[zaloguj się]

1. NADZIEWAĆ SIĘ (416) vb impf

nadziewać się (414), nadziwać się (2) RejKup.

sie (332), się (84).

na- (350), nå- (8); na- : nå- BierEz (8:1), BibRadz (13:1), BielKron (11:2), Mącz (44:3), BudNT (4:1); -é- (13), -e- (12); -é- KochZg (1), KochFr (1), SarnStat (2); -e- MurzHist (7), KochMRot (1), ZawJeft (1); -é- : -e- OpecŻyw (1:1), MurzNT (1:1), OrzQuin (7:1).

Fleksja
inf nadziewać się
indicativus
praes
sg pl
1 nadziewåm się, nadziewąm się nadziewåmy się
2 nadziewåsz się nadziewåcie się
3 nadziewå się nadziewają się
praet
sg pl
1 m -(e)m się nadziewał, nadziewåłem się m pers -śmy się nadziewali, -(e)chmy się nadziewali
f -m się nadziewała m an
2 m -ś się nadziewåł m pers
3 m nadziewåł się m pers nadziewali się
f nadziewała się m an
n nadziewało się subst nadziewały się
fut
sg
2 m nadziewać się będziesz
3 m będzie się nadziewåł
imperativus
sg pl
1 nadziewåjmy się
2 nadziewåj się nadziewåjcie się, niech(åj)(że) się nadziewają
3 niech(åj) się nadziewå
conditionalis
sg pl
1 m bych się nadziewåł, bym się nadziewåł m pers bychmy się nadziewali
2 m byś się nadziewåł m pers
3 m by się nadziewåł m pers
con praet
pl
1 m pers byśmy się byli nadziewali
impersonalis
praet nadziewåno się
participia
part praes act nadziewając się
inne formy
fut pl 2 - nadziewać się będziecie; con pl 3 m pers a. pl 1 m pers - by się nadziewali

inf nadziewać się (73).praes 1 sg nadziewåm się (27), nadziewąm się (1) ActReg.2 sg nadziewåsz się (7).3 sg nadziewå się (38).1 pl nadziewåmy się (20).2 pl nadziewåcie się (1).3 pl nadziewają się (19).praet 1 sg m -(e)m się nadziewał, nadziewåłem się (13). f -m się nadziewała (1).2 sg m -ś się nadziewåł (2).3 sg m nadziewåł się (31). f nadziewała się (7). n nadziewało się (1). 1 pl m pers -śmy się nadziewali (6) LibLeg, OpecŻyw, Diar, Mącz, BudNT, ActReg, -(e)chmy się nadziewali (3) RejPos.3 pl m pers nadziewali się (39). subst nadziewały się (1).fut 2 sg m nadziewać się będziesz (1).3 sg m będzie się nadziewåł (1).2 pl nadziewać się będziecie (1).imp 2 sg nadziewåj się (28).3 sg niech(åj) się nadziewå (6).1 pl nadziewåjmy się (3).2 pl nadziewåjcie się (8).3 pl niech(åj)(że) się nadziewają (4).con 1 sg m bych się nadziewåł (2) MurzHist, ModrzBaz, bym się nadziewåł (1) Mącz.2 sg m byś się nadziewåł (1).3 sg m by się nadziewåł (2).1 pl m pers bychmy się nadziewali (3).3 pl m pers a. 1 pl m pers by się nadziewali (1) LibLeg 11/151v.con praet 1 pl m pers byśmy się byli nadziewali (1).impers praet nadziewåno się (6).part praes act nadziewając się (58).