[zaloguj się]

NIEDOŚWIADCZONY (8) part praet pass pf

niedoświadczony (5), niedoświadczon (1), niedoświadczony a. niedoświadczon (2).

W pisowni rozłącznej (5), w łącznej (3); -ś- (5), -ſ- (3).

e, oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniedoświadczony fNniedoświadczonå, niedoświadczona
pl
N m pers niedoświadczeni
subst niedoświadczon(e)
G niedoświadczonych

sg m N niedoświadczony (4).f N (praed) niedoświadczonå (1) SkarKaz, niedoświadczona (1) SkarJedn.pl N m pers niedoświadczeni (1). [subst niedoświadczon(e).]G niedoświadczonych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Którego jeszcze nie wypróbowano, nie zbadany, nie sprawdzony; inexploratus Mącz, Calep, Cn; intentatus Calep; inexaminatus Cn (6): Inexploratus contrarium explorato, Niewywiedziány/ niedoświádczony/ niewiádomy/ nieskoſztowány. Mącz [169]c; Calep 531a, 549a; [y przykázuię wam iżby ty chwały nowe nie doſwyátſzone/ byłij opuſzcżone przed tym niżlyć was dam kląć JanKoszŻyw G4v].
a. Nie stwierdzony (3):

niedoświadczony w czym (1): y bráćią też záraz moię/ ludźi w żadnych niecnotach nigdy nie doświádcżonych/ ludźi y ſzláchetnych y wedle świátá zdawná znácżnych/ názywa świniámi leśnymi CzechEp 72.

Wyrażenie: »niedoświadczona rzecz« = zdarzyło się (2): SkarJedn 44; Niedoświádczona rzecz v Chrześćijan/ áby [heretycy] kiedy pogány bili/ ábo ſię im odiąć mogli SkarKazSej 685a.
2. W funkcji przymiotnika: Któremu brakuje doświadczenia, nieobyty; inexpertus Calep, Cn (2): yż ieſzcże niedoświádcżeni nie obacżyli/ áni vważyli/ przebywań/ przebiegow/ y ſkrytośći/ ktore w naukach potaiemnie tkwią KwiatKsiąż L3v; Calep 531a.

Synonimy: 1. nieświadomy, nieznajomy; 2. nieumiejętny.

Cf DOŚWIADCZONY