[zaloguj się]

OBIETNICA (1932) sb f

o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie), -e- (117), -é- (4); -e- : -é- MurzNT (3:4).

Fleksja
sg pl
N obietnica obietnice
G obietnice, obietnicy obietnic
D obietnicy, obietnic(e)j obietnicåm
A obietnicę obietnice
I obietnicą obietnicami
L obietnicy obietnicåch
V obietnico
inne pl A zamiast sg A - obiétnicé

sg N obietnica (163).G obietnice (225), obietnicy (2); -e:-y Leop (3:1), BielKron (22:1); ~ -e (19) (w tym 1 r. błędnie -é, -(e) (205).D obietnicy (36), obietnic(e)j (1) Mącz.A obietnicę (148).I obietnicą (40).L obietnicy (47).V obietnico (1).pl N obietnice (201).G obietnic (424).D obietnicåm (102), obietnicóm (16), obietnicąm (1); -óm OrzRozm, Mącz, BiałKat, GrzegŚm, KuczbKat, BiałKaz, KochPs, SkarŻyw, SiebRozmyśl, SkarKaz (2), CzahTr (2); -åm; -óm BielKron (2:1), RejAp (5:2); -åm: -ąm SeklKat (5:1); ~ -åm (87), -(a)m (15); ~ -óm (3) Mącz, BiałKat, SiebRozmyśl, -om (1) KochPs, -(o)m (12).A obietnice (284). A pl zamiast A sg obiétnicé (1) MurzNT.I obietnicami (118); -ami (117), -åmi (1); -ami: -åmi SzarzRyt (1:1).L obietnicåch (122); -åch (63), -ach (44), -(a)ch (15); -åch KromRozm I, KromRozm II LubPs (2), LeszczRzecz (2), RejAp (7); -ach OpecŻyw, RejPs (2), KrowObr (3), BibRadz (3), Mącz, WujJud (3), BudBib, SkarŻyw (4), CzechEp, LatHar, KołakSzczęśl, WujNT (4), SarnStat, SkarKaz, CiekPotr; -åch : -ach RejPos (42:1), RejZwierc (2:1), Strum (1:1), CzechRozm (3:9), KochPs (1:2), ArtKanc (1:2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Wyrażenie gotowości lub chęci zrobienia czegoś, co najczęściej jest dla kogoś pożądane i czego ktoś może się spodziewać, gdyż mówiący może to zrobić; przyrzeczenie [w tym: o obietnicach Boga mówiących o karach za grzechy (wyłącznie u Reja) (45)]; promissum Mącz, Calep, Vulg, PolAnt, JanStat, Cn; (re)promissio Modrz, Vulg, PolAnt, JanStat, Cn; pollicitatio Modrz, Calep, Cn; pollicitum, receptum Calep, Cn; sponsio Calep, JanStat; stipulatio JanStat, Cn; votum Mącz, PolAnt, Cn; eloquium Vulg; verbum PolAnt; vadimonium Cn [w tym: czyja [= kto uczynił] (1114): pron poss (624), G sb i pron (135), ai poss (355)] (1843): Z boiáźni obietnice nie ważą. BierEz N2v; Vſtały ocży moie w obietnici twey [Defecerunt oculi mei in eloquium tuum]/ mowiącz y kiedyſz mię pocieſzych [!]. WróbŻołt 118/82, A:. Z6v, ee2v, ee5v, ee6v, oov, oo2v, oo6, pp2; Alem ia przed ſie ſtał mocnie w obietnicách twoich RejPs 44v, 122, 133v [2 r.], 153v, 183v, 198v, 214; RejRozpr Cv, D2; SeklWyzn f2v; SeklKat F2v, S; RejKup 6; obietnice Ewangeljiéi świętyi/ na wſzyſtki śię ludźie ściągaią MurzHist F2, L, Lv, O2v; Drudzy zaś/ vboſzſzé gorzyi niſz pſy vśiebie maią/ Trzeci wnadzieię obietnic pańſkych źle cżyniąc/ obiétnic odpádaią. MurzNT 11, 11; KromRozm II f2, f2v [2 r.]; Diar 21, 47; GliczKsiąż B3v; Obietnicá mocna/ choć ocyec mátká opuści/ ále Pan nigdy. LubPs G2v marg, Y2, Y3v, bb, cc2v; GroicPorz tv; KrowObr 87, 142; RejWiz 55, 184 marg, Dd3; Boć wam potrzebá ćierpliwośći: zebyśćie wolą Bożą cżyniąc/ odnieſli obiethnicę [ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem]. Leop Hebr 10/36, Eccle 5/3; LeszczRzecz A5v, A6v; BibRadz I 3v marg, Gen 13 arg, I 91 a marg, Is 26 arg; OrzRozm E4v [2 r.], L4v, O2, P2; Iuż miał Adam vmrzeć zá rázem y w proch lie obroćić [...] by go był Pan obietnicą ſwoią z łáſki ſwey nie wſkrześił znowu BielKron 2; piękne obietnice wáſze ſą y wierzymy ſłowom/ ále wżdy lepiey to pewnoſcią obwárowáć BielKron 108v, 13v [4 r.], 71v, 130v, 305v; Mącz 227a, 508a; Prot D3v; RejAp 39v, 41, 104v, 137, 150 (10); Tym więcey my wſzytcy w.m. zoſtániem powinni/ im więtſza będzie vcżynność w.m. niż obietnicá. GórnDworz Gg8; A kogożby tedy tákie ſłowá nie záwabiły? [...] Ano ile ich znaydzieſz/ wſzędy łaſkáwe á miłośćiwe obietnice w nich. RejPos 145, 3v, 6, 12v, 32 [2 r.], 32v (51); BiałKat 26, 248v, 257 [2 r.], 313v; GrzegŚm 1; RejZwierc 43, 89, 169, 235; WujJud B5v, 3v, 78v, 162v, 220 [2 r]; WujJudConf 220, 220v; RejPosWstaw 41v, [413]v; BudBib Deut 12/6, Prov 20/25; BudNT Ii8v; CzechRozm 25, 27, 30, 30v [2 r.], 75 (23); ModrzBaz 124v; Niech prawdá twoiá ná wieki y obietnice twoie ſłyną od narodu aż do narodu SkarJedn 152; ty obietnicę ſwoię Skutkiem záwżdy prześiężéſz: tyś mnie/ [...] przywrócił śiły/ Któré práwie zgálły były. KochPs 201, 201; SkarŻyw A5v, 4, 136, 143, 207 (9); StryjKron 240; CzechEp 33, 220, 269, 296, 297, 302, 306 [2 r.]; NiemObr 37 [2 r.]; KochPam 84; PudłFr 49; ArtKanc B19v, L11v, M18; ZawJeft 37, 42, 48; ActReg 31, 39, 58, 89, 128; Calep 817b [2 r.], [859]a, 898b, [1000]b, 1007a [3 r.]; GrabowSet Y2; LatHar 39, 287 [2 r.]; Nie odwłaczać Pan obietnice iáko niektorzy mnimáią WujNT 2.Petr 3/9, s. 3, 343, 440, Rom 9/4, 15 arg (15); WysKaz 10; przy wyrzeczeniu/ obietnicy/ y vczyniéniu przyśięgi/ y przy innych wſzyſtkich y kożdych zoſobná obietnicách [byłem oblicznie] SarnStat 1107, 863; WitosłLut A4; PowodPr 16, 60; SkarKaz 312b, 552b; VotSzl B2; Twe obietnice odmiány nieznáią/ Y świátłem prawdy ſercá vtwierdzáią SzarzRyt A3v. Cf z obietnice czyjej od kogo.

obietnica czyja [= komu złożona] [w tym: G sb ipron (9), pron poss (7), ai poss (4)] (20): Kto ſye od koſcyołá odłącza/ ku cudzołożnicy ſye przyłącza/ od obietnic koſcyołá odpada KromRozm III F4v; LubPs Bv marg; BibRadz I 73v marg; przeto proſzę rácż wſpomionąć ná obietnice oycow náſzych/ ktorymeś przyrzekł przywieść ie do zyemie płynącey miod y mleko. BielKron 30v, 30v; RejAp 157, 178v, Ff4v; RejPos 2, 77v, 100v, 163v, 222 (8); RejZwierc 140; BudNT Rom 15/8; WujNT Rom 15/8. Cf z obietnice czyjej od kogo.

obietnica do kogo (2): Bog w Synái czyni nápominánie y obietnice do ludu. BibRadz Ex 19 arg, Is 41 arg.

obietnica od kogo (32): maiącz wtym dobrą nadzieie yſſ gdy iem wpotrzebach ych braczką pomocz obietnicze od korony, ze ony theſſ pomocz wedlie na więthſſy moznoſczy ſwy Coronie odmawiacz niemogą ConPiotr 34v; BibRadz Gen 8 arg; RejPos 168, 172, 319, 349v; A co tákich miłośćiwych obietnic iego mamy od Prorokow ná ſwiát wywołánych/ y vſty iego ſwiętemi poſwiádcżonych/ á ktoby ie wylicżyć mogł. RejZwierc 5; GostGospSieb +4v. Cf »obietnica od Boga«, »obietnica od Pana«, z obietnice czyjej od kogo.

obietnica czego (48): WróbŻołt P5; A my pámiętáiąc ná obietnice przymierza twego pokorniechmy to ćierpieli RejPs 66v, 171v [2 r.]; MurzNT 58v; Obietnicá odpuſzcżenya grzechow/ kthora przyść myáłá hoynie ná wierny koſcioł LubPs Gv marg, 13 marg, M3 marg, 02v marg; Leop ZZ; Obietnicá thych wod zámyka w ſobie wody obiecáne przez Kryſtuſá BibRadz I 371b marg; Od ktorego [od Boga] ſtáłá ſię iemu obietnicá pokoiu. BibRadz Gen 8 arg, I 2d marg, Gen 15 arg, I 33d marg, 73c marg, Hebr 9/15; BielKron 179; GrzegRóżn M2v; RejAp 2, 87, 125v; RejPos 309, 313; BiałKat 53v, 186, 256 [2 r.]; GrzegŚm 39; RejPosWstaw [212]v, [413]; BudNT 1.Tim 4/8: CzechRozm 260; SkarŻyw 503; Kieyſtut [...] był poimány wten czas/ á obietnicą ochrzczenia z więzienia ſię wykręcił. StryjKron 437; CzechEp 309; WujNT Act 2/33, Gal 3/14; 1.Tim 4/8, Hebr 4/1, s. 772 marg; PowodPr 13, 16 [2 r.]; SkarKaz 552b. Cf według obietnice czego; za obietnicą kogo, czego.

