[zaloguj się]

ŁASKAWOŚĆ (92) sb f

Oba a oraz o jasne (w tym w pierwszym a 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
N łaskawość
G łaskawości
D łaskawości
A łaskawość
I łaskawością
L łaskawości
V łaskawości

sg N łaskawość (19).G łaskawości (27).D łaskawości (7).A łaskawość (18).I łaskawością (14).L łaskawości (5).V łaskawości (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Życzliwość, miłosierdzie, skłonność do czynienia dobra (o stosunku wyższego np. wiekiem, urzędem lub jakąkolwiek sytuacją społeczną, do niższego; także o stosunku Boga do człowieka); clementia Mącz, Calag, Cn; placabilitas Calep, Cn; Cn; humanitas Calag; aequitas, benignitas, facilitas, indulgentia, lenitas, mansuetudo Cn (92): Gdy tho Alexander mowił/ krol Filip łaſkawoſcią pobudzony nacżął płakać HistAl B3, N4v; Leop Prov 20/28; ludu w wiernośći á ich powinnośći długo záchowáć niemożeſz/ iedno łáſkáwośćią [populos in fide et obseruantia continere diu non queas nisi clementia]. ModrzBaz 127; Calag 231a; IESV dźiwna łáſkáwośći/ Cudowna ſerca wdźięcżnośći LatHar 64; Hey iákoá ieſt miłośierny/ y pełny łáſkáwośći/ Pánie Boże? LatHar 562; padam ná koláná me y oblicże moie przed tobą/ nieokrążoney łáſkáwośći Pánie/ rátuy mię LatHar 643, 84, 406; KołakCath B2v.

łaskawość ku komu (4): SkarŻyw 58, 132; Láſkáwość Polſkich Kátholikow ku heretykom. SkarKazSej 687b marg, 687b.

łaskawość przeciwko komu (1): ále pámiętay [Boże] ná łáſkáwość twoię/ przećiwko ſtworzeniu twemu. LatHar 153.

łaskawość czyja [w tym kogo (4)] (37): BierRaj 23; PatKaz II 47; HistAl A3v; BielKron 62; HistRzym 100, 112; RejZwierc 11v; BielSpr 48; Toć ſą záprawdę wielkie y dziwne Boſkiey łáſkáwośći dobrodzieyſtwá SkarJedn 313; KochPs 166; ArtKanc T9; SkarŻyw 31, 58, 132; Nie rácż Pánie ták ocżu ſkłániáć do moiey niepráwośći/ żebyś zápomniał twey łáſkáwośći. LatHar 153, 64, 142, 143, 153 [2 r.], 183 (9); SkarKaz 487b; gdy záś P. Bog dał Kátholikom nád nimi [aryjanami] pomoc y zwyćięſtwo: Kátholicka łáſkáwość cżtery im látá do vpámiętánia náznáczyłá SkarKazSej 688a, 687b [3 r.], 688 marg. Cf W apostrofach modlitewnych, W formule grzecznościowej.

W połączeniach szeregowych (17): proſzylam pokory czyerplyuoſzczy, laſkauoſzczy czyſtoſzczy y ynſzych wſzytkych cznot yz bych ſyą yemu byla ymy ſpodobala PatKaz III 152v; Mącz 57a; RejPos 94; Calag 203; Gdźież tedy ieſt więtſze mieyſce odpuſzcżániu/ ludzkośći/ y łáſkáwośći [ignoscentiae, humanitati, clementiae]? ModrzBaz 127; SkarŻyw A3, A4v, 161, 334; [o Chrystusie] y dokądże ſię wzbiłá twoiá dobrotliwość? dokąd ſię wznioſłá łáſkáwość? iáko wyſoko wſtąpiłá miłość? dokąd przyſzło zlitowánie? LatHar 268, + + +1, 35, 154; Iáko człowieká znamy z twarzy/ ták P. Bogá z dobroći/ z miłośierdźia/ z łáſkáwośći/ z prawdy/ y z innych cnot iego Bozkich/ ktore ſą nieiákim obrázem iego. SkarKaz 278a, 83a, 638a; SkarKazSej 693a.

