[zaloguj się]

LEKCE (440) av

lekce (293), lekko (102), lekcze (12), lehko (4), leko (2), lekce a. lekko (27); lekce WróbŻółt, RejRozm, MurzHist (9), DiarDop (2), MrowPieś (2), GliczKsiąż, LubPs (6), KrowObr (2), Leop (3), BibRadz (15), SarnUzn, RejAp (9), BiałKat (3), BielSat, GrzegŚm, BielSpr (3), WujJudConf (5), RejPosRozpr (2), HistHel, MycPrz (4), Strum, WierKróc, CzechRozm (5), PaprPan, KarnNap, SkarJedn, KochPs (2), KochTr (2), CzechEp (12), CzechEpPOrz, KochJez, NiemObr (5), WerGośc (2), ArtKanc (2), GórnRozm (3), KochWr (2), PaprUp (3), ZawJeft, KochPij, GrabowSet (2), WujNT (21), WysKaz, KmitaSpit, PowodPr (5), VotSzl, CiekPotr (3), SkarKazSej, KlonWor, PudłDydo; lekko BierEz (7), LibLeg, LudWieś, HistAl (2), KromRozm I, SienLek (17), ActReg, GostGosp (4), WitosłLut, GrabPospR (3), GosłCast (2), KlonFlis; lekcze BielŻyw (3), RejRozpr (3), KochOdpr; lekce : lekko FalZioł (1:22), RejKup (8:2), RejWiz (6:2), RejZwierz (6:1), BielKron (6:4), Mącz (6:6), GórnDworz (4:1), RejPos (25:1), RejZwierc (12:1), RejPosWstaw (2:1), BudBib (4:1), ModrzBaz (17:3), SkarŻyw (3:1), StryjKron (2:2), WisznTr (2:1), OrzJan (4:2), LatHar (4:2), SarnStat (1:1), SkarKaz (1:2), CzahTr (6:1); lekce : lekcze RejPs (2:2), HistLan (6:1); lekce : lekko : lekcze RejJóz (6:1:2); lekce : lekko : lehko : leko Calep (3:3:4:2).

[Za wątpliwą postać hasła uznano przykłady w formie comp i sup pochodzące z tekstów, w których nie wystąpiła forma posit lub wystąpiły dwie i więcej różnych form].

lek- (377), leg- (2).

comp i sup (57+3) (nå)lżéj (56), lekc(e)j (3), lżyj (1) MurzHist; lekc(e)j HistRzym, StryjKron; lżéj : lekc(e)j BielŻyw (1:1); ~ -éj (9), -ęj (1), -(e)j (46).

Oba e oraz o jasne.

Składnia comp: zawsze: lżej niż(li) co, jaki, komu, kiedy itp.

stp, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.

1. Nieciężko, nie odczuwając ciężaru; leviter Cn (6): Ktorym Ezop chleb rozdawał/ Dáleko iuż lżey w koſzu miał. BierEz B.

lżej komu (1): Będą drugie [ostrogi] ledwe ie przy piętach znáć/ á przedſię cżyſcie/ lżey mi ták/ y Boże vchoway koniá odbyć tedy mi w trawie nie záwádzą RejZwierc 58.

a. O uzbrojeniu wojska (1):
Szereg: »i lekko, i ciężko« (1): roty y lekko y ćięſzko vbráne [Ordines tum levis tum gravis armaturae] mieć ModrzBaz 115.
b. O stanie fizjologicznym (1):

W przeciwstawieniu: »ciężko ... lekko« (1): aby mu pan Bog dał na ten nowy rok/ [...] cięſzko wmiechu/ legko na wątrobie. LudWieś A2.

c. Samotnie, bez świty (2): thedy szam yecz w drogą lekko LibLeg 7/36.

W przeciwstawieniu: »ze wszystkim dworem ... lekko« (1): A Pan ma dáć znáć/ ieſli ze wſzyſtkim dworem iedźie/ álbo lekko. GostGosp 24.