obietnica do czego [= czego] (1): A toć ſnadź będzie napilnieyſza iuż ná tey drodze tego wędrowánia twego/ ábyś ſie pythał co naproſciey drogi do Páná ſwego á do onego wdzięcżnego mieyſcá ſwego/ do kąd cie iuż pewnie wiedzie powinność twoiá á prawie iuż maſz iáko pewną obietnicę do niego. RejZwierc 173.

obietnica komu (30): WróbŻołt gg5; RejPs 122v; LubPs Cv marg, Ev marg, Hv marg, H2v marg, P5 marg (13); Leop Act 2/39; BibRadz Ioann 14 arg; RejAp 6v, 24v marg, 186v, Ee2v, Ff2v; RejPos 263v, 295, 297v, 310v; CzechRozm 118; áby wedle łáſki byłá gruntowna obietnicá wſzytkiemu plemieniowi WujNT Rom 4/16; SiebRozmyśl K3v. Cf według obietnice komu.

obietnica na co (1): Zadna rzecż poſpolita ná ſwoię Monárchią y wytrwánie obietniće Bożey nie ma SkarJedn 204.

obietnica za co (6): LubPs D2v marg, G marg, Lv marg, L2v marg; Wielkie obietnice zá máłe godnośći náſze RejAp Ff3, 119v.

obietnice o kim, o czym (106): WróbŻołt ee6v; SeklKat Q, Qv; KromRozm II t; GliczKsiąż B3; Nadobna obiethniczá o przyſzłym zbáwicyelu Kriſtuſie Pánie. LubPs N6 marg, N5v marg, T4 marg, Z2v marg, aa4 marg, cc2v marg, dd6v marg; Y owſzemći ná wſzytkim/ błogoſłáwić będzye. O cżym iego obyetnic/ w piśmiech pełno wſzędzye. RejZwierz l?3v; BibRadz Ps 59 arg; BielKron 13v; GrzegRóżn E2v; RejAp BB4, 1v [2 r.], 177, 177v, 192; RejPos 1v, 12v, 14v, 32, 35v (27); GrzegŚm 9; RejZwierc 82v, 124v, 128v, 131 v, 196v; Obietnice o rzecżách niebieſkich/ á zwłaſzcżá o wiecżnym żywoćie w ſtárym zakonie iáſne niebyły/ ále pod figurą y znamieniem tylko WujJud 79v; WujJudConf 55v, 104; Obietnicá o cudowcżymieniu [!] [dana przez Chrystusa wierzącym] nie byłá powſzechna. CzechRozm 190 marg, 22v, 25 v, 40v, 45v, 47 (26); SkarŻyw 2 [2 r.], 262, [282], 285, 346 [2 r.]; CzechEp 149, 250, 300, 309, 311 (8); NiemObr 39; WujNT 407 marg, 450 marg, 469 marg', SkarKaz Oooob; SkarKazSej 670a.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [ (125), że (8), jako (2); w tym z przytoczeniem (15)] (138): ijch oyttzowie mieli obietnicę/ ijż bóg ich onym miál poſiatz z nieba ſwiętégo ſwégo OpecŻywList Cv; WróbŻołt ee5, oo2v;.SeklKat S, V3v, Xv; KromRozm III K6v; Diar 84; Obietnicá iáko pan wierne ſwe w wielkiey obfitośći wſzytkiego chowáć racży. LubPs S5 marg, H2v marg, H3 marg, H4v, Lv marg (18); GroicPorz pp4; RejWiz 14; BielKron 14; oná wdzięcżna á nie odmienna obietnicá Páńſka nigdy ich minąć nie może: Iż będziecie ſądzić zemną wſzytki narody ſwiátá tego. RejAp 33v, 2v, 20v, 48, 61v, 70 (16); RejPos 14v, 28v, 32, 35v, 55 (70); A kogo możeſz rátuj cżym możeſz/ [...] bo maſz zá to pewną obietnicę Páńſką/ żeć zá to tyle troie nágrodzić y náſporzyć obiecał. RejZwierc 35v, 57, 86, 128 [2 r.], 140, 141 (10); KarnNap A4v; SkarJedn 151, 205; SkarŻyw 2, 284; CzechEp 151; ArtKanc A10; GostGospSieb 4v; Y wziął obietnicę/ że miał być Oycem nie tylko Zydow/ ále wſzytkich narodow/ ktorzy náśláduią wiáry iego. WujNT 534, 463, 505; táką im obietnicę ſpuśćił: iż modlitwy w imię Syná iego vczynione/ wyſłucháć/ y dáć to chce o co go prośim. SkarKaz 455a.

cum inf (2): ábowiem to ſą zdawná obietnice twoie vpádłego wſpomágáć RejPs 100v; táką miał obietnicę/ vmrzeć/ zmartwychwſtháć/ y śieść ná práwicy Bożey. GrzegŚm 35.

W połączeniach szeregowych (39): RejPs Ff4v; LibLeg 10/150v; LubPs Bv marg; I coſz gániſz y ſromoćiſz náſze ſluby/ obietnice/ y przyſięgi? KrowObr 141, 141, 143v [2 r.], 216, 241v; BibRadz I 1; RejAp 88v; RejPos 101, 148v, 159v [2 r.], 164, 168 (18); CzechRozm 221 v; Lecż ieſliżeby ſię ták tráfiło/ żeby Hetman ná ten cżás pieniędzy niemiał/ tedy dobrotliwośćią/ dobrą nádzieią/ á obietnicámi [benevolentia, spe, promissis] żołnierze máią być w powinnośći zátrzymáni ModrzBaz 118v; SkarŻyw 283; StryjKron 110, 712; [poddane] Ziem/ miaſt/ y mieyſc od wſzelkiéy wiernośći/ przyśięgi/ obowiąſku/ poddáńſtwá/ y któréykolwiek obietnice przez ninieyſzy liſt czynimy wolné [ab omni fidełitate, iuramento, omagio, subiectione et qualibet sponsione praesentium tenore absolvimus JanStat 870] SarnStat 1091, 881, 979, 1081, 1107.

W przeciwstawieniach: »obietnica ... pogrożka (7), napominanie (a. upominanie) (6), groza (3), (sroga) pomsta (2), przegrożka, przeklęctwo (2), skutek (2), srogość (2), groźba, plotka, pożytek, straszliwa sentencyja, wypełnienie, zysk« [w tym: przeklęctwa a srogości (1), srogości a pomsty (1), zysk a pożytek (1)] (29): Tu prorok ſtraſzliwą ſentencyą wydał vſty pańſkiemi ná ty ktorzy ſą przełożeni ná ziemi á vćiſkáią ſądy nędznego/ y łáſkáwą też obietnicę tem ktorzy by ſie wtem cnotliwie zachowáli. RejPs 122v; MurzHist M2; LubPs K2v marg; Y przydáie tu obyetnice y pogroſzki ktore ſą w pirwſzym przykazániu. LubPs S4; RejZwierz 123v; obietnice poſłuſznych y przeklęctwá niepoſłuſznych zakonu. BibRadz I 73d marg, Ex 19 arg, I 353v [2 r.]; niepodeymie ſye tego [królowania w Polsce] żaden/ [...] ktoryby nie obietnicą tylko/ ále ſkutkiem doſyć czynić temu chćiał. OrzRozm T2v; BielKron 315v; Ważnieyſze v niego ledá błáhe cżácżko ſwiátá tego/ álbo iáki máły przeſtraſzek iego/ niżli ták hoyne obietnice Páná thego/ z nierozmierzonych ſkárbow iego/ álbo ty pogrożki iego. RejAp 2; ſpráwuy ſie wedle Krześćiáńſkiey powinnośći ſwoiey/ więcey ſobie vważywſzy ty ſwięte obietnice iego/ niżli márny zyſk á pożytek ſwiátá tego. RejPos 194; A dla tego ty ſłowa pocieſzliwe Páná ſwego tu ſobie zá fundáment wſpominámy/ [...] wiedząc to co nam zá obietnice roſtą s tego od Páná náſzego wiernym iego: á co theż záſię zá ſrogośći á zá pomſty niewiernikom iego. RejPos 263; ſtyſzyſz/ iákie obietnice á iákie błogoſłáwieńſtwá thym wiernym ſą obiecáne y záſlubione: A iákie przeklęctwá á ſrogośći niewiernym RejPos 278, 130, 160v, 189, 219v, 222v, 273v; piérwéy byłá obietnicá/ á pothym wypełnienié. BiałKat 296; GrzegŚm 13; o nędzny ocżekawácżu wſpomożenia od, tego ſwiátá omylnego/ dla ktorego gárdziſz głoſem a vpominániem Páná ſwego/ a pewnieyſzemi nierowno obietnićami iego. RejZwierc 258y, 36v, 256v [2 r.]; CzechRozm 144; SkarŻyw 68.

W porównaniach (2): Obietnice Páńſkie iáko ſrebro przepłáwione. LubPs Ev marg; wnet weźmie onę obietnicę Páńſką iáko cukier lodowáty RejAp 89.

Przysłowia: Ego spem praecio non emo, Ná obyetnicę funtów nie kłádą. Mącz 102c.

Pollicitis dives quilibet esse potest. Obietnicámi wſzelki może być bogáty. Mącz 340c.

W charakterystycznych połączeniach: obietnica apostolska (2), błogosławiona (2), dobrowolna, dworska, dziwna (10), głupia (3), gruntowna, hojna (10), istotna (3), jasna (6), jawna, krolewska, listowna, litościwa, łaskawa (16), miła, miłościwa (25), mniska (3), mocna (25), nadobna (7), niemądra, nieskończona, obfita, piękna, powszechna (5), pożądliwa, prorocka (7), Salomonowa, sławna, sroga (5), stała, stateczna, straszliwa (2), szalona, świecka, wdzięczna (33), wielka (16), zacna (6), zbawienna (2), znamienita (4), z wiary (3); chwycić się obietnice; mieć pociechę z obietnice; odpadać (od) obietnice (2); zabłądzić od obietnic; obietnicę fundować, gruntować, hamować, inaczyć, odnieść (odnosić) (na sobie) (6), odwłaczać, przypominać (5), rozciągnąć (3), (wz)gardzić (3); mieć wzgląd na obietnicę; pamiętać (()pomnieć) (na) obietnicę (18); rozpominać (na) obietnicę (4); spuszczać się na obietnicę (5); obietnicą być ohdarzon, być oszukan, być wzruszony; obietnicą pobudzić, przyciągnąć, ubogacić, zatrzymywać; omieszkać z obietnią; sadzić na obietnicy, uczynić (a. założyć) przymierze w obietnicy; wiarę dzierżeć w obietnicy; zawisnąć w obietnicy; (zo)sta(wa)ć przy obietnicy (3); nie lubi się [komu] obietnica; ściąga się [do kogo, czcgo] obietnica (14).

