[zaloguj się]

MORSKI (761) ai

morski (662), morzki (90), morzski (5), morżki (2), morski a. morzki, a. morzski (2); morski BierEz, OpecŻyw (5), PatKaz I, PatKaz III (7), Murm (5), Mymer1 (7), HistJóz, BartBydg (5), BielŻyw, GlabGad (2), MiechGlab, BierRozm, RejPs (18), HistAl (11), HistAlHUng, MurzNT, GliczKsiąż (2), LubPs (22), KrowObr (8), RejWiz (7), RejZwierz (7), BibRadz (22), BielKron (84), GrzegRóżn, KochSat, KwiatKsiąż, Mącz (112), OrzQuin (2), SienLek (5), LeovPrzep (2), RejAp (8), HistRzym (10), RejPos (13), KwiatOpis, RejZwierc (10), BielSpr (2), KochMon, RejPosWstaw, BudBib (18), MycPrz (2), Strum, BudNT (2), CzechRozm, ModrzBaz (2), SkarJedn, KochOdpr (2), Oczko (4), KochPs (10), SkarŻyw (10), StryjKron (12), CzechEp (4), CzechEpPOrz, KochFr (5), KlonŻal (4), KochSz, ReszPrz (2), ReszHoz, ReszList (2), WerGośc, BielSen, KochPam (6), KochPieś (5), PudłFr, ArtKanc (2), GórnRozm (3), KmitaPsal, ZawJeft (2), ActReg, Calep (35), GostGosp, GrochKal (6), GórnTroas (7), GrabowSet (6), KochFrag (2), OrzJan, LatHar (9), KołakCath (2), KołakSzczęśl (2), RybGęśli (3), WujNT (18), WysKaz, KmitaSpit, PowodPr (3), SkarKaz (2), CiekPotr (3), SkarKazSej (2), KlonFlis (12), SapEpit (2), KlonWor, PudłDydo (6), SzarzRyt (2); morzki TarDuch (3), GosłCast; morski : morzki : morzski : morżki FalZioł (10:66:3:–), LibLeg (1:–:–:1); WróbŻołt (–:5:–:1), Leop (20:–:1:–), Prot (1:–:1:–), KochPhaen (2:2:–:–), SarnStat (3:13:–:–).

-rż- (1), -rſz- (1).

o jasne.

Fleksja
sg
mNmorski fNmorskå, morsk(a) nNmorskié
Gmorskiégo Gmorskiéj Gmorskiégo
Dmorski(e)mu Dmorski(e)j, morskij D
Amorski, morski(e)go Amorską Amorskié
Imorskim, morski(e)m Imorską Imorskiém
Lmorskim, morski(e)m Lmorski(e)j Lmorskim, morski(e)m
V Vmorskå, morsk(a) V
pl
N m pers morscy
subst morskié
G morskich
D morskim
A m pers morskich, morski(e)
subst morskié
I m morskiémi, morskimi
f morski(e)mi, morskimi
n morski(e)mi
L morskich
V subst morski(e)

sg m N morski (101).G morskiégo (37); -égo (3), -(e)go (34).D morski(e)mu (4).A morski (11), morski(e)go (6).I morskim (12), morski(e)m (1) GórnRozm.L morskim (25), morski(e)m (1) BudNT.f N morskå (62), morsk(a) (36).G morskiéj (34); -éj (2), -(e)j (32).D morski(e)j (8), morskij (1) KochPs.A morską (29).I morską (17).L morski(e)j (18).V morskå (5), morsk(a) (1).n N morskié (9); -é (1), -(e) (8).G morskiégo (4); -égo (1), -(e)go (3).A morskié (4); -é (2), -(e) (2).I morskiém (1).L morskim (5), morski(e)m (1); -im HistAl, Oczko, KochPam, SarnStat; -im : -(e)m BudBib (1:1).pl N m pers morscy (12). subst morskié (92); -é (13), -(e) (79).G morskich (82).D morskim (7).A m pers morskich (1) StryjKron 66, morski(e) (1) RejZwierc. subst morskié (69); -é (9), -(e) (60).I m morskiémi (7), morskimi (1) ReszPrz; -émi (1), -(e)mi (7). f morski(e)mi (7), morskimi (1) RejAp. n morski(e)mi (2).L morskich (43).V subst morski(e) (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

Przymiotnik odmorze” ‘duży zbiornik wody; marinus Murm, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; maris Vulg, PolAnt, Mącz; pelagicus Mącz, Calep, Cn; maritinus, permarinus Cn (761):
1. Który jest w morzu, na morzu lub nad morzem (721): Imiona rzeczy morskich y łodzi. Mymer1 nlb 2; Mącz 209d, 286c; Marinus – Morski. Calep 639a, 769a, 965b.
a. Który wchodzi w skład morza, jest jego częścią (158): FalZioł IV 32c; RejPos 203; Leop Ez 48/21, 27; Mącz 5b; tedy Krolewnie ſmrod morſki á wzburzenie morſkie przekażáły HistRzym 15v; GrabowSet T; SzarzRyt A.

W porównaniach (1): bo yako krople morſkye nyemogą bycz zlyczone yeno oth ſamego boga [...] tak y myloſyerdzye y laſka maryey PatKaz III 125v, 125v; FalZioł IV 51b; LatHar 465; Haeretycy ſą iáko wáły y piány morskie. WujNT 836 marg, Yyyyy4v; PowodPr 27.

Wyrażenia: »ciasności morskie« = cieśnina (1): á dwá zamki ná brzegách przećiwko ſobie położone zową po Turecku Bogázáſlar/ tho ieſt zamki w ćiáſnośćiách morſkich BielKron 274.

»dno morskie« (5): Mącz 286c; tąż drógą y koral/ póki ná dnie morſkim rośćie/ źielém/ á kiedy go vłowią y wyćiągną/ kámięniem iuż bywa. Oczko 8v, [42]; KochFr 96; Sſtąpięli na dná morſkie/ tám wiecżny Bog władnie GrabowSet K4v.

»głębokość, głębina, głębość morska« = profundum (maris) HistAl, Vulg, PolAnt; altum maris Mącz; pelagus Calep [szyk 49:8] (54:2:4): Przyſzedłem na głębokoſć morzką/ á nawałnoſć mnię pogrążyła. TarDuch A6; FalZioł IV 30b; WróbŻołt 64/8, 67/23; RejPs 42, 53v, 63v, 95, 138v (8); HistAl H2v, M4v, M5, M5v [4 r.]; MurzNT 86; LubPs P3v, Qv, ff3v marg, gg3v; KrowObr B4; A ktoby dał z ſiebie pogorſzenie iednemu z tych máłych dziatek kthorzy w mię wierzą/ rácżey by mu vwiązano kámień młyńſki v iego ſſyie/ y pogrążono precż do głębokośći morſkiey. Leop Matth 18/6, Ps 64/8; BibRadz Ps 68/23, Matth 18/6; BielKron 92, 127; Mącz 35c; RejAp 14; RejPos 39v, 46, 81, 262, 329; RejZwierc 131v, 200; RejPosWstaw [412]v; BudBib Mich 7/19; KochPs 51, 199; SkarŻyw 196, 597; ReszHoz 141; A ty Tęczynſki [...] Szedłeś łodźią po wiérzchu morſkiéy głębokośći. KochPam 83; KochPieś 32; KmitaPsal Av; Pelagus – Głebokoſcz morską. Calep 769a, 134b; LatHar 258; WujNT Matth 18/6, 2.Cor 11/25; WysKaz 25; y wrzućiſz w głębokość morſką wſzytki grzechy náſze. SkarKazSej 707b.

»miałkość morska« = płytkie miejsce w Morzu Czarnym (1): Bosphorus, Mare angustum, quasi bovi transmeabile, Miáłkość morska nie dáleko od Konſtantinopoła Mącz 26c.

»odnoga morska« = zatoka; aestuarium Mącz, Calep; bracchium Mącz [szyk 6:3] (9): Ma tá Inſułá naſzego wieku dwoie kroleſtwá/ Angielſkie y Szkockie/ ty kroleſtwá iedno od drugiego dzieli odnogá morſka. BielKron 277, 278; Euripus, Wąski ſtrumień albo odnogá morska yáka yeſt miedźi Włoską á Siciliyską ziemią. Item, miedzy Macedonią á Nigropontem albo Euboeą. Mącz 109c, 26d, 113b, 139c; KwiatOpis Dv; Calep 37b; SarnStat 24.

