron. (1): Lieċ mi ſie zda yż ten [czart] z Bogiem Mało wradzie bywa RejKup t4v.

Przen (3):
Zwrot: »do rady się schodzić« (1): Iuż też pomy do ſtárſzego wyſtępku náſzego iáko do fontany/ do ktorego ſie máło nie wſzyſcy do rády ſchodzą to ieſt do gniewu ſzkodliwego. RejZwierc 75.
Wyrażenie: »tajemna rada [czyja]« (1): (marg) Sen prawdziwy [tj. ukazujący prawdę]. (–) Ale gdy wolna głowá trzeźwo ſie vkłádzye/ To iuż duſzá z rozumem w ſwey táiemney rádzye. Iáko Prorok przypádłe rzecży prorokuie/ Y ſzcżęſcie y nieſzcżęſcie co przyść ma winſzuie. RejWiz 120v.
a) O współżyciu płciowym (1):
Zwrot: »iść na radę« (1): (nagł) Dla pomnożenia płodu [...] (–) [...] Także o poł noczy ma iedne [piłułkę] pani włożyć ſobie do macicze/ y dzierżeć w ſobie przez kielko godzin, Potym wypuſciwſzy one piłułke z ſiebie: Ma iſć do męża na radę. FalZioł V 86.
α. O Bogu (3):
Zwroty: »uczynić radę [z kim]« (1): Ocietz maiątz lutoſtz nad iego ſwiętą miloſcią [nad Jezusem w Ogrójcu]/ vcżynil radę w niebie z anioly pytaiątz tzo by z ſwym ſynem/ tak barzo zaſmutzonym miál vdzialatz. OpecŻyw 103.

»zamykać radę« (1): Buog ocietz zamykaiątz radę [wszystkich mieszkańców nieba o wniebowstąpieniu Maryi]/ ſpytál: ktoby ią miál prowadzitz [do nieba]? OpecŻyw 181v.

Przen (1):
Zwrot: »w radę wnić [z czym]« (1): Przed tym Bog mowił. Niech wydádzą wody. Niech rodzi ziemiá. A teraz záſię mowi/ Vczyńmy. Zkąd obáczáć mamy nowy ſpráwowánia ſpoſob: A nie inák iákoby w rádę Bog miał wnidź z mądrośćią y z możnoſćią ſwoią BibRadz I 1d marg.
a. Rozmowa, pogawędka [o kim, o czym] (2): (marg) Rozmowá białych głow. (–) A o tymże [o kołnierzyku] wſſytká rádá Gdzie ſie zeydzie ich bieſiádá RejRozpr H3.
Zwrot: »sieść w radzie« (1): Y ſłychałem [...] Gdzie [młodzi] ſobie o rodzicoch ſiedli w ſpolney rádzie. Ze drugi rzekł iuż też znam gdzieby ſiać pſzenicę/ Gdyby iedno wziął cżárt tę ſtárą ſzubienicę [tj. ojca]. HistLan B2.
Wyrażenie: »spolna rada« (1): HistLan B2 cf Zwrot.
6. Zespół, grupa, gromada; concilium Vulg, PolAnt, Calep, Cn; coetus Mącz, PolAnt; consilium Mącz, Cn; contio, curia Mącz (702): KrowObr C2v; Consilium et coetus, Rádá. Mącz 59a, 53c, 73b; Prot Cv; Záſkoczyłá mię wśćiekłych pſów gromádá/ Obégnáłá mię niecnotliwa rádá. KochPs 31, 84; PaprUp C; GrabowSet F3; CzahTr I4.

rada kogo [= z kogo złożona] (17): Bowiem mie ogarnęli pſi zgromadni/ rada złoſnikow obſiadła mie [Vulg Ps 21/17]. TarDuch A3, B6; LubPs Z4v; (marg) Zrzućić go zokná [!] chćieli zli mniſzy. (–) Ale go ieden ktory w tey rádzie ich był/ przeſtrzegł SkarŻyw 570. Cf W przekładach Ps 1/1 oraz 1/5, »siadać w radzie«, »wchodzić w radę«.

W przekładach i nawiązaniach do Ps 1/1 oraz 1/5 [w tym: rada kogo (9)] (11): Beatus vir qui non abijt in conſilio impiorum [...]. BOgoſlawiony mąż ktory nieodſzedł w radę złoſnikow/ ani ſtanął na drodze grzeſznych WróbŻołt 1/1, 1/5, k. B; KrowObr 151v; Przethoż niepowſtawáią źli á bezbożni w ſądzie: áni grzeſſnicy w rádzie ſpráwiedliwych. Leop Ps 1/5; Błogoſłáwiony mąż kthory nie chodźi do rády złośćiwych BielKron 464; Odwiedźże ſie ná ſtronę od złośćiwych tłuſzcż ſwiátá tego/ [...] Gdyż ná cię Dawid mocno woła/ ábyś ſie nie wdawał w rádę złośćiwych/ á ſtrzegł ſie Káthedry fáłecżney RejPos 205, 334v; Szcześliwy/ który nie był miedzy złémi w rádźie/ Ani ſtóp ſwoich torem grzeſznych ludźi kłádźie KochPs 3; ArtKanc P19v; LatHar 737.

W charakterystycznych połączeniach: rada fałeczna, mądra, niecnotliwa, nieżyczliwa, pańska, szyderstwa [tj. szydercza], zacna, złościwa (złośliwa) (2).

Zwroty: »brać sobie w radę« (1): (did) Czart dziekuye za Decret (–) Dziekuye za Decret Panię [...] A biore ye [grzeszników] ſobie wradę Poczcżeż [lege: podźcież] miłoſniczy moy Gdy yuż prziwas nikd nieſtoij RejKup ee5.

»przyjąć do swej rady« (1): Assumere aliquem in consilium, Prziyąć kogo do ſwey rády álbo záwołác. Mącz 432c.

»siadać (a. siedzieć) w radzie [kogo]« = sedere cum concilio Vulg [szyk zmienny] (3): Nigdym nie ſiedział w radzie prożnych/ á ż ludzmi złoſciwemi) á nie miłoſiernymi nie będę poſiadał. WróbŻołt 25/4; BudBib Ier 15/17; W którymem miał nádźieię/ który chléb móy iadał/ Ten w rádźie nieprzyiaćiół moich iáwnie śiadał. KochPs 61.

»wchodzić w radę [kogo]« (1): przez tego młodzieniaſzká możem rozumieć káżdego cżłowieká [...] [który] wchodzi w rádę mądrą/ to ieſt nabożnych ludźi HistRzym 72v.

Szereg: »rada abo zebranie« (1): A przytym pomyſl ſobye/ gdy iáka fáłecżna rádá ábo iákie fáłecżne zebránie záwrze ſie w pokoiu ſwoim/ rádząc ná vpadek á ná krzywdę ſpráwiedliwego/ iużći też tám wielki pokoy á iednoſtáyny duch miedzy zebraniem onym. RejPos 334v.
Przen [kogo] (2): [Jakub umierając prorokuje swoim synom:] Symeon á Lewi brácia/ nacżynia złośći boiuiącey/ nie wſtępuy do ich rády duſzo moiá/ á w zebrániu ich nie bądź ſławá ma [Vulg Gen 49/6] BielKron 18v; O mądrośći twa roſkoſz z ćwicżonym ſie báwić/ A w rádę wſzech roſtropnych nie leniſz ſie ſtáwić. WisznTr 23.
a. Zespół ludzi powołanych przez władcę lub wybranych przez pewną grupę społeczną, pełniący funkcję doradczą lub podejmujący decyzje w określonych sytuacjach; senatus Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; consilium Mącz, Modrz, JanStat; consulatus Mącz, JanStat; senatorius ordo Mącz, Cn; curia, patres, senatorum conventus Cn (603): BierEz Fv, P4v; Senatus Der radt Rádá Murm 176; Mymer1 11v; BartBydg 142; LibMal 1553/177; Zatym sie Rada rozeszła, a posłowie żałościwi odeszli Diar 60, 56; Ale w Krákowie y we Lwowie ná mieyſtcu Burgrábie wedle ſtárego zwyczáiu/ Burmiſtrz ſyada/ álbo ieden z Rády/ ktorym Burmiſtrz záſádźi mieyſtce ſwe GroicPorz iv, b4, f4v, g2, bbv, hh2v; RejWiz 168; RejFig Ee3v; RejZwierz 6v, 32; [księża biskupi] Przyśięgáli w Rádę Krolowi [tj. przy powołaniu do rady królewskiej] OrzRozm I4v, F2 [2 r.], Q3v; A w tym cżáſu ná rynku (ieſzcże przy rádzye ſiedzącey) vkazał ſie ſtáry Rycerz [...] wołáiąc ludzi o wſpomożenie BielKron 107; Pawłow ociec iáko ſthárſzy z rády y z drugimi zacznymi ludźmi wyſzli przećiw Rzymiánom BielKron 143, 99v, 101, 104v [2 r.], 105, 105v [2 r.] (35); Coram senatu, Przed rádą. Mącz 65b; Pariter patribus et plebi gratus, Iednáko rádźie yáko y poſpólſtwu wdźięczen. Mącz 279c; Aristocratia, Gdzie wiele dobrych á zacnieyſzich ludźi pánuyą/ to yeſt gdźie zacna á vczćiwa rádá Rzecz poſpolitą ſpráwuye. Mącz 308b, 3c, 27d, 35b, 36b, 38c (62); Arcybiſkup Gnieźniéńſki/ ieſt w Polſzce Kápłan naywyżſzy/ Primas Króleſtwá Polſkiégo [...] początek Rády: ręká y vſtá Bożé. OrzQuin [Aa6], D2v [2 r.], Zv; Moſkiewſki kniáś/ ma wielką rádę/ á żadnego s tego wielklego [!] kołá rády nigdy nie ſłucha GórnDworz Hh5v, C6v, Q3v, Hh5v; HistRzym 72; BielSat N4v; RejZwierc 41 marg, 70v, Aaa3; BielSpr 45v [2 r.]; KochMon 26; ále ták iáko Burmiſtrz w Rádzye ma zlecenie pytánia/ y zbieránia podpomożenia/ [...] tákże też nie inákſzy był vrząd Biſkupi w Koſciele Bożym RejPosRozpr c3v, c3v; BudBib Iudith 6/1[5/27]; W liſcie było/ iżeby/ Nábotá pozwáli/ Przed rádę/ y fałſzywe/ ſwiádki nań wydáli. HistHel Dv, Dv; CzechRozm 252; PaprPan [Hh5]; Wſzákże Krol/ ábo ten ktory przodkuie w Rádźie/ [...] łácno tákowemu obráżeniu zábieży. ModrzBaz 29v, 18v, 26v [2 r.], 27 [2 r.], 29v [2 r.], 30 (13); Ale oto Helenę widzę: co też teraz Niebogá myſli/ wiedząc/ że dziś o niey w rádzie Ostátecżne namowy KochOdpr B, B3; [faraon Józefowi] dał w ſzáfárſtwo Wſzytkę máiętność ſwoię/ wſzytko ſwé Carſtwo. Aby [...] rádźie mędrſzy doradzał. KochPs 158; SkarŻyw 225, 357 marg; ZapKościer 1586/68v; BielSjem 5 [2 r.], 8, 9, 10 [2 r.], 30 [2 r.]; ArtKanc Q5v; GórnRozm H4; Biſkup nie dobréy myśli/ bo infułę kłádźie/ Potym go z miſtrzem widzę/ y z Pruſſaki w rádźie. KochProp 11; PaprUp E3v; ActReg 17, 22 [2 r.], 67, 68, 140 (9); Curio – Nąwizſzy radni pąn, ſprąwca wſziſtkiey radi, cakowi [lege: takowy a. jakowy] ieſt marſzolek vnąs. Calep 279a; Regulus przyiechawſzy do Rzymá/ powiedział w Rádzie to co mu było porucżono. Phil O3, O3, Q4; KochAp 6; [przodkowie naszy] ná to naprzód oko mieli/ áby Królowie nád práwá/ y nád Rádę nie więcéy w Króleſtwie mogli OrzJan 60; TEż vſtáwiamy: iż ieſli będą Zupy przedáné [...]/ tedy ten/ który Zupy kupi/ ieſt powinien Sól/ [...] pilnie ſpiſáć: y onę ſpiſáną wedle Státutów rády [iuxta statuta consilii JanStat 39] przyiąć. SarnStat 374, 17, 38, 39, 41, 42 (17); A ten drugi [gniew, tj. zelżenie kogoś]/ ieſt grzechem: ále nie tákim żeby piekłá był godźien: ále inſze mnieyſze karánie záſługuie/ ná ktore ſię rádá [tj. sąd] ſchodźi. SkarKaz 313a; Nie táką Monarchią chwalimy/ iáka ieſt v Turkow/ Tátar/ y Moſkwy/ ktora ma bezpráwne pánowánie: ále táką ktora práwy ſpráwiedliwemi/ y rádą mądrą podpárta ieſt SkarKazSej 691b, 691b [2 r.].