Frazy: »wniwecz się obrociła obietnica« [szyk zmienny] (3): RejPs 112v; RejPos 142; Bo ieſli ći ktorzy ſą z zakonu/ dźiedźicmi ſą: tedyć prozna zoſtáłá wiárá/ y wniwecz ſię obroćiłá obietnicá [abolita est promissio]. WujNT Rom 4/14.

»obietnica się stała [komu], obietnicy dosyć się stało« = (re)promissio facta est Vulg, JanStat [szyk zmienny] (6:4): [Maryja] uyſla ſpathryach [!] ſkrolow ſkſyąząth czternaszcze [...] od abrama ktoremu ſyą ſtala obyethnycza PatKaz III 108; Odpowiecz daną Soboczskiemv pylnye przeczithay a domawyay ſią aby ſią obiethnyczam doſzicz sthalo LibLeg 7/104v; Diar 35; LubPs T4v marg; CzechEp 306; KochFr 17; Y my opowiedamy wam tę obietnicę ktora ſię oycom sſtáłá [repromissio facta est]: że ią Bog wypełnił dźiatkam náſzym WujNT Act 13/32, Rom 4/13; SarnStat 882; SiebRozmyśl K3v.

»(wy)pełni(a)ły się obietnice« [szyk zmienny] (9): RejAp 24v, 171; A kthemu áby ſie były wypełniły záſlubione Páńſkie obietnice: ktorych Abráám/ iáko piſmo ſwiádcży/ przez ſtałość wiáry ſwey doſtąpił RejPos 138, 115, 180v, 265 [2 r.], 277, 345.

Zwroty: »na obietnicach [kogo] chować« = mamić obietnicami (3): RejPos 335; Na obiethnicách mię niechowa/ w káżdey mi ſye rzeczy ziśćił Strum Rv, Q4v.

»cieszyć się, (po)cieszyć [kogo] obietnicami« = requiesceve in sermone Mącz [w tym: (6)] [szyk zmienny] (20:8): Diar 68; LubPs bb marg, bb4 marg; Tu Pan miłoſierdzie ſwe oznáymuie/ á ćieſzy Adámá z żoną obietnicą plemieniá przyſzłego. BibRadz 12d; Mącz 342a; RejAp 2, 45v, 59, 192; RejPos 43, 133v, 167 [2 r.], 224, 251 (11); RejZwierc 57, 68v, 87, 150v; RejPosWstaw 110v; CzechRozm 96v; obietnicámi ſię iego pewnymi ćieſzył: a iáko tárcżą od tych ſtrzał wiárą ſię S. zákładał. SkarŻyw 56; SkarKaz 552b.

»dokończyć obietnic, skończyć obietnice; obietnice koniec wzięły; koniec uczynić obietnicam, w obietnicach; dokończone obietnice« [szyk zmienny] (3:3;3;1:1;1): krzyknął wſzytek zbor niebieſki/ weſeląc ſie á ráduiąc ſie s tego iż iuż Pan dokońcżyć chcze onych obietnicz pocieſzliwych wiernym ſwoim RejAp 97, 87v; RejPos 2, 18, 297v, 303, 349v; IEzus ieſt Meſyaſzem/ w ktorym obietnice BOże koniec wźięły CzechRozm 145, 143, 169v; Bo tyło do cżáſu trwał [Stary Testament]/ poki ſię obietnice o Meſyaſzu nie ſkońcżyły SkarŻyw 2; CzechEp 307.

»dostąpić obietnic« (1): Ktorzy [patryjarchowie i prorocy] przez wiarę zwalczyli kroleſtwá/ czynili ſpráwiedliwość/ doſtąpili obietnic [adepti sunt repromissiones] WujNT Hebr 11/33.

»iścić [=spełniać] obietnice« (1): Iák wiernie obietnice iśćiſz twoié: Ták ſye téż ćieſzyſz/ kiedyć człowiek ſwoié Dáie ofiary/ tobie náznáczóné ZawJeft 19.

»iścić (a. upewnić) w obietnicach (a. obietnicami); ist (a. pewny) z obietnic; uiszczon(y) (a. upewniony) obietnicą; pewien obietnic; pewny w obietnicach« [szyk zmienny] (7;6;6;4;1): OpecŻyw 174v; pewny bądącz zobyethnycze chwalą dawſzy bogu wdom ſwoy do galylegey ſyą wroczyly gdzye podluk malzenſtwa panną maryą począly PatKaz III 106; Diar 85; Ale cie tho pewnie ominąć nie może/ gdyż tho Pan pewny ieſt w obietnicach ſwoich. RejAp 25, 159, 177v; RejPos 76v, 159v, 212, 222v, 257v (11); A być pewien obietnic od Páná ſwoiego/ Ktore podał ſwym wiernym z miłoſierdzia ſwego RejZwierc 271, 133, 150v; KarnNap A4v; GostGospSieb +4v; Twemi ia/ Pánie/ będąc vpewniony Obietnicámi/ [...] Ludzkiey chytrośći/ áni grożby [!] ſrogiey Bać ſie nie będę SzarzRyt B, B.

»mieć obietnicę« = (re)promissionem habere Vulg, PolAnt [w tym: od kogo (12)] [szyk zmienny] (65): OpecŻywList Cv; my ié [sakramenty] téſz możem poczytać nieiako za ceremonjé [...] które téſz maią obiétnicé [!] łaſki i miłośierdziá od pana przydaną MurzNT 58v; Diar 84; GroicPorz pp4; KrowObr 112v, 149v; RejWiz 51v; Leop 2.Cor 7/1; BibRadz I 353v; RejAp 46v, 119v, 176; RejPos 1v, 28v, 35v [2 r.], 36, 55 (22); GrzegŚm 35; RejZwierc 5, 35v, 82v, 88, 128 (8); Wiemy to dobrze że Małżeńſtwo dobre y od Bogá ieſt [...] ále też wiemy/ że ſtan cżyſtośći lepſzy ieſt y zacnieyſze ma od Boga obietnice. WujJud 211; RejPosWstaw [212]v, [413]; BudNT 2.Cor 6/19 [7/1], 1.Tim 4/8; CzechRozm 25v, 179; KarnNap E3; SkarJedn 204, 205; máiąc iuſz obietnicę Bożą/ ktorey vwierzył przez ono widzenie: przedſie áby mu ſię ziśćiłá/ dobremi ſię vcżynkámi do tego przycżyniáć chćiał. SkarŻyw 347; ActReg 168; WujNT 68, 505, 2.Cor 7/1, 1.Tim 4/8, Hebr 1/6; Izmáel miał obietnicę błogoſłáwieńſtwá docżeſnego PowodPr 13, 16, 80; SkarKazSej 669b, 670a.

»mieć nadzieję w obietnicy; nadzieja w obietnicy« [szyk zmienny] (5;1): zvpełnym ſercem ſie do pana boga nawrocimy/ w iego obietniczach/ y miłoſierdziv nadzieię maiącz zvpełną SeklWyzn f4v, b3; BielKron 14; RejPos 71v, 142v, 227v.

»mieć [kogo, co] z obietnice« [szyk: zmienny] (5): RejPos 181v, 292v; RejZwierc 5, 59v; [Abraham] niemiał nic po Bogu/ wcżym by ſię kochał/ iáko w ſynie onym/ ktorego miał z obietnice w tákiey ſtárośći/ y ták go długo cżekał SkarŻyw 285.

»nad obietnice obiecować« (1): ſłuchay co then Pan/ iuż nád ty wizytki obietnice/ tym to vpádłym ludzyom prácuiącym tu w tych ciemnoſciach/ obiecowáć racży RejPos 176.

»namawiać (a. namówić), przywabić obietnicą« [szyk zmienny] (2:1): Acżkolwiek był Iágiełło miał dáwáć pomocy wſzelkie Keyſtutowi/ wſzákże nie dał/ ieſzcże obietnicámi námowił mieſzcżány Wileńſkie iż mu miáſtho podali BielKron 380, 107v; StryjKron 482.

»obietnicę obiec(ow)ać (a. ślubować itp.); obietnicą obiecować; w obietnicach obiecać; obietnica obiecana (a. zaślubiona itp.)« = sponsione promittere JanStat; votum vovere Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (34;6;1;10): [posłał im anioły] aby vſtyſſáwſſy ſłowa anielſkié/ zgodne z ſłowem Iezuſowym/ byli pewnieyſſy obietnice ijm obietzané. OpecŻyw 174v; RejPs 112v,158v, 199; SeklWyzn f2v; Rozwaz ze v ſiebie ti znamięnite obietnicze/ ktore pan Bog obieczuie tim ktorzy/ wyznawaią ymię iego SeklKat F4v; KromRozm I A5; Przypomnyenie obyethnic ktore Pan przyrzekł/ ku oſwyeceniu wiernich w krewkośći ich. LubPs H4 marg; Ia ieſtem Bog Bethel/ gdzieś pomázał kámień/ y obietnicęś mi ſlubił. Leop Gen 31/13; BielKron 13v; A coż to cżynić pokuthę moy miły Pánie? [...] rozmyſlić ſobie ſtrách á ſrogość obietnic iego/ ktore ná rozlicżnych mieyſcach nieomylnie grzeſznikom obiecał/ y záwżdy ie wypełniał. RejAp 19v; RejPos 54, 75v, 89, 111v, 132v (30); RejZwierc 37; Y obiecał Iáákob obiethnicę BudBib Gen 28/20, Deut 12/17, Ier 44/25; CzechRozm 118; Tám obietnice tobie poſzlubioné Będą iſzczoné. KochPs 92; ArtKanc P6v; Króleſtwu/ y obywátelóm Polſkim mocną wiárą y niezgwałconą obietnicą obiecáliſmy/ y przez ninieyſzy liſt obiecuiemy wſzyſtką mocą y śiłámi przećiwko naiázdóm którychkolwiek ludzi przy nich ſtać SarnStat 993, 994.