2. Nie naciskając silnie, nieznacznie, słabo, ostrożnie, bez zbytecznego ruchu (29): Gdy maſz vrinę doctorowi nieſć/ Lekko niemączącz ma być nieſiona. FalZioł V [1]v; Pomaga też pierſi lekcze podłapować/ y pogłaſkować FalZioł V 36v; á nakoniecz lekko palcem poruſz ięzyka: ktori ieſt na podniebieniu/ dla tego aby ono dziecię mogło wraczać FalZioł V 39, V [12]v, 20b, 26, 33v, 35; HistAl A4; GroicPorz ii3; SienLek 24, 108; Iuż thám nic bot kowány y długye oſtrogi/ Iuż thám trzebá co nalżey vſtáwowáć nogi. RejZwierc [207]; WisznTr 11; WitosłLut A5v.

W przeciwstawieniach: »barzo, ciężki ... lekko« (2): trzeć ćiáło áni bárzo áni lekko/ ále miernie: bo mierne tárćie/ ćiáło twierdźi SienLek 34, 23v.

W charakterystycznych połączeniach: lekko bić, ciągnąć (wycięgać) (2), głaskać (pogłaskować) (2), męczon, niesiony, podłapować, położyć (2), poruszyć, ściskać, trzeć, uderzyć, ustawować nogi, wiać, wschodzić, wyczyścić, wywabić.

Szeregi: »lekko a leniwie« (1): Ktorzy tedy ludźie/ máią wielki a ćięſzki Skok żyły ſerdeczney/ to ieſt s pánowánia Iáſney żołći/ á krwie. Ale ktorym lżey á leniwiey bije/ tám flegmá á Czarna żołć pánuie. SienLek 23v.

»lekko a łagodnie« (2): á wſzedſzy do koniá/ nácżął go [Aleksander] lekko á łágodnie po grzbiecie głaskáć HistAl B.

a. O lekarstwach i zabiegach lekarskich: słabo działając (11): [ostrea] Zywot lekko przepuſzcża. FalZioł IV 38a, I 128c, V 106v; á názáiutrz ráno co nalżey możeſz wrácánie vczyń SienLek 16, 38v [3 r.], 39 [3 r.].

W przeciwstawieniu: »mocnie a barzo ...lekko« (2): boć mocne lekárſtwo/ mocnie á bárzo pomaga: á lekkie lżey. SienLek 46.

W charakterystycznych połączeniach: lekko czyścić (przeczyści(a)ć) (4), pomagać, przepuścić (przepuszczać) (4).

3. Niedokuczliwe, łagodnie, łatwo do zniesienia [w tym: comp (40)] (42): OpecŻyw 161; ich kxiążęta lepak ku ſprawiedliwoſci poddanym ſrzednoſć wſzem poſpolicie zachować rozkazał domniemaiąc ſie iż w vſtawicżney ſrzednoſci lekcey ieſt praczować BielŻyw 26; i woláł by iuſz (a lżyi by mu śię zdało) wpiekle być niſzli na świecię źyć MurzHist S4v; GroicPorz 114, oo4v; BibRadz 3.Reg 12 arg; RejAp 30, Ffv; ModrzBaz 71v, 72, 82v; SkarŻyw [197]; KochTr 3; GórnTroas 48, 67; WujNT 43.

lżej komu, czemu (18): Oćiec [...] Poniewoli corkę zgwałćił. Oná tego żáłowáłá/ Płácżąc oycu wymawiáłá [...] Lżęyby mi zgrzeſzyć z innych ſtem/ Niżli z tobą z iednym oycem. BierEz Hv, L2; MurzNT Matth 10/15; KrowObr 237v; BibRadz Matth 10/15; BielKron 65v; RejAp 43; HistRzym 15v; Tákże też nie lżey było ſtronie drugiey (iáko Helwetom z Zwingliuſzem) ktorym też zádawano/ żeby tylko gołe znáki á proſty chleb y wino ná Wiecżerzy Páńſkiey/ iákoby ná iákiey kołácyey bráć miano. WujJudConf 249v; GórnTroas 57; WujNT Matth 10/15, 11/22, s. 144 marg, Luc 10/12, 14, s. 236; SkarKaz 312b [2 r.].