»piana morska« = spuma maris [szyk 5:1] (6):Wezmi koſci Sepij (z apteki) na proch ſtartey/ prochu z cżaſzołek morzkich białych/ prochu piany morzkiey FalZioł V 111, IV 59c; Więc oni Poetowie/ áby z morſkiey pyány/ Miáłá ſie byłá zyáwić [Wenus]/ nápletli báśniámi. RejWiz 37v; Mącz 399d; WujNT 836 marg, Yyyyy4v.

»przepaść, przepadłość morska« [szyk 8:3] (10:1): RejPs 113; LubPs ff3v; mieſiącá Kwietniá dniá ſiedmnaſtego/ otworzyły ſie przepáśći morſkie/ á obłoki niebieſkie roſę s ſiebie wypuśćiły BielKron 4v, 5, 18v; KochPs 114, 197; wyſkocżył złodki Piotr ná głębinę y przepáść morſką/ wnocy/ w wiátr/ y niepogodę. SkarŻyw 597; ArtKanc I3 [2 r.]; GrochKal 11.

»woda morska« = aqua maris Vulg, PolAnt; mare Mącz, PolAnt; aqua in mari, a. de mari PolAnt; marina aqua Mącz [szyk 32:23] (55): OpecŻywList Cv; yako uody morſkye ſą ſlone tak laſky boze maryey ſą omyaſczone abo oſolone mądroſzczyą PatKaz III 125v, 126; TarDuch B3v; Drugi rodzay ieſt iego [chryzolitu] barwy woſkowey/ á ieſth zielony iakoby morzka woda ku więthſzey zielonoſci ſie maiącza FalZioł IV 51b, I 6a, III 28c, IV 31c, 38a, 44c [2 r.]; MiechGlab 27; Multitudo ſonitus aquarum vocme dederunt nubes. Iako wielki był ſzum wody morzkiey á obłoki gromy wielkie wypuſzcżały z ſiebie. WróbŻołt 76/18; RejPs 47v; HistAl A; Nád ſrogoſciámi morſkich wod położę rękę iego LubPs T5, H4v, P2v, R3 [3 r.], X5v, Y5, Z6v [2 r.]; RejWiz 2v; błogoſláwił im mowiąc: Rośććie/ mnożćie ſie/ á nápełniayćie wody morſkie Leop Gen 1/22; BibRadz Gen 1/22, Is 19/5; GrzegRóżn N4v; Repercussus maris, Wrocenie wody morskiey. Mącz 339c, 81b, 196a, 209d; HistRzym 50v, 80v; RejPos 103v, 153, 188; BudBib Ex 15/19, Deut 33/19; Niech ſye źiemiá ráduie/ Y wyſpy niezliczoné/ Z wód morſkich wynurzoné. KochPs 145, 98; SkarŻyw 258; StryjKron 26; KochPhaen 2; KochSz B3v; KochPam 87; KochPieś 19, 50; GrochKal 5; GórnTroas 15; RybGęśli C; SkarKaz 5a; PudłDydo B4.

W przen (4): Iáko gdy w łono morzkié modráwé ſzturmuie GosłCast 42; Bo iáko Tritonia vſtá pokázuie Rumiáne/ z ſklepow morſkich ná świát gdy wſtępuie. SapEpit D2v.
Wyrażenie: »serce morskie« = środek morza (2): zśiádły ſię wiry w ſercu morſkim [in cordem maris]. BudBib Ex 15/8, I 301c.
b. Który jest w morzu, żyje w morzu (276): PAzdziernika mieſiącza, ptacztwo y cżworonok zwierzęta y inne pożytecżne ieſt/ krom raka/ albo tedy bywa ranion á nakażon od morzkiego gadu. FalZioł V 48v, IV 2b, 39d, V 111; Ryb á źwierząth morſkich wielką moc ieſth BielKron 295, 295v; Mącz 32a, 238a; RejZwierc 14v.

W połączeniu z nazwą własną (1): śmiałbym ſię ważyć Przez morſkié Symplegádi [= ruchome skały w cieśninie Bosforu] płynąć KochFr 128.

W przeciwstawieniach: »morski ... ziemny (a. ziemski) (4), rzeczny (2), jezierny, stawowy« (6): O raku iuz ieſt doſtatecżnie wypiſano. w Capitulum. 74. miedzy morzkiemi ribami, bo ieſt morzki, y rzecżny, y ſtawowy. FalZioł IV 44b, IV 32a, 33a, 37d; Acżkolwie wſzytkie riby ſą nie zdrowe wſzakoż iedne więcey niż drugie, więcey morſkie niż iezierne albo rzecżne GlabGad H8; Pierwey ſie dwá yeżowie ſtowárziſzą. videlicet/ Yeden morski drugi ziemski/ to bywa mówiono o trudnych y niezgodnych ludziech. Mącz 99b.

W porównaniu (1): Lakomſtwo ſtarego morſkiemu dziwu [w ohydzie] ieſt podobne. BielŻyw 143.

Wyrażenia: »bog morski« [szyk 10:2] (12): pusćił tę był ſlawę miedzy ludzie o Thezeuſye bękárcie żeby myał być ſynem Neptunuſowym Bogá yáko Poethowye ſobye báyą Morſkyego GliczKsiąż B5v; BielKron 25, 27 [2 r.], 54; Nereus, filius Oceani et Tethis, Bóg morski. Mącz 245d; Palaemon, Bóg morski álbo żeglárski. Mącz 273a, 104a, 146c, 245d; Iáko to mam rozumięć [!] że leśńi Mężowie Są Miſtrzámi wáſzymi/ y morſcy Bogowie. Prot A2; GórnTroas 58.

»bogini morska« [szyk 4:2] (6): Nereides, Boginie morskie. Mącz 246a, 8a, 170d; Galathea iedná też głádyſzká morſka bogini. KlonŻal B3 marg; Tákie y inſze ſkárgi obćiążliwe/ Słyſząc Boginie morſkie ſprzyiáźliwe/ Z przepáśći morſkich twarzy vkazáły GrochKal 11; GórnTroas 58.

»morski (-a, -e) dziw, cudo, potwora« = dziwny stwór mieszkający w morzu; monstrum Mymer1 [w tym: w funkcji przezwiska (5)] [szyk 12:11] (18:3:2): Cżwártégo dnia wſytki ryby ij morſkié dziwy ktoré żywą w wodách ij w mſorzu zbierzą ſie gromadą OpecŻyw 193; Mymer1 27v, [45]v; Ieſt dziw okruthny morzki. [...] długi ogon ma zakrzywiony/ głowę ma iako iego ciało potrzebuie: mały/ małe ma ſkrzele na grzbiecie za ſkrzydła/ ieſt prędki, Barzo ieſt iadowity FalZioł IV 33a; iże ieſt morzki dziw iako pies, w morzu ſie lęże/ ale ſie na ziemi paſie. FalZioł IV 40c; BielŻyw 143; WróbŻołt hh7; Potym weſzło tho w ſerce Alexandrowo áby mógł doſiądz głębokoſći morskiey/ á tam áby oglądał rozmáithe rodzáie ryb y morskich dziwow. HistAl M5v; LubPs X6 marg; KrowObr 37v; wydał kſiążki nieuććiwe przećiw Krfierſtowi Sáſkiemu/ miánuiąc go w nich Odſzcżepieńcem/ Kainem/ dziwem morſkim/ Ezopem etc. BielKron 218v, 295, 319v, 433v, 462v; Siren [...] Dzyw morski pánieńskiey płći z wierzchu/ od ſpodku rybá. Mącz 396b, 376d; SkarJedn 249; KochPhaen 14, 15; ReszPrz 90; W miękkiey pływáią wodźie bez pochyby/ Morſkie potwory y rozlicżne ryby KlonFlis B4v, B4v.

»nimfy morskie« [szyk 2:1] (3): KochFr 129; Morſkié Nimphy/ po pierśi wydawſzy ſye z wody/ Wzdycháły KochPam 81; SapEpit A3v.

»morskie panny« = nimfy morskie (1): Owam był Dworzáninem długo v Neptuná. Skrzeláſte iego ſtádá w moiey mocy były/ Milczę iż Morzſkie Pánny mnie rády ſłużyły. Prot A3.