rada kogo [= złożona z kogo] (4): A bychmy więczey przykłádow nie mieli iedno z onego nieobácżnego ſyná Sálomonowego Roboamá/ gdy odrzućiwſzy ſtárą Rádę oycá ſwego/ á vſłuchawſzy młodey rády pochlebnikow ſwoich/ połamał práwá á wolnośći poddánym ſwoim RejZwierc 45. Cf »rada obojga stanu«.

rada czyja [w tym: pron poss (49), G pron i sb (35), ai poss (19)] (103): MetrKor 31/620v; LibLeg 6/160v; BierEz Gv, Q; A poſłáwſzy po ſwą radę/ po pana Mądrégo/ Opatrznego/ Sprawiedliwego/ ij Cznego z Miłoſiernym [pan Szczęście] roſkázáł aby ſami na tey rzecży ſiedli. ForCnR D3v, Dv; BierRozm 6; [król mówi:] Alie nąm y radzie naſſey będzie volno vczynicz takowe liſty [tj. listy żelazne i glejty] ComCrac 18; GroicPorz i2; á rzeczy iego [przestępcy] ruſáiące rádá náſzá ma ie miedzy ſię rozdzyelić UstPraw E3v; BibRadz 3.Reg 12/6, 1.Esdr 7/28; dobrzeć go [kanclerza koronnego Jana Ocieskiego] Krol náſz ná końcu Rády ſwey poſtáwił/ y iemu w Rádźie ſwey EPILOG zoſtáwił. OrzRozm Q4, L4; chcećieli też ia kwáſzey rádzie przyſádzę kilko ludzi vcżonych BielKron 213, 41, 194v, 196, 216, 224 (20); HistRzym 9 [2 r.]; RejPos 50v; KwiatOpis C4 [2 r.]; RejZwierc 45; BielSpr 37v, 46v; BudBib 1.Esdr 7/27[28]; PaprPan C2, E; [cesarz Leo piąty] Nálaſł ſwey myſli [kacerskiej] ſłużących wiele y wrádzie ſwey y miedzy kápłany SkarŻyw 299, 508; StryjKron 190; KochFr 53; BielSjem 5; PaprUp F2, K3v; ActReg 5; nie ma bydź żaden w Rádźie náſzéy/ iedno z Rycérſkiégo narodu/ ták Duchowny iáko Swietcki. SarnStat 35, 78, 297, 335, 370, 371 [2 r.] (20); SkarKaz 2v; Od ſeymow gdźie ſię vćiekáć y áppellowáć będźiećie? gdyż ták zelżone ſą w ktorych ieſt powagá krolewſka/ powagá rády iego/ y dobrych ſynow zezwolenie: ſądowe dekretá moc máią/ á ſeymowe vpadáią. SkarKazSej 659b, 681b, 693b, 694b [2 r.]. Cf W połączeniu z nazwą urzędu.

W połączeniu z nazwą terytorium [czego; w tym: rada + nazwa (14), nazwa + rada (2)] (16): thim ze obicayem y my y krolewſtwo naſche, y rada kroliewſtwa naſchego przisiągamy y slyubuyemy [...] LibLeg 6/78, 6/78; [Starosta mówi:] Xánćie dármo tego [aby mieć Ezopa jako niewolnika] broniſz/ [...]. Bowiem ia práwem Stárośćim/ [...] Z rádą Rzecżypoſpolitey/ Wyzwolę go przez woley twey. BierEz E4v; GroicPorz a3v; kſiążęthá Luterſkie/ [...] żądáli/ áby niebyli dekretem Konciliyſkim ſądzeni/ [...] rádá theż Ceſárſthwá áby byłá odmienioná BielKron 223v, 55; ModrzBaz 25v, 90v; ActReg 45; A ieſliby ſie do domów álbo dóbr przedánych/ dárowánych [mieszczanie wypędzeni z miasta] chćieli przywróćić/ [...] oſzácowawſzy ie przez Rádę onégo mieyſcá máią bydź wróconé SarnStat 1103, 280, 511, 1093 marg, 1103, 1240; CzahTr G.

W połączeniu z nazwą urzędu [czyjaai poss (17), G sb (6); w tym: rada + ai lub sb (21), ai lub sb + rada (2)] (23): LibLeg 11/167v; yſch thu v krolya yego myloſzczy wpoſrothku wſzythkyey rady yego krolyewſkyey myloſzczy, yeſth thacowa namowa vdzyalana MetrKor 38/287; Głupie Kxiążętá Táneyſkie/ mądra rádá Fáráonowá dáły rádę niemądrą. Leop Is 19/11; BibRadz Is 19 arg; Ma to Arcybiſkup Gnezneńſki [...] áby on przednieyſze mieyſce w Rádźie Krolewſkiey miał OrzRozm I2, A3v, Q3v, Q4; Pruſkie Kſiążę Woyciech Brandeburſki/ od Senatu Ceſárſkiey Rády wywołan BielKron 210v, 76v, 196v, 207, 237v, 258v (9); CzechEp 406; PaprUp E4; ActReg 3v; SarnStat 370, 1121; Bo miedzy poſpolſtwem máło ieſt mądrych: miedzy Rádą Páńſką ábo wſzyſcy mądrzy/ ábo więtſza część. SkarKazSej 695a.

Z przymiotnikiem od nazwy geograficznej [rada + ai (28), ai + rada (2)] (30): OpecŻywList C; ZapWar 1537 nr 2494; Potim Rada polska y rada vengierſka y rada Moldawſka nievyem czo za radeſczie vradzyly y yakosczie vyednaly. LibLeg 11/55; BielŻyw 60, 142; LibMal 1553/177; Rozbieráli ty przygody [Antenora] miedzy ſobą rádá Troiáńſka/ zwłaſzcżá krolewſcy ſynowie BielKron 55v, 370 [2 r.], 370v [2 r.], 390v, 401, 402, 407v, 415v; Curulis. Stolec z Elephántowych kośćy á zwłaſzczá z zębów/ ná ktorym Senatorowie á rádá Rzimska byłá wożona. Mącz 74a, 440a; OrzQuin D2v; Abowiém to był Król poruczył Rádźie Krákowſkiéy/ áby ſpráwę ſtáteczną Pánowie Krákowſcy około tego dáli/ iáko Lan Fráncuſki ma być mierzan GrzepGeom L; BielSpr 37v; PaprPan G [2 r.]; Te ſłowá [świętego Wilhelma] doſzły rády Lukáńſkiey/ wnet go przyzowią SkarŻyw 167; StryjKron 592; Phil O3; SarnStat 37, 1041.

W połączeniach dwuczłonowych typu szeregowego z tytułem osoby piastującej urząd [w tym połączenia typu: krol i rada (18), krol z radą (a. rada z krolem) (12), krol albo rada (1), krol a rada (1)] (31): LibLeg 6/160v; KromRozm I N; BVrmiſtrzá z Rádą vrząd ná thym ieſth/ przynamniey raz w tyydźień [!] [...] ná Rathuſz ſye ſchodźić/ o poſpolitym dobrym rádźić GroicPorz b3v; Tedy ia przodkiem mocą Páná Bogá wſzechmogącego/ potym mocą Oświeconego Páná náſzego Krolá Iego Mił: y Rády iego/ [...] gáię wam Sąd wielki GroicPorz i2; LeszczRzecz A; Woyćiech Krákowſki Woyt s ſwoią rádą nie wdzięcżnie to prziymował od krolá Lokietká/ iż obćiążał ludzi poſpolite dla woyny wielkiemi dániámi BielKron 370v, 224, 370 [2 r.], 402, 405, 407v, 410, 460; KwiatOpis C4; HistLan F2v; PaprPan E; GórnRozm K4, M3, M3v, M4; PaprUp K3v; SarnStat 37, 370, 371, 372, 374, 378, 1011; iáka z tego Pánu y Rádźie iego niecześć/ vważyć káżdy może. SkarKazSej 694b, 694b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]

W połączeniach szeregowych (30): LibLeg 6/78, 158v; ZapWar 1537 nr 2494; I prze to Krola JM wszyscy [...] obieramy i wszytki ty Rady i ty urzędy, ktore są w Koronie DiarDop 116; GroicPorz v; Vrádźili wſſyſtkie Kxiążętá tego kroleſtwá/ Vrzędnicy/ Stároſtowie/ Rádá/ y Sędziowie/ [...] Zeby kożdy ktoryby proſił oco ktorego kolwiek Bogá y cżłowieká [tj. nie uznawałby boskości władcy]/ [...] áby był wpuſſcżon do Lwiey iámy. Leop Dan 6/7; Krol co z Rádą y s Poſły vſtáwi/ to ma być wywołano [tj. stać się obowiązującym prawem] UstPraw A; O błogoſłáwionyſz Pan Bog oycow naſzych/ [...] A iż mi ſpráwił łáſkę przed Krolem y przed rádą iego/ y przed wſzytkimi możnemi Kſiążęty Krolewſkimi BibRadz 1.Esdr 7/28; OrzRozm E2; BielKron 421v; Constituere ius, Práwo á ſtátut wyłożyć gdy zwłaſzczá zwierzchność rádá álbo król nieyáki artikuł w práwie/ który ma nie co w ſobie trudnośći wykłádáyą Mącz 413a, 204b; gdyż ſie iey [niezgody między obywatelami] W.K.M. y w Rádzie/ y w Poſelſkim kole/ y ná Sądziech z wielką [...] żáłośćią [...] náſłucháć y nápátrzyć vſtáwicżnie możeſz WujJud A5; BudBib 1.Esdr 7/27[28]; Kſiążętá przy nim [przy królu Henryku Walezym] iedli z Grábiámi s Fránciey/ Rádá wſzytká/ Poſłowie też s cudzey náciey. StryjWjaz C3v; ReszPrz 107; A zátym mi brzmieć imą w moich vſzu ſłowá/ Ktore mowiłá oná pierwſza białłagłowá/ Przed onym máieſtatem/ y przed wſzyſtką rádą/ Tákże y przed poſłámi/ co ná Syem ziádą BielSen 11; ActReg 47; SarnStat 218, 280, 518, 927, 941 (9); Krol z Rádą á vrzędámi ſwemi powinien nam ſpráwiedliwość: á z Rycerſtwem lepak ſwym obronę. PowodPr 82; SkarKaz 2v; Przez wiele ſet lat bez poſłow krolowie Polſcy z ſámym ſenatem y rádą ſwoią potrzeby koronne y ſeymy odpráwowáli. SkarKazSej 693b.

W porównaniu (1): Ezopie iáko ty mniemaſz/ A komu mię przyrownywaſz: Z tą wſzyſtką drużyną moią/ Ktorzy około mnie ſtoią. Rzekł Ezop/ ćiebie ſłońcowi/ A twą rádę mieśiącowi: Bo ty świećiſz iáko w niebie/ Ci máią iáſność od ćiebie. BierEz Gv.