W przeciwstawieniach: »lekko ... ciężki, ciężko, w srogości gniewu« (3): Cięſzka pracza ieſt gdzie żadnego ziſku niemaſz á lżey robić gdzie ieſt nadzieia zapłaty. BielŻyw 52; RejPos 258v; widzimy [...]: że iedni lżey/ á drudzy ćiężey bywaią karáni WujNT 43.

W charakterystycznych połączeniach: lżej deptać, karać (karan(y)) (8), obchodzić się, patrzeć, przyjmować, schodzic z żywota, wisieć.

Szeregi: »łacniej i lżej« (2): Iż łácniey y lżey będzie Sodomie y Gomorze ná ſądnym dniu/ niżli miáſtom tym RejAp 43.

»lekko a powoli« (2): Bo chocia tu ſchodzimy lekko á powoli s thych omylnych żywotow náſzych/ á nie w oney ſrogośći gniewu iego/ ktory ſwiáthu nieomylnie opowiedzyeć racżył/ iáka ſie ma dzyać przy ſwiętym przyśćiu iego. RejPos 258v.

a. O wypowiedziach (5):
Zwrot: »lżej mowić« [w tym: z elipsą czasownikα lub w funkcji równoważnika zdania (2)] = licząc się ze słowami, nieobraźliwie; łagodząc bluźniercze stwierdzenie (5): A ták lżey mow boś mię ruſſył RejRozpr A4; RejKup q4v; RejZwierc 80; WujJudConf 229v; Vpominam y proſzę/ trochę lżéy/ pánowie. (‒) Nic złego nie mówimy/ ſkromniſmy w ſwéy mowie. GosłCast 17.
4. Łatwo, bez wysiłku, bez trudu; molliter Mącz; perleviter Calep (40): Paniam gich rzecż przyrodzona lekko odchodzi za thym lekarzſtwem FalZioł ++5b, I 32b, 52b, 88b, 111d [2 r.], IV 48b; A odpráwiwſzy to wſzyſtko/ mniemáł nieborák [...]/ aby iuſz wſzego zbył alego bárzo nadźiéiá omyliłá/ i nie tak mu to lekce/ iako on ſobie rozumiał wyſzło. MurzHist D3; wątrobę iego [psa] vpaliwſzy/ day chorému w pićiu/ á thák wſzyſtek iad go opuśći/ á ráná tym lżéy może być vléczoná. SienLek 152v; RejPos 326v; BielSpr 2v; BudBib I 450b marg; Bo y Dmitr Wiśniewiecki tey ſtuki koſztował [...]/ Noſząc z ſobą ty Baty/ ktore lekcey dźwigáć/ Niſz drzewiáne StryjKron 250; Calep 784a; GostGosp 86; CzahTr F2; GosłCast 18.

lekko komu, czemu (5): RejRozpr C; ći miaſto ciebie niechay ſądzą lud poſpolity káżdy cżás/ á gdzye ſie tráfi wielką rzecż/ ná cię to máią puſzcżáć/ á ſámi będą mnieyſze ſpráwowáć/ lżeyći będzye. BielKron 32; SarnStat 199; Wypráwá tá nie może wiele koſztowáć/ y lekko káżdemu przyidźie. GrabPospR Kv [idem] N4.

W połączeniu szeregowym (1): ábych w niey wſzytkę vczynkową y powinną ſpráwiedliwość zakonu twego y woley twoiey/ oſtro y lekko/ doſkonále y ſerdecznie wypełnić mógł SkarKaz 316b.

W przeciwstawieniach: »lekko ... ciężko, z ciężkością, wielki« (3): FalZioł V 17b; Tákże też mądry á dobry pan im nalżey może rány á krzywdy poddánych ſwych vſpokoić [...] tym więtſzą v nich ſobie miłość á życżliwość ziednáć może. RejZwierc 44v; iednemu lekko/ przychodźi pożywienie/ drugiemu ćiężey/ łacwiey iednemu niż drugiemu. KlonFlis A4.