»piasek morski« = (h)arena maris Vulg, PolAnt [w tym: na oznaczenie nieskończonej liczby (19)] (29): ij zgrzeſſylam przeciw wielmożnoſci ij ſprawiedliwoſci twé/ nad licżbę piáſku morſkiégo. OpecŻyw 46; HistJóz C; Ten kamień podług wiele doctorow: bywa znalezion w Murzyńſkiey ziemi, y niekiedy w Tyru przy piaſkoch morzkich. FalZioł IV 53d; LubPs R6v; I táka byłá obfitość pſzenice/ że ſie theż piaſkowi morſkiemu rownáłá/ y wſzelką miárę przeſiągáłá. Leop Gen 41/49, Ier 33/22, Rom 9/27, Apoc 12/18; BibRadz Iob 6/3; BielKron 92v; RejAp 103v, 169v; y położę naſienie twoie iáko piaſek morſki/ ktorego nie lza zlicżyć prze mnoſtwo. BudBib Gen 32/12, 2.Par 1/9, Ier 15/8; BudNT Apoc 13/1; Oczko 18, [42]v; SkarŻyw 347; CzechEp 408 [2 r.]; BielSen 18; LatHar +2v, 111, 139; WujNT 1.Rom 4/18, 9/27, Apoc 12/18, 20/7.

»morski rak« (2): FalZioł IV 44b; Corophium, Rodzay nieyaky morskich ráków. Mącz 66b.

»ryba, rybka morska« = każde zwierzę żyjące w morzu; piscis marinus Murm, Mącz; piscis maris Vulg, PolAnt [szyk 54:29] (80:3): Murm 89; O piskorzu/ Ktori iuz ieſt wypiſany miedzy ribami morzkiemi. FalZioł IV 44a, IV 30a, c, 31b, c, 32b (16); GlabGad E7v; Wſſytki ptaſzki nyebyeſkye iteż morſkye ryby/ Podałeś w poſłuſſeńſtwo yemu LubPs C; Leop Gen 1/26, Soph 1/2; Czyniſz ludzi podobne rybam morſkim/ y podobne gádźinam ktore żadnego páná nie máią. BibRadz Hab 1/14, Gen 1/26, 28, 9/2, Num 11/22, Ez 38/20, Os 4/3; BielKron Iv, 8, 293v, 294v; Cathar etiam est, Rodzay nieyáki morskich ryb. Mącz 34a; Concha, Wſzeláka rybá morska/ która ná ſobie czáſzkę álbo skorupę ma/ yáko yeſt Rák/ Zołẃ/ etć. Mącz 62c; Polypus, Morská ribá máyąc wiele nóg. Mącz 308d, 63b, 69c, 99a, 143b, 203c (35); SienLek 7v; á rybká iedná morſka gdy ſye do okrętu przypije/ ſtać muſzą LeovPrzep a3v; HistRzym 50v; RejZwierc 81v; CzechRozm 16v; SkarŻyw 47, 259; KlonŻal B2 marg; Calep 185a [2 r.], 260a, 681a, 819a; KołakSzczęśl C3; WujNT 791 marg; SarnStat 105.

»morska Syrena, [panna]« (1): Iáko morſka Syrená nadobnie ſpiewáłá. RejWiz 81v; [Abowiem ludźi łágodnymi głoſy thych nieprawdźiwych Prorokow [heretyków]/ iákoby Morſkich pánien wdźięcznym śpiewánim / ták iuż zbłaznione widźimy HozKsięgi 7].

»morski ślimak« [szyk 3:2] (5): FalZioł IV 31d [2 r.]; Conchyliatus ‒ Czerwono vfarbowani morskim ſzlimąkiem. Calep 231a, 188a, 231a; [Slimaki morskie/ Conche. Meer schnecken. SLimaki morſkie/ iáko Plinius piſze w Kſięgách dziewiątych/ iże miewáią mocnieyſzą ſkorupę ná ſobie niżli źiemne/ rozlicżney ſą bárwy/ iedne białey/ drugie cżerwoney/ drugie ſzárey SienHerb 312a].

»wysep (a. wyspa), insuła, gora morska« = insula maris PolAnt [szyk 32:3] (29:5:1): Y Włożyl Krol Aſwerus podatek ná źiemię ſwą y ná wyſpy morſkie BibRadz Esth 10/1, Is 11/11, 24/15, 1.Mach 14/5; Wzyął Brytánnią wyſpy morſkie/ ktore zową Orkádes BielKron 141v; Przygadza ſie iż też żeglarze/ mnimáiąc áby morſka gorá/ ná grzbiećie wielorybá okręty ſtánowią BielKron 295, 24v, 25, 27, 40, 159 (18); Ale wam biedá co ná ziemi mieſzkacie y ná inſułach morſkich RejAp 101 v, 65 [2 r.], 85; BielSpr 64; BudBib 1.Mach 15/1; MycPrz I B, II [B3]v; KochPs 105; StryjKron 320; ReszPrz 27; PowodPr 15; U Rzymian trzymał ieden cáłą Prowincyą [...] Wyſpy morſkie/ Libyą/ Poeny/ Numidią/ Y ſąśiádę Gállią/ Mátkę Itálią. KlonWor 13.

»morski żołw« [szyk 6 : 5] (11): Conchylium et conchyle, Rodzay nieyáky morskich żółwiów z których purpurową fárbę/ álbo ſzárłat czinią. Mącz 62c; Saperda, genus Conchae mali odoris, Morski żółẃ/ ſmierdzący. Mącz 367d, 62c [2 r.], 238a, 271b [3 r.], 300c, 332b, 410c.

Zestawienia w funkcji nazw zoologicznych: »morski baran« = jakaś drapieżna ryba morska z rodziny ariusowatych (Ariidae); aries Mącz, Cn (1): Aries etiam est piscis marinus, Morski báran Mącz 16a.

»morskie (-i) cielę, pies, cielec, [ciołek]« = Phoca vitulina L.; foka pospolita, ssak płetwonogi z rodziny fok (Phocidae), szeroko rozprzestrzeniony, także w Bałtyku; phoca Murm, Mymer1, BartBydg, Cn; canis marinus, vitulus marinus Murm, BartBydg, Cn; phoce, marinus bos Cn [szyk 3:1] (2:1:1): Canis marinus, dicitur et cunicula marina eyn mer hundt Morſky pyeſz [...] Phoca uitulus marinus eyn merkalp Morſkye ćyelę. Murm 92; Mymer1 37v; Phoca, [...] Cielec morski. Mącz 298b; [Ciołek morſki. SienHerb D2#v].

»jeż morſki« = Echinus esculentus L. a. Echeneis remora L. (Rost); jeżowiec jadalny; bezkręgowiec morski należący do typu szkarłupni (Echinodermata) (1): Mącz 99b; [Ież Morski. Eehinus marinus. Meer Igel. O Tym Ieżu Morſcy ludzie twierdzą/ iż oni Zeglarzom wzburzenie morzá obiawiáią/á to rocenim [!]ſwym w kupę/ co Zeglarze widząc/ kotfice wyrzucáią/ áby ſtánęli/ kcżemu im ci Ieżowie pomagáią/ Okrętu ſie zawieśiwſzy SienHerb [316]b.]

[»kiełki morskie« = Dentalium vulgare da Costa; mięczak morski z gromady walconogów (Scaphopoda) z rodziny Dentaliidae, żyje na dnie zagrzebany w piasku. Pospolity w Morzu Śródziemnym, niegdyś był środkiem płatniczym (muszla): Kiełki morſkie/ Kiełki wonne. Vngues odorati. Richendtſchnecklen. SienHerb K#v.]

[»konik morski« = Hippocampus hippocampus L.; pławikonik, ryba morska z rodziny igliczniowatych (Syngnathidae), żyje w Morzu Śródziemnym: Konik morſki/ Equulus Marinus, Hipocampus. Waſſer Rſz1e/ Seerſzle. SienHerb K2#a.]

»morski koń« = bajeczny twór morski, pół konia i pół ryby; liippoeampa Mącz, Calep, Cn; hippocampus Mącz, Cn; campa, equus marinus, hippocampelephantus, hippopotamus Cn (2): Hippocampae sive Hippocampi, Mórskie konie máyąc ogony rybie. Mącz 156c; Calep 483a.