Zwroty: »do rady brać (a. pobrać itp.), wziąć, wybierany, (być) wzięt; w radę brać (a. obierać itp.), obierany, (być) wzięt(y); ku radzie obierany« = legere (legi) in senatum Mącz, Modrz; allectus in senatum, in ordinem senatorium venire Mącz; allectio in ordinem senatorum, cooptatio in patres Cn [szyk zmienny] (6:2:1:2;4:3:3;1): RejJóz L3v; DLa pożytku Mieyſkiego/ máią być obieráni w Rádę/ Ludźie dobrzy/ mądrzy/ lat zupełnych/ przynamniey we dwudźieſtu y w piąći lat/ w Mieſćie oſyedli. GroicPorz b3, b3, nn; BielKron 143; Legitima aetas ad petendum consulatum Słuſzne látá ku ſtárániu ſie áby był wzięt do rády. Mącz 190c; Nam honores petituri assistebant curiae foribus, et consilii publici spectatores antequam consortes erant, Naprzod tylko prziglądáli yáko co ſpráwowano w rádzie niżli ye do rády brano/ niżli mieli głos w radźie. Mącz 403c, 10d, 104c, 187c, 382c, 408d, 480d; RejZwierc 201v; Ześ do rády dał pobráć nikcżemne młokoſy/ Ktorym nie ludzi rzędzić dáć było kokoſzy. PaprPan Ff3, Bv; tedyćby naywięcey záprawdę o to śię ſtáráć trzebá/ żeby dobre á co nagodnieyſze á naymędrſze ludźi obierano w rádę ModrzBaz 30; StryjKron 452; BielSjem 5; BielRozm 4, 7; ActReg 47; [AktaSynod IV 152].

»[kim] radę osadzać (a. osadzić)« (2): MycPrz I B3v; [polscy królowie] Biſkupámi rádę ſwoię y bok ſwoy práwy oſádźili SkarKazSej 681b.

»w radzie radzić; rada radziła (a. uradzili)« (2;2): OrzRozm A4; Ná to ſie rádá ſzcżedſzy rádziłá/ iákoby thego záwichrzenia byli prożni. BielKron 106v, 59v; A to śię ſtárał/ áby o iedney rzecży poſpolitey w iedney Rádźie/ wſzyſcy iednoſtáynie rádźili BiałKaz Lv.

»do rady, w radę wchodzić« (1:1): SkarŻyw 113; Wſzák Senatorowie nie z cudzego narodu/ do rády wchodzą/ ále y z Stánu Szlácheckiego GórnRozm M4.

»w radzie wotować (a. wotum mieć), wotowania; rada wotowali« [szyk zmienny] (5:1;1): OrzRozm A4; Rádá wyſłuchawſzy ich [spierających się o znaleziony skarb] rzecż/ wotowáli iedni by gi rozdzyelili nápoły. BielKron 126, 130v; Tám [tj. wśród Polaków] pytay o Hetmánie o dobrym Rycerzu/ Nie rad kiedy wotuią w Rádzye o przymierzu [tj. Polacy wolą walczyć niż zawierać przymierza]. PaprPan B3; Oczko A2v; ponieważ że [marszałek i podskarbi koronny] z tychże vrzędów ſwych/ y mieyſce y Wotum w Rádzie náſzéy [tj. królewskiej] máią/ [...] á niemogą záś dwoygá mieyſcá w Rádźie záśiádáć. SarnStat 78 [idem] 335.

»radę wyb(ie)rać (a. ob(ie)rać); wybieranie (a. ob(ie)ranie (a postanowienie)) rady; wybierana (a. obrana) rada« = cooptare senatum, creare magistratum, lectio senatorum Mącz [szyk zmienny] (9;5;2): Práwá też [Walerius] vſtáwił [...]. Pirwe/ iżby Plebei/ to ieſt lud poſpolity rádę wybierał. BielKron 105v; A gdy cżás przyſzedł wybieránia rády/ odmienili ſwoie obietnice Márcellus s Pompeiuſem BielKron 130v, 99v, 130v, 202, 370v [2 r.]; Comitia consulibus rogandis habere, Syem mieć dla obránia á poſtánowienia rády. Mącz 357c, 67c, 187b, 204b, [267]b, 283c; Ieſzcżeby mi ſie też y to widziáło/ żeby pan obrał drugą mnieyſzą rádę GórnDworz Hh5v; BielSpr b4v; Subsortior – Przez los inſza radewi bieram [lege: radę wybieram]. Calep 1021b.

»wyrzucić (a. zrzucić), wysadzić z rady; wysadzon, ruszon z rady« = movere senatu Mącz, Modrz, Cn; ex senatu reicere, magistratu abire Mącz [szyk zmienny] (2:1;1:1): Ieſli wyſtąpił [tj. popełnił przestępstwo] Ráycá/ z rády go zrzućili. BielKron 119v; Magistratu abire, być wyſádzón z vrzędu/ z rády. Mącz 204b, 233d, 382c; Duronius, iż był ſkáſował vſtáwę/ ktora byłá vcżynioná o pohámowániu koſztownych kołácyi/ też był ruſzon z rády. ModrzBaz 32v.

»do rady wzywać (a. pozwać, a. wezwać)« [szyk zmienny] (5): Ab aratio arcessebantur qui consules fierent, Od pługá do rády wzywano. Mącz 14d; Kogo Pan Bog pozowie do Rády á do ſpraw Koronnych [...]/ iáko ma ſwoy ſtan pocżćiwy w tym vrzędzie záchowáć. RejZwierc 40 [idem] A5v; SkarŻyw 483; PaprUp F2.

»(jako) w radzie (za)siadać (a. siedzieć, a. (za)sieść, a. posadzić); na radę sadzać, wysadzony; rada siadła (a. zasiada, a. siędzie)« [w tym: (wespoł) z kim (5)] = in senatu esse Mącz [szyk zmienny] (31;1:1;3): Theſch tho yeſth wyelky pozythek koſczyelny, gdy Byſkvpy ſzą krolom zaſzluzony a wradze ſzyedzą. MetrKor 31/620v; BierRozm 6; RejFig Cc4; OrzRozm A3v, L4; pothym on Kniperdoling prorokował/ áby ná rádę nieſadzano bogátych/ iedno vbogie á nędzne BielKron 214, 212; Consedit nunc curia, Siádłá teras rádá. Mącz 73b, 16d; Tu záſię muśiſz vłápić podobieńſtwo rozumu ſwoiego/ ábyś ták nie rozumiał/ áby miał ten Pan twoj ſieść/ iáko w rádzye/ po práwey ręce Bogá Oyczá ſwego niebieſkiego. RejPos 231v; RejZwierc 40v [2 r.], 70v, 187, Aaa4; Gdyżem iuż cżegom żądał otrzymał/ zacni á ná rádę wyſádzeni Pánowie [patres conscripti]/ o coż inſzego mam Bogá prośić/ iedno ábych to zezwolenie wáſze/ do oſtátniego żywotá mego końcá mogł znośić? ModrzBaz 25; Skoro w rádzie záſiedli pánowie/ Krol naprzod Tę rzecż do nich vcżynił. KochOdpr B3; KochPs 165; CzechEp 229; NiemObr 171, 172; Był wźiętym v wſzech ludźi: śiedźiał w páńſkiéy rádźie/ Co mu więtſzą czesć nioſło/ niż złoto w pokładźie. KochFr 53; BielSjem 4, 30 [3 r.]; BielRozm 8 [2 r.]; odłożyli téż ná tenże Séym ſpólny przyſzły rozmowy [...]/ naprzód o mieyſcách Pánów Litewſkich: gdźie/ á iáko/ w Rádźie náſzéy między Radą Koronną záśieśdź máią SarnStat 1013, 16, 41, 78, 335, 1041, 1140; Zebyśćie ſię do tego zgodnie przychylili/ Abyśćie miedzy ſobą wilká vpátrzyli. Ktory owce z owcżárnie poćichu wykrada/ Y z wámi pocżćiwemi weſpoł w rádźie ſiada. CzahTr F2.

»zezwać, zgromadzić radę; wezwać rady; zgromadzenie rady; rada wezwana, zgromadzona, zebrana« = cogere senatum Mącz; vocatum consilium JanStat (2:1;1;1;1:1:1): GroicPorz hh2v; BielKron 115v; Mącz 382b; Y hnet zezwawſzy rádę/ kazano káżdemu powiedzieć ſwoie zdánie/ o nábyciu pieniędzy. GórnDworz P3v; ModrzBaz 91; SkarŻyw 225; á ták chcąc zábieżeć gniewu Bożému ze wſzyſtką Rádą náſzą w Opátowie zgromádzoną [cum omnibus Consiliariis nostris JanStat 725]/ tákiſmy náleźli y poſtánowili pośrzodek SarnStat 906, 370.

Wyrażenia: »rada duchowna (a. duchownego stanu)« = consilium spirituale JanStat [zawsze w połączeniu typu: rada duchowna i świecka] (9): Tho wſiſthko vyſzey pyſſano, slvbvyemy yego miloſczi panv a panu Sigmvnthowy krolowy polſkiemv [...] y daley y synovy yego miloſczi Krolowy mlodemv y pothomkom yego krolom polſkiem y Radzie yego dvchowney y swieczskiey y wſiſthkiem poddanym w pansthwie yego Krolewſkiey miloſczi LibLeg 6/160v, 6/158v, 160v; ConPiotr 30; Yedno iż nyedźiwowáli ſye temu krol y rádá koronna/ ták ſwyecka yáko duchowna. KromRozm I N; A tám pod przyśięgą wſzyſtek zwyczay przez nie podány/ Król Iego M. Káźimiérz/ ze wſzyſtką Rádą ſwą/ to ieſt/ Duchowną y Swietcką [cum toto suo consilio videlicet spirituali ac temporali JanStat 36]/ ná wieczné czáſy áby był chowan potwiérdźili. SarnStat 371, 370, 1015, 1026.

»komorna rada« = prywatna rada przy królu (3): Pánie BOże dayże mu [królowi] Duchá Swiętego/ á rácz vpor á złą rádę od niego odiąć/ ktorą rádę poſpolićie názywáią Komorną Rádą OrzRozm F2, F2 [2 r.].

»Rada Koronna (a. Korony Polskiej)« = dignitarii regni JanStat [szyk 30:1] (31): KromRozm I N; Diar 33, 64, 87; Ale dalibog mamy nadzieję tę, że to nam WM jako wierna Rada Koronna i chwalić i sami pomagać tego będziecie DiarDop 112; Rżecż ktorą vcżynił do namocnieyſzego Krolá Zygmunthá Auguſthá/ y do wſzytkiey Rády Koronney/ Vrodzony pan Ráphał Leſzcżyńſki LeszczRzecz A; OrzRozm F2, Q3v [2 r.]; ZYgmunt wthory Auguſtus/ [...] ná kroleſtwo Polſkie był pomázan i koronowan/ [...] z rádośćią poſpolithego ludu Polſkiego/ przy kſiążętoch/ [...] y przy inych Biſkupiech/ Pániech/ y wſzey Rádzye korony Polſkiey BielKron 421v; OrzQuin S2v [2 r.]; RejZwierc 40v; Krol Iágieło [...] przećiw woley wſzytkiey Rády Koronney/ y przećiw práwu małżeńſkiemu poiął trzecią żonę Elżbietę Gránowſką Wdowę/ [...] Mátkę ſwoię Chrzeſną StryjKron 547, 552; CzechEpPOrz *4v; ReszPrz 107; Więc rádá Koronna nie dopuśći tego Krolowi/ żeby nád práwo/ nád ſwą prżyśięgę miał co czynić GórnRozm C2v, M3; vſtáwiamy y rozrządzamy zá rádą Kóronną ſtanu oboygá/ y Poſłów Ziemſkich: iż [...] SarnStat 208; DLa więtſzéy powagi kśiąg tych/ dla wyráżenia lepſzégo Vniiéy Koronnéy z Litewſkim Kśięſtwem: dla Rády Koronnéy y Tribunału/ ácz ſie ieſcze miáło kilká tablic álbo figur przy oſobie Królá I.M. przydáć/ [...]. Ale [....] SarnStat 1315, 37 [2 r.], 37 żp, 334, 842, 1013 (12).

»rada obojga stanu (a. stanu obojga) [tj. duchownych i świeckich]« = (domini) consiliarii ordinis a. status utriusque JanStat (3): Pánowie y Rádá oboygá Stanu wedle ſtárádawnégo zwyczáiu/ [...] Séym wálny dla obiéránia [króla] poſtánowią SarnStat 11, 208, 605.