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Mieć nadzieję, przeczuwać, przypuszczać, spodziewać się, oczekiwać, wyobrażać sobie naprzód; sperare Mącz, Modrz, Calep, Cn, Vulg; credere Mącz, Vulg; ex(s)spectare Mącz, Vulg; in spem adduci, in spe esse, habere aliquid in spe, praesumere animo, spem tenere, in spem venire Mącz, Cn; arbitrari, spem carpere a. ponere, commovere expectationem, conicere, existimare, facere coniecturam, incidere opinionem, praesagire, putare, reri, suspicari Mącz; spe ali a. duci, a. niti, spem concipere a. habere, in spem erigi, confidere, in spe aliquid ponere, spe (atque animo) incumbere, spe bona esse Cn (416): Bo kiedy maſz co pewnego/ Trzymay ſie mocno onego: Szalenié ſie nádziewáią/ Przeto pewne opuſzcżáią BierEz H4; [o powietrzu morowym] to pewnieyſza rzecż ieſt/ iż to powietrze ktore pierwej było zakażone: nie leda ſie iako po wtore ſkazi. Niżli powietrze ktore ieſzcże nie było zarażone, tego mu [człowiekowi] ſie zawżdy trzeba nadziewać/ á tak tam długo mieſzkać: ieſt rzecż ſtraſzliwa á nie przeſpiecżna. FalZioł V 73v; RejRozm 393; Wieczei teras po ſpowiedzy Myſlyć gdy czie ſmierć nawiedzy. Dawnoć bylo oney myſlyć Wiedzaċ zes tego niemial żbyċ. A nikogo to niemynie Gdy ſię nienadzywa ſzgynie. RejKup f3, x7v; MurzHist M4v; RejWiz 104v, 130v, 173v, 190; Wybran Moiżeſz Hetmánem/ ciągnął z ludem/ nie wodą iáko ſie nádzyewáli Murzynowie/ ále zyemią mieyſcy trudnemi BielKron 28, 129v; Opinione celerius, Prędzey niżli ſie nádźiewał. Mącz 265d; Nunquam putassem, Nigdybym ſie nie nádźiewał. Mącz 333a; Supra quam cuiquam credibile est, Dáleko więcey niźliby ſie któ nádźiewáć mógł. Mącz 435a, 35a, 48d, 113c, 162a, 265d (25); kiedy ſie cżłowiek w tey mierze/ ná ſwym mnimániu omyli/ á iż mu ſie ták nie zdárzy/ iáko ſie nádźiewał ále opák/ to iuż pirwſza winá/ iż niebył poſłuſzny páńſkiego roſkazánia GórnDworz L4, Dd3v; przedemną miecż oſtry/ to ieſt ſmierć która żadnemu nieprzepuſzcża/ á niżli ſie nádziewam tedy prziydzie HistRzym 94v; RejPos 5v, 251v [2 r.], 298; RejZwierc 64, Aaa4v; BudNT przedm b5; NiemObr 68; Calep 997b.