»lis morski« = Alopias vulpinus Gmel.; lis morski, ryba z rzędu rekinokształtnych (Squaliformes) z rodziny Alopidae; alopecias, vulpes belua ponti Cn (2): ize Lis morzki takiey ieſth chytroſci, iako y Lis ziemny. FalZioł IV 40d, I +7c; [Lis Morski. Vulpis marina. Wasser fuchss. SienHerb 321b].

»małż morski« = Murex sp.; rozkolec, ślimak morski z rodziny rozkolcowatych (Muricidae) o skorupce pokrytej kolcami, posiada gruczoł wydzielający purpurę bardzo cenioną w starożytności (2): MVrix ieſt małż morzki FalZioł IV 37b; PVrpuri ſą małżowie, morzkie/ ſkorupą ſie zakriwa z wierzchu y zeſpodku FalZioł IV 38c.

»mnich morski« = ssak płetwonogi z rodziny fok (Phocidae) zamieszkujący przybrzeżne strefy mórz ciepłych, np. mniszka śródziemnomorska (Monachus rnonaehus Hermann.) (1): s tąd że ſie dźiwow morſkich y leśnych nápłodźiło ná ſwiećie [...] iáko Małpy/ Kocżkodani/ mniſzy morſcy/ Centary/Monokuli/Arpigie/Wielonodzy BielKron 462v.

»murena morska« = Muraena helena L. (Rost); murena śródziemnomorska, jadowita ryba morska z rodziny murenowatych (Muraenidae) (1): Fluta [...] Węgórz álbo Murena morska. Mącz 132b.

»niedźwiadek, skolopendra, [skorek, szkorp, szkorpica] morski (-a)« = Scolopendra cingulata; skolopendra, jadowity stawonóg z gromady pareczników (Chilopoda) z rodziny skolopendrowatych (Scolopendridae); nepa, scorpio, scorpius Cn [szyk 5:2] (6:1): Scorpio. Scolopendra. Niedzwiadek Morzki. Capitulum. 96. PLinius. Scolopendra morzka, ieſt iako j ziemna ieſt ktorą zową ſtonog FalZioł IV 39b, I +7c, IV 37d, 39b, c [2 r.]; [Skorek Morski. Meer noſsel. Scorpio marinus et Scolopendra mar[ina] Szkorp Morſki Wáſſer Skorpion. SKorek Morſki kxtałtem źiemnemu Skorkowi bárzo podobien SienHerb 321b; Szkorpicá morſka/ Scorp [...] Poſtken/ Skorpf/ Scorpfiſch SienHerb L4#].

»osieł morski« = Gadus morrhua L. (Rost); dorsz, ryba drapieżna z rodziny dorszowatych (Gadidae); capito Cn (1): Z tey źiemie [z Norwegii] rybá idzie do Niemiec z rodzáiu oſłow morſkich/ ktorą ſuſzą w mrozy ćięſzkie/ zową tę rybę Niemcy Stokffyſz/ bárzo ią Niemcy rádzi iedzą. BielKron 293v.

»pająk morski« = Maia squinado Herbst; kráb, pająk morski; skorupiak dziesięcionogi (Decapoda) z podrzędu krabów (Brachyura) żyjący w Morzu Śródziemnym i Atlantyku, osiąga do 18 cm długości; maia Cn (3): iże Paiąk Morzki ieſth podobny ku niedzwiadkowi Iſido. Paiąk ieſth riba morzka rzecżona tako: iż vchem biie/ bo ma na kończu ſkrzelow oſtre koſci: kthoremi bije czo ſie do niego przybliży/ grzbieth ma oſthri y na nim oſtre oſci/ á iadowity ieſt. FalZioł IV 30c, IV 30c [2 r.]; [Páiąk Morski. Aranea marina. Meerſpinen. SienHerb 315b].

»morski pająk« = Sepia officinalis L.; mątwa zwyczajna, mięczak z gromady głowonogów (Cephalopoda) do 30 cm długości, jadalny; wystrzykiwana z gruczołu czernidłowego zawartość ciemnego barwnika o nazwie sepii służy w barwierstwie oraz do produkeji atramentu; sepia Mącz (1): Sepia, Morski páyąk puſzcza z ſiebie czarny pot by ſadze álbo yákie czernidło gdy go chcą vłowić w ktorym ſie chce zátáyć. Mącz 384a.

»morska parma« = Mullus barbatus L.; barwena, ryba morska z rzędu okoniokształtnych (Perciformes), z rodziny barwenowatych (Mullidae), do 30 cm długości, żyje gromadnie, ma bardzo smaczne mięso o dużej wartości handlowej; mullus Calep (1): Mullus Genus piscis marini, maxime nobilitatis – Morską parma. Calep 677a.

[»rak morski mniejszy« = Gammarus locusta L.; kiełż morski; drobny skorupiak morski z rzędu obunogów (Amphipoda), z rodziny kiełży (Gammaridae), żyje wśród glonów i kamieni: Rák morſki mnieyſzy/ Gamarus. SienHerb L2#.]

[»rak wielki morski« = Homarus gammarus L.; homar europejski, skorupiak dziesięcionogi (Decapoda) z rodziny homarowatych (Homaridae), dorasta do 70 cm długości (samce), żyje w wodadh przybrzeżnych Morza Śródziemnego, Atlantyku i Morza Północnego, jadalny: Rák wielki morſki/ Astacus. SienHerb L2#.]

»smok morski« = Trachinus draco L.; ostrosz, ryba morska, z rzędu okoniokształtnych (Perciformes) z rodziny ostriszowatych (Trachinidae), ma gruczoł jadowy silnie trujący, żyje na piaszczystym dnie [szyk 6:1] (7): Rana od ſmoku morzkiego/ gdy będzie z ſiarka [!] z ocztem pomazana/ thedy ią lecży. FalZioł IV 33b, +7c, IV 30c, 33a, b [2 r.], 39d; [Smok Morski. Draco Marinus. Wasser Drách. TEN Smok Morſki ieſt wężowi bárzo podobny/ gdy ſie Rybitfom nágodźi w śieć/ á ná źięmie go wyrzucą SienHerb 319b].

»morska świnia« = Delphinus delphis L.; delfin zwyczajny, ssak wodny z rzędu waleni (Cetacea) z rodziny delfinowatyeh (Delphinidae), drapieżny, żyje w stadach w morzach strefy ciepłej i umiarkowanej; delphin Murm, Mymer, BartBydg, Mącz; delphinus Murm, BartBydg, Mącz (5): Delphin. eyn merſchwein Morſka ſwynyá. Delphinus idem. Murm 92; Mymer1 37; BartBydg 40; Delphin et Delphinus, Morska śwynia Delphin niewymowney prętkośćy Mącz 81a, 358c.

»morska świnia« = Hystrix cristata L.; jeżozwierz afrykański, gryzoń z rodziny jeżozwierzy (Hystricidae), duży o masywnym ciele pokrytym kolcami, pędzi nocny tryb życia, występuje w północnej Afryce i na Półwyspie Apenińskim i Bałkańskim; histrix Mącz, Calep (2): Mącz 157a; Hyſtrix Animal est spinis contectum, ex herinaceorum genere [...] Meerſchwein/ ſtachelſaw [...] Morską świnia. Calep 496b.

[»wąż morski« = Pelarnis platurus (brak polskiej nazwy); wąż z rodziny węży morskich (Hydropheidae) do 85 cm długości, żyje w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, odżywia się rybami: Wąż morſki/ Serpens marina. Meer schlang SienHerb L4#v.]

»węgorz, kruk morski« = Conger conger L. (Rost); konger, drapieżna ryba morska podobna do węgorza, z rodziny kongrowatych (Congridae); congrus Calep; coracinus, corvus, piscis marinus, saperda, sciadens Cn (1:1): Druga riba ieſt Kruk morzki, dla tego ieſt rzecżon: iż kracże iako kruk/ á w pierſiach v ſercza głos ſobie formuie (vſta nie krakaią) FalZioł IV 32c; Congrus Ein langer schlipfferechtiger Fiſch in dem Meer/ wie ein Aal ‒ Węgorz morsky. Calep 241b; [Morski Węgorz. Conger. Seeaal. [...] WEgorz ieſt Rybá morſka (iáko Plinius piſze) długa ná then kxtałt iáko węgorz/ ále dáleko więtſza y mocna ieſt SienHerb [316]a].