»obwiązać się obietnicami« (2): náſz miły Pan pokutę świętą vſtáwił/ y obwiązał ſie nam obietnicámi wielkiemi KarnNap C3; áby Króléſtwo náſzé Polſkié w dobrym ſtanie mocno trwáło/ ná toſmy ſie obietnicámi/ ſpiſki/ y Przywileymi náſzémi Szláchćie Króleſtwá Polſkiégo obwiązali [Licet alias promissionibus instrumentorum seu privilegiorum ... fuissemus obligati JanPrzyw 3] SarnStat 881.

»obietnicę oddać [= spełnić]« = vota reddere PolAnt [szyk zmienny] (5): Pomodliſz lię do niego á wysłucha ćię/ á obietnice twoie oddaſz [et vota tua reddes]. BudBib Iob 22/27, Ps 116/14, 18, Prov 7/14; Boże mocny gdyby to w náſzéy woléy było/ Nieoddáć obietnice żeby ſye godźiło ZawJeft 39.

»odmienić obietnice« [szyk zmienny] (2): A pan bog też obaczywſſy nieſtáłoſć ich odmienić iem też raczył obietnice ſwoie RejPs 158; LubPs hh5.

»obietnicą niepewną odprawić« = zbyć (1): yako ono Piaſtunka roſkwilone dziecie cieſzi tak go tez vcieſzono/ obietnica yakas niepewna odprawiono PaprUp G3v.

»od obietnice odstępować« (I): Duchowni/ ktorzy cżyſtość ſwą Bogu obiecáli/ bárzo grzeſzą/ gdy od ſwey obietnice odſtępuią. ReszPrz 59.

»okaz(ow)ać (a. obwoływać, a. objawiać) obietnice; ukazują się obietnice; objawione obietnice« [szyk zmienny] (9;1;1): LubPs C3v; BielKron 73v; [Pan Bóg] proſtacżki [...] każe przywodzić do domu ſwego/ á każe ie przypądzáć/ tho ieſt/ obwoływać im ſwięte obietnice ſwoie/ á niewdzięcżnikom ſrogie pomſthy ſwoie. RejPos 160v, 221v, 267, 293v; RejZwierc [283] [2 r.], 182v [2 r.]; LatHar 284.

»obietnicami okupić« (1): Stárzeye ſie drugi przez żony właſney/ á przedſię miłoſnicę będzye myał. Vmrzeli mu thá/ drugą ſobye námowi/ á pyenyądzmi y obyetnicámi okupi. GliczKsiąż P.

»omylić obietnicami, na obietnicy; omylna obietnica; omylność w obietnicach« [szyk zmienny] (1:1;5;1): RejPs 132v; Ale ieſliże ia ná they obietnicy Krolá lego Miłoſć Páná náſzego miłoſćiwego omylę/ niech przed oczymá wſzey Korony Polſkiey ná pal wbit będę. OrzList i2; BielKron 107v; Pámiętayże też/ [...] iż nigdy nie ſą omylne obietnice Páná twego. RejPos 173, 162v, 239v [2 r.] 335v.

»otrzyma(wa)ć, dostać, odzierżeć obietnicę« = accipere repromissionem Vulg [szyk zmienny] (3:1:1): RejAp 41; CzechRozm 194; Czyniący wolą Bożą, otrzymawáią obietnicę żywotá wiecznego. WujNT 772 marg, 6, Hebr 11/13.

»Panu Bogu przez obietnicę poślubić się« (1): Co śie też ná ony ludźie ściąga/ ktorzy śie Pánu Bogu przez obietnicę poślubiáią/ á Potym iey niepełnią. KuczbKat 290.

»(po-, u)twi(e)rdzić (a. utwierdzać) obietnice, obietnicami, w obietnicach, obietnic; utwi(e)rdzone (a, potwi(e)rdzone) obietnice; utwirdzony (a. potwierdzon) obietnicami, w obietnicach; potwierdzenie obietnice« = confirmare vota a. promissiones Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (8:7:3:2;4;1:1;2): WIdzątz kſiążęta kaplańſcy teyto dziewice dziwny vcżynek/ ijże iey vmyſl w obietnitzach ieſt potwierdzon/ a Moijżeſs przikázál aby każdy to ſpelnil tzo bogu ſlubił. OpecŻyw 4; RejPs 154; Leop Gen 22 arg; [Izajasz] obraca rzecż ſwą do Zydow aby ie vtwierdźił w obietnicách Bożych. BibRadz Is 48 arg, Gen 22 arg, 28 arg; tu ie Duch ſwięty práwie chciał vtwirdzić pocieſzliwemi obietnicámi ſwemi RejAp 96v, 41, 173; RejPos 16, 63, 75v, 87v, 89 (11); BiałKat 256; RejZwierc 196v; PAn á Zbawiciel náſz ilekroć iedno zwolennikom ſwym o ſmierći ſwoiey nieiaką wzminkę cżynić racżył/ tedy ich też záwżdy obietnicámi ſwemi cieſzyć á twirdzić nie omieſzkał RejPos 110v; BudBib Ier 44/25; Mowię lepak Ieſuſa Chriſtá że był ſługą obrzeźania/ dla prawdy Bożey/ żeby potwierdził obietnice oycow [ad conſirmandum promissiones patrum]. BudNT Rom 15/8; SkarŻyw 2; StryjKron 617; WujNT Rom 15/8.

»(powy)da(wa)ć, darować obietnicę; (po)dana obietnica; dany w obietnicach« = promissum dare Vulg [szyk zmienny] (13:1;11;1): A theż iż iemu dał pan bog obietnicę kroleſtwa niebieskiego. WróbŻołt P5, 118/76; KromRozm III B4, G5; GliczKsiąż B3; BibRadz I 371 a; GrzegRóżn E2v; RejAp 56v, 61 v; RejPos 142 [2 r.], 281, 335; będzieſz záwżdy chodził w beſpiecżney nádziei/ iż cie tho nigdy nie minie coć ieſt w obietnicách Páńſkich dano. RejZwierc 128, 196v, 271; WujJudConf 55v, 79, 79v; ArtKanc A10, K2; Ale piſmo zamknęło wſzytko pod grzechem/ áby obietnicá z wiáry Ieſuſa Chriſtuſá byłá daná wierzącym [ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus]. WujNT Gal 3/22, s. 366, 407 marg, 2 Petr 1/4.

»obietnicę przełomie, przestąpić« (1:1): Ale dziſiá móy námileyſſy goſpodinie przinękaią mie abych ten ſlub ij tę obietnicę przeſtąpila OpecŻyw 6, 3.

»spuścić się (wszytek) na obietnicę« (2): Moi námileiſzy Franciſzku/ proſzęcię opuść ten vpor [...] ſpuśc śię wſzyſtek na obietnicę Bożą MurzHist F; SkarKaz 351a.

»uchodzić [= zjednać] obietnicami [kogo]« (1): Turcy vchodzili dáry y obietnicami Amezę ſieſtrzeńca Skánderbegowego/ ktory [...] przyſtał do Turkow. BielKron 252.

»obietnicę (u)czynić, sprawić (a. sprawować) [w tym: komu (49)]; obietnica uczyniona« = (re)promissio (facta) est Vulg, JanStat; promissum mittere PolAnt (42:2;41): RejPs 154; MurzNT 11; LubPs Z5, bb; Ale mowi o obietnicách y ſlubiech kthore tzynili Zydowie w ſtárym zakonie KrowObr 141v, 141, 216; BibRadz I 1, l1c marg, Ex 19 arg, I 198c marg, Is 60 arg, 1.Mach 10/15; Mącz 369a; RejAp 1v, 20v; RejPos 32 [2 r.], 57v, 58, 102, 109 (16); KuczbKat 405; BudBib Ier 44/25 [2 r.]; nie máſz nic coby ſie do niego śćiągáć nie miáło: wedle náznácżoney rády Bożey y obietnic ktore przodkom náſzym cżyni! CzechRozm 25v, 33v, 40v, 45v, 47v, 80 (18); SkarŻyw 285; CzechEp 124, 151, 210, 285, 294 (14); NiemObr 39; WerGośc 238; ArtKanc K10v; ActReg 108; Abowiem wam obietnicá tá ieſt vczyniona, y dźiatkom wáſzym WujNT Act 2/39, s. 3, 212, 450 marg, Act 26/6, s. 552, Gal 3 arg; SarnStat 1085. Cf »dla obietnice uczynionej«, »wedle obietnice uczynionej«.

»(u)czynić, udziałać dosyć, wszelką pilność uczynić obietnicy; dosyć się stanie obietnicy; dosyć czynić obietnicą; dosyć uczynienie obietnic« = evenit alicui verbum PolAnt [szyk zmienny] (38:1:1;1;1;1): Prozba do pana o doſyc vczynienie obietnic. RejPs 154 marg, 80v, 121v marg, 223v, 224, 226; obietniczy wtym wielką pylnoſć uczynić, yakoby theſſ ono [...] Lytewſkie Xieſtwo na ych Seimie ku ſpolnye wyprawie [...] przyzwolelo ConPiotr 34; RejKup o2, o3v; Diar 22; RejWiz 179; dáleko lepiey ieſt nieſlubowáć/ niżli ſlubowawſſy obiethnicy doſyć nieudziáłáć [multoque melius est non vovere quam post votum promissa non reddere]. Leop Eccle 5/4; BibRadz Num 11/24; OrzRozm T2v; krolowa cżyniąc doſyć obietnicy/ poſłałá z innymi pány krolewnę Edwigę do Polſki BielKron 379v; Mącz 386a; RejAp 2v, 16v; RejPos 2, 2v, 101, 102, 114 (12); BudBib bv, Esth 14/5; CzechRozm 74v, 221v; SkarŻyw 107, 179, 252; StryjKron 472; CzechEp 151, 174, 175, 332; SkarKaz 40b.