nadziewać się czego, kogo [w tymi od kogo (16), po kim, po czym (9), z czego (6), w czym (3)] (159): thoſch pothem Krol yego Mcz y poddany nego mczi mi by ſzye nadzyewaly Seymv. K. która rzecz krolya yego mczi barzo obrazyla. LibLeg 11/151v, 7/8v, 103, 11/160v, 170v; Ośieł iż lwá nigdy nie znał/ Swey ſie ſzkody nie nádźiewał BierEz Q2v, A3v, N3, N4v; OpecŻyw [34]v; matka noſzącz: ono miała naſię iaką niemocz łożną/ albo długą febrę/ albo biegunkę/ albo przyrodzoną niemocz [...] miewała. Z tych rzecży pewnie ſie nadzieway chorego á mdłego dzieciątka FalZioł V 17d, V 4v, 5, 7v; BielŻyw 4, 39; Vmarla my szyoſtra bogata, a thak ſzyą ponyei yakiego ſpadku nadziewam. LibMal 1544/91; RejRozpr C2; LudWieś B2v; A ſtąd iżes nam poſlał piłę/ mácżugę y zawoy/ ktore máią być rzecżi prziſzłe pewnie á iſtnies oſądził/ cżego ſie theż my nádziewamy s przyazni bogow. HistAl C6; KromRozm I Ev, G; MurzHist R3; MurzNT 166; Powiadaliśmy, że z ktorego miejsca nadziewaliśmy się lekarstwa, w trucinę się nam obrociło Diar 70, 66 [2 r.]; Pociechá iż gdi ſie zda nam opuſzcżenie Páńſkie/ w ten cżás ſie możem naprętſzego nádzyewáć rátunku. LubPs V3v marg, B5v, Y4v, Y5; KrowObr 56v, 175; Ano wſzytká oſiádłość co ná ſobie miewa/ Y ná tym dożywocia pewnie ſie nádzyewa. RejWiz 68v, 2v, 40v, 122, 175v, 189, 190; Leop 4.Esdr 5/6; LAbęć kiedy vmiera/ tedy pyeknie śpyewa/ A nędzny cżłowiek płácże/ chociay ſie nádzyewa/ Po tym márnym żywocie/ onego lepſzego/ A wżdy mu żal od tego/ ſwiátá obłudnego. RejZwierz 125, 132; Thedy będą oſtátki Iakobowe w pośrod wiela národow [...] iáko dżdże vpadáiące ná źiołá/ ktorych ſię nikt nie nádźiewa od cżłowieká/ áni ich pożąda od ſynow ludzkich. BibRadz Mich 5/7, s. *4v, Iob 6/8, 40/28, Sap 2/22, 2. Mach 12/4 (8); Siećiech chćiał odſtępić widząc iż ná nie ćiſkáli chlebem y mięſem/ nádźiewáiąc ſie thám wiele żywnośći. BielKron 349v, 165v, 245v, 307; Bo gdźie zapłáty niemáſz cnoćie álbo złośći/ Tám ſye trzebá nádźiewáć prętkich odmiennośći. KochZg A4v; Commovere sui expectationem, Kázáć ſie nádźiewáć ſiebie/ álbo dla oczekawánia teskność komu zádáć. Mącz 234b; Antequam aliquo loco consedero literas a me non expectabis, Nie nádzieway ſie ode mnie liſtów/ áliſz ſie ná którym mieyſcu poſtánowię. Mącz 379b, 67d, 104b, 179c, 352a, 379d (13); A ták nie nádźieway ſye/ pokiś ty żywym ieſt/ iáko y ini godni á vczeni ludźie w Polſzce/ zá piſmá ſwé zápłáty inéy/ iedno mierźiączki á gniewu. OrzQuin E2, B2v, B4v, C, Z, Aa; A kiedy nieiáko bodźie w Pęchyrzu/ niedoſtátek ieſt/ á przeto ſye Ograżki nádźiewáć. SienLek 20v, 20, 145v; A cżegoż ſie też thy nędzniku inſzego nádziewaſz/ gdyżeś ty ieſt proch á błoto RejAp 46, BBv, 18, 23, 87v (8); [skąpiec] niechcąc ná ten cżás zboża przedáć kiedy było drogie/ nádźiewaiąc ſie ieſzcże więtſzey drogośći/ gdy obacżył że co dáley to bárziey ná doł sſtępuie [...] obieśił ſie GórnDworz Q8v, O4, Bbv, Bb2v, Ii8,Llv; Bo cżárt ſie gniewa o mieyſce ſwoie/ á ieſzcże ſie podobno nádzyewa nędznik przywrocenia do niego: ácż go to iuż pewnie omyli. RejPos 329v, 2, 9v, 25v, 42v, 51v (38); Bo go [starca] w wielkim doſtátku ſmierći dochowano/ Dla pieniędzy ktorych ſie wiele nádziewano/ W oney ſkrzyni HistLan E3, C2, Fv; Ktho widzi ſzpetną chmurę przed ſobą/ á nádziewa ſie prętkiey pluty/ wcżás ſobie opońcżą odwięzuie. RejZwierc 79v; A zgorzałći ſąſiad/ pewnie ſie też ty tego ledá kiedy nádzieway. RejZwierc 150v, 37, 45v, 115v, 134, 160v (12); BudBib 4.Esdr 5/6, Sap 2/22; mieli pierwſzego ſyná Kaimá/ á drugiego Ablá/ [..,] y náucżyli ich ſłuſzby y boiázni Bożey/ wſzytko im oznáymuiąc/ cżym byli/ co ſtráćili/ y cżego ſię nádziewáli. SkarŻyw 263, 290; KochMRot B2; WerGośc 222, 225; á tuteczna boiaźń nie ćięſzkáć/ kiedy ſię ná káżdą godźinę możeſz nádźiewáć śmierći leda od kogo/ ábo lekkośći? GórnRozm C; ZawJeft 28; Otosz mniey ia nadziewąm się periculi od niego by y też y chciał coczynic ale vpewnia mię ze niebędzie ActReg 110, 83; WujNT 547, Hebr 11/1; My tedy chcemy/ áby zkąd ſie nádźiéwáią dźiedźicznych dóbr y pożytku iákiégo [ut unde bona haereditaria et lucra habere cupiunt]/ áby ztąd ſzkody ćierpieli/ álbo karáni byli w tym/ w czym wyſtąpili. SarnStat 595, 609.