»woł, byk morski« = Manatus; manat, rodzaj dużych ssaków morskich z rzędu syren roślinożernych (Sirenia), zamieszkujących pobrzeża tropikalnej części Oceanu Atlantyckiego (2:1): Felchus ieſt woł albo byk morzki, á ſkora iego koſmatha pſtra zbiałych y z cżarnych włoſow/ á pſtrociny rozdzielne/ na ziemi/ ſie rodzi iako ine zwiérzę y czyczki dzieci karmi/ kthorich zawżdy miewa dwoie FalZioł IV 35c; Ieſt też w tey rzece Gámbre kroleſtwá rybá wielką ná kſztałt wołu morſkiego/ kthory końſką głowę ma/ żywiąc y wodą y źiemią/ bo ſie po źiemi páśie ná cżás: zęby ma wyſzłe dáleko zgęby/ ná ſzerz iáko dwie dłoni ieden ząb/ nigdźiey indziey tákiey ryby nie widáliſmy. BielKron 452.

»zając morski« = Apyleia depilans L. (Rost); aplyzja czyli ożada, ślimak morski z podgromady tyłoskrzelnych (Opisthobranchia), do 30 cm długości, przypominający sylwetkę zająca, bez skorupki (zredukowana), zaniepokojony wypuszcza barwny płyn ochronny [szyk 3:2] (5): Lepus Marinus. Zaiącz Morzki. ISidorus. Ten to zającz [!] ieſth podobny ku zajączowi ziemnemu głową y vſzyma telko á dla tego gi tak zową FalZioł IV 36a, +7c, *2, I 55b, IV 38a; [Morski Záiąc. Lepus Marinus. Waſſer Haſs SienHerb 320].

Zestawienia w funkcji nazw botanicznych: [»cierznie morskie« = Zizyphus spina Christi; cierniste drzewo pospolite w Izraelu: vplodwssi corone [Jezusowi] s czersnya morskiego vczinyona naostrzego SprChęd 76.]

»morski oset« = Trapa natans L. (Rost); kotewka, orzech wodny, roślina wodna z rodziny kotewkowatych (Hydrocaryaceae) (1): Tribulus etiam, Wodny orzech rogáty/ álbo morski oſet. Mącz 463c; [Oſet morſki/ Tragum. Scorpion. Hunnertraub/ Katzenrauhen/ Blatloſz. SienHerb K4#v].

[»porost morski« = Fucus L.; morszczyn, duży glon morski z gromady brunatnic (Phaeophyta) o charakterystycznym brunatnym zabarwieniu plechy dychotomicznie rozwidlającej się. Do podłoża przytwierdza się za pomocą chwytników: Poroſt morſki/ Muscus marinus alter, sive Fucus marinus SienHerb L2#.]

[»rydze morskie« = prawdopodobnie Acetabularia acetabulum (L.) Silva; glon morski z klasy zielenic (Chlorophyta), rośnie w przybrzeżnej strefie Morza Śródziemnego na rozmaitym podłożu. Z kształtu przypomina grzyby kapeluszowe: Rydze morſkie/ PuImo marinus SienHerb L3#.]

»trawa morska« = Algaeglony; dawna nazwa roślin zarodnikowych należących do typu plechowców(Thallophyta) obejmujących kilka klas roślin wodnych jak sprzężnice (Conjugatae), ramienice (Charophyta), brunatnice (Phaeophyta), krasnorosty (Rhodophyta) i zielenice (Chlorophyta). Wiele z tych glonów przypomina kształtem i wielkością rośliny kwiatowe, pięknie ubarwione i o wielkim zróżnicowaniu morfologicznym (1): Alga, Herba, quae nascitur in aquis marinis: dicta ab algore aquae, sive quod pedes alliget: quia crassa est foliis ex parte super natantibus. Bunczewie trąwa morską. Calep 51b.

»treść (a. trcina) morska« = Arundo donax L.; lasecznica trzcinowata, bylina z rodziny traw (Gramineae), podobna do naszej trzciny pospolitej, lecz większa (do 4 m wysokości), pospolita w krajach śródziemnnomorskich, o wielorakim zastosowaniu (kosze, wędziska, paliki), także roślina lecznicza (1): Potym koronowaniu/ na iego więtſſy poſmiéch/ dali mu miąſto ſceptru/ trzeſtz albo trcinę morſką [harundinem Vulg Matth 27/29; trćinę WujBib] w ręku OpecŻyw 128v.

α. Wchodzi w skład derywatu kompleksowego od wyrażenia: »ślimak morski« (1): Pothym Iudás wroćiwſzy ſię ku łupom do obozu/ wielką moc złotá/ y śrebrá/ hiácynthow/ ſzárłatu morſkiego [purpuram marinam] y wielkie bogáctwá pobrał. BibRadz 1.Mach 4/23.
c. Który jest związany z pracą i pobytem człowieka na morzu (84): Morskie prace rzekomo ciężkie Długi zwyczaj cżyni lekkie BierRozm 4; RejWiz 13 marg, Dd2v; Páwel vſſedſſy trudnośći morſkich/ ná wyſpie cudá dziála Leop Act 28 arg; BielKron 117, 278; Naufragus, Topień morski który łódź złamał/ ſtráćił ná morzu wſziſtkę máyętność ſwoyę. Mącz 242b; HistRzym 14; KochMon 20; KochOdpr C3v; Franciſcus Cardinał Weneckiey Armaty Hetman/ co miał Turkom przewozu morſkiego bronić/ ſam práwie ich przewiozł w ſwoichże okrętách StryjKron 602; KochPhaen 5; KlonFlis E3v.

W charakterystycznych połączeniach: morski(-a, -ie) pław, pławaczka, prace, przebywanie, przewoz, strach (2), topień (2), trudności, żeglowanie.

Wyrażenia: »droga, szlak morski (-a)« = via maris Vulg, PolAnt (4:1): Leop Is 9/1; BielKron 26v; Co COMPAS każe? Drogi Morſkié/ Gwiazdy niebieſkié/ wiátry ſłuſzné/ Porty pewné OrzQuin A4; BudBib Is 9/1; WujNT Matth 4/15.

[»morscy ludzie« = marynarze: O Tym Ieżu Morſcy ludzie twierdzą/ iż oni Zeglarzom wzburzenie morzá obiawiáią SienHerb [316]b.]

»niebezpieczeństwo, niebezpieczność (a. nieprzezpieczność), niepokoj morski (-ie,-a)« [szyk 5:2] (3:3:1): LubPs Y4; [Eneasz] ktory widząc ſye być w wielkiey nieprzeſzpiecznośći morſkiey ná ſye nárzekał/ że przy Troiey gárdłá nie dał LeovPrzep H4; StryjKron 72; bo y przeprowadził go Pan Bog przez wielkie morskie niebespieczenstwa ActReg 77; KołakSzczęśl Dv; WujNT 501; PudłDydo Bv.

»morski (-a) okręt, statek, łodź, nawa« = tabula maris Vulg [szyk 5:4] (5:2:1:1): Leop Ez 27/5, 9; Dicrotum, Morska łódź po obu ſtronách wiosłá máyąca. Mącz 87d, 513a; Zaś ná wſzytkie okręty Thárſzyſkie [omnes naves Tarsis] (marg) Albo morſkie. Bo Thárſzyſz też morze znácży [...] (‒) BudBib Is 2/16; GostGosp x4; Skrzydláſté ſtátki morſkié nie będą trzymáné/ Popłyną dźieląc wody w porty pożądáné. GórnTroas 75; ták R.P. práwem Krześćiáńſkim ſporządzona/ może być przyrownána Okrętowi ábo Nawie Morſkiey. PowodPr 2; KlonFlis C4v.

»morskie prawo« (1): Wieſzli tho/ iże według morſkiego práwá ieſteś moy robotnik/ bom ćie od śmierći wyzwolił HistRzym 12.

»rybitw morski« (1): Poſpolita to ieſt v rybitwow morſkich/ iż gdy iáką wielką rybę vłowią/ tedy ſie proſzą ná vczthy/ ábo ią kupcy dźielą miedzy ſię BibRadz I 288d marg.

»morski sprawca« = dowódca, kapitan okrętu (1): Gdzye vſtępuie wſzetecżnośći miárá. Iáko Syrená morſkie ſprawce głuſzy RejZwierc [213].

»wojna, bitwa morska« [szyk 5:1] (4:2): StryjKron 59; Naumachia ‒ Bitwamorską nałodzias [!]. Calep 690b, 204a; Ten port Kieydáńſki, wielceby był pożyteczny ku wypráwie ná morſką woynę SarnStat 1044, 134, 1045.