»panowie rada« = senatorius ordo, senatus Modrz, Cn (16): Iz my y wſchitczi panowie rada naſchi duchowni y ſwieczczi przisiągamy mylemu bogu y naczyſtſſei iego mathcze y wſchitkym swyathim LibLeg 6/77v; Przithem byly panowie Rada naſza dvchowna y swyeczka LibLeg 6/160v, 6/79v, 158v, 10/151v, 11/167v; ComCrac 21v; Pánowie Rádá/ y Poſłowie Ziemſcy [Senatus et equestris ordinis legati]/ dla cżego do rádzenia o Rzecżypoſpolitey bywáią Krolowi przydáni. ModrzBaz 24, 24v; Gdyż Pánowie Rádá y wſzyſtko Rycerſtwo Litewſkie nie chcieli z nim iść/ odpráwił ná pomoc Albrichtowi Márſzałká ſwego StryjKron 672, 592; Takze niektorzy z PP. Rady Obywatelow WKL: dozywocia bez czynienia lidzby maią ActReg 45; SarnStat 15, 860, 1024, 1026.

»(pi(e)rwsze) mie(j)sce w radzie« [szyk 14:2] (16): Iſch gdy [królowie nasi] ynne czczy y stholcze rady ſzwey wedlvgk ſzwey woly y zdanya poddawayą thedy y byſzkvpſtwą pogothowyw [tj. również]. Kthore thrzimaya pyrwſche myeſcza wradzie. a ſzą wyathſchey wagy y doſtoynoſczy. MetrKor 31/620v; BielKron 32, 130v, 131; Stáráłem ſię o mieſce nie podleyſze w Rádźie/ Ale mi Niebo było ku wielkiey zawádźie. Prot Bv; BielSjem 18; ActReg 42; BIſkupowi Wendeńſkiému teraznieyſzému/ [...] mieyſce w Rádźie wedle X. Biſkupá Kámienieckiégo náznáczamy. SarnStat 36, 36, 78 [2 r.], 335 [2 r.], 1063 marg, 1094 marg, 1192 marg.

»pospolita rada« = publicum consilium Modrz, Cn (3): Byli y Amphiktyonowie/ poſpolita rádá z śiedmi Greckich miaſt zebrána. ModrzBaz 91, 90v; PowodPr 78.

»rada przedniejsza« (1): Przywiodł Priamus do miáſtá ku mieſzkániu co nazacnieyſze/ możnieyſze/ á godnieyſze męże/ ze wſzego kroleſtwá/ ták iż wſzytká rádá kroleſtwá przednieyſza z nim w mieſcie obecnie mieſzkáłá. BielKron 55.

»przysięgła rada« (1): dayże tho nam miły Pánie/ áby Koronna Przyśięgła Rádá/ v Krolá náſzego ná tym Seymie ważna byłá/ á tá Komorna/ ná ktorą ſye ludźie bárzo ſkárżą/ áby Krolowi náſzemu omierzłá OrzRozm F2.

»rady rada« (1): którzy tákowy ſpoſób ſtátutów y práwá popráwiony/ [...] będą mogli [...] oné zá potrzebą z lepſzym baczeniem poſtánowić/ z náſzą y wſzyſtkiéy Rády mocą y rádą [cum nostro totiusque Senatus consilio et autoritate JanStat 142] SarnStat 56.

»Rada Senatorow (a. Senatorska), panow radnych« = consilium senatorum (senatorium) Mącz, Modrz (2:1): Consilium senatorium, Rádá pánów rádnych. Mącz 382b; Ná Krolá należy/ áby przy Rádźie Senatorow bywał. ModrzBaz 24; Tá tedy Elżbietá ſtára Krolowa Węgerſka/ rozumem ſię niewieśćim ſpráwuiąc/ młodych y nikczemnych ludzi do Rády Senatorſkiey w Polſzce wybráłá y podwyzſzyłá StryjKron 452.

»słożenie z rady« (1): Abdicare magistratus dicitur cum magistratus ipse deponitur, Słożenie z Rady. Mącz 85b.

»rada spolna« [szyk 4:4] (8): Mowi Hieronim ſ. Niekiedy ſpolną rádą Stárſzich rządzone były koſcioły RejPosRozpr c3v; Naprzód co ſię przednieyſzych Artykułów dotycze/ któré z tych dwu Narodów Polſkiégo y Litewſkiégo czynią ieden lud/ y iedno ćiáło: á temu ćiáłu iednę głowę/ y iednégo páná Królá/ y iednę tákiéż Rádę ſpólną przydáią. SarnStat 1011, 1002, 1012 [3 r.], 1021, 1022.

»rada starsza (a. starszych)« [szyk 1:1] (2): Poſłáli tedy Lácedemonowie ſtárſzą rádę ſwoię s Kſiążąt przednieyſzych dwánaśćie BielSpr 37v; RejPosRozpr c3v.

»rada szeroka« [= w najliczniejszym możliwym składzie] (1): Arcybiſkup w Rzymie będąc/ vcżynił rzecż przed Papieżem y iego rádą ſzeroką/ około Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſtwá wſzytkiego BielKron 410.

»rada świecka (a. świeckiego stanu)« = consilium temporale JanStat (11): gdyż nikomu w Rádźie Páńſkiey świeckiey nie przyſtoi więcey ná ten czás/ o tey Exekucyey myślić y mowić nád W.M. OrzRozm A3v, A3v. Cf »rada duchowna«.

»tajemna, zawarta rada« [szyk 1:1] (1:1): áby w thym poſtępku nieiáka popędliwość zacnośći páńſtwá náſzego nie byłá przycżytána dobrze ſie około tego w rádźie náſzey záwártey/ rozmyſliwſzy y narádźiwſzy wáſzey ſtátecżnośći odpowiedź damy. BielKron [3322]v; Apocleti, Táyemni á náypirwſzi pánowie rádni/ Vel potius, Táyemna rádá Mącz 12b.

[»wąska (a. auzka) [= ścisła] rada«: Bracia mili ministrowie, [...] abyście do Consistorium abo do Wąskiej Rady obierali persony godne AktaSynod IV 52; Że i biskup ma przestawać na zdaniu a stać ku usądkowi Auzkiej Rady AktaSynod IV 141, 141.]

»wysoka, najwyższa rada« = altum (a. summum) consilium Modrz, JanStat (3:1): Amplissimus Magistratus, Wyſoka/ Známienita rádá. Mącz 8b; ktore [Koło Senatorskie] ieſt naywyższą Rzecżypoſpolitey rádą/ poſpolitego dobrá y zacnośći ſtrożem ModrzBaz 25v; SarnStat 368, 381.

»ziemska rada« (1): Siedli też w ſwych Infułách Kśięża po práwicy/ Ziemſká rádá śiedziáłá Krolá po lewicy. BielSen 8.

»zwirzchnia rada« (1): I pokoy miłowáli [nasi przodkowie]/ a o rowną ſzkodę Dali na prżijaciela/ albo na Sąſiada [tj. zwrócili się do sądu polubownego]/ Ze mogłá nieowſzitkim wiedzieć zwirzchnia rada. KochSat B2v.

Zestawienie: »rada miejs(c)ka, miasta« = consules (civitatum) JanStat [w tym: rada + nazwa miasta (6), rada + ai od nazwy miasta (1)] (9:9): GroicPorz b3, gv, nn; UstPraw F3v; Widząc rádá miáſtá Illium iż żadney nádzyeie odporu nie máſz/ vrádzili áby byłá Helená wydaná Grekom. BielKron 59v; Potym z Moguncyey piſał Ceſarz liſty do rády Koleńſkiego miáſtá/ áby kazáć nie dali Bucerowi takież drugim Ewángelikom BielKron 221v, 205, 328v; RejPos 282; Ian Rybińſki ſłáwney Rády Miáſtá Toruń. K.I.M. Sekretarz. RybGęśli A3v; SarnStat 218, 273, 504, 505, 961, 962, 1179; Byłem/ kiedy iednego ná tákim vcżynku Záchwycono/ co ludźi do Turek wydawał/ [...] Więc to od Rády mieyſkiey odnioſł w vpominku/ Ze go tákim ſpoſobem karano ná rynku/ Iak był karan v Rzymian [...] Metius Suffetius KlonWor 31.
Szeregi: »rada i bojarowie« (1): Panowye [mołdawscy] rada naſza dvchowna y swieczka y Boyarowie prziszyagamy [...] y dalyſzmy ten liſth naſz przyszyazny nayaſznyeyſzemv panu a panu Sigmunthovi [...] yſz od dzyſzieyſzego dnya mamy miecz vyeczny [...] myedzy sobą pokoy LibLeg 6/158v.

»koło, rada« (1): A z nich gdźieby Ich M. pánowie Márſzałkowie ſpráwiedliwośći niechćieli/ ábo ſie zbraniáli vczynić/ tedy Ich M. pánowie Rády y Rycérſtwo ſámi ſpráwiedliwość w tym czynić będą tu w Kole [tj. w izbie senatorskiej lub radzie rycerskiej] w Rádźie. SarnStat 17.

»książęta i rada« (2): Krol wezwawſzy kſiążąt ſwoich y rády/ podał im ſpiſek komornicży/ áby rzecż miedzy imi rozeználi. BielKron 115v, 254.

»rada albo magistratus« (1): Potym Atteniánie krolá mieć niechcieli/ iedno áby rádá álbo Mágiſtratus Rzecżpoſpolitą rządzili BielKron 75.

»panowie i rada« = domini et consiliarii JanStat [szyk 3:1] (4): BielKron 390v; Oni [Datan i Abiron] do śiebie pierwey/ Proceres Synagogae/ to ieſt/ przednie pány y rádę poćiągnęli: ták y dziśieyſzy odſtępcy od Pánow pocżęli. SkarŻyw 493; SarnStat 11; Niech gory y págorki/ to ieſt rádá y pánowie iego [króla]/ przyimuią ludkom twoim pokoy SkarKazSej 696a.

»rada i posłowie (a. poseł)« = senatus et legati Modrz; consiliarii et nuncii JanStat [szyk 5:2] (7): Takeſmy tez ſpany radą y poſly naſſemi ziemſkiemi poſtanovieli, aby to vinni byli kazdemv [...] opravovacz vedlie pirwſſey conſtitucyey. ComCrac 21v; Krol niemoże nic vſtáwić bez Rády y Poſłow. UstPraw A; ModrzBaz 24; Gdzi ſzobye obie dwye stronye ſzeſznali [...] przet Iego M. Panem poſzlem: y przet wſzytką Radą ZapKościer 1582/29v; Ná té namioty/ gdźie Poſłowie y Rádá záśiadáią/ áby żaden ták końmi/ iáko y wozmi náieżdżáć/ áni między namioty ſtáwiáć ważyć ſie nie śmiał SarnStat 16, 208, 605.

»rada i przysiężnicy« (3): PRzeſtrzégáiąc/ áby ſie w mieśćiéch głównych Koronnych violentiȩ nie dźiały ludźiom ná vrzędźie będącym/ tedy Conſtitucią anni 1581. [...] extenduiemy: Iż ma tákże comprehendowáć Rádę y przyśiężniki miaſt Lwowá y Wárſzáwy. SarnStat 505 [idem (2)] 961, 1179.

»rada i rycerstwo (a. i z rycerstwem); rycerstwo z radą« (4;2): Nienaydźieſz też tego áby Krol vſtáwiáć czego niemogł/ bes zwolenia Rad y Rycerſtwá ſwego. OrzRozm L2v; BielKron 257; Cóż ty zowieſz Rzeczpoſpolitą? (–) Rycérſtwo Polſkié/ z Rádą Koronną. OrzQuin S2v, S2v; StryjKron 672; SarnStat 15.

»sąd i rada« (1): iż iedny [grzechy] ſą ktore piekło/ á drugie ktore tylo ſąd wątpliwy/ y rádę wątpliwą [tj. taką, która nie musi potępić tego, kogo osądza] záſługuią. SkarKaz 313a.

»sejm i rada« (2): Séymy y Rády ten obóy Naród ma záwżdy mieć ſpólné Koronné pod Królem Polſkim Pánem ſwym SarnStat 1021, 1002.

»rada, (albo, a, i, to jest) senat (a. senatorowie)« [szyk 4:4] (8): Niektory Lentulus [...] ſenátom ij wſſytkié radzie Rzymſkie o Kryſtuſie tako napiſál. OpecŻywList C; ConPiotr 30; gdy mię przed Senat pociągną álbo przed Rádę/ tedy będę wiedzyał cobych miał mowić BielKron 109, 103v, 105v; Mącz 74a, 440a; Senatus – Senat, rada. Calep 967a.

