[zaloguj się]

NARZEKANIE (189) sb n

Oba a jasne (w tym w pierwszym 5 r., w drugim 3 r. błędne znakowanie); -é- (19), -e- (5); -é- OpecŻyw (4), OpecŻywSandR (2), MurzNT, KochPieś, GórnTroas, OrzJan; -é- : -e- MurzHist (1:1), KochPs (2:2), ZawJeft (4:1), GosłCast (2:1); -é (17), -e (2); -é : -e OpecŻyw (2:1), MurzHist (1:1).

Fleksja
sg pl
N narzékanié narzékaniå
G narzékaniå
D narzékaniu
A narzékanié narzékaniå
I narzékaniem, narzékanim
L narzékaniu

sg N narzékanié (76); -é (10), -e (1) MurzHist, -(e) (65).G narzékaniå (19); -å (19), -a Leop (2), -(a) (1).D narzékaniu (4).A narzékanié (51); -é (7), -e (1) OpecŻyw, -(e) (43).I narzékaniem (13), narzékanim (9); -em RejPs, LubPs, GórnDworz, ReszPrz, ZawJeft (2), LatHar, SzarzRytJSzarz (2); -im OpecŻyw, Calep, GosłCast; -em : -im BielKron (3:3), StryjKron (1:3); ~ -em (1), -ém (1), -(e)m (11); -em : -ém ZawJeft (1:1).L narzékaniu (8).pl N narzékaniå (3).A narzékaniå (6).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Wypowiedzenie swego niezadowolenia; skarżenie się, rozpaczanie; planctus HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Cn; lamentum Mącz, Modrz, Vulg, Cn; clamor Vulg, PolAnt; eiulatio, eiulatus, lamentatio, lessus Mącz, Cn; fletus, gemitus, lacrimae, plangor, ululatio Mącz; querela Modrz; quirinatio, quirinatus Calep; ululatus Vulg; pipulum, vagulatio Cn (189): RejPs 159v; nieſtetys/ [przyjaciele] więcyi pod czas cżłowiekowi ſwą przyiaźnią wadzą/ niſzli głowni nieprzyiacielé nienawiśćią ſzkodzą/ [...] iako śię żemną miſernem sſtało/ ale niewczás narzékanié. MurzHist N2; ſłudzy y poddáni Dyabelſcy/ [...] zhańbili Tabernaculum Dei. Ná co nárzeká Prorok ij Paralip: 29. kthore nárzekánie/ proſzę ábyś czytáć raczył. OrzList d3; BielKron 224v; Mącz 18a, 101a, 183b, 302d, 455b; RejPos 331; bo iuż tám áni rády/ áni rozważnośći o iákich przygodach ábo też o przyſzłych rzecżach nie naydzieſz/ iedno trwogę we łbie niepotrzebną á nárzekánie/ á vciekáć by iedno gdzie. RejZwierc 85v; BudBib 1.Mach 1/26; Ale iuż nárzekánia doſyć ModrzBaz 31v; ArtKanc V3; ZawJeft 41; GórnTroas 39; GosłCast 64.

narzekanie dla czego [= z powodu czego] (1): Lessus, Lugubris eiulatio, Rzewne nárzekánie dla czyiey ſmierći. Mącz 189c.

narzekanie na kogo, na co (11): RejPs 162v; MurzHist R2; Nierad JKM słyszy narzekania takowego na niesprawiedliwość prze mieszkanie tych sądów Diar 24; Tám [na sądzie ostatecznym] będzye zębów ſkrzytánie/ Ná mátkę ſwą nárzekánie. BielKron 135v, 146; RejZwierc 186v; ModrzBaz 91; SkarŻyw 167, 479; LatHar 114. Cf narzekanie na kogo od kogo.

narzekanie na kogo od kogo (1): W ten cżás w Rzymie było wielkie nárzekánie ná oyce ſwięte od poſpolitych ludzi BielKron 158v.

narzekanie za co (1): Płácż á nárzekánie zá grzechy ludzi ſwiętych. RejPos 309 marg.