W porównaniu (1): Nie taki grzeſznici owoc dawaią, ale będą odrzuceni od oblicza bozego tak lekce iako proch (abo plewy) ktore wiatr barzo richło rozwiewa/ od ziemie. WróbŻołt B2.

W charakterystycznych połączeniach: lekko czynić (przywodzic) stolce (3), odbywać, odchodzić, odrzucony, opatrzony, przychodzić ku rodzeniu, przyść (przychodzić) (3), sprawić, uczynić, uleczony, uspokoić, wyciągnąć, wypądzać, wypełnić, wyprostować drogę, wyrastać, wyniść, złożyć ciężar, znieść jajca.

Przysłowie: Bo mu lekko przyſzło/ iż ná to nie robił: lekko też odbywa. GostGosp 38.
Zwroty:»lekko sobie poczynać« = dogadzać sobie (2): Molliter se curare, Szánowáć ſie/ lekko ſobie poczináć. Mącz 229d.

»lekko (po)rodzić, rodzenie« (5:1): Pani aby lekko porodziła. FalZioł *e; Siedmaſte przenagabanie lekko rodzenia/ bolenie w ciele mathcżynym na wirzchnich cżłonkoch FalZioł V 18b, I 11a, IV 34c; SienLek 59v, 113v.

»lekko rzec« = niedokładnie, w przybliżeniu (1): ktorzy wſzyścy/ iż lekko rzekę/ przed tyśiącem lat żyli LatHar +6v.

Szeregi: »lekko, krom bolu (a. bez boleści)« [szyk 1:1] (2): Iżeby pani bez boleſci á lekko porodziła dzieciątko ſwoie/ wezmiż kokornaku á warz gi z winem [...] á tym pomaży żywot paniey FalZioł I 11a, V 80v.

»lekko, bez ciężkości« (1): [trzaskę z rany] wyćiągnieſz lekko bes wſzelkiey ćięſzkośći. SienLek 150v.

»lżej i łacniej« (1): Szoſte á poſpolite: iż zawſze dziewka z więtſzą cięſzkoſcią przychodzi khu rodzeniu. A ſyn zawżdy lżey y łaczniey. FalZioł V 17b. [Ponadto w różnych członach zdania złożonego 1 r.].

»snadnie i lekko« (1): TO wſzyſtko [...] y owſzem bárzo ſnádnie y lekko mogliby Ich mość pánowie Polacy Litwá vczynić/ y do ſkutku przywieść/ bez vrázy ſwey GrabPospR Nv.

5. Powoli, leniwie; pedetentim, sensim Calep, Cn; gradatim Calep; otiose, paulatim, pedepressim, per otium Cn (12): BierEz N2; RejWiz 179v; FRidegundá Krolowa gdy ſie dowiedziáłá/ Iż Gilbert z woyſkiem ciągnie/ wnet ludzi zebráłá. Gáłęźi nárąbawſzy/ lás vcżynić dáłá Co przed nią ludzie nieſli/ bydłá tám nágnáłá. Ná świtániu ſzłá lekko/ á bydło rycżáło/ Z woyſká ludzi porywką kniemu ſie wyrwáło. RejZwierz 45; BielKron 306; SienLek 7; (nagł) Leniwy. (‒) Lekko idąc támże zaydę/ Y ták prętko wſzytko naydę/ Iáko thy ſkacżąc by Záiąc RejZwierc [233]; Dicto ‒ Leko mowiąc do piſanią podaię. Calep 320a, 461a [2 r.], [768]b, 968b.

W charakterystycznych połączeniach: lekko ciągnąć, iść (3), mowić, pobieżeć, pochodzić, postępować, spotykać się.

W przeciwstawieniu: »w skok ... lekko« (2): Godźiłoby ſię [...] iáko ſię znieprzyiaćielem cżołem przećiw cżołu ſpotykáć/ bądź wſkok/ bądź lekko [vel lento vel concitatiore cursu]/ vkázowáć ModrzBaz 111.