W apostrofach modlitewnych do Boga: »twoja łaskawość« (7): KrowObr 169v; Com z płácżem wyznał/ bom práwie wyſchnął/ ſwe wielkie złośći/ niepráwośći/ przed twarzą twey łáſkáwośći. ArtKanc L10; Pánie Boże/ niechay twey łáſkáwośći záleći modlitwá Bożey rodźićielki LatHar 411, 27, 180, 569, 659.

W formule grzecznościowej (1): Dla tego rácż wáſzá łáskáwoſć vznáć/ że y wy ieſteſcie cżłowiek iáko y my z niewiáſty cieleſney národzony HistAl F5.

W przeciwstawieniach: »łaskawość ... gniew (2), okrucieństwo, ostrość, sprawiedliwość (2), srogość (3), surowość, złość« (9): BierRaj 23; złoczyńcá ma być karan wedle vznánia Sędźiego/ kthore więcey ſye ma ſkłániáć ku łáſkáwoſći/ niż ku okrućieńſtwu. GroicPorz ii4v; Záiſte prawdźiwa myśli ſpániáłość/ więcey należy ná lekce ważeniu niż ná pomſzcżeniu krzywd/ á ná łáſkáwośći rácżey niżli ná ſrogośći [ac in placabilitate potius quam in ferocitate]. ModrzBaz 62; SkarŻyw [236], 334, 544; StryjKron 667; Boć ſtráchem przeráżona [dusza] vćieka od ogromney ſpráwiedliwośći twoiey/ do poćieſzney łáſkáwośći twoiey LatHar 153; Cichość y pokorę y łáſkáwość záchowuymy: gniewu ſię y oſtrośći y pomſty y krzywdy czynienia drugim ſtrzegąc. SkarKaz 638a.

W porównaniu (1): bo iáko roſá pokrapia złotá/ táko słodka łáſkáwość krolewſka áż do niebá powyżſza. HistRzym 100.

Zwroty: »łaskawość (p)okazować, ukaz(o)wać [komu (4), nad kim (1)]« = benignitatem ostendere HistAl [szyk zmienny] (3 : 2): HistAl E6; Abowiem był [Herkules] záchowánia wielkiego/ cnotę y ſprawiedliwość miłuiąc/ iedny wſpomagáiąc á drugich broniąc/ káżdemu łáſkáwość ſwą okázuiąc. BielKron 62; Synu miły/ bych w thym był beśpiecżny/ żebyś mię cżćił/ y dobrze chował/ vkazał bych tobie łáſkáwość oycowſką/ á ſpuśćił bych tobie kroleſtwo. HistRzym 112; SkarŻyw 58; SkarKaz 687b.

»przyjąć [co] pod łaskawość« (1): Ze ćię łáſkáwą Pánią dziś vznam ku ſobie. Gdy wdzięcżnie zprośbą moią przijmieſz Threny moię/ Ty to żáłoſne pieśni pod łáſkáwość twoię. WisznTr 4.

Wyrażenia: praw. »prawo albo zwyczaj łaskawości« (1): Abowiem gdy by tráfiło/ iż by złoczyńcá dla męki wielkiey vmárł/ Sędzia był by bárzo podeźrzany/ iáko by mu takie męki zádáwáć rozkázował/ [...] ieſliby ſye ſłuſznie nie wywiodł/ iż w they mierze náſládował práwá álbo zwyczaiu/ łáſkáwoſći GroicPorz ii2.

teol. »sakrament łaskawości« = Eucharystia (1): [Sakrament Ciała i Krwie Panskiej święci doktorowie różnie nazywają] drudzy Hoſtyą ábo ofiárą/ iáko S. Dyonizus [...] inſzy Sákrámentem łáſkáwośći/ iáko Auguſtyn wielebny LatHar 186.