»tak panowie rada jako i szlachecki stan« (1): Co kiedy będźie tedy śię okaże ſpráwiedliwa przycżyná/ dla cżego ták Pánowie Rádá/ iáko y Sláchecki ſtan [ut senatorius, ita equestris ordo]/ przydan ieſt do władnośći Krolewſkiey. ModrzBaz 24v.

»rada i urzędnicy (a. urząd)« = consiliarius, officialis JanStat [szyk 4:1] (5): Odepchniemyli tákowego Człowieká [tj. mądrego mówcę] od Rády Koronney/ y od vrzędow innych/ z niemotámi pewnie nikczemnymi zoſtániemy. OrzRozm Q3v; Mącz 204b; á zwłaſczá gdy Iego Królewſka M. ták łáſkáwą y ſczodrobliwą vſtáwę vczynił: iż vznánié y rozgrániczenié dóbr ſwych/ Rádźie Koronnéy y Vrzędnikóm Ziemſkim [Dignitariis et Officialibus Regni JanStat 406] poddánym ſwym zléćił. SarnStat 842, 146, 1145.

»rada, (ani) zgromadzenie (panow radnych)« (2): A wſzákoż w rádach miedzy poſpolſtwem nie pytáią ſię ich [rzemieślników] zdánia/ áni w zgromádzeniu zacnym będą [In consilio populi non requirentur, et in congregatione non transilient]. BibRadz Eccli 38/35[37]; Senatus, Rádá zgromádzenie pánów rádnych Mącz 382b.

Złośl. (1): ieden z Poſłów przed Królem ſtoiąc/ [...] ták rzekł: Iáko piękna ieſt Rádá Polſka/ bes ſrokátéy Rády: Co ón rozumieiąc Biſkupy mówił. OrzQuin D2v.

W przen (1): wrádę mężoboycow niechay nie wchodzi duſzá moiá SkarŻyw 113.
Przen (15): RejFig Dd8v; Pochlebce to iego [zbytku] dwor/ a rada zwodnicy KochSat B; (nagł) Do cżłowieká ſtanu poććiwego. (–) [...] Potkayże ſie s ſwiátem s tą márną obłudą/ Widziſz żeć rádę ma przy ſobie chudą RejZwierc 116v.
Zwrot: »wziąć do rady« (1): Weźmiſz ſobie do rády ony co naprzednieiſze pány/ to ieſt ſpráwiedliwość/ pomierność/ pobożność/ poććiwość/ wſpaniłość RejZwierc 146v.
Wyrażenia: »miejsce w radzie« (1): CZłonkowie wſzyſcy ſercu/ gdy kroleſtwo dáli/ Brzuch dworem/ práwą rękę márſzałkiem obráli. Dupá chćiáłá do rády/ [...] Dáli iey mieyſce w rádzie RejFig Dd8v.

»pirwszy pan w radzie« (1): Owo pan Priwat [tj. Samolub] zá nim to pirwſzy pan w rádzye [w grodzie księcia Zelatora] RejWiz 74v.

a) W antropomorfizowanych opisach sprawowania władzy przez Boga (na wzór władców na ziemi) [w tym: czyjapron poss (4)] (8): Y kthoż kiedy poznał thy ſpráwy twoie moy miły Pánie? álbo kto v ciebie kiedy w rádzie twoiey mogł być [Vulg Rom 13/34]? RejAp AA3; BudBib 4.Esdr 14/8[9]; Bog/ niema rády ſwoiey/ niema opiekoná KmitaPsal A5.

rada u kogo (1): co ſie to okazáło y w oney mátce Ianá á Iákubá s. ktora ſie iuż ſtáráłá o pirwſze mieyſce ſynom ſwoim w rádzye v niego [u Jezusa]. RejPos 66v.

Wyrażenia: »rada świętych« (2): Deus qui glorificatur in conſilio ſanctorum [...]. Abociem on ieſt pan bog ktori ieſt vwielbion w radzie ſwiętych/ wielki á ſtraſzliwy nad wſzytkimi ktorzy ſtoią zawżdy przed nim. WróbŻołt 88/8 [przekład tego samego tekstu] LubPs T5v.

»wysoka, nawyższa rada« (1:1): OpecŻyw 181v; W Zebrániu Bogow ſthánął Bog (marg) Tho ieſt w nawyżſzey ſwoiey rádźie. (–)/ á w pośrzodku ſądźi Bogi. BibRadz Ps 81/1.

b) W antropomorfizowanym opisie gry w szachy (1):

W połączeniu szeregowym (1): Rycerze byſtre konie roſpuśćili: Nie był kąt ieden/ gdzyeby ſie nie bili. Rádá/ dwor/ drabi ſpołem ſie mieſzáią KochSz B3.

b. O Sanhedrynie, najwyższej władzy religijnej i sądowniczej w Jerozolimie w czasach Jezusa (62): O przeklętá rada/ o mizerni wódzowie ludu poſpolitego/ w ręce waſſe dál buóg ſyna ſwégo/ aby dlá wás vmarl OpecŻyw 69v; KV radzie gdy go [Jezusa] przywiedli/ drugi ráz iego pytali ieſtliby on byl ſyn boży? OpecŻyw 116v, 116v, 117, 118; OpecŻywSandR nlb 4v; BibRadz Act 5/27; RejPos 22; Teraz przeto dayćie znáć Hetmánowi y Radzie/ áby iy [św. Pawła] do was wywiodł BudNT Act 23/15, Act 23/20; Strzeżćie ſię ludźi/ boć was podádzą do rády/ y w ſwych zgromádzeniach bicżowáć was będą [Vulg Matth 10/17] CzechEp 29; A przywiodſzy ie [apostołów] poſtáwili przed Rádą. WujNT Act 5/27, Matth 5/23[22], Act 4/15, 5 arg, 5/34, 6 arg (11); WysKaz 17.

rada kogo [= złożona z kogo] (3): WLaſnie ten Pſalm należy oſobye Páná Kriſtuſowey/ ktory ſie modlił á prośił o wybáwienie z oney fáłeſzney rády przełożonych nád bożnicą. LubPs L2v; A chcąc wiedźieć przyczynę dla ktoreyby nań ſkárżyli [Żydzi na pojmanego św. Pawła]/ wywiodłem go przed ich rádę. WujNT Act 23/28, Act 22/30.

rada czyja [zawsze: „sw(oj)a” ‘złożona z nich samych’; zawsze przekład tego samego tekstu] (4): A gdy ſie ſtał dzień: zeſſli ſie ſtárſſy ludu/ y Kxiążęthá kápłáńſcy/ y doktorowie/ y w wiedli go do rády ſwoiey/ mowiąc: powiedz nam/ ieſliś ty ieſt Chryſtus. Leop Luc 22/66; BudNT Luc 22/66; LatHar 721; WujNT Luc 22/66.

W połączeniach szeregowych (2): CzechEp 21; Y bárzo prędko/ poránu/ vcżyniwſzy rádę árcykápłani/ z ſtárſzemi/ y z Szkrybentámi/ y ze wſzyſtką rádą/ związawſzy P. IEzuſá/ wiedli/ y wydáli Piłatowi. LatHar 710.

Zwroty: »w radzie siedzieć« = sedere in consilio Vulg [szyk zmienny] (2): A ći [arcykapłani] ktorzy w rádzye ſiedzyeli á pátrzyli nań [na św. Szczepana]/ zdáło ſie im oblicże iego iáko oblicże Anyelſkye. RejPos 22 [przekład tego samego tekstu] WujNT Act 6/15.

»zebrać, zwołać radę« = convocare concilium PolAnt, Vulg; colligere concilium PolAnt (2:1): BibRadz Act 5/21; Zebráli przeto Arcyoffiárnicy y Fáryzeuſzowie rádę/ y mowili: Co cżynimy/ że ten cżłowiek mnogie známioná cżyni? BudNT Ioann 11/47; WujNT Act 5/21.

Wyrażenia: »rada kapłańska« (1): gdy Pan náſz w Rádzye kápłáńſkiey dziwnie był przeſládowan/ á od nawyſzſzego Biſkupá zdradliwie był pytan/ [...] Odpowiedzyał RejPosWstaw [213].

»oblicze (a. obliczność) rady« = conspectus concilii PolAnt, Vulg (2): BudNT Act 5/41; A tákżeć oni [Piotr i apostołowie] ſzli od oblicznośći oney rády [która ich sądziła]/ ráduiąc ſię iż ſię sſtáli godnymi dla imieniá Ieſuſowego zelżywość odnieść. WujNT Act 5/41.

»walna rada« (1): Boć wás podadzą do walnych rád [Tradent enim vos in confessus (marg) conciliis (–)] i w Bożnicách ſwoich wás biczować będą MurzNT Matth 10/17.

»rada żydowska, jerozolimska« [szyk 5:1] (5:1): OpecŻyw 49, 83; TarDuch C2; O pewnieć ſie nie zmyli votum onego Gámálielá zacnego cżłowieká w rádzye Ierozolimſkiey/ gdy ſie rádzili żydowie áby iáko mogło być zátrácono to ſwięte imię Iezus y náuká iego RejPos 285v; LatHar 274; Rádá żydowſka po Wniebowſtąpieniu Páńſkim/ zgodźiłá ſie ná Dekret/ Apoſtoły wygłádźić PowodPr 55.

Zestawienie: »rada siedząca« = concilium Vulg [szyk 5:5] (10): A ſtrzeżćie ſię ludźi. Abowiem was będą wydáwáć do śiedzącey rády/ y w bożnicách ſwoich was biczowáć będą. WujNT Matth 10/17; Zebrali tedy Arcykápłani y Pháryzeuſzowie rádę śiedzącą WujNT Ioann 11/47, Matth 26/59, Mar 14/55, 15/1, s. 354, Act 22/30 (10).
Szeregi: »(arcy)kapłani i rada« = sacerdotes et concilium Vulg (7): á kazał ſie kápłanom zyść/ y wſſyſtkiey rádzie/ y wywiodſſy Páwłá poſtáwił go miedzy nimi. Leop Act 22/30; LatHar 694, 709; Tedy Arcykápłani y wſzytká rádá śiedząca ſzukáli fałſzywego świádectwá przećiwko Ieſuſowi/ áby go zámordowáli WujNT Matth 26/59, Mar 14/55, Act 22/30, 23 arg. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rada i starszy« = concilium et senatus PolAnt; concilium et seniores Vulg (2): A przyſzedſzy Kápłan nawyżſzy y ci co z nim byli/ zebráli radę y wſzytki ſtárſze ſynow Izráelſkich BibRadz Act 5/21; WujNT Act 5/21.

»rada i urząd« (1): przed rádą y vrzędem Zydowſkim byłeś poſtáwiony przez ſwiádki fáłſzywe oſkárżony LatHar 274.