6. Lekceważąco, lekkomyślnie, niedbale, niepoważnie; pogardliwie; contemptie, incuriose, indiligenter, leviter, negligenter, obiter, temere Cn [przeważnie przy czasowniku wyrażającym ocenę lub zajęcie stanowiska] (306): NIechceć iſcie Bog lekce mieć co ſam ſpráwić raczył/ Ale żąda żeby wſſelki iemu powolen był/ Co vſtáwił y roſkazał áby wtym człowiek żył. MrowPieś A4v [idem] ArtKanc N12.

W połączeniu szeregowym (2): Gdyż tu P. Chriſtus mowi/ tylko o przyśiędze/ która ſię lekce/ nierozmyślnie/ bez potrzeby/ bez ſłuſzney przyczyny/ ábo z popędliwośći iákiey/ ábo ze złego zwyczáiu dzieie. WujNT 22.

Zwroty: »lekce mowić« (2): A wſzákże Swiętych áni háńbimi/ áni gárdźimy imi/ [...] áni lekce o nich mowimy WujJudConf 59v.

»lekce (sobie) poczytać, poczytany« = lekceważyć, gardzić (2:2): Od tych ktore ſobie lekce pocżytał [qui apud se reputati fuerant infimi esse Vulg]/ ſtrapion ieſth BibRadz 2.Mach 8/35; PowodPr 67.

»lekce (a. lekko) (sobie, u siebie) pokładać (a. kłaść); lekce pokładan; lekko kładzienie« = lekceważyć, gardzić; diminuere PolAnt; leve existimari ModrzBaz [szyk zmienny] (20;1;1): BierEz H2v; Lékko ſobie kladzies zdrowie. RejKup i8; Bo iż oni Páná Bogá ſobie zá nic máią/ Więc nas niebożątká ſobie lekce pokłádáią. LubPs gg5v; BibRadz I 2a marg, 2.Esdr 9/32; BielKron 245, 311; GórnDworz Gg7v; BudBib 2.Esdr 9/32; MycPrz I [C]2v; Strum A2; ModrzBaz 28v; KochWr 19; Zadnego z tych grzechow lekko ſobie pokłádáć nie potrzebá. LatHar 119, 122, 252, 285; CzahTr I3; PudłDydo A3.

~ Szeregi: »niedbałość a lekko kładzienie« (1): cżás iuż przyſzedł/ áby ſwoię zapłátę wźiął zá ſwe vcżynki/ ktory nam dla náſzey niedbáłośći á lekko kłádzienia wiele złego podziáłał BielKron 246v.

»za nic nie ważyć, lekce sobie kłaść« (1): Zborowſci tilko ſami Krole obieraia/ á podawaia ye Koronie/ dla tego mowia ſami/ ze ſobie was zanic niewaza/ lekce was ſobie klada PaprUp F2v.

»nie wzgardzać ani sobie lekce pokładać« (2): A ſtáray ſie ábyś ni w cżym nie wzgárdzał áni ſobie lekce pokłádał ſwiętey náuki Miſtrzá ſwoiego. LubPs A5v. ~

»lekce puszczać mimo się« = lekceważyć, znosić bez protestu (2): áby tá źiemia nam przywroconá byłá/ nam nigdy nie ſtrzymáli co to wielkie zelżenie nieſie temu świętemu zebrániu páńſtwá Rzeſkiego że to ták lekce puſzcżamy mimo ſie. BielKron [3322].

»lekce (sobie) rozumieć« = lekceważyć, gardzić (2): RejZwierc [782]v; Przetom lekce rozumiał o wzgárdzonym koniu: Co go páſą Dźiewánną y piaſkiem ná błoniu KlonWor 19.

»lekce (sobie) sądzić (a. posądzać)« = lekkomyślnie oceniać (3): LubPs gg5; Nie trzebá lekce poſądzáć ſług Bożych. WujNT 1.Cor 4 arg.