narzekanie przed czym (1): nędzniku [...] iáki ieſt płácż álbo iákie nárzekánie ná cię [...] przed Máyeſtathem Páná twego RejZwierc 186v.

narzekanie przed czym [= na co] (1): Vczyniłem z niemi [narodem izraelskim] przymierze ſwoie/ [...] Ná ktore przymierze terazem wſpomionął ſłyſząc nárzekánie Izráelczykow przed zniewoleniem Egyptcyánow. BibRadz Ex 6/5.

narzekanie nad kim, nad czym (4): OpecŻyw 156; Głos wołánia páſtyrzow/ y nárzekanie przełożonych nád trzodámi będzie ſłyſzán/ ábowiem Pan poborzył páſtwiſká ich, BibRadz Ier 25/36; RejAp 151v; BudBib Sap 18/10.

narzekanie czyje [w tym: G sb (31), ai (poss) (7), pron poss (17)] (55): OpecŻyw 110, 148; OpecŻywSandR nlb 4, nlb 5; RejPs 17, 43, 57, 162v, Ff2v; RejJóz B6, G7; MurzHist R2; A gdy záſię nie doſtánie [w mieszku]/ Będzye żonki nárzekánie BielKom A2v; LubPs Y3v; Leop Sap 18/10; RejFig Dd; BibRadz Ex 6/5, Ps 102 arg, 102/6; Przyiechał po tym Krol Włádźiſław do Ruśi/ á w ten cżás dał kośćioł Ruſki z zamku Przemyſkiego Swiętego Iwaná s kwadratu ćioſánego ná doł ſnieść/ [...] z narzekánim wielkim Ruſkim. BielKron 385, 14v, 30v, 91, 136; RejAp 147, 153v, 173 [2 r.]; RejPos 7, [308], 309, 328v, 336v; RejZwierc 43, 186v, 199v; BudBib Ex 2/24; ModrzBaz 21, 102v; A pan záś ſłyſząc ludźi nędznych nárzekánié/ Y płácz nieutulóny/ y ćięſzkié wzdychánié: Powſtánę ia (powiáda) ná rátunek ſmutnych KochPs 17, 185; Nárzekánie Theophilá w pokućie. SkarŻyw 172 marg, 479; MWilkHist F2; StryjKron 411, 692 marg; WisznTr 29; ArtKanc C14; ZawJeft 40; PowodPr 5, 17, 74. Cf »narzekanie ludzkie«.

Ze zdaniem dopełnieniowym [] (2): Proźbá z nárzekániem/ iż thák pan obruſzył ſie w gniewie ná koſcioł ſwoy LubPs R3 marg, dd6 marg.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: mowiąc (2); zaimek względny (2), (1)] (3): RejJóz B6; náoſtátek chcieli go [Mojżesza] vkámienowáć/ ábowiem był płácż y nárzekánie niewiaſt y dzyeći/ mowiąc: Iákobyſmy grobow nie mogli mieć w Egipcie/ lepiey ſie tu dáć zbić. BielKron 30v, 158v.

W połączeniach szeregowych (33): HistAl F4; MurzNT Matth 2/18; Krzyk/ huk/ płácż/ nárzekánie/ áż żáłoſno ſłucháć RejWiz 167v; Leop Ez 2 arg, 2/9; OrzList ev; BibRadz Esth 4/3; W ten cżás [sądu ostatecznego] będzye od Bogá wielkie wołánie/ wzdychánie/ nárzekánie bez przeſtánia ludzi poſpolitych/ w vćiſku/ w ſtráchu/ á w mordowániu. BielKron 136, 96; Stáreć tho były rzecży ná ſwiecie/ burdy/ roſterki / płácże/ krzyki/ nárzekánia RejAp 176, 149, 149v, 150v, 173, 174v (8); GórnDworz Cc6; RejPos 7, 25v, 222v, 241, 277; RejZwierc 244v; BudBib Esth 4/3; BudNT Matth 2/18; KochPs 17, 190; Niech przy próznym pogrzebie żadné nárzékánié/ Zaden láment nie będźie/ áni vſkarżánié KochPieś 55; LatHar 263, 598; WujNT Matth 2/18; Onego dniá ábo cżáſu (mowi Izáiaſz) będźie wzywał Bog lud ſwoy do płácżu y nárzekánia [in die illa ad fletum et ad planctum Vulg Is 22/12]/ y do żáłobnego włoſow noſzenia/ do opáſánia we włośienicę PowodPr 74.