»rada i zgromadzenie« (1): Iezu ktorys rano do rady y zgromadzcnia [!] złoſnikow był wywiedzion S⟨miłuj sie nad nami⟩. TarDuch C3.

c. O apostołach jako zaufanych uczniach Jezusa [czyja] (2): Lecż ſie był nálazł Iudaſz/ w máłey Páńſkiey rádzye/ Coż owſzem ieſzcże rychley/ ná wielkiey gromádzye [tj. wśród posłów koronnych]. RejZwierz 109v.
Wyrażenie: »zawarta [tj. poufna] rada« (1): Iż oná pogánká [tj. niewiasta kananejska; Matth 15/22]/ chocia tuż widziáłá Apoſtoły y miłoſniki iego/ á práwie kánclerze á záwártą rádę iego/ á wżdy do żadnego nie wołáłá/ [...] iedno tylko wſzytkę nádzyeię położyłá w ſámym miłoſierdziu iego. RejPos 76.
d. O panteonie bogów pogańskich (1):
Wyrażenie: »nieśmiertelna rada« (1): Bo y Apollo ſzepce mi coś w vſzy/ [...] Pewnie to ſłyſzał w nieśmiertelney rádzie/ Nie dármo tę rzecż do vſzu mych kłádźie. GrochKal 18.
7. Doradca (574):
a. Członek zespołu doradców przy władcy lub przy urzędzie, senator, radny; consiliarius JanStat, JanPrzyw; baro, senator JanStat [w tym czyj(-a) (245): pron poss (189), G sb i pron (54), ai poss (2)] (563): y on [cesarz turecki] chytroſczya ſzwą y rad ſzwoych, oblyokl yednego Thurczyna wnaſze schathy, y posthanovil go Hospodarem thv w Moldawſkiey zyemy LibLeg 6/190v; poſlalem zrad ſwoych yednego pana ſwego na ymye Machmethbasche zniektorim woyſkyem na pomocz themv panſtwv wegierſkiemv LibLeg 10/146, 7/10v, 11 [2 r.], 11v [2 r.], 98v, 10/154v (19); A on tho iako rada naſcha [...] dal nam wiedziecz powieſcz y wſkazanye prethwiczowe MetrKor 61/224v, 61/224v; ComCrac 11v, 13v, 15, 16; RejRozpr D2v; ConPiotr 34v; A we czwartek raniuchno zeszli się księża biskupi do KJM sami oprocz Rad inych. Diar 56, 55 [2 r.], 74; A ktoryby Mieſzczánin á zwłaſztzá Rádá nie exekwowáli by thego co Woiewodá poſtánowi/ tácy máią być winą karáni/ ſtem grzywien UstPraw A2, A, B4v, E, E3v, K3; BibRadz Ion 3/7; rozieżdżamy ſye [z obrad sejmu]/ nágániwſzy Krolá/ á zháńbiwſzy Rády [z powodu różnic religijnych]/ [...] y káptury ieden drugiemu grożąc OrzRozm C3, S4v; Agámenon w nocy wſtał wezwał rad ſwoich/ powiedzyał im poſelſtwo Troiáńſkie. BielKron 59v, 104, 130, 208, 211, 221v (14); RejPos 192v; Ieſli Rádá vcżćiwa obacży w pánu [tj. we władcy] złą wiárę ábo máłe dbánie o boiaźń Bożą/ co cżynić ma. RejZwierc 42 [idem A6], A6 [2 r.], 42v, 43, 48v, 89v, Bbbv; BielSpr 49; BudBib 2.Reg 23/23; BielSjem 15; ActReg 15, 43, 95; Phil O3; Zá namową Rad náſzych/ y prośbą Poſłów źiemſkich/ vchwaliliſmy woynę/ álbo ruſzenié poſpolité SarnStat 117 [idem UstPraw K3]; OKoło Bractw/ któré Céchy w mieśćiéch y w miáſteczkach zową/ nie zdáło ſie nam y Rádam náſzym nic odmięnić. SarnStat 297, 32, 39, 88, 96, 98 (28).

W połączeniu z nazwą terytorium lub społeczności [czego; w tym: rada(-y) + (ai +) G sb (65), G sb + rady (3), rada skąd (1)] (69): LibLeg 6/158v, 11/133, 158; ZapWar 1545 nr 2646; wtemeſmy nicz vczynicz pewnego na ten czas niemogli, Gdizmy rad pańſtwa naſſego Xięſtwa Vielkiego Litewskiego przi ſobie niemieli. ComCrac 11v, 11, 11v [3 r.]; ConPiotr 34; BielKron 361; Poselstw zadnych do Cudzych Kraiow bez wiadomosci rad Koronnych y WKL wysyłac nie mąmy ActReg 43, 42, 43; KołakCath Bv; á gdźieby tego byłá pilna á gwałtowna potrzebá Rzeczpoſpolitéy/ tedy zá rádą pánów Rad oboygá Pánſtwá/ [...] powinni go [Sejm Walny Koronny] ſkłádáć będźiemy. SarnStat 30; Dekret roku łońſkiégo w Piotrkowie o mężobóycách zá náſzym y Rad Króleſtwá náſzégo zdániém vczyniony/ káźimy/ y ón ábroguiemy SarnStat 608; Pánowie Rády náſzéy onéy źiemie Kiiowſkiéy Duchowni y świetccy [...] [zasiedli] między Rádámi náſzémi Koronnémi SarnStat 1063, 9, 28, 41 [2 r.], 43 [2 r.], 45 [2 r.] (53); Do Ich Mśći Pánow Rad cnotliwego Narodu Polſkiego. CzahTr G.

Z przymiotnikiem od nazwy geograficznej [w tym: rada + ai (13), ai + rada (2)] (15): powyeczye [lege: powiecie]. prziyaſzn samſzyeczkam od Iego Kro⟨lewskiej⟩ mczi panv Voyewodzye. a panom radom Voloſkyem laſke yego Kro⟨lewskiej⟩ mczi LibLeg 11/183, 11/42; Diar 94; BielKron 401; Phil O3; y iuż Rády Inflantſkie/ y od innych ſtanów Poſłowie/ którzy tám ztąd tu przyſłáni ſą/ nam Królowi Polſkiému/ y Koronie przyśięgę vczynili. SarnStat 1200, 36, 41, 1004, 1013 [2 r.], 1019 (10).

W połączeniu z imieniem (i nazwiskiem) [w tym: rada + imię (8), imię + rada (3)] (11): y dalem ten zamek radzie ſwemv yednemv Svleyman Baſzi LibLeg 10/148, 10/63, 146 [2 r.]; Poslowie zieḿ Mazoweczkich pokornie są prosili [...] abi then nowi gwalth [...] przes Radą nasego Stanislawa Sbąskiego Castellana Chelmskiego vczinioni [...] abismi the rzecz obvarowali [...] ZapWar 1545 nr 2646; WyprKr 2; BibRadz *3; Blud ná zdradźie będąc rádá Ieropołkowá/ radźił áby wyſzedł przećiw brátu á łaſki ſzukał BielKron 428, 214, 361; SarnStat 1096.

W połączeniach dwuczłonowych typu szeregowego z tytułem osoby piastującej urząd [w tym połączenia typu: krol (i) z radami (34), krol i rady (16), ani krol ani rady (1)] (51): Iſzh ſzye pan Voyewoda y radi yego [...] dzywvya ſkad bi tho bilo. LibLeg 11/170v, 6/77v, 158v, 10/154, 11/73, 170v; Czo iego Kroliewſka Miłoścz pan naſz Namiłoscziwſſi racz/ił [!] tho/ s Raddami [!] swemi poczwierdzicz na wieczne czasy ListRzeź w. 56; a nikt iny, jeno Krol z Radami o tych sprawach wiedzieć i mowić i stanowić powinni są. Diar 64, 25, 27, 55 [2 r.], 64, 78 (11); DiarDop 104, 105, 106 [2 r.], 108 [2 r.], 109; OrzRozm F2v, R3, T; S tey przycżyny Krol z rádámi ſwymi/ zapowiedzyeli żadnych towárow Wrocſłáwiánom dodáwáć. BielKron 408, 356, 393v, 402v [2 r.], 406, 414v; OrzQuin Yv; ACz Król Iego Miłość náſz Miłośćiwy Pan/ [...] z Rádámi ſwymi Koronnymi/ Sektę Trideiſtów bezbóżnych z Króleſtwá ſwégo przez Dekrét zgłádźić á wywołáć raczył BiałKat a2; WujJudConf 15v; BiałKaz Kv; ModrzBaz 33v, 138v, 139v; BielSen 8; (nagł) Przyśięgá Senatorów Koronnych. (–) IA N. Przyśięgam: iż [...] táiemnice/ ktore mnie przez Máieſtat Krolewſki y Rády iego będą powiedźiáne/ [...] żadnemu ku ſzkodzie Krolewſkiey y Rzeczypoſpolitey nie odkryię SarnStat 35, 119, 220, 615, [1023], 1025, 1124; SkarKazSej 694b.

W połączeniach szeregowych (63): LibLeg 6/158v, 159, 7/11; ZapWar 1545 nr 2646; ComCrac 13, 19; gdy ku iego K.M. proſſba bela od wſſytkiego zebrania seymu, rad y poſlow Ziemſkych, aby onego pańſtwa poddane iego K.M. przywiodl ConPiotr 33v; Diar 82, 90, 95; [nasza Rzeczpospolita] jest z tych trzech stanow złożona, z Krola JM z Rad a z rycerstwa koronnego DiarDop 116, 111, 114; ále [pismo nasze] będźie ná ſtole v Papieżow/ v Krolow/ v Rad/ v Pánow/ v Rycerſtwá/ v poſpolſtwá wſzego. OrzListy e3; BibRadz *3; OrzQuin Aa; Andrzeiá Frycżá Modrzewskiego do Krolá/ do pánow Rad/ do Biskupow/ y iney Kśiężey/ do Sláchty/ y do wſzego poſpolſtwá źiemie Polſkiey/ y wſzytkiey Sármácyey/ Spiſow o popráwie Rzecżypoſpolitey Kśięgi pirwſze O Obycżáioch. ModrzBaz 1; SkarŻyw 357; ActReg 3v; KołakCath Bv, B3; my iáko głowá/ z pány Rádámi/ y z ośmią Deputatów Poſelſkich/ ſądźić/ [...] mamy SarnStat 153; Prȩłaći y wſzjtkié Rády y wſzytko poſpólſtwo Wiel⟨kiego⟩ X⟨ięstwa⟩ Litew⟨skiego⟩ wpiſuią ſie do Króleſtwá Polſkiégo. SarnStat 997 marg; My oboiégo narodu Prȩłaći/ Rády/ Barones, y wſzyſtki ſtany pomágáć ſobie mámy wſzyſtkiémi śiłámi y możnośćiámi SarnStat 1022, 9, 43, 50, 51, 114 (42).

Fraza: »rada ma radzić, radziła« (2:1): A gdy iuż Vliſes poſelſtwo odpráwił od Grekow/ wotowáli Troiani ná nie rozmáitemi głoſy/ Rádá pirwſza rádziłá áby byłá Helená wroconá BielKron 57; Iáko ma wierna á pocżćiwa Rádá [tj. senator] rádzić pánu ſwemu [tj. władcy]. RejZwierc 41v [idem] A6.
Zwrot: »radzić się rad, (po)radzić (się) z radami« [szyk zmienny] (4:3): a tam gdi sye [król] ſpani a radamy swimy poradzy przes lyſth ſwoy abo przes posla panv voyewodzie odpowiedziecz dacz bedzie raczil LibLeg 11/48v; OrzRozm S4; Gdyſz ie [przymierze] Turek ſam złąmał [...]/ rádził ſie ná to Skánderbeg rad ſwoich/ ktorzy mu rádzyli áby dzierżał ſłowo BielKron 253v; Pámiętał Lokietek co vcżynili Márgrábiowie Przemyſłáwowi krolowi Polſkiemu/ rádził o tym z rádámi ſwymi iákoby ſie iego hániebney śmierći pomśćili BielKron 371, 386v, 406, 413.
Wyrażenia: »rada dworu, nadworna« (1:1): WyprKr 2; y onémi [pieniędzmi podskarbi koronny] zá rádą vrzędników y Rad Nadwornych [cum consilio Officialium et Consiliariorum Curiae JanStat 309] będźie ſzáfował SarnStat 335.

»rada Jego (a. Waszej) Krolewskiej Miłości itp., krola (a. cesarza), krolewska« = consiliarius suae serenitatis JanStat (7:5:2): Iuſczy thą [...] Instructia a reſolutia dawamy, [...] aby yednal sbaſzamy a radamy Czeſzarza Tureczkyego ze by Ceſzarz Thureczky [...] thakyeſch vczynyl przymyerze a pokoy skrolyem yego myloſczyą wangyerſkim MetrKor 38/501, 37/2; I bil dlvgy ſpor przed Radamy Iego Crolyewſkyey Mczi myedzi Borzoboathim Athimy zidi okolo thich wolow LibLeg 11/137v, 6/158v, 11/134, 137v; DiarDop 109; ná przećiwko ktoremu [biskupowi krakowskiemu Jędrzejowi Zebrzydowskiemu] ia tu [...] nic nie mowię/ áni piſzę/ [...] y owſzem/ iáko Rádę iego Krolewſkiey miłośći záwżdy ććić chcę KrowObr B3; SarnUzn A2; Miſtrz álbo Książę Pruſkié, zá piérwſzą Rádę królewſką y wieczną, iáko ieſt przyięty [...] czytay o tym w pokoiu vczynionym z Pruſſy SarnStat 41, 41, 1096, 1125, 1127.