»wojsko, armata morska (-ie)« = flota; classis Ca, JanStat [szyk 5:1] (4:2): GórnRozm G4; Nauarchus ‒ Hetman nad morską armata. Calep 690a, 204a; Item/ Woyſko Morzkié wſzyſtkiémi doſtátkámi opátrzoné/ ku potrzebie Korony Polſkiéy y Wielkiégo Kśięztwá Litewſkiégo ſwym koſztem chcę wyſtáwić SarnStat 134, 134 [2 r.].

»zbojca, rozbojnik (a. rozbojca), pirat morski« = pirat; pirata Mącz, Calep, JanStat [szyk 15:7] (16:5:1): Leop B2; tám vchwyćił zboycę morſkiego Dyomedeſá/ ſpytał go cżemu przekażaſz ludzkim ſtátkom ná morzu? BielKron 126; Mieli przeſládowánie potomkowie Lechowi z Duńſkiego kroleſtwá od łotrow zbieránych morſkich Pirátow. BielKron 339v, 62 [2 r.], 196v, 235, 253v, 420, 437; Pirata, Zboycá morski, Mącz 300d, 300d, 301a; HistRzym 20, 21; RejZwierc 135, 148v; Calep 90a, 685a, 808a; SarnStat 141; CiekPotr 82.

[»zegar morski« = kompas: gdy zegara morskiego nie mieli, wiatr ich porwał i po morzu trzy niedziele kołatał nie wiedząc kędy. RadzPodróż 216.]

»morski żeglarz« = transiens mare PolAnt [szyk 1:1] (2): Milcżćie obywátele oſtrowu / kupiec Cydońſki / żeglarz morſki nápełniáli ćię. BudBib Is 23/2; Ták Anieli/ ták świátá wſzyſtkiego Mocarze/ Do Portu ſwego ćiągną iák morſcy żeglarze. KołakCath B4.

»morski żołnierz, rajtar« = marynarz; classiarius Calep [szyk 3:1] (3:1): Morſcy Ráytárzy ná łódź ſzturmuią/ nas dobywáią/ ognie miecą/ łódź palą OrzQuin A3v; GórnRozm G4 [2 r.]; Calep 204a.

Zestawienie: »morskie cło od wody« (1): Do Kopenhagá. Tám miedzy ſkáły miedzy mytne grody Gdźie muśi płáćić morſkie cło od wody. Iedźie KlonFlis D.
α. Wchodzi w skład derywatów kompleksowych od wyrażenia »armata morska« (5): LibLeg 9/54, 10/67; Dissipata classis, Na morski obós rozrzucony. Mącz 396a; tego Libona być Hetmanem Morſkim opiſuie z ſtrony Pompeiuſowey StryjKron 41, 66.
β. W wyrażeniu peryfr. oznaczającym morze: »nieprzebyty brod morski« (1): Okażeſz łáſkę/ [...] o vfánié Wſzech źiemſkich gránic/ y nieprzebytégo Brodu morſkiégo. KochPs 93.
d. Który jest cechą morza jako żywiołu (107): WróbŻołt 88/10; HistAl B7; Záwſtydz ſię Cydonie/ bo rzekło morze/ moc morſka [fortitudo maris] rzekąc. BudBib Is 23/4; Ty pychę morſką króćiſz: ty nieuieżdzoné Wáły iego hámuieſz KochPs 132; KochPam 82; Ale ty Pánie/ który morſkié ſkoki Skłádaſz/ wynoſząc gdy chceſz pod obłoki. ZawJeft 10; GórnTroas 45.

W charakterystycznych połączeniach: morska(-ie) moc (2), ogarnienie, pycha, siła (2), skoki.

W porównaniach (4): ſtałby ſie był iáko rzeká pokoy twoy/ á ſpráwiedliwość twoiá iáko zakręty morſkie [gurgites maris] Leop Is 48/18; BibRadz Es 17/12; LatHar +9v; Bo ktoć wątpi/ ten podobny ieſt wáłu morſkiemu [similis est fluctui maris]/ wiátrem wzruſzonemu y miotánemu. WujNT Iac 1/6.

Wyrażenia: »bałwany morskie« (1): iáko do portu beſpiecżnego z onych náwáłnośći wiárek kácerſkich/ ktore w nię/ iáko w báłwány morſkie vſtáwicżnie biją/ zdrowo y ſzcżęſzliwie wypłynął. ReszList 142.

»flaga morska« [szyk 2:1] (3): RejZwierc 87v; Twárdą ſkáłą gdźie ſtánąć śrzód morzá hucznégo/ O którąby ſię wiecznie morſkié rozbiiáły Flagi KochFrag 54; KlonFlis G3v.

»morski huk« (1): Twe właſnośći kto zduża śpiewać doſkonále? Morſki huk głoſem przemoc może SzarzRyt C2v.

»nawałność, nawał(a) morski(-a)« = fluctus maris PolAnt [szyk 22:9] (29:2): Mnogiec ſą morſkie nawáły BierEz B4v; RejPs 82v; LubPs A4, T5v; támże też od morzá dał vſypáć groble wielkie á wyſokie broniąc od ſzkod morſkich nawáłności BielKron 9, 27, 56, 171, 203, 338v; Mącz 5b, 269a; RejPos 5v, [236], 286, 331v; BudBib Eccli 29/22; á iáko napodleyſzi zeglarze ná morzu widząc bliſką nawáłność morſką [tempestatem] dodawáią biegłym ſtyrnikom rády ModrzBaz 102v, 107; SkarŻyw 131, 317; KochFr 58; ReszList 141; WerGośc 226; Vſkróm z łáſki ſwey morſkié náwáłnośći. KochFrag 14; OrzJan 69; LatHar 611; SkarKazSej 658b; KlonFlis B3, Cv; PudłDydo B2v.

»morska niepogoda« [szyk 3:2] (5): Iactura ‒ Szkoda ktorą podeimuieſz zrozbiczią łodzi na wodzie, albo odniepogodi morskiey. Calep 497a; CiekPotr 62; PudłDydo A2, A3, B2.

»odchod morski« = odpływ (1): Accessus maris et recessus, Wſchód y odchód morski. Mącz 43d.

»podniesienie, wschod morski(-e)« = przepływ; accessus maris Mącz (1:1): Mącz 43d; ſą brzegi morſkie groblámi wyſokimi z dawná opátrzone/ áby zwykłe podnieſienie Morſkie po odeściu długim/ záś nagle przypadwſzy przez nie nieprzelewáło StryjKron 26.

»powodź morska« [szyk 1:1] (2): názáiutrz po wſzech Swiętych w nocy/ przyſzłá ták cięſzka á nieſłychána powodź Morſka/ ktora nagle przypadſzy zálałá Ziemie Pomorſkie StryjKron 26; KlonFlis B3v.

»morskie rozruchy« (2): KochPieś 11; Ktory/ ácż nieco miał dobrey otuchy/ Lecż wiedząc morſkie co mogą rozruchy/ Stał iáko wryty ná piaſcżyſtym brzegu/ Poki mógł doyźrzeć Naw ſynowſkich biegu. GrochKal 9.

»spokojność, cichość, uciszenie morskie(-a)« = malacia Mącz, Calep; maris tranquillitas, mollities maris Mącz; flustra Calep [szyk 3:2] (3:1:1): Malacia, Spokoyność morska/ gdy ſie namniey nie poruſza. Mącz 205a; Maris tranquillitas, Cichość morská. Mącz 462c, 229d; Malacia – Vſpokoienie morza, vcziſzenie morskie. Calep 631a, 425b.

»srogość morska« [szyk 7:3] (10): Bowiem y ſrogoſć wſſytká morſka/ ieſt wpoſluſſeńſtwie iego RejPs 140v, 108v, 131v, 153, 157 [2 r.], 160; ázaſz przodkowie náſzy nie ſzli przez ſrogośći morſkie? RejAp 22v; RejZwierc 65v; KochPs 165.