W przeciwstawieniach: »narzekanie ... radość (4), wywyższenie (2), rozkosz, skakanie, śpiewanie, wesele« (10): racz wyſluchawſſy obrocic wradoſc a wroſkoſz załobliwe narzekanie naſſe RejPs 43v, 43; BibRadz 1.Mach 1/42; Ieſt cżás zábicia y vzdrowienia/ káżenia/ budowánia. Cżás płácżu/ śmiechu/ nárzekániu/ ſkakániu [temps flendi et tempus ridendi, tempus plangendi et tempus saltandi Vulg Eccle 3/4] BielKron 79v; RejAp 147; RejZwierc 255; BudBib 1.Mach 1/42; GDy z okrutnéy Bábilony Páńſki lud był wyzwolony/ [...] Tám dopiéro nárzékánie/ Tám płácz vſtał/ y wzdychánié. A rádośći náſtąpiły Ná to mieyſce/ y śmiéch miły. KochPs 190; MWilkHist F2; GrabowSet S3.

W charakterystycznych połączeniach: narzekanie będzie (10), nastanie, ostawić, porzucić, rozchodziło się, stało się, stroić, upadnie [na kogo], ustało, [czym] zamknąć; wiarę dawać narzekaniu; do narzekania przyszło [komu], wzywać [kogo]; począć [co] od narzekania; na narzekanie [czyje] pomnieć; z narzekania śmiać się; narzekaniu [czyjemu] podlegać, zabieżeć; narzekanie ciężkie (4), jawne, osobne, pokorne (3), prozne, bez przestania, sprawiedliwe, wieczne (2), wielkie (12); narzekanie własnej cory, pokutującego człowieka, dziewice błogosławione (panny Maryje) (4), ludu bożego (pospolitego) (3), ludzi nędznych (świętych) (2), matki, nędznikow, niedostatecznych, niewiast i dzieci, uciśnionych owieczek [= wiernych], Pana naszego [= Boga}, pospolstwa, synow [czyich], ślepego, żonki; narzekanie od pospolitych ludzi; narzekanie na lud, na matkę swą, na niesprawiedliwość, na ojce święte, na Pana Boga, na przewłaszczania sądow, na ciężką zakamionałość [czyją]; narzekanie za grzechy; narzekanie nad dziatkami, nad trzodami; narzekanie przed zniewoleniem [czyim] [= z jakiego powodu]; narzekanie w mordowaniu [pass], w pokucie, w strachu, w ucisku, w utrapieniu; czas narzekaniu; narzekanie niewczas; dosyć narzekania.

Zwroty: »budzić [w kim] narzekanie« (1): Dokądem táił ſwoich niepráwośći/ Ledwiem mógł nosić ſwé mizerné kośći: A niewidomé ſumnięnia ſzczypánié Budźiło we mnie iáwné narzekánié [Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, dum clamarem toto die Vulg Ps 31/3]. KochPs 44.

»z wielkim narzekaniem frasować się« (1): ogień wieczny/ ktory oni [Litwini] Znicz názywáli/ ná wielkiey Gorze nád Rzeką Niewiązą/ Krol zálać y zágáśić kazał/co ſię oni z wielkim nárzekánim fráſowáli przeklináiąc Polakow/ y Litwę Chrześćiánow StryjKron 542.

»napisać narzekanie [na co]« (1): Nápiſał też nárzekánie ná nierząd Polſki. Przytym Apophtegmátá rozmáite. Przemowę do poććiwego Polaká ſtanu Rycerſkiego. RejZwierc [275]v.

»płakać [kogo] z lamentliwym narzekaniem« (1): A Lud [ruski] poſpolity niewierny płákáli Bogow ſwoich z lamentliwym nárzekániem StryjKron 140.