nadziewać się na kogo (6), na co (2) [w tym: że (1), (1)] (8): A my nadzyevayancz ſzye na lyſth waſchey k. mczi poſlalyſzmi naſche poſli do Moſkqui LibLeg 11/154, 11/154v; BielŻyw 33; Y nádźiewałem ſye ná Studźieńſkiego/ iż on to przed w. M. powiedał OrzList dv; BudBib Ps 118/8, 9; BudNT Philipp 2/19, 1.Tim 4/10.

nadziewać się od kogo (1): Dobrzeć też owo bywa miedzy towárzyſzmi kiedy dziś iednego ćći/ waży/ dáruie/ ále ſie tákże pewnie od niego trzeciego dniá nádzyewa. RejZwierc 101v.

nadziewać się od czego (1): [Panowie] Aby pożytzáli/ á nie ſie od tego nienádziewali: Nieprzyiaćioły ſwoie miłowáli modlili ſie zá ty/ ktorzy ie przeklináią/ y przeſladuią KrowObr 62v.

cum inf (39): MurzNT 166; Diar 65; WKM sądow zwykłych sejmowych czynić nie raczysz, prze ktore każdy ostatecznej sprawiedliwości we wszytkiem odnieść się nadziewa. DiarDop 106; Leop Act 3/5; Tedy Tobiaſz rzekł Ráguelowi/ Puśććie mię iuż/ boć oćiec moy y mátká moiá nie nádziewáią ſię mnie dáley oględáć [quomam pater meus et mater mea iam non sperant videre me.]. BibRadz Tob 10/8; BielKron 128v, 131, 158v, 160, 170v; Hamata munera, Dáry które dla tego bywáyą dáwáne nádźiewáyąc ſie záś zá to co wziąć. Mącz 153a, 429c; OrzQuin A2; bo by był Krol tho vſłyſzał/ cżego ſie ſłyſzeć nie nádźiewał GórnDworz P8, I3, Y6v; ieſzcże ſie ten nádzyewał wedle ſtárych kwitáciy ſuchotámi/ odpuſty/ mſzámi/ y inemi ſpráwámi wykwitowáć ſobie tych długow ſwoich. RejPos 248, 25v, 26, [36] [2 r.], 49, 65 (16); Ieden ſobie ſzuka żony z wielkich ſtanow/ nádźiewáiąc ſie s tego y powagi y tytułow y rozmnożenia iákiego domowi ſwemu doſtáć. RejZwierc 30v, 2, 63, 65; BudBib 2.Mach 7/11; Ieſli pożyczaćie tym od ktorych ſię nádziewaćie odebráć/ coż zá zapłátę mieć będziećie? WujNT 217, 3.Ioann 14.