~ Szereg: »lekce a płocho« (1): Nád to ieſzcze y w tym Korynthiánie błądzili/ iż lekce á płocho ſądzili o ſwych káznodzieiách/ y iedne nád drugie przekłádáli. WujNT 580. ~

»lekce, lekko (sobie) szacować« = lekceważyć, gardzić; tenuiter aestimare Mącz (5:2): Mącz 449a; KochPs 15; W doſtátku będąc vbóſztwo chwalemy/ W roſkoſzy żáłość lekce ſzácuiemy KochTr 16; WisznTr 25; To Syrus ſrogi wſzetecznie pánuiąc/ Smiéch známi broił/ lekce nas ſzácuiąc. ZawJeft 18; KochPij C3v; Ná kámieniu drogim y perle máłey nie zna ſię iedno biegły około tego kupiec/ á głupi lekko ią ſobie ſzácuie. SkarKaz 84a.

»lekce, lekko, lżej (sobie, u siebie) ważyć (a. poważyć, a. poważać, a. uważyć, a. uważać); lekce, lżej, lekko (po)ważon(y); lekce ważenie« = despicere Vulg, ModrzBaz, Calep, Cn; parvipendere Vulg, Mącz, JanStat; contemnere Vulg, ModrzBaz, Cn; spernere PolAnt, Vulg, Cn; pro nihilo habere PolAnt, Cn; despectare ModrzBaz, Cn; nauci facere Calep, Cn; ad increpandum cogitare PolAnt; parvifacere, postputare, risui habere Mącz; contemnendum putare, parvi ducere, tantulum facere, extenuatio ModrzBaz; postponere Calep; abicere, aspernari, despicatui habere, despuere, fastidire, floccifacere, negligere, unius assis a. nulli aestimare, nullo loco habere a. numerare, pro nihilo ducere a. putare, repudiare, respuere Cn [szyk typu: lekce ważyć (165), lekce ... ważyć (84), ważyć ... lekce (9), ważyć lekce (7)] (236:16:2;6:2:1;2): BierEz H3, L3v; żadny ſie nie ma ſromać ieſtliże go dla vboſtwa lekcże ważą. BielŻyw 93; RejPs 54, 91, 159v, 176v; RejRozpr I; RejJóz D5v [3 r.], E3v, E7v, F8v, H8v, O [2 r.]; RejRozm 393; RejKup b3v, c2, e5v, i2v, K (9); KromRozm I O2v; MurzHist G, H, Hv, H2v, Iv, L4, M4; KromRozm II gv; KromRozm III Hv; DiarDop 101, 112; MIeyćieſz chwałę wſſythcy tácy wy ktorzy wnim trwaćie/ Ponieważ vſtáwy Boſkiey lekce nieważyćie MrowPieś A4v; GliczKsiąż M5; LubPs Fv, bb3v, eev; KrowObr 50v; RejWiz 62v, 69v, 102, 161v, 165v, 168v, 173; Leop Lev 20/4, 2.Par 26/18, 3.Esdr 2/20; Vbogyego ſobye lekce nie waż. RejZwierz bb4, 69v, 113v, 120v [2 r.], 128; A wſzákoż nie máią być lekce poważone [apokryfa]/ gdyż w ſobie zámykáią zacne y pożythecżne náuki BibRadz I 481, Iob 6/26, Ps 27 arg, 74/18, 76 arg, 4.Esdr 6/56 (9); vpominał też ſyná/ áby ſobie nielekce wáżył ledá nieprzyiaćielá BielKron 251, 199v, 223, 358v, 417; Aucupari sibi famam obtrectatione alienae scientiae, Ynſze gániąc á lekko waząć ſwey chwały ſzukáć. Mącz 19c; Hoc non in postremis ducendum est. To owſzeki nie lekce ma być ważono. Mącz 314d; Vilis vobis honor meus, Lekce ſobie ważycie moyę poczćiwość. Mącz 496b, 13c, 282b, 333c, 356a; SarnUzn G6v; RejAp 15v, 61, 98, 120, 195v; GórnDworz L4, M4, M5v, X; RejPos 5v, 7, 13 marg, 33 [3 r.], 37v (23); BiałKat 91, 226, 378v; BielSat G3v; GrzegŚm 28; HistLan A2, Bv, Dv, F2, F2v [2 r.], F3v; RejZwierc 5v, 21v, 22, 38v, 138 (11); BielSpr 30v, 40v; WujJudConf 10v, 109; RejPosRozpr b3, b4; RejPosWstaw [412], [412]v, 42; Tom wſzytko przed tobą przypominał pánie/ gdy żeś ty dla nas świát ſtworzył/ á záſię ine narody ktore poſzly zAdámá ták lekce ważyſz práwie iáko ſlinę BudBib 4.Esdr 6/56, Iob 6/26, 4.Esdr 8/55 [56]; HistHeł B; MycPrz I B4, C3v, II C; WierKróc A3v; CzechRozm 116, 187 [2 r.], 260v, **; PaprPan G3v; KarnNap F2v; Záiſte prawdźiwa myśli ſpániáłość/ więcey należy ná lekce ważeniu niż ná pomſzcżeniu krzywd [in contemnendis magis quam persequendis iniuriis consistit] ModrzBaz 62; Pożytek też ktoryby zcżyńſzu ſzedł/ ieſt też záprawdę táki że go nietrzebá lekce ważyć [certe est minime contemnendum] ModrzBaz 121, 43v, 55v, 57v [5 r.], 60, 62v (15); SkarJedn 287; KochOdpr D2v; KochPs 100; SkarŻyw 114, 346, 442, 571; StryjKron 240 [3 r.], 472; CzechEp 16, 74 [2 r.], 112 [2 r.], 120, 126 (12); CzechEpPOrz **4v; KochJez A3; NiemObr 34, 45, 64, 171, 178; WerGośc 210, 256; WisznTr 35; ArtKanc N12; GórnRozm C2 marg, F4; KochWr 28; PaprUp G2v, K4v; ActReg 117; Calep 690a, 827a; GrabowSet K4, X; OrzJan 34, 35, 46, 47, 70, 82; LatHar 132; WujNT 385, 425, Rom 14/3, 10, 1.Cor 4 arg (10); WysKaz 18; SarnStat 515, 785; KmitaSpit B3v; PowodPr 11, 42, 72 [2 r.]; SkarKaz 85b; VotSzl Fv; CiekPotr 39, 48, 49; CzahTr F3v, I3, I3v [2 r.], 14; SkarKazSej 706b.