»narzekanie (u)czynić, udziałać; naczynić się narzekania« [szyk zmienny] (8:1;1): OpecŻyw 156; Leop 3.Mach 4/2; RejFig Ee3v; A przethoż rozdárſzy ná ſobie odzienie ſwe/ vcżynili wielkie nárzekánie [planxerunt planctu magno]/ y poſypáli głowy ſwe prochem. BibRadz 1.Mach 4/39; BielKron 146; HistLan D3; Obácżże iáki tám płácż á iákie tám nárzekánie przyſzedſzy do domu ſwego vcżynić muśi z żonką á z dziatkámi ſwemi/ wołáiąc o pomſtę do Páná ſwego. RejZwierc 189; SkarŻyw 167, 581; áleś ſie vſtáwnie náczynił deſpektów/ y nárzékánia bráćiéy twoiéy/ áżeś náoſtátek y ſam wolał groſzem kmiotká ſwégo/ odkupić powinność ſławy żołniérztwá twégo. OrzJan 54.

»narzekania [czyjego] ulżyć« (1): Gdym rzekł/ vćieſzy mię łoże moie/ á narzekania mego vlży mi pośćiel moiá [ardebit in eloquio meo cubile meum]. BudBib Iob 7/13.

»upracować się w narzekaniu« (1): á iżem ſie vprácował w płácżu á w nárzekániu moim/ zálewáiąc ná káżdy dzyeń łzámi ſwemi nędzne łoſzko moię RejPos 309.

»(u-, wy)słyszeć, słyszano jest narzekanie (a. głos narzekania)« = vox lamentationis audita est Vulg; audire clamorem PolAnt [szyk zmienny] (13:5): Ale pan chce ſie poruſſyć wyſlyſſawſſy nárzekánie niedoſtátecznych/ á gotuie vbogiemu mieyſce/ áby był beſpieczen RejPs 17; MurzNT Matth 2/18; LubPs Y3v marg; Leop Ier 9/19; Rozweſelę ſię w Ieruzálem/ á rozráduię ſię nád ludem moim/ nie będzie w nim dáley ſłyſzeć głoſu płáczu/ áni głoſu nárzekánia [non audietur in ea ultra vox fletus, et vox clamoris]. BibRadz Is 65/19, Ex 6/5; BielKron 318v; RejAp 153v; Głos w Ramye ſłyſzan ieſth/ łkánie płácż y nárzekánie wielkie RejPos 25v [idem BudNT, WujNT], 7; RejZwierc 43; BudBib Ex 2/24; BudNT Matth 2/18; Vsłyſz pánie (k tobie wołam) nárzákanie moie/ Vſłyſz/ á rátuy: niech swięté chowam práwá twoie. KochPs 185, 17; SkarŻyw 479; WisznTr 29; WujNT Matth 2/18.

Wyrażenia: »dzień narzekania« (1): A (ták) záwolał Pan Iehowá Ceweoth w dzień on płácżu/ y nárzekánia [ad fletus et ad planctus]/ y obłyſienia y przepaſánia worem. BudBib Is 22/12.

»głos narzekania« = vox clamoris, vox gemitus PolAnt (3): Boć głos narzekániá rzewniwego ſſlyſſan ieſt z Sionu [quia vox lamentationis audita est de Sion]. Leop Ier 9/19; Kośći moie przyſchły do ſkory moiey dla głoſu nárzekánia mego. BibRadz Ps 102/6, Is 65/19.

»głośne narzekanie« (1): [Herod] dźiatki niewinne mordowáć kazał. Támći było záſmucenie/ głośne nárzekánie/ vbogich y ſmętnych mátek ArtKanc C14.

»narzekanie ludzkie« [szyk 2:1] (3): Tymi tedy ták wielkimi ſzkodámi y nárzekánim ludzkim [...] Krol Albricht poruſzony/ Sláchcie wſzytkiey kazał ſię ná woynę ruſzyć StryjKron 677; ZawJeft 8; SzarzRytJSzarz nlb 2.