Szeregi: »łaskawość i cichość« (1): łáſkáwość iego y ćichość táka byłá: iż z káżdjm ochotną y ludzką twarzą rozmawiał/ ták z pánem/ iáko z kmiećiem. SkarŻyw 31. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»łaskawość i dobroć« (1): O dziwna łáſká Boſka/ iſz y Aniołá do grzeſznych ſłáć (áby tym więcey tákiey ſię łáſkáwośći Boſkiey/ y dobroći á obmyślánia iego około nas wſtydzili/ y rychley wzruſzyli) nie omieſzkawa. SkarŻyw 557. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»dobrotliwość, (i) łaskawość« [szyk 2 : 1] (3): Calep 810b; Day mi to/ przywiedźiony zwykłą dobrotliwośćią y łáſkáwośćią twoią/ ábym pierwey niźli ſię z tym świátem rozſtánę/ zupełnie y doſkonále mogł pokutowáć LatHar 142, 569. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»łaskawość i ludzkość« (1): Láſkáwość S. Antoniego y ludzkość ku wſzytkim. SkarŻyw 58. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»łaskawość i lutość« (1): Wielkiey byłá łáſkáwośći y lutośći nád niemocnymi/ chorym wſzytkiego dopuśćiłá SkarŻyw 142.

»łaskawość i łagodność« (1): Łáſkáwość w niey wielką byłá/ y przećiw pokornym łágodność. SkarŻyw 140.

»miłosierdzie, (i) łaskawość« [szyk 3 : 2] (5): Obacżywſzy to Numidae iego [Scypijona Afrykana] łáſkáwoś [!] y milośierdzie przyſtali wſzyſcy do niego. BielSpr 48; SkarŻyw 117; LatHar 24, 145, 293. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»miłość a łaskawość« (2): Iż w tym ſie nam okazáłá miłość á łáſkáwość zbáwicielá náſzego Bogá/ iż nie z vcżynkow náſzych/ ále z miłoſierdzia iego ieſtechmy zbáwieni. RejZwierc 11v; SkarŻyw [236]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»uczynność i łaskawość« (1): [Litawer marszałek litewski mówił do księcia Aleksandra] cnotę y ſpráwy dobrych ludzi dobre/ vczynnością y łáſkáwośćią áby odpłacał StryjKron 667.

»łaskawość i wdzięczność« (1): łáſkáwość wſzytká y wdzięcżność w nim kwitnęłá ktora wnętrzne iego poſtánowienie pokázowáłá. SkarŻyw 235.

Wyrażenia przyimkowe: »z łaskawości« (4): Náſze złośći niepráwośći/ z ſámey ſzcżyrey łáſkáwośći/ iák Ociec rad miłuie/ ſynow ſwych lutuie ArtKanc Q19v; LatHar 183, 367, 630.

»z łaskawością« (2): Thákże kiedyśćie ich niechćieli s łáſkáwośćią puśćić/ nie żywćieſz s nich żadnego/ bądźćie álbo ſtráchem wielkim nieprzyiaćielowi/ álbo lithość łáſkáwą okażćie/ poyśrodká tu nie trzebá BielSpr 46; SkarKaz 416b.

»za łaskawością« (1): Ktory to Przywiley we wſzyſtkich punktćiech/ condiciách/ rozdźiałách/ y ártykułach zá pewną wiádomośćią/ łáſkáwośćią [de benignitate JanStat 17]/ y cnotą nam wrodzoną [potwierdzamy] SarnStat 915.

Personifikacja (1): MIła pokorá iedźie á pokóy piáſtuie/ Wożnicá boiaźń woźi ze wſzech ſtrón pilnuie/ W woźie idźie łáſkáwość y powolność ćicha KochMRot C2.

W przen (3): Co chcećye/ iżebych z prętem do was przyſſedł/ cżyli z miłoſcyą á duchem łáſkáwoſći? KromRozm III H5; Weźmi kádźidło nabożeńſtwá/ á łáſkáwośći/ przez ktore będzieſz wſpomagał nędzne HistRzym 100; IEzu Kryſte Boże wiecżny [...] rácżyſz ćieniem ſwoiey łáſkáwośći/ záſzcżyćić nas od wſzech nawáłnośći. ArtKanc P8v.

Synonimy: dobroć, dobrotliwość, łagodność, miłosierdzie, miłościwość.

LW