[zaloguj się]

MGLISTY (7) ai

Fleksja
sg
mNmglisty nN
L Lmglistym
V Vmglist(e)
pl
N subst mglist(e)
D mglistym
A subst mglist(e)

sg m N mglisty (1).n [L mglistym.]V mglist(e) (1).pl N subst mglist(e) (1).D mglistym (1).A subst mglist(e) (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Pełen mgły; bez światła; ciemny, posępny, mroczny; caliginosus, nebulosus Cn (3): Tám [jest]/ nieſtetyż/ ogień śiárcżyſty/ płomień piekielny/ mgliſte nawáłnośći LatHar 152; [wſzákże [rzodkiew] we mgliſtym powietrzu á w ćieniu bárźiey śię kocha. Cresc 1571 240].
Szeregi: »chmurny i mglisty« (1): Bliſko dzień Iehowy wielki [...] dzień ćiemnośći y mroku/ dzień chmurny y mgliſty [dies nubis et caliginis] (marg) wł: dzień obłoku y mgły. (–) BudBib Soph 1/15.

»mglisty albo nawalny« (1): Wy záſię dziwne ſpráwy iego iáko ogień/ grad [...] y ine káżde mgliſte albo náwálne powietrze winnie wſſyſcy maćie dáwáć wielką chwałę iemu RejPs 218.

2. Nieostro widzący (o oczach) (4):
Wyrażenie: »mgliste oczy« (4): FalZioł I 54c; Mgliſtym oczom/ y w ktorych ſye bielmo záczyna/ pomaga dobrze mocz człowieczy SienLek 65, 65 marg, 66.

Synonim: 2. bielmowy.

Cf [CIEMNOMGLISTY], MGLASTY, MGŁANY, MGŁY

ZCh