»płaczliwe narzekanie« = planctus Vulg (2): Leop Am 8/10; Quiritatus – Płaczliwenarżękanię. Calep [890]a.

»pokorne narzekanie« (2): Pokorne narzekanie pokutuiącego człowyeka. RejPs 57 marg, Ff2v.

»narzekaniem poruszony, poruszon z narzekania« (2:1): BielKron 14v; StryjKron 677; nárzekániem ludzkim poruſzony/ ſtárałem ſie/ iákobym [...] powinnośći moiey bráterſkiey/ á przytym ſławy brátá mego nie odbiegał. SzarzRytJSzarz nlb 2.

»rzewne (a. rzewniwe) narzekanie« = lamentatio Vulg, Mącz (4): Leop Ier 9/19; Lamentatio, Lamentowánie/ Rzewne nárzekánie. Mącz 183b, 189c; moy Pánie/ [...] Tákże ćię/ z płácżem rzewne nárzekánie/ Tákże wołánie me/ przed ćię nie wynidźie? GrabowSet G3v.

»smętne (a. smutne) narzekanie« = quiritatio Calep (4): RejJóz B6; A záſię brzmiał niezgodliwy krzyk nieprzyiaćioł/ y ſmętne nárzekánie [miserabilis vox] nád dziatkámi roſchodziło ſię których opłákiwano. BudBib Sap 18/10; vcżynił ſię [czart] Oycem S. Wilhelmá/ ktory iuſz był dawno vmárł: y w iego iáko żywey oſobie/ vcżynił ná Syná dziwne á ſmutne nárzekánie SkarŻyw 167; Calep [890]a.

»żałosne (a. żałobliwe, a. żałobne) narzekanie« = lamentum, planctus Vulg; luctus PolAnt (11): RejPs 43v; Leop Sap 18/10, Ier 9/20, Ez 26/17; BibRadz 1.Mach 1/42; Lugubris eiulatio Záłoſne narzekánie. Mącz 199b; A ći kthorzy go nie poználi/ iuż Pan powieda/ wzgárdzili Oycá/ tákże y mnie. A ták pomni káżdy thu ná żáłobliwe nárzekánie Páńſkie ná tákiego káżdego RejPos 336v, 328v; BudBib 1.Mach 1/42; MWilkHist F2; Opiſuie Dawid żałobne nárzekánie Izráelcżykow: iż gdy ich w niewolą Pogáńſką wiedźiono: tedy ná ſtánowiſkach powieſzáli ná drzewach inſtrumenty muzyki ſwey. PowodPr 74.

Szeregi: »narzekanie, fukanie« (1): Ieſtliże też ſie ożęniſz, wiecżna pracza tobie zawſze naſtanie, narzekanie, fukanie BielŻyw 50.

»głos (wołania) i narzekanie« = vox clamoris PolAnt: Rozlegałći ſie theż niezgodny głos nieprżyiaćieli/ y żáłoſne nárzekánie bywáło słyſſáne płácźących dziatek [et flebilis audiebatur planctus ploratorum infantium]. Leop Sap 18/10; BibRadz Ier 25/36.

»klątwa a narzekanie« (1): [Żydzi] klątwy á nárzekánia vcżynili/ iáko obycżay mieli ná Ceſárzá y od niego przełożone. BielKron 146.

»krzyk a (i) narzekanie« = plangor et lamentatio Mącz (2): Mącz 302d; Nádziewałem ſie też w niey [w winnicy [= u ludzi]] ſądu ſpráwiedliwego/ áliśći krzyk á nárzekánie [et ecce clamor Vulg Is 5/7]. RejPos 59v.

»narzekanie a (i) lamenty« [szyk 1:1] (2): Turpe est viro debilitari, dolore frangi, Nie należy ná mężá vſtáwáć y lámenty á narzekánia ſtroić. Mącz 78d; LatHar 250.

»łkanie i narzekanie« (1): Acż teraz ćiáłá śmiertelne/ w źiemi chowáią nie cudne/ wſtánąć z grobow ku zbáwieniu/ á wiecżnemu oſławieniu. Kędy iuż tám żadne łkánie/ nie będzie, y nárzekánie ArtKanc F19.