»rada koronna« = consiliarius regni JanStat, JanPrzyw; dignitates JanStat (105): ComCrac 11v [2 r.]; ConPiotr 34; Na ktory czas Krol Jego Miłość przyjechawszy oczekiwał na Rad Koronnych zjechanie. Diar 19, 20, 23, 26, 30, 49 (21); DiarDop 104, 105, 106 [2 r.], 110, 111 (11); LeszczRzecz A3; RejZwierz 109, bb2v; Pytay też Czechow iáko ſą od Ferdynándá Krolá ſwego ná gárdło ſądzeni/ powiedząć że ná Sądźie nie śiedźiáły Rády Koronne: ále śiedźiał tylko ſam Ferdynánd z Maurycem Kśiążęćiem Sáſkim OrzRozm L3, L3v, L4 [2 r.], N4v, O2v [2 r.]; BiałKat a2; Tegoſz roku bacżąc Rády Coronne/ że Pan ich bes potomká ieſt/ ſtáráli śie otym. Aby Krolá ſwego bes żony niemieli BiałKaz K, I4; PaprPan B4; StryjKron 511; ActReg 7, 43 [2 r.], 78; Rády Koronné z ſzláchty máią bydz wybiéráné. SarnStat 35 [idem 71]; O mieyſcu pánów Litewſkich między Rádámi Koronnémi. SarnStat 36; Którzy to Deputaći czćić y ważyć páná Podſkárbiégo/ iáko Rádę y Vrzędniká Koronnégo będą powinni. SarnStat 361; iż Pánowie Rády Koronné ktemu ſie przymawiáły: áby ſie iuż Vrzędnicy Wielkiégo Kśięſtwá Litewſkiégo ináczéy nie zwáli áni piſáli/ iedno Vrzędniki Koronnémi SarnStat 1012, 11, 13, 20 [2 r.], 36, 39 (50); Ale o tym doſyć/ mędrſzey głowy to rozum/ y Pánow Rad Koronnych właſne obmyślawánie VotSzl B2v.

»mądra rada« (1): [hetman Mielecki] Oycżyźnie ſwey poćiechą y ozdobą wſzelką/ Był/ y Koronie Polſkiey teſz podporą wielką. Mądrą rádą/ rozſądkiem onym známienitym/ Y do wſzyſtkich cnot innym przykłádem okwitym. KołakCath B3.

»najwyszsza rada« (1): [Attilius Regulus] kthory będąc naywyſzſzą Rádą Rzymſką/ w Afryce przez zdrádę forthelem był poiman Phil O3.

»(na)przedniejsza (a. co przedniejsza) rada« [szyk 5:3] (8): Radi ſſwoye przednyeyſche natho wyſſadzycz raczil y ym tho polyeczicz. abi ony [...] thego ſzye pylnye wywyedzyely ieſlybi Borzobathi panv Woyewodzye bil wynyen LibLeg 11/137v, 11/159, 161v; OrzRozm I2v; BielKron 361; Ná oſtátek prośił áby poſłáli co przednieyſzą rádę/ oglądáć iż mury Atheńſkie obálone ſą. BielSpr 37v; Z Kxiążęćiem ktory teraz nawyżſzym Hetmánem/ Woiewodą Wileńſkim ieſt przeważnym Pánem. Y Rádą naprzednieyſzą Kxięſtwá Litewſkiego/ Głową/ ozdobą/ domu Rádźiwiłowſkiego. KołakCath Bv.

»panowie rady (N pl); pan rada« [w tym: panowie rady duchowni i świeccy (19), jak(o) duchowni tak(o) i świeccy (2), tak duchowni jako (i) świeccy (2), świeccy (3)] = barones, domini consiliarii JanStat (169;2): Pyeczancz naſchą y thich panow Rad naſchich wyſchey myenyonich duchownich y swieczkich kazalismy prziwyeſsycz LibLeg 6/80; A zaſzye przeſz czye panv Voyewodzye [wałaskiemu] prziyaſzn ſwą [Jego Królewska Mość] wſkazvye. A panam Radam yego laſke ſwą Krolyewſkam. LibLeg 11/185, 6/77v, 79v, 158v, 160v, 7/11 (17); ComCrac 13v, 14v, 17v [2 r.], 18; Zatym Panowie Rady wotowali. Diar 24, 26, 55, 94 [3 r.], 95; Widziemy też, że WKM i z Pany Radami swemi nic na tym siedzieć lenić się nie raczysz DiarDop 108, 104, 105, 106 [2 r.], 109, 111 (10); ábowiém ieſliże Papiéż Antykryſtem ieſt/ [...] tedy ſtátecznemu człowiekowi/ á zwłáſzczá Pánu Radźie wielkiému/ przyſtało wſzyſtko zárzućić/ [...] coſmy od tego Antykryſtá wźięli z Rzymu. OrzQuin K2; SarnUzn A2v; GórnDworz S5v; WujJudConf 15v; BudBib Prov 26/16; Ale gdy iuſz zá wſzyſtkich Pánow rad zezwolenim/ pochwalono było Małżeńſtwo y Bárbárá Coronowaná/ [...]. Tegoſz roku [...] vmárłá BiałKaz K; Słuſznaby też rzecż byłá/ żeby Krol przy Pánoch Rádách/ gdy o Rzecżpoſpolitey rádzą [Par ... fuerit regem adesse praesentem consultationibus senatorum de republica]/ oſobą ſwą był ModrzBaz 26, 1, 24 [2 r.], 26, 33v, 138v, 139v; tedy ná żądánie Pánow Rad/ Krol/ [...] decretowi ſwoiemu o odſądzeniu czći [Melsztyńskiemu] zfolgował. StryjKron 587, 647; ale oto tylko proszę, zebych mogł miec vpewnienie Kr⟨ola⟩ I⟨ego⟩ M⟨ości⟩ iz gdy [pan Gnieźniński] będzie łaski przez Pany Rady szukał V kr⟨ola⟩ I⟨ego⟩ M⟨ości⟩ ze ią naidzie. ActReg 119, 7, 32, 33, 78, 134 [2 r.] (13); Doſyć czyniąc prośbóm Pánów Rad náſzych świetckich y Poſłów Ziemſkich/ poſzlemy do świętégo Oycá Papieżá prośić o Annaty/ [...] żeby w Króleſtwie zoſtáły ná obronę Rzeczypoſpolitéy. SarnStat 174 [idem ComCrac 14v]; OPráwę Królowéy Iéy M. Małżonki náſzéy/ [...] Conſtitucią tą zá rádą Pánów Rad/ y pozwoleniém Poſłów Ziemſkich/ oboiégo Narodu/ poſtánawiamy [...] SarnStat 1147, 15, 16, 17 [2 r.], 20, 25 (101); VotSzl B2v; CzahTr G.

»(panowie) rady duchowne i świeckie itp. [w tym: rady (tak) duchowne (jako) i świeckie (25), rady tak duchownego jako i świeckiego stanu (1)], świeckie, duchowne; rady duchowni i świeccy« = consiliarii spiritualii et secularii JanStat (26:2:1;1): Na czo przyſzyagl sradamy svemy dvchownemy y swyeczſkyemy, y lyſth pod pyeczanczyą ſzwoyą y pod rad ſzwoych theſz pyeczyanczyamy dal LibLeg 7/10v, 6/159; A ieśliby appelans chciał mieć przy sobie ktorego z IchM Rad świeckich, nie ma mu to być broniono Diar 52; [król Zygmunt August o sobie] zá zgodnym zwoleniem Rád náſzych/ ták Duchownégo iáko y świetckiégo ſtanu/ y inſzégo Rycérſtwá ſtanów koronnych ná króleſtwo Polſkié obráni y koronowáni ieſteſmy SarnStat 11; Rády Duchowné, y Swietckié iáko ſą Woiewodowie, áby ná ſéymikách Powiátowych bywáli. SarnStat 268; OSobliwie to wáruiemy/ iż podatków/ áni Poborów żadnych/ ná imionách náſzych królewſkich/ y Rad Duchownych/ [...] ſkłádáć i poſtánawiáć nie mamy SarnStat 348; A iżby ćiż obywatele téy przerzeczonéy źiemie/ [...] Rády náſze Duchowni y Swietcy/ Kśiążętá/ Paniętá/ Szláchtá/ Rycérſtwo/ tákże y Duchowné ſtany Rzymſkiégo y Greckiégo zakonu obfitą łáſkę náſzę poználi/ poſtánawiamy: [...] SarnStat 1188, 31, 58, 85, 114, 170 (26); SkarKazSej 692a. Cf też »panowie rady«.

»rada panu [= pańska]« (1): Abowiem páná káżdego vmyſł ieſt iáko płomień ktory ſie záwżdy ku gorze ciągnie/ kiedy do niego dobrych drew przykłádáią. [...] Thákże też dobra rádá [tj. senator] pánu káżdemu/ álbo z nim ku gorze leći/ álbo ſie z dymem po ziemi włocży. RejZwierc 41v.

»rada przysięgła« (1): ſądzą mię nie obce Kśiążętá iákie z Krolem/ ále bráćia moi ſtárſzy/ Rády Koronne przyśięgłe. OrzRozm L4.

»rada rad« = consilium consiliariorum a. senatorum, consultum senatus, consiliariorum voluntas JanStat (43): Diar 64; Przeto chce wtym tak postampic za radą Ichmsciow PP rad Koronnych iako y powinnosc Krola I niesie ActReg 78; My y potomkowie náſzy nic záczynáć y czynić nie mamy/ bez rády Rad Koronnych oboygá narodu SarnStat 430; Téż wſzyſtki ſpráwy znácznieyſzé/ [...] zá rádą Rad źiem przerzeczonych/ będźiemy kończyć y ſkázowáć. SarnStat 1118, 13, 25, 28, 30, 42 (41).

»rady obojga stanu, wszystkich stanow« = consiliarii status utriusque JanStat (5:1): takeſmy na nimieyſſem [!] Szeymie Zradami naſſemi oboyga ſtanu y poſly ziemſkiemi poſtanovieli, aby [...] ComCrac 19v; zá zwoleniém Pánów y Rad wſzyſtkich ſtanów Króleſtwá y Pańſtw náſzych/ [...] vſtáwiamy/ [...] áby Artykuły niżéy nápiſáné [...] zá Práwo były chowáné. SarnStat 1212, 213, 360, 655, 820.

»wierna rada« [szyk 7:1] (8): MetrKor 34/265; LibLeg 10/113v; Naiáſnieyſzego Máieſtatu W.K.M. Zycżliwy ſłużebnik/ poſłuſzny poddány/ y wierna Rádá/ Mikołay Rádźiwił etcet. BibRadz *3; OrzRozm A4; Tákże też ty vcżyń moy miły Diogeneſie [tj. bądź jak Diogenes, który nie bał się krytykować Aleksandra Wielkiego]/ ktoryśkolwiek ieſt wierną rádą [tj. senatorem] v páná ſwego RejZwierc 46; A ták ieſli cżego trzebá wielkiemu ſtanowi [tj. władcy]/ tedy wierney rády á prawdziwego przyiacielá czoby mu prawdę mowił. RejZwierc 50v, A6, 41v.

Szeregi: »rada i bojar« (2): [król Jego Miłość] Naſſ tho dla thego poſlal, abyſzmy thv they przyſzyangy slvchaly kthorą t.m. maſſ thv yego M.K. vczynycz spany Radamy ſzwemy dvchownemy y swieczkyemy y s ynſzemy Boyary zyemye Moldawſkyey LibLeg 7/11, 6/160v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»książę i rada; jako rada także i książę« = princeps et consiliarius JanStat (3;2): [rota przysięgi:] IA N. Miſtrz Wielki/ Zakonu Pánny Máriiey w Niemcach/ Kśiążę y Rádá kroleſtwá Polſkiego/ przyśięgam: iż od tey godźiny będę wiernym Naiáſnieyſzemu Kśiążęćiu Pánu Káźimierzowi Krolowi SarnStat 41; że iáko Pánowie Rády náſzé Duchowné y Swietckié/ tákże y ći przerzeczeni Kśiążętá [...] w Powiećiéch ſwoich [...] ſądźić ſie máią SarnStat 1063, 1095, 1099, 1192. [Ponadto w połączeniach szeregowych 13 r.]