»morskie szturmy, burzki, rozgniewanie« [szyk 3:1] (2:1:1): Ieden ſie puśći ná okruthne burzki morſkie/ wiedzącz thám o bárzo bliſkiey ſmierći ſwoiej RejZwierc 157; ále w morſkim rozgniewániu pływa Sámopás/ á mokra śmierć zewſząd ſye dobywa. KochPam 85; Bo ći mogą/ beſpiecżnie Y weſoło iść/ przez woyſká gniewliwe/ Morſkie ſzturmy ſtátecżnie/ Drogi / inſzym ſtráſzliwe/ Znieść GrabowSet Vv; KlonFlis B3v.

»szum morski« = sonitus maris Vulg; fremitus maris PolAnt [szyk 5:1] (6): Confusio maris, zvmyenye, zmyeszanye gwaltowne, szhum morsky BartBydg 33b; Biádá wielkośći ludu rozmáitego ktorzy hucżą iáko ſzum morſki/ á zgiełkowi narodow/ kthore brzmią iáko nawáłnośći wod. BibRadz Is 17/12; RejPos 4v; Kogoż morſki ſzum y gwałtowne śiły/ Nád wolą Bożą kiedy zátopiły? GrochKal 12; WujNT Luc 21/25; SkarKaz 1.

»wał, wełn (a. wełm, a. wełł) morski, zakręty morskie« = fluctus maris Vulg, PolAnt; gurgites maris Vulg [szyk 15:9] (18:5:1): WróbŻołt 106/25; Ktory rozćiągá niebioſá ſam/ á chody ná wełnach morſkich. Leop Iob 9/8, Is 48/18; BibRadz Is 48/18; Rychło potym powietrze wielkie wſtáło/ ták żeſmy mnimáli pod ſáme obłoki wzlátáć ná wełłach morſkich/ gdźie nam cżterzy Nawy vtonęły BielKron 453; Mącz 51b; BudNT Iac 1/6; bo iádąc miedzy Kurſkim y Baltickim morzem/ pod ſámy woz wáły morſkie biją StryjKron 72, 255; KlonŻal D; KochPam 85; KochPieś 31; PudłFr 58; ZawJeft 10; Calep 37b; GrochKal 11; GórnTroas 13; GrabowSet H4; LatHar +9v; KołakCath C; RybGęśli C; WujNT Iac 1/6, Iudae 13, s. 836.

»wicher morski« (2): RejWiz 88; że gdyby nie łáſká twoia byłá Nádemną, dmy gwałtowne, y wichrowie morſcy, W ſztuki by mię nędznego byli rozſzárpáli CiekPotr 63.

»wzburzenie, zaburzenie morskie« (1:1): A Ten [Estinis] zna kiedy ma być zaburzenie morzkie: zanorzy ſie do dna á wezmie kamień na dnie FalZioł IV 34a; tedy Krolewnie ſmrod morſki á wzburzenie morſkie przekażáłyHistRzym 15v.

e. Który jest lub żyje blisko morza, nad morzem (87): KrowObr 30v; Gotty według wypiſánia Ablániuſá ich przyrodzonego Hiſtoryká/ wyſzli s kráin morſkich połnocnych/ gdzye dzis zową Gotlándya/ Gocya/ Szwecya/ y z inych im przyległych wyſpow morſkich BielKron 159.
Wyrażenia: »brzeg morski« = litus a. ora maris Vulg, PolAnt; sinus (maris) Mącz, Calep; aegialus Calep; ripa maris JanStat [szyk 52:4] (56): TarDuch C8; TVrbith ieſth korzenie ktore thu do nas przynoſzą/ roſcie na brzegoch morſkich FalZioł I 148d; HistAl D7v; GliczKsiąż Q2v; LubPs hh; KrowObr 171; Chodząc po brzegu morſkim/ cżłowieká ſtárego Podkał RejWiz 20; Aſer mieſzkał ná brzegu morſkim/ á przemieſzkawał ná porćiech. Leop Iudic 5/17, 1.Mach 11/1; BibRadz Gen 22/17, 2.Reg 17/11; Ná brzegách morſkich przećiw ſobie ſą dwie mieśćie ſtáre/ Seſtus w Cherſoneſu Tráciey/ á Abidus w Azyey BielKron 274, 18v, 54 [3 r.], 54v, 75v, 202v (14); KochSat C; KwiatKsiąż Pv; Portus, Brzég morski gdźie łodźie ſtawáyą. Mącz 314a, 196a [2 r.], 237d, 271b, 395d, 417d; HistRzym 11; BielSpr 45; BudBib 1.Reg 13/5, Ez 25/16, 1.Mach 11/1; KochOdpr C4v; SkarŻyw 47, 286; StryjKron 26; CzechEp 408; Sinus ‒ Zantadua [!], łono. Wyrwa w brzegu morskim, buchta. Calep 983b, 32a; GórnTroas 72; GrabowSet A4; RybGęśli D2v; WujNT Hebr 11/12, s. 836, k. Aaaaaav; ieſli przerzeczeni kupcy álbo obywátele Zakonniczy wioząc ie zechcą przedáć/ álbo z nimi ſtać ná których mieyſcách/ álbo w Mieśćiéch/ w porćiech/ ná brzegách wodnych y morzkich/ to niech będźie ná ich woléy SarnStat 1111, 105, 1077; KlonFlis H5v.

»książęta morskie« (1): á zaſz nie z ſthąpią z ſtolcow ſwoich wſſyſtkie kxiążętá morſkie [principes maris]: y niezwloką ſzath ſwoich Leop Ez 26/16.

»morskie miasta« (1): z tey ſtałey obrony/ żony/ dziatki/ kthore ſie były rozbiegły nád morſkie miáſtá/ záſię z rádośćią przybiegły. BielKron 251.

»port morski« = portus JanStat (7): PLyńże ma miła Wiſło/ do portu morſkiego RejZwierz 112, bb2v, 112; Miáſto głowne w Szkociey ieſt Edymburg nie dáleko od morza/ Port morſki w cżwierći mili BielKron 277v; Celeberrimus portus, Sławny port á prziſtęp morski. Mącz 45d, 194a; SarnStat 134.

»morski ptak« = avis marina HistAl [szyk 2:1] (3): HistAl A4v; Pátrząc ná morſkie ptaki/ co pyánę łápáli/ Szukáiąc áby w piánách wżdy co ználeść mieli/ A gdy co vchwyćili/ tedy precż lecieli. RejZwierz 17b; Harpiae vel Harpiae monstrosae et rapaces pelagi volucres, Morskie ptaki pánieńską twarz máyące á żadnym obyczáyem nigdy nie náſicone á przeto wielmi drapieżne. Mącz 153b.

»morskie skały« (1): Więc tey oſtrośći/ me myśli troſkliwe/ Ze morſkie ſkáły z nimi nie zrownáią/ A iák ná morze/ ták ná mię wpadáią GrabowSet M4.

Zestawienie: »gwiazda morska« = gwiazda polarna [w tym: o Matce Boskiej 11 r.] [szyk 8:4] (12): OpecŻyw 190; PatKaz I 9v; pozdrouyona bądz morſka gwyazdo boza matko chwalebna y zawzdy dzyeuyczo PatKaz III 90, 113, 126, 126v; KrowObr 162 [3 r.], Ss3v; SWięta Mátko náſzego odkupićielá/ ktoraś ſię sſtáłá ſzeroko otworzoną bramą niebieſką/ y gwiazdą morſką LatHar 479, 405.
Zestawienia w funkcji nazw zoologicznych: »morska jaskołka« = prawdopodobnie Collocalia sp.; salangana, czyli jaskółka morska, ptak z rodziny jerzyków (Apodidae), znany z obszaru indomalajskiego z pobrzeży morskich, gdyż gnieździ się koloniami w jaskiniach; jego gniazdo zbudowane ze śliny i glonów stanowi przysmak jadalny (zupa); najliższy krewny naszego jerzyka (Apus apus L.) (1): Drepanis hirundo marina Plin ‒ Morską caskołka [!]. Calep 342a.

»morski orzeł« = Haliaeëtus albicilla L.; orzeł morski, czyli bielik, ptak drapieżny z rodziny jastrzębi (Accipitridae), duży, żyje nad wodami śródlądowymi i morzami, zamieszkuje prawie cały świat (1): nie będziećie ich ieść iáko brzydkośći iákiey: Orłá/ Iáſtrząbá/ y morſkiego orłá [aquila marina]. BudBib Lev 11/13.