~ Szeregi: »nic nie dbać (a. zaniedbawać), (a, abo) lekce (sobie) ważyć (a. poważać)« [szyk 2:1] (3): BibRadz *7; Mącz 282b; Nikogoć inego/ thák iáko ſłyſzyſz/ iedno ty wſzytki ktorzy nie ſłucháią álbo chociay ſłucháią ále nic nie dbáią á lekce ſobie poważáią ſwięte ſłowá iego. RejAp 192v. [Ponadto w różnych członach zdania złożonego 2 r.].

»wzgardzić (a. gardzić), (i, a, albo) lekce (sobie) ważyć« = contemnere aut parvi ducere Modrz [szyk 4:1] (5): Będzye winien/ iż wzgárdził y lekce ſobie ważył/ ciáło y kreẃ Páná Kryſtuſowę. RejPos 95, 197v; ModrzBaz 58; GórnRozm E3v; Calep 312b. [Ponadto w połączeniach niewspółrzędnych lub w różnych członach zdania złożonego 14 r.]. ~

*** Bez wystarczającego kontekstu (5): Mącz 96a, 188c; Molliter, Leniter, non duriter – Miękce, lehko, ſubtilnie. Calep 670b, 590b, 591b.

Synonimy: 2. leniwie, łagodnie; 3. łacno, łagodnie; 4. łacno, snadnie; 5. leniwie, powoli; 6. niedbale, płocho.

Cf 2. LEKKI, 2. LEKKIE, NIELEKCE

MM