[zaloguj się]

NIEOKRESZONY (5) part praet pass pf

W pisowni łącznej (4), w rozłącznej (1).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; pierwsze e oraz pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz okreszony).

Fleksja
sg
f G n Gnieokreszon(e)go
Vnieokreszonå Vnieokreszon(e)
pl
A subst nieokreszon(e)

sg f V nieokreszonå (1).n G nieokreszon(e)go (1).V nieokreszon(e) (1).pl A subst nieokreszon(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

W funkcji przymiotnika (5):
1. Nieograniczony, nieskończenie wielki (1): O nieokreſzona wielkośći [Boga] ktorey końcá nie máſz/ y więtſzą ſię nád niebá wſzytki pokázuieſz. SkarKaz 279b.
2. Nieograniczony w czasie; wieczny; indefinitus, infinitus, interminatus Cn [czym] (4):
Wyrażenie: »wiekiem nieokreszony« (4): áż do onych niebieſkich twoich nieſkáźitelnych páłaców/ y wiekiem nieokreſzonego błogoſłáwieńſtwá y rádośći/ będą/ z miłośierdźia twego/ przypuſzcżony LatHar 240; mogłem potym przyść ná one [...] niebieſkie gody twoie/ [...] okrutną śmierćią twoią/ nam ziednáne y ſpráwione/ ná cżáſy wiekiem nieokreſzone. LatHar 396, 597, 638.

Synonimy, 1. nieogarniony, nieokrążony; 2. nieograniczony, nieskończony.

Cf OKRESZONY