»(u)wierzyć (a. dowierzać), dufać obietnicy; ufać, ufanie mieć w obietnicy; wierzenie, wierzący obietnicam; wiara w obietnice« [szyk zmienny] (57:17;1:1;1:1;1): żártownie mię nágráwáią iż ia mocnie dufam obietnicam twoiem. RejPs 178v; SeklWyzn g4v; SeklKat Q [2 r.], S, S3, V3, V3v [2 r.], Xv; RejKup cc3v; MurzHist S2; LubPs H4v, 02, Y3; KrowObr 55v; Pewniſmy tego/ boſmy vwierzyli obietnicam zacnego á Krzesćijáńſkiego krolá LeszczRzecz A5v; BibRadz *2v, *6v, I 306b marg; kto zá was nam będzye ręcżył/ nie możem wáſzym obietnicam gołym wierzyć/ gdyſcie nas iuż nie raz imi omylili/ ſluby y przyſięgi ſwoie w niwecż obroćili BielKron 108, 209v, 253y, 462v; Promissa alicuius sequi, Wierzyć cziyim obietnicóm. Mącz 384d; RejAp 48, 179 [2 r.]; Ale mocnym obietnicam Páńſkim/ á oney nieomylnej opátrznośći iego/ kto iedno mocnie vfa/ nigdi nic áni záſzkodzić áni przekáźić nie może. RejPos 326, 15v, 31, 58, 60, 67v (29); BiałKat 248v; KuczbKat 279; RejZwierc A6v, 67, 124v, 128, 128v (8); BiałKaz K3; CzechRozm 88, 173; KarnNap E3; Ná wet [!] y kráiem onym pożądnym wzgárdźili/ Y páńſkim obietnicom proſto nie wierzyli. KochPs 161; SkarŻyw 347 [2 r.]; ArtKanc M16; Vfam náwet miłośćiwéy obietnicy W.M. żeśćie W.M. mieli bydź záwſze moimi M. Pány. JanNKar B2; SkarKaz 41 a; CzahTr B4, C.

»obietnicami używać [= namawiać] [kogo]« (1): pięknymi ſłowy y obietnicámi vżywał iey/ áby ſię Apollinowi pokłoniłá. SkarŻyw 20.

»(nie) wątpić w obietnicy, o obietnicy, obietnicy; wątpienie w obietnicy« = dubitare de fide Mącz; in repromissione (non) haesitare Vulg [szyk zmienny] (7:3:2;1): RejKup cc3v; BielKron 30v; Mącz 95c; RejPos 139v, 174v, 218, 355 [2 r.]; Pátrzże co to cżyni niewiárá á wątpienie w obietnicach Páńſkich. RejZwierc 257; WujJud 104v; SkarŻyw 285; A obácz iż nie wątpi o obietnicy/ iáko Zácháriaſz: ále ſię pyta ſpoſobu. WujNT 194, Rom 4/20.

»wedle (a. podług, a. według) obietnic dać, pozdarzyć; wedle (a. według) obietnic dany, darowany« [szyk zmienny] (10:1; 6:1): RejPos 35v; RejZwierc 32, 43; BudNT przedm a4v; Bo też to opuſtoſzenie nie przyſzło ná nie áż dopiero Potym gdy Meſyaſzá im według obietnic dánego/ odrzućili. CzechRozm 72, 11, 26v, 48v, 67, 122v; Ian nie o boſtwie zmyślonym/ ále o cżłowieku/ wedle obietnic Bożych dánym/ piſał CzechEp 307, 34, 73, 219, 259, 305,315; Day mi ná ten cżás/ według ſtárodawney oney obietnice twoiey/ chodźić po chytrych żmijach/ ſrogich bázyliſzkách/ y pádálcách piekielnych LatHar 643.

»wedle obietnic (boskich a. pańskich) sprawować się« (2): Ten ktory wedle nie odmiennych obiethnic boſkich chce lie ſpráwowáć á żyć cnotliwie y pobożnie LubPs bb2v marg; RejZwierc 166v.

»na obietnicach wisieć« (1): Pendere promissis, Ná cziych obietnicách wiśieć. Mącz 288a.

»obietnicę (wy-, s-, na)pełnić; obietnica (wy-, s)pełniła się; (wy-, s)pełnienie obietnice; wypełniona obietnica« =absolvere a. facere promissum, teneri promisso, praestare fidem promissi; constantia promissi Mącz; servare promissum Calag; repromissionem adimplere Vidg [w tym: nad kim (28), komu (17), w kim (2), na kim (1), dla kogo (1)] [szyk zmienny] (77;30;15;4): BierEz Lv; WróbŻołt ee5; ſwiętą wiárą pełnią ſie wſſytki obietnice moie ktore ponaſz łáſkáwe RejPs 122, 171 v [2 r.]; LibLeg 10/150v; SeklWyzn b2v, f2v, g4v; KromRozm II 12v; GroicPorz r2v; Kryſtus ieſt nieprawdziwy/ Abowiem to/ co obiecał Piotrowi/ y Papieżowi/ nigdy nie ſpełnił obietnice ſwoiey KrowObr 19, 19, 141, 146v; A Thák náwiedźił pan Sarę ták iáko opowiedźiał y wypełnił iey obietnicę ſwoię [Et fecit Deus ipsi Sarah quemadmodum locutus est]. BibRadz Gen 21/1, I 33d marg; [Izaak] ſie vdał na modlitwę do Páná Bogá/ aby obietnicę racżył nápełnić. BielKron 14; Bo cokolwiek pirwey było obietnic od was/ żadneieſcie nie wypełnili/ tylko ſłowá dawacie á nic inego. BielKron 108, 54, 72, 107, 107v; Constantia promissi, Stáłość á pełniene [!] obietnic. Mącz 227a, 113c, 227a, 400d, 419b, 446c; RejAp 19v, 70v, 146, 157, 170; Namileyſza ma wiedz iżem ſlubił pánu Bogu náwiedźić do źiemie ſwiętey/ á ninie cżás godnieyſzy ieſt wypełnić obietnicę niż w ſtárośći HistRzym 77, [118]v, 135v; Máiąc zupełną nádzieię/ iż Pan Bog nieomylnie będzie wypełnić rácżył wſzytki obietnice ſwoie/ ktore pod przyſięgą zálubił wypełnić/ [...] ocżekawáią też w zupełney nádziei kroleſtwá im wiecżnie zgotowanego. RejPos 7, 2 [2 r.], 30, 43, 72v, 108 [2 r.] (45); BiałKat 176, 313v [2 r.]; Cżemu P. Bog nierychło Zydom obietnicę ſwą ſpełnił. KuczbKat 270 marg, 270, 290; RejZwierc 184v, 188v, 192 [2 r.], 198v; Inſze obietnice iuż nam dawno Pan Bog ſpełnić racżył WujJud 4; CzechRozm 4 [2 r.], 22v, 33v, 131, 164v, 170v, *3v; KarnNap C2; SkarJedn 22, 151; Calag 246b; SkarŻyw 347, 601; StryjKron 110; CzechEp 149, 250, 306, 311; NiemObr 37; Nic iśćie nie wątpimy że twe obietnice/ Wypełnią ſię káżdemu z nas sług twych obfićie ArtKanc L3; Phil O2; Y ktoż nie będźie znał/ żeś/ o Boże wiecżny/ W pełnieniu obietnic łáſkáwych ſtátecżny? GrabowSet V2v; LatHar 523; WujNT 13/32, 34, 5. 463, 469 marg, 526, Gal 3 arg; niechayże ſie téż o móy námilſzy Pánie wypełnią nam oné obietnice twoie SiebRozmyśl Ev.

»wziąć, brać abo przyjmować obietnicę« = repromissionem accipere PolAnt, Vulg; promissionem acceptare, pollicitationem accipere, suscipere repromissionem Vulg [szyk zmienny] (15:1): obietnice Duchá ſwiętego wźiąwſſy od oycá [promissione Spiritus sancti accepta a Patre]/ wyłał [!] tego kthorego wy widzićie y ſlyſſyćie. Leop Act 2/33 [przekład tego samego tekstu GrzegRóżn, WujNT], k. ZZ; ná odkupienie onych wyſiępkow kthore były pod pierwſzym Teſtámentem/ ći ktorzy wezwani ſą wźięli obiethnicę wiecżnego dźiedźictwá BibRadz Hebr 9/15 [przekład tego samego tekstu Leop ZZ, CzechRozm, WujNT], Gen 15 arg; GrzegRóżn M2v; RejAp 89; RejPos 55v, 141, 217v; MycPrz B3; ći ktorzy wezwáni ſą/ wźięli obietnicę wiecżnego dźiedźictwá. CzechRozm 260; WujNT Act 2/33, s. 534, Gal 3/14, Hebr 9/15, 11/17.

»(za)chow(yw)ać obietnice« [szyk zmienny] (2): LubPs ffv; Y kto ią [czystość] Bogu obiecał/ trwáć w niey y żyć/ á Bogu ſluby y obietnice chowáć roſkázuiemy. SkarJedn 235.

»[komu] (z)dzierżeć obietnice; obietnice strzymane« (3;1): A ták nád ſwemi roſſerzył moc ſwoię/ [...] ábowiem iem náwſſem zdzierżał obietnice ſwoie RejPs 144, 146v; RejZwierc 261; Od mędrſzych obietnice táiemnie oddáné/ Ni ſercem áni ſłowem bywáią ſtrzymáné. ZawJeft 34.

»zgwałcić (sobie) obietnice; niezgwałcona obietnica; gwałcenie, zgwałciciel obietnic« = inviolabilis sponsio, violatio stipulationum JanStat (2;1;1:1): Nie zgwałcę w teſtámencie ſwem onych obietnic ſwoich/ Ktorych nie wzruſzę gdyż wyſzły z wiernych Boſkich vſt moich. LubPs T5v; co ieſt Bog/ co ieſt zwirzchność iego/ co tho ieſt odſtąpić od niego/ á prze máły kęs ſwey woley zgwałćić ſobie łáſkę/ obietnicze/ y wſzythki miłoſierdzyeńſtwá iego. RejPos 208v; StryjKron 692; SarnStat 993, 1115.