»morski wrobl« = Halcyon sp.; zimorodek, ptak kraskowaty z rodziny zimorodkow (Alcedinidae), rodzaj bardzo liczny w gatunki, rozsiedlony po całej ziemi przeważnie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych; upierzenie barwne, gniazda w norach ziemnych i nad wodami (1): Nie ták ná Oceáńſkich wodách źimorodna Halcyone nárzeka (marg) Halcyone morſki wrobl. (‒) KlonŻal B2.

Zestawienie w funkcji n-loc (1): Krol Angielſki [...] Bolonią Morſką wziął mocą Miáſto nád Morzem BielKron 222v.
f. Jak morze (2): Sapit mare, Trący morzem/ álbo ma ſmak morski. Mącz 368a; Thalassicus color, Morska fárbá/ to yeſt śiwa yákó zbroyá álbo Błękitna. Mącz [454]a.
g. Jak na morzu (1): Sośnia od wiátru powálona mowi. [...] By ze mnie miał być okręt ſzcżęśliwy śrzod wody/ Gdyż ieſzcże w boru/ morſkie ćierpiáłám przygody. KlonFlis B2.
2. Który jest w ciepłych krajach nadmorskich (34):
Wyrażenia: zool. »morska bdła, gębka« = Euspongia officinalis L.; gąbka grecka, prymitywne i osiadłe zwierzę morskie z gromady gąbek niewapiennych (Porifera Incalcarea) o szkielecie sponginowym występujące w Morzu Środziemnym; szkielet tego zwierzęcia służy do celow gospodarczych (higieniczno-medycznych) [szyk 7:5] (7:5): GEbka morzka tę mocz ma/ iż iawnie wyſuſza FalZioł IV 59b, +5c, I 141d, 142a [2 r.], IV 59b, V 111v [2 r.]; Ale gębká Morſka álbo wodna ieſt tá/ ktorą maczáiąc ludźie niéco omywáią/ á zwłaſzczá Bárwiérze/ gdy około ran chędożą. Zową ią Morſką/ iż z zamorza przychodźi do nas: á wodną/ iż w śię wodność połyka. SienLek Xxx4v, 79, Xxxv; [Morska gębká/ Spongia marina. Merſchwam. [...] Tá bdłá poki ieſzcże ſwieżá návżytecżnieyſza ieſt/ bo w niey moc ieſzcże trwa/ ktorey nábyłá w morzu SienHerb 171b].

»sol morska« = sal marinum JanStat (3): Sol morzſka gdy będzie poſypana na ſkorkę ſwieżą baranią twardoſć ſleziony rozpądza. FalZioł III 39d; SarnStat 338, 387.

Zestawienia w funkcji nazw zoologicznych: »morski(-a) kot, kotka« = Cercopithecus sp. (Rost); koczkodan; małpa zwierzokształtna z podrzędu wąskonosych (Catarrhini); cercopithecus Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; simia caudata Mącz, Cn; cephus Cn [szyk 8:2] (7:3): Cercopitecus. eyn merkatz Morſka kotká. Murm 42; Mymer1 26v; BartBydg 26b; przynośili [tubylcy] Koty morſkie/ tákież Małpy/ Dáktyły y Pálmowe owoce BielKron 451v, 264; Mącz 48b, 393c; y mnie Kocżkodanem y morſkim kotem Marćinkiem po żakowſką [!]/ ábo po dźiećińſku/ názywać niewiem ieſli przyſtało CzechEp 82; CzechEpPOrz *3v; Calep 182b.

»koza morska« = Ovis musimon (Pallas); muflon, ssak gorski parzystokopytny z rodziny krętorogich (Bovidae); musimon Cn s. v. koziel cudzoziemski, zamorski (1): Pod Krolową w woźie ſzły cżtery kozy Morſkie Z koźlęty KmitaSpit A4.

[»szarańcza morska« = Locusta migratoria; owad z rodziny prostoskrzydłych (Orthoptera): Száráńcża morſka. SienHerb E3#.]

Zestawienia w funkcji nazw botanicznych:»morska cebula« = Scilla maritima L. (Rost); oszloch morski czyli ckliwica morska; bylina z rodziny liliowatych (Liliaceae), śródziemnomorska, stosowana w lecznictwie [szyk 2:1] (3): FalZioł I 128d; Scyllinum acetum, Ocet s morską cebulą ucziniony. Mącz 376d, 371d; [około drzewá morſkiey cebule ktorą ſquilla zową. Cresc 1571 425].

[»morska ćwikła« = Athamanta Turbith L. Brot.; brak polskiej nazwy bot.; bylina śródziemnomorska z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae) o aromacie korzennym. Kłącze użytkowane dawniej w medycynie (surowiec farmakopealny): Morska ćwikłá/ Turbith seu Alypum. Meriſch Láwandel. [...] IEST Turbit korzenie/ktore tu do nas przywożą/ roście ná brzegoch morſkich/ ieſt korzeń głádki podobny ćwikle máluckiey/ ſtądże to imię ma SienHerb 179b.]

»kapusta morska« = Convolvulus Soldanella L.; powój urdzikowaty, bylina śródziemnomorska z rodziny powojowatych (Convolvulaceae), stosowana od dawna w medycynie jako środek moczopędny pod nazwą farmaceutyczną Herba Soldanellae czyli Brassicae marinae (1): KApuſta ma vilkotnoſc wliſciu ſwoim/ a ieſth troiaka/ domowa/ leſnia y morſka FalZioł I 33a; [Morska kápuſtá/ Soldanela/ Wildt koel. [...] To źiele ieſt podobne kopytnikowi w liśćiu [...] rośćie ná gnoiſtych mieyſcách [...] Powiadaią niektorzy/ iż też w Polſzcże rośćie. SienHerb 170d].

[»kopr morski« = Foeniculum vulgare Mill. (Rost); koper włoski, roślina z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae) stosowana jako warzywo lub w celach leczniczych: Kopr morſki. Foeniculum marinum. Crithmi genus 2. Waſſer Dyllen/ Bacillen. SienHerb K2#.]

»morski list« = Cyperus Papyrus L. (Rost); cibora papirusowa, bylina z rodziny turzycowatych (Cyperaceae); z rdzenia pędów tej rośliny wyrabiano w starożytności papirus; papyrus Mymer1, BartBydg; papyrum BartBydg (3): Papyrus. Mher blat. Morſki liſt. Mymer1 20v; BartBydg 107 [2 r.].

»piołyn morski« = Helichrysum arenarium (L.) Moench (Rost); kocanki piaskowe, bylina z rodziny złożonych (Compositae), pospolita na piaskach, lecznicza (1): Koczenki żołte zową ie piołynem morſkim. FalZioł I 127d.

[»pokrzywa morska«: Pokrzywy morſkie. SienHerb E2# [Cf Piáná morſka/ álbo pokrzywá wodna/ iż dotknienim ſwym iáko pokrzywá párzy. Alcyonium, ſpuma maris. Meerſcham. Geſnerus 194 SienHerb L#c].]

[»psinki morskie« = Solanum L.; psianka, roślina roczna lub bylina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), bliżej nieokreślony gatunek prawdopodobnie posiadający właściwości odurzające i być może zamorskiego pochodzenia: Pśinki Morſkie/ Solanum ſomniferum maritimum. See Schlaffbeerlen. SienHerb L2#.]

3. Który jest dzieckiem morza (wg mitologii greckiej) (1): A ty/ o morſka Venus/ chluśni zraz téy pániéy/ A pomsći ſię wzdychánia/ y moich łzes ná niéy. KochFr 33.
4. n-pers (5): RejZwierz 66v; kto ſye im chce przypátrzyc á tákowégo ćieśle któryby ié vmiał budowac/ thedy go naydźie w Czérniechowie/ w Niepołomicách v páná Morſkiégo. Strum G3v.
Zestawienia: »Kot Morski« (1): [przyjęli] Szláchtá Herbu [...] Kot Morſki [Cattus Marinus JanStat 748]/ Woyſznárá Wilkolewiczá SarnStat 991.

»Morski Żegota« (2): (nagł) Morſki Zegotá. (‒) TEn nád wodą tuż mieſzka/ y Morſkim go zową/ To oboie wodny ptak/ náſzą Polſką mową. RejZwierz 66v, bb.

Synonimy: 1.b. zest. »morski pająk«: sepija; »morska świnia«: delfin; »morski oset«: kotewka; 2. zest. »morski kot«: koczkodan; »piołyn morski«: kocanki.

Cf ZBOJCOMORSKI

JB