cum A inf (5): Sſtało ſie zaprawdę wielkie zamieſzanie między macedony gdy ſie iuż nadziewali być vmarłego/ a Pauzania w pychę podnieſiony/ wſzedł ſmiele na pałac HistAl B4; Sperant praesidio esse futurum, Nádziewáyą ſie go ná pomoc przibyć. Mącz 429a; RejPos 323v, 8v, 38.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: z zapowiednikami: tego (20), tak (4); (45), że (20), (a)by (22), żeby (9), iżby (1), zaimek względny (10)] (107): Abowyem poddany naſchi pogranyczny wyedzancz o prziyazny y przimyerzv kthore S yego Czeſſarſkam mczą mami vbeſpyeczily ſzye bily nyenadzyewayancz ſzye abi ye czo nyeprziyaczyel ſkyego podkacz bilo myalo LibLeg 11/174, 7/35, 9/51v, 11/136v; BierEz D3, F3v; nadziéwáſſli ſie ieſſcżeli bych go żywego nalazla OpecŻyw 110v; ForCnR D4v; Aliatus kxiążę, miaſto Prienesſkie obegnał nadziewaiącz ſie że miał ie głodem wymorzyć BielŻyw 14, 132; RejPs 78v; RejKup C6, H, i5; A tak my widząc to i nadziewając się tego, żeby to było, iżby ten strach, ktory mają przed nieprzyjacielem, łacno się tym ulżył miedzy ludźmi, gdyby obronę na granicy widzieli Diar 68, 66 [2 r.], 67, 68; RejWiz 168v; A Herod vyźrzawſzy Iezuſá/ rozrádował ſie bárzo/ [...] Y nádźiewał ſie że miał vyźrzeć iáki dzyw od niego vcżyniony [et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.]. Leop Luc 23/8; OrzList dv; RejFig A5v; Y nálázłá ią [rytą głowę] Liſzká/ by świeża mnimáłá/ Iż ſie miáłá pożywić/ ták ſie nádzyewáłá. RejZwierz 122, 6; Ale ieſli ſię tego nádźiewamy cżego nie widźimy/ iśćie z ćirpliwośćią ocżekawamy. BibRadz Rom 8/25, Rom 8/24, 2.Cor 5/11, I 453v, Iudith 13/15; OrzRozm Rv; BielKron 406v; Ne ponas spem me bonae frugi fore, Nie nádźieway ſie ábych ſie miał polepſzić. Mącz 309d; Mihi usu venturum non arbitrabar, Nie nádziewałem ſie áby mi k temu miáło prziść/ ábych tego miał potrzebowáć. Mącz 481a, 77d, 133d, 190a, 407b; RejAp 15v, 95, 127, 137; Rzekł pan Boiánow. Iam ſie záprawdę nie nádziewał/ áby náſz ten Dworzánin/ miał wniść w ták wyſoką cęnę GórnDworz Kk6v, X7v, Y6v, Mm2v; Y nádziewáli ſie/ iż ten Krol á ten Zbáwiciel miał náſtáć á okázáć ſie/ iáko ſie był okazał Moiżeſz RejPos 2; A tákież ſie káżdy wierny pewnie nádziewáć ma/ iż káżdy niedoſtátek iego/ áni ſam wzwie/ ſkąd będzie opatrzon iemu/ ták iż będą káżde kąty iego wſzego zewſząd nápełnione. RejPos 44v; Y nádzyewał ſie też/ áby Pan tegoż mnimánia był o nim/ iákiego był ſwiát. RejPos 201; Iż gdy ſie thego nawięcey nádzyewáć nie będzyeſz/ iż chce zákołátáć we drzwi thwoie/ á powołáć cie ná ſrogą licżbę ſwoię. RejPos 346, 6v [2 r.], 19v, 25, 25v, [36] (38); GrzegŚm 28; [syn] Nádziewáiąc ſie tego iż onemi długi/ Miał pewnie powetowáć oney ſwey poſługi. Ktorą oycu wyrządzał w nádzieię pieniędzy HistLan C; Powiedział mu [rycerzowi] Alexánder: [...] bo to wiem że mi to nie s chući dawaſz/ ále nádziewaſz ſie ábychći to ſowito oddał. RejZwierc 98v, 37v, 56, 90, 91, 129, 162; BudBib Iudith 13/15; BudNT Act 24/26, 2.Cor 13/6, Philipp 2/19; ModrzBaz 124v; Rzeczpoſpolita poki ieſt w cále/ poty káżdy ſwoie może mieć ſpełná/ ále ieſli oná zginie/ niechay ſię tego nie nádźiewa żáden/ żeby co ſwego cáło záchowáć mogł. GórnRozm I3v; Nadziewalismy się iako slonce nawszytkie swieci ze tak y łaska Panska bydź miała ActReg 158; bo co kto widźi/ przecz ſię tego nádźiewa? WujNT Rom 8/24, Luc 23/8, Rom 8/25, 2.Cor 1/13, 5/11, 13/6.

Ze zdaniem czasowym (2): A kiedy cie podetną/ ſam ſie nie nádzyewaſz/ Bądźże gotow iać rádzę/ kiedy niewieſz cżáſu/ Być z roſkoſzy nie vżył/ potym złego kwáſu. RejZwierz 141v; A ták y wy też bądźcie gotowi/ bo ktorey ſie godziny namniey nádzyewáć będzyecie/ tedy ſyn cżłowiecży przydzye/ á zákołáce do was. RejPos [344].