»(z)iścić obietnicę, uiścić się w obietnicach; obietnica się ziściła; (z-, u)iszczenie obietnicy; (z)iszczona obietnica« = verbum stabilire PolAnt [szyk zmienny] (11:2;9;5;3): RejPos 60; A ták Boże Izráelſki proſzę niech ſię ziśći obietnica twoiá/ którąś obiecał słudze ſwemu Dawidowi oycowi memu. BudBib 3.Reg 8/26; CzechRozm 75v, 79; SkarJedn 78; KochPs 92, 95; poznaſz iákoć ſię wierny Bog w obietnicách ſwych viśćił. SkarŻyw 113; dziećiom ich ziśćił Pan Bog obietnice ſwoie. SkarŻyw 500; Obietnice Piotrá ś. więcey ſię viśćiły y iſzcżą á pełnią ná potomkach iego Biſkupach Rzymſkich. SkarŻyw 601 marg, A5v, 2, 102, 103, 113 (16); MWilkHist F2v; CzechEp 294; ZawJeft 19; LatHar 114; PowodPr 16; SkarKaz 581a, Oooob.

»zostać przy obietnicy« (1): zoſtánieſz przy tey obietnicy Páná ſwego/ iż thu zá żywotá ſwego będzyeſz w mocney opyece iego RejPos 55.

»zwodzić (a. zwieść, a. uwieść) obietnicami« (3): Iáko cżárt omylnie obiethnicámi zwodzi wierne Páńſkie. RejPos 239v marg; SkarŻyw 544; y iuſz był tymi obietnicámi bárdzo wiele Boiar Kijowſkich zwiodł StryjKron 712.

Wyrażenia: »obietnica boża, boska, (Boga) Ojca, Bóstwa, od Boga« = repromissio a, promissum Dei a. Patris PolAnt, Vulg [szyk 133:29] (97:39:16:5:5): WróbŻołt eev; RejPs 121v; SeklWyzn b3, c3v, g4v; Ten koſcioł począł ſię od Iadama y od Yewy gdy vwierzyli obietniczam Bȯżym o Chriſtuſie SeklKat Q, Q, S, T2v, V3, V3v, Xv; KromRozm I Iv; MurzHist F, P3v; KromRozm II m4; KromRozm III B4, B5, D8, F3v [2 r.]; KrowObr 53v, 55v, 87, 112v [2 r.], 157v, 215; Ẇſpomniawſzy obietnice wierne Boſtwá twego/ Iż ten záwżdy beſpiecżen vpadku káżdego. RejWiz 2v; LeszczRzecz A5v; BibRadz *2v, I 6d marg, 306 marg, Is 41 arg, Luc 24/49; BielKron 13v, 14, 30v; Fatidicus, Prorok/ Práktikarz/ Wykłádácz boskich obietnic. Mącz 118c, 363c, 369a; OrzQuin K3; OBietnic rozlicżnych ſámego iedynego Boſtwá/ ieſt ná rozlicżnych mieyſcach wiele nápiſánych RejPos 1v; IVz wiemy [...] iáko ſie nam wſzythki piſmá Prorockie wypełniły o onych wdzyęcżnych obietnicach Bogá oycá náſzego RejPos 107v, 2v, 45v, 102, 106v, 108y (21); BiałKat 176; RejZwierc A6v, 67, 67v; WujJud 104v, 118, 139v, 211; BudNT Luc 24/49, k. n8v; obietnicę od Bogá przez Moyżeſzá vcżynioną żydowie naprzod Iozuemu/ á potym po nim inſzym Prorokom/ z niektorymi wykłádácżmi chrześćiáńſkimi/ przypiſuią CzechRozm 105, 27 [2 r.], 30v, 40v, 47, 69v (28); KarnNap E3, E4; Bo tę ma od Bogá pewną nie odmienną obietnicę/ iż tego iednego wiárá vſtáć nigdy nie ma SkarJedn 205, 204; SkarŻyw A5v, 26 [2 r.], [282], 285 [2 r.], 346 [2 r.] (11); MWilkHist F2v; CzechEp 210, 247, 250, 302, 331 marg; NiemObr 73; ArtKanc N14v; WujNT 505, Rom 3 arg, 4/20, 540 [2 r.] 552 (11); PowodPr 16; SkarKaz 351a. Cf »według obietnice bożej«, »z boskiej obietnice«.

»obietnice (Pana) Chrystusowe, Pana Krystusa« [szyk 18:2] (19:1): dobrze wiem/ iaki pokói naduſzy i roſzkoſz maią/ ktorzy śię rás pewnych obietnic pana Chriſtuſowych chſycili MurzHist O2v; Cżemu Kryſtuſowym nie mamy wierzyć obietnicom BielKron 209v; RejPos 188 marg; Obácżże pilnie proſzę ćię niektore iáſnieyſze Kryſtuſowe obietnice żywotá wiecżnego prawdźiwego. GrzegŚm 39, 5; SkarŻyw 127, 601; Modl ſię zá námi święta BOża rodźićielko. (–) Abyſmy ſię godnemi sſtáli obietnic Chryſtuſowych. LatHar 407 [idem wszystkie użycia z tego tekstu] 416, 418, 419, 421, 422 (12); WujNT 463. Cf »wedle obietnice (Pana) Chrystusowej«.

»chytra obietnica« (2): wierzyſz ſnadź iego chytrym obietnicam? iego zdradliwym ſłowam/ záchować wiárę? záchowa? komu ią kiedy záchował? BielKron 253v; RejPos 239v.

»cyrograf obietnic, na obietnice« (3:2): zoſtáwił im cyrográph á práwie piecżęć tych obietnic ſwoich/ ciáło ſwe ſwięte á kreẃ ſwą ſwiętą RejPos 82, 67v; A iuż tego w then cżás proſtym chlebem y proſthym winem zwáć nie możymy iedno ſákrámentem/ to ieſt mocnym záſlubieniem á cyrographem ná obietnice iego RejZwierc 191, 196v,197.

»obietnica dobra« (1): Abowiem tho ieſt rzecz przyrodzona y vtćiwa/ obietnicę dobrą wypełnić. GroicPorz r2v.

»obietnica doczesna« (5): RejPos 141; Y Auguſtyn ś. tę rozność miedzy ſtárym y nowym zakonem cżyni/ że nie tylko Sákrámenty w nich rozne ſą/ ále też w ſtárym zakonie ſą obietnice docżeśne przez ktore ſie duchowna zapłátá potáiemnie známionuie. WujJud 79v, 79v, Mm8, Nn7.

»fałeczna (a. fałszywa, a. fałeszna) obietnica« (4): RejPos 239v; obietnice y poćiechę prawdźiwą Antykryſt zágrzebł głęboko przez ſwe fáłſzywe obiethnice GrzegŚm 39, 9; Toć ſą fáłecżne á zdradliwe obietnice wáſze. WujJud 17v.

»fundowany na obietnicach« [szyk 1:1] (2): ná iego przywitánie wynidzmy/ wierni ſynowie kośćielni/ y narodzie ná iego obietnicach fundowány. SkarŻyw 111; WujNT 540.

»goła obietnica« [szyk 1:1] (2): BielKron 108; iákoż my grzeſzni pewni być możemy łáſki y zbáwienia/ ná gołe obietnice y namowy odſzczepieńcow/ y przez ſámę wiárę? WujNT 690.

»lekka obietnica« (1): vwiedzie nas ſnádnie ledá cżácżko/ álbo ledá iáka lekka obietnicá RejZwierc 38v.

»obietnica małżeńska« (1): [O niewiernej niewieście] á zapomniáłá przymierza Bogá ſwoiego [Prov 2/17]. (marg) To ieſt/ obietnice małżeńſkiey. (–) BibRadz I 333c.

»nadzieja obietnice, w obietnicach« = promissionis spes Vulg (4:1): RejPos 222; BiałKat 176; [Abraham] przećiw nádźiei w nádźieię oney to obietnice/ vwierzył. CzechRozm 155v; WujNT Eph 2/12; SkarKaz 457a.

»nakłonion obietnicami« (1): Excitari praemiis et promissis, Być nákłonión obietnicámi. Mącz 53b.

»nieodezwana [= nieodwołalna] obietnica« (1): Páná Włádyſłáwá Królá chcąc ſtalſzą wiárą czćić/ [...] mocnym wiáry náſzéy obowiązkiem/ y nieodezwáną obietnicą [firma sponsione et irrevocabili promisso JanStat 752] iemu przez ninieyſzy liſt obiecuiemy SarnStat 994.

»nieodmienna (a. nieprzemienna) obietnica; nie (z)mienią się obietnice« [szyk 13:10] (18;5): Tać ſama wiara/ kiedy [...] zupełną nadzieię mamy/ w nieprzemiennych obietniczach bozych/ y w pane Chriſtvſie/ vſprawiedliwia nas przed panem bogiem SeklWyzn b3, c3v; SeklKat N4v, S3; LubPs bb2v [2 r.]; RejWiz 14; RejAp 33v; RejPos 71, 253v, 277, 279v, 310v; BiałKat 153v; Bo prawdá Boża y obietnicá iego/ nigdy ſie niezmieni KarnNap E3, A4v; SkarJedn 205; SkarŻyw 500; Wſzakże ſię to zá pewne miáło sſtáć/ co nam był Pan Bog racżył obiecáć/ w obietnicach ſwoich/ á ná wieki niwcżim nie odmiennych. ArtKanc P6v, R18; Obietnice Pánskie nie mienią ſię dla złośći ludzkiey. WujNT 3 marg, Rom 3 arg. Cf »wedle nieodmiennej obietnice«.

»nieomylna obietnica; nieomylny w obietnicach« [szyk 63:7] (67;3): IAkoſz cię inaczei mamy rozumieć naſz miły panie [...] iſz ſą ſtateczne a nieomylne nawſſem obietnice twoie RejPs 113v; KromRozm III M4v; LubPs bb marg; RejAp 25, 48, 119v, 155v [2 r.], 192, Dd4v; A iákoż thu ma być ſtráſzna śmierć/ ábo piekło/ themu káżdemu wiernemu Páńſkiemu/ ktory dufa iemu y tym nieomylnym obietnicam iego. RejPos 222; Ale otho pátrzay iákić hoyny á obfity ſtoł nágotowáły ony nieomylne obietnice Páná twoiego RejPos 325v, 151, 159v, 169, 189, 219 (37); RejZwierc 30v, 88, 131v, 184v, 188v (10); Wyznam ćię w obietnicách twoich nie omylnym/ Wyznam ćię oycem śirót/ y obrońcą śilnym. KochPs 103. Cf »wedle nieomylnej obietnice«, »z nieomylnej obietnice«.