»ludzie szlacheckie i rady« (1): A ja tego wszędy dowiodę, [...] iż Ksiądz Biskup [...] na ludzie zacne szlacheckie i na Rady Koronne uszczypliwemi pozwy i zakłady się utargiwa. Diar 59.

»pan a (i, a(l)bo) rada; panowie z radami« = barones a. domini et consiliarii JanStat [szyk 16:1] (16;1): LibLeg 11/48v; Diar 30, 80; I WM naszych Miłościwych Panow a Rad Koronnych prosiemy, abyście staranie swe pilnie w tym uczynić raczyli DiarDop 114; BielKron 401; IEſliżeby ſie też w pánu álbo kſiążęciu iákim pychá álbo wzgárdzenie iákie okazáło/ ma go przeſthrzegáć pan ábo Rádá iego z dáleká [tj. zawczasu] RejZwierc 47v, 42v [2 r.], 47v, 48v, 49, 129; KołakCath Bv; Pánowie y Rády Wielkiego Kśięſtwá Litewſkiégo potwiérdzáią zapiſy przez przodki ſwé z Króleſtwem Polſkim vczynioné. SarnStat 996, 411, 909, 1212. [Ponadto w połączeniach szeregowych 21 r.]

»(tak) rada, ((jak(o) (i)), i, albo też, a) poseł; rady (też) z posły (a. posłami); posłowie i z radami« = (tam) consiliarius et (quam etiam) nuntius JanStat [poseł zawsze pl] (66;2;1): thęſmy odpoviedz dali radąm naſſem y poſlom Ziemſkiem ComCrac 12, 11 [2 r.], 11v [2 r.], 12v, 13v [2 r.], 14 (13); ConPiotr 34; ZapWar 1545 nr 2646; Diar 90; Vſtáwiliſmy/ iż kiedyby kto Rádę náſzę/ ktoregokolwiek ſtanu/ álbo też Poſły náſze Zyemſkie/ [...] náſzedłby gwałtownie/ [...] Tedy tákowy ma być ſądzon iákoby obráźił Máieſtat Krolewſki. UstPraw B2, B2; [król wybrany spośród polskiej szlachty] Rádom by też s poſłami dla tego folgował/ By ná dań przyzwolili MycPrz I B2v, B3v; Atu Litwa słysząc to niewdaiąc się in controuersiam wstali wszyscy y szli precz ex Senatu tak rady iak y Posłowie. ActReg 76; zá rádą y zwoleniem wſzyſtkich iednoſtáynie ták Rad/ iáko Poſłów Ziemſkich Króleſtwá náſzégo/ vſtáwiamy y ſkázuiemy [...] SarnStat 193, 20, 45, 47, 50 [2 r.], 66 (48). [Ponadto w połączeniach szeregowych 23 r.]

»prełat, rada« (1): Szláchetné męże dla obrony y rządzenia ich [ziem dalekich]/ [...] zá rádą Prȩłatów/ Rad [ac cum consilio Praelatorum, Consiliariorum JanStat 903]/ w ſtárſzych mieśćiéch przerzeczonéy źiemi będźiemy náznáczáć SarnStat 1119. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]

»rada i przełożony« (1): Pan Andrzéy Róża/ Arcybiſkup Gniéźnieńſki/ [...] przy bytnośći Rad y Przełożonych Duchownych y Swietckich [in praesentia Consiliariorum et Praelatorum, Spiritualium et Secularium JanStat 191]/ podał nam prośby ſwé SarnStat 170.

»(panowie) rady i rycerstwo (a. rycerskie koło)« (10): tak że tráctat ſzkodny. Ktory Ceſárzowi dan s przyięćia Korony/ Gdy od rad y Rycerſtwa nie był porutzony [!]. WierKróc Bv; Ták z mlodu gdy [król Zygmunt August] był chowan a Rády korone [!] y Rycerſtwá wſzyſtko to bacżyli/ że mu wſzyſtko dobre przyſtało BiałKaz I4; ActReg 42; A z nich gdźieby Ich M. pánowie Márſzałkowie ſpráwiedliwośći niechćieli/ ábo ſie zbraniáli vczynić/ tedy Ich M. pánowie Rády y Rycérſtwo ſámi ſpráwiedliwość w tym czynić będą tu w Kole w Rádźie. SarnStat 17; Dla tego deputuiemy/ Rewizory/ to ieſt/ [...] zſtrony Rad/ Kryſztofá Lántckorunſkiégo/ Káſztelaná Máłogoſtſkiégo: á z Rycérzkiégo kołá/ Vrodzonégo Ianá Biéykowſkiégo/ Stolniká Przemyſłſkiégo SarnStat 1198, 11, 15, 16, 17, 58. [Ponadto w połączeniach szeregowych 12 r.]

»rada i sekretarz« (1): Iż vczćiwy Pan Wincenty Kiełbáſá Rádá y Sekretarz [consiliarius et secretarius JanStat 875] przerzeczonégo Królá Iego M. Naiáſnieyſzégo Káźimiérzá do Kośćiołá przerzeczonégo Chełmińſkiégo [przez króla jest mianowany] SarnStat 1096.

»senator a rada; senat, rady« [szyk 2:1] (2;1): I umiałby to JKM sobie ciężyć [że posłowie go osławili, tj. znieważyli] [...] lecz za radą a prośbą senatu swego Rad Koronnych puszcza to mimo się. Diar 64; Przyſtoyny głos wielkiemu Senatorowi/ á wierney rádźie wielkiego ludu OrzRozm A4; SarnStat 39.

»sędzia i rada; rada i stroż prawa« (2;1): A to [Bóg przez proroka; Is 1/26] tu obyecuye/ iż zá przywrocenim ſędźyow y rad/ to yeſt zá poſtánowyenim rządu przez ápoſtoły/ ktore y Pan ſąm zowye ſędźyámi żydow [...] koſcyoł będźye przezwan myáſtem ſprawyedliwego páná Kryſtuſá KromRozm III G4v, G4v; ktory [upad koronny] łacno mogliby swem wielkim uporem [panowie duchowni] sprawić, jeśliby tego WKM NMP i z IchM Panami Radami Koronnemi a strożmi prawa a swobod pospolitych w czas opatrzyć nie będziesz raczył. DiarDop 105.

»rady (jako) i stany« = consiliarii ordinesque JanPrzyw (7): gdźie wſzyſtkié Rády koronné/ y ſtany inſzé/ przyśięgę powinnéy wiáry/ y poddáńſtwá y poſłuſzeńſtwá nam vczynili SarnStat 11; którzy iéy [schowanej korony] otwarzáć niemáią/ iedno zá zezwoleniém ſpólnym wſzech Rad Koronnych y ſtanów. SarnStat 20, 971, 1004, 1019, 1020, 1027. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]

»rada i (a) stroż swobod pospolitych« (2): bo nic oni [bracia naszy] w tym nie wątpią, widząc to z praw a swobod swych, jaka ma być autoritas WM Rad Koronnych i strożow swobod pospolitych u KJM DiarDop 114, 105.

»rada albo (i) (i, a) urzędnik (a. urząd(ow)nik)« = consiliarius aut officialis JanStat [szyk 7:1] (8): MetrKor 34/133, 265, 37/2; ICH Mczi Pan Hans Flaming. Pan Henrich Klaus. Pan Hans Szoth Rady i Vrzedniczi Dworu Kſiązeczia Iego Mczi Phinlandzkiego [byli obecni przy dokonywaniu spisu] WyprKr 2; obiecuiemy/ iż [...] iednego álbo dwu z Rad náſzych/ álbo Vrzędników Kśięztwá onégo przydamy ſędźi SarnStat 146 [idem 1145], 335, 361, 1145. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.]

b. Osobisty zaufany doradca [w tym: czyja (7) – pron poss (4), G pron (2), ai poss (1)] (11):

rada czego [= do czego] (1): RejPos 120v cf »tajemna rada«.

W połączeniu szeregowym (1): Abowiem gdyż go [Ojca Niebieskiego] káżde piſmo miánuie być iednegoż ſámego ſprawcą á rozmnożycielem żywotá wiecżnego/ á kto inych ſpráwiec/ iney rády/ inych opyekálnikow w tym nábywa ſobie/ pátrzay ieſli nie cżyni lekkośći temu imieniowi ſwiętemu RejPos 293.

Wyrażenia: »rada pańska« (1): [o św. Janie] Abowiem ácż pewny to ieſt co [tj. ten, który] nam powieda/ ábowiem poprzyſięgła rádá Páńſka/ bo Apoſtoł y Ewányeliſtá RejAp 190.

»poprzysięgła [= zaprzysiężony] rada« (1): RejAp 190 cf »rada pańska«.

»tajemna rada« (1): á to był [św. Tomasz] ſwiętym/ á to był Apoſtołem/ á to był miłoſnikiem á táiemną rádą ſwiętych ſpraw Páná ſwego RejPos 120v.

Szeregi: »rada i pomoc« (2): Proszę tedy WmMM Pana zebys WmM MP. ywtym [tj. w sprawie niesłusznego uwięzienia] ykazdym przypadku moim radą y pomocą bydz raczeł ActReg 14; SarnStat 1021.

»rada a sekretarz« (1): A nie trzebá iuż więtſzych á mocnieyſzych przywileiow iedno ty ktoreć iuż ſą opowiedzyáne przez vſtá Páná tego [tj. Jezusa]/ á przez ony rády á ſekretharze iego [tj. przez apostołów i ewangelistów]/ iż iuż ſądzon nie będzyeſz/ iż iuż nie vmrzeſz RejPos 196v.

Przen (5): Boć ſwiadecztwo twoie ieſt vſtawicżne rożmyſlanie moie/ á rada moia ieſth vſprawiedliwienie twoie. WróbŻołt 118/24; Bo napewnyeyſſa ma rádá thwoye roſkazánye [Vulg Ps 118/24]. LubPs aa5v; A wiedząc o nich [o rodzie Rejów] v nas dawni Poetowie/ Wzyęli oycá do niebá tám ná rádę ſobie. PaprPan S.

W połączeniu szeregowym (1): Bᾳdzze ti [krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa] moyᾳ radᾳ moyᾳ pomocᾳ/ moyᾳ obronᾳ ij zaſſczicyenym cyala mego ij duſſe moyey BierRaj 20.

α. O relacji z Bogiem (1): Kto rozpráwił duchá Iehowy/ ábo kto rádą iego/ żeby mu oznaymiał? BudBib Is 40/13.
8. n-pers (2): ZapKościer 1586/63v cf Zestawienie.
Zestawienie: »Paulus Rada« (1): Actio Marteni Karwayk Cum Paulo Rada Anno domini 1586 die 19 Aprili prziſzetl przet prawo na⟨sze⟩ vcziwy pawyel Rady di [!] nyeboſczika paſzyerp ZapKościer 1586/63v.
9. W rozważaniach filologicznych (2): Wymáwiáimy tedy i piſzmy. a) (Rada/ ſprawa/ ſzata/ á pán/ dáwá/ dár MurzOrt Bv; V abo vokaliſz/ abo conſonans: kiedi conſonans dwoiako śie piſze: nαpŗod proſto/ w radźie/ władnie: drugi rαz z kréſką/ iako vłoẃ rib. JanNKarKoch F4.
*** Bez wystarczającego kontekstu (4): Consilium. Rad. Rada. Mymer1 33v; Compar consilium, Równá rádá. Mącz 276d; Calag 384a; Calep 246b.
*** Dubium (1): ze nimis familiariter obchodził się zwiezniami Polskiemi bosię znimi obchodzał ywradzie. ActReg 82.

Synonimy: 1. konsylijumnauka; 2. myśl, pomysł, sposob; 3. myśl, myślenie, nauka, pomysł, rozum, umysł; 4. dysputacyja, konsylijumnamowa, naradzenie, rozważenie; 5. konsylijum, zgromadzenie; a. maistrat, sejm, senat, trybunał, urząd; 6. asesor, maistrat.

Cf PORADA, PORADNIK, 1. RADNY, RAJCA

MC, MN