W pytaniach retorycznych (13): MurzHist E4; Diar 109 [2 r.]; OrzQuin Y2v; A cżegoż ſie iuż maſz nádzyewáć gdzye iuż then Pan opuśći á odſtąpi od ciebie RejPos 167v; A po ſmierći á czegoż ſie inego maſz nádziewáć/ iedno że pewnie oſięgnieſz thy wſzytki obiecáne ſkárby á klenothy ſwoie. RejZwierc 141v, 64, 128, 150V, 166v [2 r.], 173v, 246.

W połączeniach szeregowych (2): Owo iuſz to/ com wierzyłá/ widzę: cżegom ſię nádziewáłá mam: cżegom prágnęłá iuſz obeymuię. SkarŻyw 70; WujNT 1.Cor 13/7.

W przeciwstawieniach: »nadziewać się ... pragnąć, ufać« (2): tego [podniesienia wojny przeciwko poganom] podobno rychlej prágnąć/ niż nádziewáć ſie możem/ á to zá nieſtworą [!] á bezeczną chćiwoſcią Krześćiáńſkich pánow/ ktorzy wolą tho/ iżby lud wſzytek Boży zginął GórnDworz Ii4v; Lepiey nádziewáć ſię na Iehowę/ niż vfáć w cżłowieku. BudBib Ps 118/8.

W charakterystycznych połączeniach: nadziewać się bitwy, błogosławieństwa, bogactwa i osiadłości, dekretow, dnia, dziedzicznych dobr (2), dokończenia (wszystkiego) (2), dobrodziejstw, dożywocia, dzieciątka, fortuny, gniewu Pańkiego (2), god, gradu (3), gromu (2), grzanki, guzow, końca (3), lekarstwa, listow, łaski (2), inej nauki, nawrocenia, niebezpieczeństwa (3), czegoś nowego, obrony (3), odpoczynienia, odmienności, ograżki (2), okrucieństwa, obietnice, pluty, płynienia krwie, pokoju (pokoja) (4), pomsty (2), pożytku (3), przyjaźni, przywrocenia, przestrzeżenia, pieniędzy, ratunku (6), sejmu, spadku, sprawiedliwości, spadania kości, szczęścia, szkody, tcrcyjany, trzaskawice, uciechy, upadku (dusznego i cielesnego) (2), wielkości, więtszej drogości, więtszego podarza, wspomożenia (2), wrzedzienice, wypełnienia obietnic, wysługi, zaburzenia a rozlania krwie, zakażenia powietrza, zastanowienia i nagrodzenia, zapłaty (3), zbawienia, zginienia, czego złego, zwirzchności abo urzędow, żywności; nadziewać się bezpiecznie, bezpochybnie, istotnie, nawięcej, nieomylnie (4), pewnie (22), prożno (2), (bardzo) rychło (3), trudno.

Przysłowia: Mądryć śię wſzego nádziewa/ Cokolwiek kto iny miewa BierEz I3.

Nadzieway ſie wielkiey męki bedzieſzli żył według ſwey woley. BielŻyw 133.

Czo komu vcżyniſz tego ſie też od drugiego nadzieuay BielŻyw 41, 53.

Kto dżys w ſzcżęſciu iutro ſie nadzieway przygody RejJóz K4v.

Fraza: »nie masz się czego nadziewać« = stracić wszelką nadzieję; nihil est spei Mącz (2): Mącz 407d; A thám ſie iuż cżego pewnego nádźiewa/ á thu do domu przyiechawſzy nie máſz ſie iuż cżego nádziewáć. RejZwierc 37.
Zwroty: »nadziewać się dobrego« = spe bona esse Cn (1): Wy ktorzy ſię boićie Páná/ nádźiewayćież ſię dobrego [sperate in bona]/ weſela wiecznego y łáſki. BibRadz Eccli 2/8.

»nadziewać się miłosierdzia« (3): MurzHist G3v [2 r.]; ieſli obłędliwie á w złośćiwym żywocie á we złey wierze zeydzieſz s ſwiátá tego/ iuż ſie tám nie nadzieway żadnego miłoſierdzia nád ſobą. RejPos 163v.

»nadziewać się pociechy« = spe consolari Cn (1): Com ſię tedy nádźiewał poćiechy od ćiebie/ To ćię ſam ćieſzyć muſzę/ zápomniawſzy śiebie. KochFr 68.