»płacz (a. płakanie), (a. albo, i) narzekanie; z płaczem narzekanie« = cum lachrimis clamor Vulg; fletus et clamor PolAnt [szyk 28:3] (29;2): OpecŻyw 110; OpecŻywSandR nlb 4; Leop 3.Mach 4/2; BibRadz Is 65/19; BielKron 30v; RejAp 147, 151v; Zá tákim płácżem/ zá thákim nárzekániem/ obacżyli ſie wdy ludzie GórnDworz Z3; RejPos 255, 309 [2 r.]; HistLan D3; RejZwierc 43, 186v, 189, 255; BudBib Is 22/12; ModrzBaz 102v; SkarŻyw 581; ORSZVLA KOCHANOWSKA TV LEZY: KOCHANIE OYCOWE, ALBO RACZEY PLACZ Y NARZEKANIE. KochTr 13; Pádniże przęd nogámi Bogá naywyżſzego/ Leſz krzyżem pod ozdobnym máieſtatem iego/ Słyſzał on twe nárzekánie/ Widział y gorzkie płákánie WisznTr 29; GrabowSet E3v, S3; Cżekałem áby ſie dźiał ſąd/ áliśći nieſpráwiedliwość: ſpráwiedliwośći/ áli płácż á nárzekánie. PowodPr 65; GosłCast 64; A ſioſtrá [...] obacżyłá/ Ze ſie Dydo nieſzcżęſna ſwą ręką zábiłá. Był tám płácż dość niemáły/ było nárzekánie PudłDydo B6, Bv. Cf »z płaczem a narzekaniem«.

»narzekanie i pomsta« (1): Narzekanie y pomſta pana naſſego na lud żydowski. RejPs 162v marg.

»przygana abo narzekanie« (1): Przygáná ſpráwom Boſkim dána/ ábo ná Páná Bogá nárzekánie. LatHar 114.

»skarga i narzekanie« (1): A choćiaſz Biſkupi y obłudnicy/ ktorzy ſzukáią iákoby známiony lud zátrzymáli/ śmieią ſie z tych to ſkarg/ y z tego nárzekánia WujJudConf 242.

»narzekanie, wołanie« [szyk 1:1] (2): Pan bez wołánia/ bez nárzekánia wielkiego/ ſam z dobrotliwey łáſki ſwoiey okázáć to racżył/ iż on záwżdy piecżą ma o nędznym cżłowieku RejPos 221v; GrabowSet G3v.

»wzdychanie i narzekanie« (1): Iuż teraz wáſze wżdychánie Y żáłoſne nárzekánie. W weſele ſie wam obroći Ktore ſie nigdy nieſkroći. MWilkHist F2.

»zasmucenie, narzekanie« (1): ArtKanc C14 cf »głośne narzekanie«.

»żałość (a. żal, a. żałoba, a. żałowanie), (a, i) narzekanie« (6): Lamentatio, lachrimae, gemitus, fletus, ululatio, zalovanye, narzekanye. BartBydg 79; Y obrocę ſwiętá wáſze w żáłobę/ y wſſyſtkie pioſnki wáſſe w płácżliwe nárzekánie [in planctum] Leop Am 8/10; HistRzym 7; A thák thego ná ten czás roſądku vżywaymy/ [...] áże by nam do thákowey żáłośći y nárzekánia nie przyſzło. MycPrz II A2; Kiedy vznam że ſłuſzné trapi mię karánié/ Muśi vſtáć żal ſrogi ćiężkié nárzekánié. ZawJeft 41. Cf »z żałością a narzekaniem«.

Wyrażenia przyimkowe: »w narzekaniu« = narzekając (1): Wſzelki lud w nárzekániu ſzukał żywnośći ſwey: dawáiąc co nadrożſzego miał zá to cżymby ſie pośilił. PowodPr 10.