»nierozmyślna obietnica« (1); Herod/ choćia ſobie Ianá S. Chrzćićielá wielce ważył [...] iednák przy bieśiedźie nierozmyślną obietnicę vcżyniwſzy/ vćiętą głowę iego tánecżnicy dárował. WerGośc 238.

»obietnica nad wszytki obietnice« (1): O wſzechmogący náſz miły Pánie/ thoć ieſt obietnicá nád wſzythki obietnice twoie RejPos 266.

»obłudna obietnica« (1): nam Pan náſz náukę zoſtháwić racżył/ iáko mu [ciemnemu książęciu] mamy dawáć odpowiedź ná thy chytre á obłudne obietnice iego RejPos 239v.

»obowiązany obietnicą« = taneri promisso Mącz (3): BielKron 209v; Reus promitendi [!]. Obyetnicą obowiązány/ To yeſt obiecał ſie to ſpełnić. Mącz 354d, 446c.

»obietnica pańska. Pana, od Pana [= Boga]« [szyk 245:12] (181:58:18): MurzHist P3v, S2; KromRozm II 12v, t; KromRozm III M4v, N4v; Diar 35; Iáko ſą prawdziwe ſwięte obietnicze Páńſkie/ przez ktore nam dał odkupienie náſze. LubPs Z4v marg, Ev marg, G marg, Y3, bb marg, bb4 marg, ee4 marg; RejWiz 14, 180 marg, Dd3; RejZwierz 123v; BibRadz I 1, 436b; BielKron 13v, 30v, 462v [2 r.]; RejAp 2, 6v, 23, 24, 24v marg (24); Iáko y ono Achás krol/ gdy mu Prorok opowiedział niektore obietnice, od Páná RejPos 46; nigdy odmienić ſie nád nim nie może ſroga obietnicá á nieomylna Páná iego. RejPos 253v; Y thu ſie rozmysl co tho zá obietnicá miedzy inſzemi obyetnicámi Páńſkiemi RejPos 266, 14v, 16 [2 r.], 28v, 31, 32 (107); RejPosWiecz2 96; BiałKat 153v, 186; KuczbKat 279; RejZwierc 35v, 37, 57, 68v, 82v (27); KarnNap A4v; KochPs 161; ReszPrz 5, 97; WujNT 3 marg, 212, 526; SiebRozmyśl K3v. Cf »wedle obietnice pańskiej«, »z obietnice pańskiej«.

»obietnica pańska, pana [ = panującego]« (2:1): Kroi Jego Miłość jako jest powinien, [...] aby powinowactwu swemu krolewskiemu obietnicam swem pańskim dosyć czynił Diar 22, 85; CzahTr B4.

»pewna obietnica; pewność obietnice; (nie)pewny w obietni; upewniać obietnicę; upewnione obietnice« [szyk 66:18] (77;3;2;1;1): pewnoſć obietnic twoich ieſt ſnadz ſerſſa niż odniebá do ziemie RejPs 84v, 133; MurzHist 02v; Bo obyetnice páńſkye pewne á nye omylne. KromRozm III M4v; BielKron 107v [2 r.]; RejAp lv, 61v, 159; Gdyż nam Pan náſz to racżył iuż vmocnić pewnemi obietnicámi ſwemi RejPos 240, lv, 45v, 141v, 163, 167 (39); RejZwierc 35v, 37, 68v, 82v, 128 (13); CzechRozm 132v, 133; SkarJedn 205; SkarŻyw 56, 127; Calep 1007a; PowodPr 16; SkarKaz 552b; Y ktoż zwątpi w tákim Pánie/ ktory ſławny á pewny ieſt w obietnicy ſwoiey? SkarKazSej 663b, 669b, 670a. Cf »odprawić niepewną obietnicą«, »wedle obietnice pewnej«, »z pewnej obietnice«.

»pieczęć obietnic« (6): RejPos 356; ſłowá ktorych Bog vżywa przy Sákrámenćiech/ to ieſt przy piecżęćiách obietnic ſwoich/ ábo przymierza CzechRozm 263, 79, 263, **3; KarnNap E3.

»płon(n)e obietnice« [szyk 2:1] (3): LatHar 118; CiekPotr 50; Tylko to przypominąm áby potym káżdy/ [...] ná to pomniał záwżdy Ná co ma przyjść kto plonnjm [!] obietnicom dufa CzahTr C.

»pocieszliwa obietnica« [szyk 7:1] (8): Pocieſzliwa obietnicá thym ktorzy łákną y prágną/ że ye Pan hoynye wſzytkiego dobrá duſznego y cieleſnego náſyćić racży. LubPs Y5v marg, C3v, H2v marg, N5v marg, aav; RejAp 96v, 97; iuż to Pan twoy iáſnie okazáć racżył/ iż może kiedy będzye racżył ożywić ciáło twoie/ á wypełnić nád nim wſzytki pocieſzliwe obietnice ſwoie/ ieſliże wiernie będzyeſz dufał iemu RejPos 223v.

»prawdziwa obietnica; prawdziwy w obietnicach« [szyk 12:7] (15;4): przez prawdę thu rozumie ſwą prawdziwą obietniczę. WróbŻołt ee5, 97/3; SeklKat S; Pan náſz miłośćiwye nas wyiłucháć racży/ Obyetnic ſwych prawdziwych iścye nye zinácży LubPs E4,T2, Z4v; KrowObr 53v; Pan ieſt wierny á prawdziwy w obietnicach ſwoich RejAp 177v, 91; RejPos 343v; BiałKat 153v; GrzegŚm 6, 39; SkarŻyw 500; CzechEp 297; ArtKanc L19v. Cf »według obietnice prawdziwej«, »z prawdziwych obietnic«, »za prawdziwemi obietnicami«.

»w obietnicach prawy« (2): Tobie przy wſzytkim zborze/ o boże łáſkawy/ Chcę w obietnicach ſwoich być práwy. KochPs 176 [idem] 176.

»prożna obietnica« (2): SeklKat P; [Sachmat] ſkárżył ſię długą rzeczą ná Krolá Alexandrá/ y ná Pány Polſkie y Litewſkie/ iż od nich prożnymi obietnicámi był przyzwan przećiw Cárzewi Prekopſkiemu ná pomoc StryjKron 692.

»słowo obietnice« = promissionis verbum PolAnt, Vulg (4): RejPos 58v, 224v; BudNT Rom 9/9; Abowiem to ieſt ſłowo obietnice: Tegoż czáſu przyidę: á będźie Sará ſyná miáłá. WujNT Rom 9/9.

»stałość, stały w obietnicach« (4:1): Y życzyłem tego y ynem vſpráwiedliwienya twego oznáymuiąc ſtáłoſć twą wobietnicach twoych RejPs 61, 43, 76v, 161v, 205.

[»ślubna [= ślubowana] obietnica«: á przeto troiáką drogą náczęlij [Joachim i Anna] wźiwácz wſpomożenia á miloſierdzya bożego nabożnych ludzij/ y ſwymij modlitwamij/ obfitymij iáłmużnámij y ſlubnymij obietnicżámi/ bo ſłubilij pánu bogu ſpłácżem ieſliby oddálił złorzecżenie nie płodnoſczi od Anny/ [...] offiárowácz [...] JanKoszŻyw B3v.]

»święta obietnica« [szyk 92:25] (117): KromRozm III A5; Ale ty Pánye Boże ná wſſem miłoſierny/ [...] W obyetnicach twych ſwyętych prawdziwy á wierny LubPs T2, H4v, T5v [2 r.], Z4v marg, bb marg, hh5; RejAp 70v, 146; gdyż ſą mocne á nieomylne ſwięthe obietnice iego. RejPos 349v, 32, 58v, 60, 67v, 89v (74); RejZwierc [193]v, 197, 257v. Cf »wedle świętej obietnice«, »z świętych obietnic«, »za obietnicami świętemi«.

bibl. »uczes(t)niki, dziedzice (i uczestniki), syny (a. synowie), dzieci (a. dziatki) obietnice« = filii promissionis Vulg, PolAnt; (co)heredes (et comparticipes) (re)promissionis a. pollicitationis Vulg; promissionis nati PolAnt (5:5:3:2): ſtáráią ſie áby byli vczeſniki obietnic/ ktore ſą przodkom náſſem námienione. RejPs 34v; KromRozm III 77/F3v; GliczKsiąż B3; Leop Eph 3/6, Hebr 11/9; BibRadz I 8b marg, Gal 4/28; BudNT Rom 9/8; A my bráćia/ według Izááká ieſteſmy dźiatkámi obietnice [promissionis filii sumus]. WujNT Gal 4/28, Rom 9/8, Hebr 6/17, 11/9, Eph 3 arg, 3/6; SkarKaz 517a.

»wieczna obietnica« [szyk 1:1] (2): Vważ też to ſobie/ rownali ieſt obietnicá twoiá/ ktora ieſt wiecżna/ ku oney docżeśniey ludu onego. RejPos 141, 179v.

»wierne obietnice; w obietnicach wierny« [szyk 6:4] (4;4): RejPs 27v; Abowiem też tu przypomina dobrotliwość Boſką/ [...] iż záchowywa wierne obietnice ſwoie LubPs ffv marg, Hv marg, T2; RejWiz 2v; Ale iáſne my gwiazdy mamy/ ktore nas wiodą do tego Bethleem/ do tego krolá á Páná náſzego/ á to ſą ſwięte ſłowá á wierne obietnice iego. RejPos 36v, 139v; Aleś ty ieſt miłośćiwy/ w obietnicách ſwoich wierny/ Przeto w tobie nie wątpimy ArtKanc L11v.

»w obietnicy zawiedziony« (1): iedno Páńſtwo w obietnicy iego ieſt záwiedźione MycPrz II B4.

»zdradliwa obietnica« (3): Trzećia/ áby ſobie Swiádki zgotował/ á pilnie ſye wyſtrzegał/ żeby od nich zdrádliwą obietnicą niebył oſzukan. GroicPorz f2; WujJud 17v; StryjKron 737.

»zła obietnica« [szyk 4:1] (5): SeklWyzn f2v [2 r.]; SeklKat F2; We złey obietnicy álbo ſlubie/ złam wiárę/ w ſſkárádey przyſiędze odmień poſtánowienie/ coś przyſiągł niebátznie/ nietzyń tego. KrowObr 143v, 143v.

