[zaloguj się]

MATACZ (41) sb m

ma- (26), må- (1) CzechRozm; drugie a jasne.

Fleksja
sg pl
N matacz matacze
G matacza matacz(o)w
D matacz(o)m
A matacza matacze
I matacz(e)m mataczmi
V matacze

sg N matacz (11).G matacza (1).A matacza (4).I matacz(e)m (2).pl N matacze (10).G matacz(o)w (4).D matacz(o)m (3).A matacze (1).I mataczmi (3).V matacze (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Człowiek posługujący się kłamstwem, oszustwem, wybiegami, celowym gmatwaniem dla osiągnięcia własnych celów lub udowodnienia własnych twierdzeń; deceptor Mymer1, Cn; circulator Calep, Cn; gerro, perfidus Mącz; defraudator, fraudator, impostor, sycophanta Cn [w tym: w polemikach religijnych (14)] (39): Mymer1 34v; Matacże tho s korzenia miecżykowego albo koſaćczowego vformuią iakoby cżłowieka FalZioł I 86d; RejKup Gv [2 r.], k8v, L; á iuż było widáć ogień kthory tám mátácże ich cżynili pod grobem [Mahometa] zwodząc lud proſty. BielKron 456v, 262, 450v; Mącz 145c; RejAp 180v [2 r.], Ee2; Calep 201a; To iego [Lutra] ſłowá/ ktore prawdá od mátáczá wielkiego wyćiſnęłá SkarKaz 81b, 81b marg.

matacz w czym (2): Eneas filuius [!] matacż w polſkiey hiſtoriey. MiechGlab *8; HistLan ktv.

matacz czyj [ = oszukujący kogo] (1): A theż thu Pan tákie ná oſtátku położił omylácżmi á mátácżmi ludzkiemi. RejAp 180v.

W połączeniach szeregowych (13): GlabGad M7v, N5, N6v, N7v, O2v; Mącz 126b; GórnDworz Ee3v; RejPos 176v, 188; Bo vyrzyſz thám [na świecie] śiłá kuglarzow/ śiłá mátácżow/ śiłá wyłudácżow RejZwierc 24; Azaſz nie to ieſt wrodzona złość fáłſzerzow/ kłamcow mátácżow/ wilkow w owcżym odzieniu chodzącjch/ náſpráwy ſie dobre/ ktore ich kolą w ocży/ tárgáć CzechRozm 81v; Tám[w piekle] iáko ktory grzeſzył/ ták karan będzie: inacżey cudzołożnik/ inacżey porobnik/ inacżey złodziey/ inacżey mężoboycá/ inacżey pijánicá/ inácżey mátácż/ inácżey krzywoprzyśięſzca. SkarŻyw 121; OrzJan 31.

W charakterystycznych połączeniach: matacz silny, wielki (2); mataczem zwać (2).

Wyrażenie: »matacz przeciw(ko) prawdzie« (2): nie chłubćie ſie/ á nie bądźćie mátácżmi przećiwko prawdzie. Leop Iac 3/14 [idem] SkarKazSej 661a.
Szeregi: »licemiernik abo matacz« (1): zrozumiey co o mnie Kriſtuſie Dawid powiedał/ pewniey niżli Licemiernicy ábo oni mátácże ſwiátá tego o mnie rozumieią RejPos 237.

»łgarz a matacz« (1): A my będąc łgarze á mátácże ſwiátá tego/ [...] ſobie thy tytuły przywłaſzcżamy RejAp 38v.

»omylacz a matacz« (1): RejAp 180v cf matacz czyj.

»oszust i matacz« (1): A ten ſpoſob opiſánia Antychriſtá ſłuży y ſámemu Papieżowi Rzymſkiemu [...] y inſzym wſzytkim zwodźićielom [...]. Owa zgołá/ krotko mowiąc/ wſzytkim oſzuſtom y mátácżom. CzechEp 352.

»matacz, (a) pochlebca« [szyk 1:1] (2): nie dopuśći/ áby pochlebcze/ mátácże/ y ini zli ludzie/ ktorzy niecznotą vrość chcą/ páná w nieprzyſtoine rzecży záwieść [...] mieli. GórnDworz Kk3v, N6v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

2. Sztukmistrz, kuglarz; praestigiator BartBydg, Cn; agyrta Calep (2): Praestigiator, cuglarz, mathacz BartBydg 122b; Calep 47a.

Synonimy: 1. fałszerz, kłamca, łgarz, omylacz, oszust; 2. kuglarz.

Cf [MATEMATACZ]