»nadziewać się skarbow« (3): BielKron 345v; HistLan D; Dárius Perſki krol gdj po iey [babilońskiej królowej] ſmierći dobył Bábilonu/ nálazł on napis ná onym kámieniu/ y kazał gi odwálić nádziewáiąc ſie tám ſkárbow. RejZwierc 48v.

»nadziewać się śmierci« [szyk zmienny] (5): Ale wieprz w ręku nie bywa/ Poki żyw poty vżywa: Gdy go imą więc ſie wierći Nádziewa ſie iſtey śmierći. BierEz C3v; FalZioł V 6, 14; GórnDworz O2v; Czwarta/ iż ſie iuż bliſzſzey ſmierći nádziewamy niżli w inſzych czáſiech/ bo poſpolicie po Ieſieni źimá bywa. RejZwierc 162v.

»nie nádziewáć się zdrowia« [szyk zmienny] (2): Kxieze miły toċ powiedam Day pokoy wſzyſtkiem bieſſiadam. Iuż ſię zdrowia nienadziewai Rychley nieſpor ſalue ſpiewai. RejKup c4v, h6v.

»nadziewać się zysku« (1): A nic nie jest tako gorzko, Co sie im nie widzi słodko, Gdzie sie nadziewają zysku Nie baczą tam nic ucisku. BierRozm 19.

»nadziewać się żywota wiecżnego« (2): MurzHist P2; Day áby ſludzy Krzyżowi/ Krzyſz chwalili/ ktorzy ſie przes Krzys żywotá wietznego nádziewáią. KrowObr 172v.

Szeregi: »nadziewać się, (i) za to mieć« (3): LibLeg 11/136v; Reor, Mniemam/ mam zá to/ Nadźiewam ſie. Mącz 352a, 407b.

»czekać (a. oczekiwać) i (a) nádziewáć się« [szyk 3:2] (5): Tu ſlyſzyſz nie ſlowá moie/ ále ſlowá tego/ kthorego ieſt ziemiá y niebo/ tzego ſie máią nádziewáć/ y tzego otzekiwáć/ ći waſzy zaklinátze. KrowObr 121v; iuż nie było cżego cżekáć iedno ſądu ſrogiego/ á nie nádziewáć ſie tego błogoſłáwieńſtwá/ ktorego ná on cżás przy vwielbieniu ciáłá náſzego z rádoſcią cżekamy. RejPos 33v, 250, 324 [2 r.].

»ani pomyśleć ani się nadziewać« (1): ſam o tym áni pomyſli áni ſie tego nádzyewa/ iż y bogáctwá/ y doſtoieńſthwá/ y wſzythki pocżćiwośći/ áni ſie ſam obacży/ gdy przypádną ku ſtanowi iego. RejPos 316v.

»nadziewać się i przestrzegać« (1): ábychmy ſie też thego wſzytkiego y nádzyewáli y przeſtrzegáli/ co ieſt tym ſwiętym ludzyom w oſobie wiernych wſzythkich iáſnie znáć dano y opowiedzyano. RejPos 316.

»szacować albo się nadziewać« (1): Ale kto ſie ná to roſtropnie rozmyſli/ á wſzytko ſobie rozważy/ tedy to ſnádnie ſam u ſiebie ználeść y rozeznáć może/ iż ſie to wſzytko kii lepſzemu kończowi obroćić y przygodzić może/ niżli ták iáko my ſobie ſzácuiemy álbo niżli ſie nádzyewamy. RejZwierc 162v.

»wierzyć, nádziewáć się« (1): Iuſz nic nie wierzę/ nienadźiewám się niezego/ wſzytkem nadźieie vtraćił MurzHist F3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

W przen [czego] (2): MVſiáłá vſtáć duſſá ma drugdy cżáſu ſwego/ Nádzyewáyąc ſie moy Pánie zbáwienia twoiego LubPs bb2v; Iż to moiá miáłá być nawdzięcżnieyſza winnicá ten narod ludzki/ [...] Nádziewałem ſie też w niey ſądu ſpráwiedłiwego/ áliśći krzyk á nárzekánie. RejPos 59v.

Synonimy: oczekawać, przypuszczać.

Formacje współrdzenne cf DZIAĆ SIĘ.

Cf NADZIEWAJĄCY SIĘ

JR