»z narzekaniem« (13): OpecŻyw 111; GosłCast 59; wiele ludźi Zacnych/ [...] ktorzy nieboſzczyká Páná Mikołáiá Sępá Szárzyńſkiego/ [...] piſmá [...] czytáli/ rozmawiáli zemną y z nárzekániem/ żem ſie o to nie ſtárał/ áby prace y piſmá iego do kupy były zá moim ſtárániem zebráne y światłu pokázáne. SzarzRytJSzarz nlb 2.

~ W połączeniach szeregowych (2): zá iego [Gedymina] ſmierćią Woyſko Litewſkie od oblężenia Zamkow odſtąpiło/ z wielkim ſmutkiem/ płáczem y nárzekánim ſynow iego Olgerdá/ Kieyſtuta/ Iáwnućiá/ y inſzych StryjKron 411; Ták ſye długo oboie woyſko potykáło/ Aż ſłońcé ſwoie konie zá morze zágnáło. Wnet przy onym wzdychániu duſz ieſzcze żywiących Z nárzekániém/ y w krzyku w téy łodźi będących/ Zorze ſye zápaliły. ZawJeft 14.

W przeciwstawieniu: »z ochotą ... z narzekaniem« (1): żeby to z ochotą cżynili/ á ni[e] z nárzekániem. ReszPrz Av.

Szeregi: »z płaczem a (i) narzekaniem« [szyk 3:1] (4): Szukáłá iey [Prozerpiny] długo Ceres s pochodniámi po wſzytkim ſwiecie z wielkim nárzekániem á płácżem. BielKron 21v, 91, 318, 406v.

»z żałością a narzekaniem« (1): Ceſarz [Barbarosa] wzyąwſzy Armeńſkie kráiny/ tám z wielkiego gorącá wiechal w byſtrą rzekę ná koniu/ porwáłá go wodá/ vtonął z żáłoſcią á z nárżekánim wſzytkich BielKron 181v.

Cf »z narzekaniem frasować się«, »płakać z narzekaniem«. ~

W przen [w tym: czyje (4)] (6): RejZwierc 206v żp; Nárzekánie ſtrawiło ſłow bogáte ſprzęty/ Płácżem ſię łzy ſkarmiły/ á żalem vięty Vmyſł/ iuż ſię ſprácował KlonŻal A3; KlonFlis F4.

narzekanie na co (2): Spolne nárzekánie wſzey Korony ná porządną niedbáłość náſzę. RejZwierc 189v żp, 191v żp.

W charakterystycznych połączeniach: narzekanie usłyszeć; narzekanie strawiło [co]; narzekanie wszej Korony (3), młyńskich koł; narzekanie na niedbałość [czyję] (2); narzekanie spolne (3).

Fraza: »[na co] narzekanie przyszło« (1): A ná Lublin nárzekánie przyſzło z płácżem krwáwym/ Práwie dźiedźicżnym práwem. KlonŻal B4v.
a. Wyrażenie: »piosnka z narzekanim« = elegia (1): Elegia ‒ Smutni lament, pioſnka z narzekanim. Calep 354b.
b. O księdze biblijnejLamentationes leremiae prophetae (6): wſzyſcy śpiewacy y śpiewacżki w ſwych lámenćiech przypomináią o Ioſzyiahu [...] á to (wſzytko) nápiſano w nárzekániu [scripta in lamentationibus]. BudBib 2.Par 35/25, k. e4v, I 406v żp.
Zwrot: »uczynić narzekanie [nad kim]« (2): Vczynił też y Ieremiaſz nárzekánie [Et lamentatus est Irmeiahu] nád Iozyaſzem/ kthore wſzyſcy śpiewacy y śpiewaczki w ſwych lámenćiech przypomináią o Iozyaſzu y po dźiſieyſzy dźień BibRadz 2.Par 35/25 [idem] BudBib 2.Par 35/25.
Wyrażenie: »narzekanie prorockie« (1): Nárzekánie Prorockie. Ierem: 9. SkarKazSej 706a marg.

Synonimy: biedanie, lamentowanie, płacz, płakanie, rozpaczanie, utyskowanie; a. elegija; b. lamentacyja, skarga, tren.

Cf NARZEKAĆ

DJ