[zaloguj się]

OBCIĘŻAŁY (3) part praet act

obciężały (2), obciążały (7); obciężały KwiatKsiąż, Mącz; obciążały FalZioł.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNobciężały fN
A Aobciężałå

sg m N obciężały (1).f A obciężałå (2).

stp, Cn, Linde brak.

Ociężały, któremu trudno się poruszać (3):

obciężały od czego (1): Suffarcinata anus, Stára bábá od ſmácisk opukáła/ obciężáła. Mącz 427c.

obciężały czym (1): Marius [...] choć był ſtáry/ y wielką wielkośćią ciałá obciężały/ [...] á wſzakoſz [...] ná káżdy dzień z młodzieńczyki wpole wyieżdżał KwiatKsiąż O.

W połączeniu szeregowym (1): A ieſtli [ciężarna] za ſię ieſt barzo mdła/ leniwa/ obciążała/ znamię iż dziewka będzie. FalZioł V 15.

[Przen:
Wyrażenie: »obciążały wiek«: ábychmy ſię tego náucżyć mogli/ przed tym niż ná nas prziydźie ſtárość/ iákimbychmy ſpoſobem iáko nayłátwiey obciążáły wiek znośić mogli: gdyż y chcemy y ſpodźiewamy ſię przyść do ſtárośći. CiceroBBud 3.]

Synonim: ciężki.

Cf OBCIĄŻAĆ, OBCIĘŻEĆ, OCIĄŻAŁY

LW