»znak obietnice« (7): Calep 133; RejPos 243, 262v; ná dźiátki máłé przynależy obietnicá zbáwienia y łáſki Bożéy: thedy potrzebá ieſt/ áby y znák théy obietnice ná nich był. BiałKat 256, 256; SkarŻyw 271, 285.

Szeregi: »obietnica, (i, a) błogosławieństwo« [szyk 12:7] (19): Wdzyęcżna obietnicá y błogoſłáwyeńſtwo tym/ ktorzy przeſiádowánye ćirpią LubPs Y6 marg, X4 marg; Powiádáią mu [...] ktorzy tákich rádośći błogoſłáwieńſtwá y obietnic Páńſkich vżywáią. RejAp 69v; RejPos 43, 175v, 180v, 189, 201 (13): RejPosWiecz2 96; RejZwierc 131 v. 256v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»cyrografy a obietnice« (1): áni ći wymyſlácże ſwiátá tego/ áni ty ſtráchy przyſzłe/ áni ſrogośći żadne iego/ nic nam przekáźić/ áni nam ſtráſzne być nie mogą/ gdyż mamy pewne Cyrográphy á pewne obietnice od ciebie RejPos 261.

»dary, (i, a, albo) obietnice« [szyk 4:1] (5): zacnych rycerzow nikth nieuſtráſzy groźbámi/ áni vchodzi przez dáry/ álbo obietnicą BielKron 315v, 249, 252; RejPos 137, 147. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»obietnice i dekreta« [szyk 4:2] (6): Słuchayże co ſle dáley sſtánie/ gdy ſie iuż wypełnią obietnicze y dekretá Páńſkie nád tą beſtią RejAp 146; RejPos 100v, 186, 354. Cf »według dekretow, (a, i) obietnice«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»dobrodziejstwo i (a, albo) obietnica« [szyk 8:6] (14): ludzie ſwowolni á zli więcey bywáią ſtráchem vkaráni niżli obietnicámi álbo dobrodzieyſtwy iákiemi vbłagáni. RejAp 174v, 27v, 70v; RejPos 30v, 61, 89, 145, 146v (10); SkarŻyw 347. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»dobrotliwość a (i) obietnice« [szyk 2:1] (2): dobrotliwoſć twá á łáſkáwe obietnice twoie niechay mi będą zá wielkie záſſczycenie. RejPs 61; RejPos 212v. Cf »z obietnice a dobrotliwości«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»jurgielt a obietnica« (1): oto macie on wdzyęcżny iurgielt wáſz á onę hoyną obietnicę wáſzę/ iż zapłáthá wáſza hoynie wam ieſth zgotowaná ná niebie v Bogá Oycá wáſzego niebieſkiego. RejPos 263.

»obietnica a (i) łaska« [szyk 6:2] (8): Niesłuſze wam wątpić w łáſce á w obietnicy Bożey BielKron 30v; RejPos 277; SkarŻyw 348; SkarKaz 351a, 520b. Cf »z obietnice a łaski«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»miłosierdzie, (i, a) obietnica« [szyk 10:2] (12): WróbŻołt 97/3; RejPs 131; SeklWyzn f4v; KrowObr 56v; iżem ſie ia zmiłował nád wámi/ máiąc ná piecży miłoſierdzye á obietnice ſwoie. RejPos 182, 102v, 166, 167v, 179, 310v, 337. Cf »według miłosierdzia a według obietnice«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»nadzieja a (i) obietnica« [szyk 2:1] (3): RejPos 72; w ſwoiey ſtátecżnośći podpirał ſie nádzieią/ á cieſzył ſie obietnicámi Páńſkiemi. RejZwierc 150v. Cf »pod obietnicą i nadzieją«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»obietnica i nagroda« (1); co zá rożnica [...] między obietnicámi y nagrodámi ták onego/ iáko y tego przymierza CzechEp 32.

»obietnice i namowy« [szyk 2:1] (3): MurzHist M2; przedſię ſie nie dał żadnemi namowami y obietnicámi odwieść od oney przyſtoynośći ſwoiey. RejZwierc [203]; WujNT 690.

»nauki i obietnice« [szyk 2:1] (3): oni go nyeprzyyęli/ ále obyetnicą bożą/ y náuką prorocką zgárdźili KromRozm III B5; RejPos 163v. Cf »wedle nauk i obietnic«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»obietnica i (a) obowiązek« = sponsio et promissum Vulg, JanStat [szyk 1:1] (2): Ták iákoſmy to y o onych omylnych żydzyech ſlyſzeli/ iż ſie záwżdy vpomináli obietnic Páńſkich á ſámi ſwym obietnicam á obowiąſkom nigdy doſyć nie cżynili. RejPos 252; SarnStat 994.

»obietnice a obwołanie prorokow« (1): Gdyż im tha było z dawná obiecano á záſlubiono/ y vſty właſnemi Páńſkiemi y wiele obietnicámi á obwołániem Prorokow y Pátriárchow ſwiętych opowiedzyano RejPos 195v.

»obietnice a ofiarowanie« (1); co ia dali Pan Bog zá cżáſem ná iáśnią pokażę ludźiom/ nie gołymi ſłowy moiemi/ ále ſámą rzecżą y obietnicámi/ á ofiárowániem CzahTr A3.

»obietnice i (a) opatrzność« [szyk 3:2] (5): SLuſznieby ſie thu miał káżdy pilnie przypátrowáć/ á pilnie ſie podziwowáć tym opátrznoſciam á tym obietnicam/ ktore thu iáwnie ſłyſzymy s ſwiętych vſt Páná ſwego. RejPos 217v, 218v, 316v, 326, 331. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»opieka a obietnica« (2): Ey iużći by to kámienne á zápomniáłe ſerce było/ máiąc táką opiekę nád ſobą/ á ták wierne obietnice/ áby ſie vnieść á záthrwożyć miáło RejPos 139v; RejZwierc 141v.

»otucha i obietnica« (1): A tu nam cżyni dobrą otuchę y známienitą obietnicę/ iż ieſli ſie ták ſpráwowáć á záchowywáć będzyemy/ że ſie nam to ſowito z łáſki Bożey nagrodzić ma. LubPs Z5.

»pociecha, (i, a) obietnica« [szyk 15:11] (25); Nadobna obietniczá y pocyechá wiernym náucżycyelom/ ktorzy nie podáiąc s ſiebie zgorſzenia/ pokoy kościołá ſwiętego miłuią LubPs ccv marg, Cv marg, G marg, V v, Z3; Pánie toć to wielka pociechá á wielka obietnicá twoiá co thu ſłyſzymy RejAp 70, BB4, 45v, 61v, 87v, 119v; RejPos 138v, 141, 276, 277, 219 (10): Przypáthrzmyśię iáſnym obiethnicom y poćiechom Kryſtuſowym. GrzegŚm 5, 6, 9, 39; CzechRozm 96v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»obietnica i postanowienie« (2); wſzyſtki gwałcenia pokoiu y przymiérza/ obietnic y poſtánowienia [omnes violationes treugarum pacis, foederis, stipulationum et contractuum JanStat 899]/ [...] mocą ninieyſzéy zgody; oné pſuiemy/ y nikczemné czynimy. SarnStat 1115. Cf »wedle obietnice i postanowienia«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»proroctwo i (a, abo) obietnica« [szyk 5:2] (8): Toć mym zdánim/ o obietnicach á proroctwyech tylko ſye rozumye. KromRozm II kv; RejPos 35v, 37, 38v, 240, 290v; CzechEp 296; wam naprzod należą proroctwá, y obietnice o Chriſtuśie Oycom podáne. WujNT 407.

»obietnice a powiedanie rzeczy przyszłych« (1): Abobym więc nád to/ pocżął z nimi mowić o Bożych obietnicách/ ábo o powiedániu przez Proroki rzecży przyſzłych CzechRozm 69v.

»przestrogi a obietnice« (1): Acżći nam to wſzytko Pan dał [...] ábychmy tego [...] s pocżciwoſcią y nábywáli y vżywáli/ á karáli ſie miáſtem tym [Babilonem] y tymi przeſtrogámi a obietnicá iego. RejAp 153.

»obietnica i (abo) przymierze« [szyk 7:2] (9): Krol yego M chcze przimyerze y obyethnycze swoye wtich y wynich rzeczach zachowacz LibLeg 10/121v; SeklKat V3v; Bog potwierdza przymierza ſwego y obietnic ſwych Abrámowi przez obrzezánie. BibRadz Gen 17 arg, 28 arg, I 353v; CzechRozm 79, 263 [2 r.], **3. [Ponadto w połączeniu szeregowym 7 r.]

»nie przymowki ani obietnice« (1): Bo Pánu náſzemu nie trzebá było tych przymowek áni thych obietnic dáć ku ſobie mowić/ gdyż on był Pánem y Królem wſzytkich możności niebieſkich y ziemſkich. RejPos 72.

»obietnica, (a, i) przyrzeczenie (a. przyrzekanie)« [szyk 3:3] (6): Diar 57; LubPs bb; BielKron 313v; Repromissio, Przirzeczenie/ obietnica. Mącz 227a; maſz obietnice Boſkie: maſz przyrzecżenie tego Páná/ ktory kłámáć niemoże/ á nikogo oſzukáć niechce. KarnNap E3; StryjKron 692. [Ponadto w połączeniu szeregowym 7 r.]

»obietnica, (i, albo) przysięga« [szyk 2;2] (4): SeklKat F2; Złoḿ nieſłuſzną przyſięgę obyetnice hámuy BielKom C5; KrowObr 53v; my y potomkowie náſzy w tákowéy rzeczy czynimy wolné od wſzyſtkich przyśiąg/ obietnic nam vczynionych [ab omnibus omagiis, promissionibus et iuramentis nobis factis JanStat 863] SarnStat 1085. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.]

»przywileje i (a, albo) obietnice« [szyk 7:6] (13): RejPos 63, 76, 87v, 147, 157v (10); NA Pierrze [!] świętym ziśćić ſię wſzytkie obietnice Chryſtuſowe/ y przywileie [...] miemogły. SkarŻyw 601; Ponieważ kośćioł náſz [...] dáleko lepſzymi przywileymy y obietnicámi iest opátrzony. WujNT 563, 366. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»obietnice albo rzeczy umowione« (1): Co być może ſpoſnieyſzego y mierzieńſzego/ iáko wiárę złamáć/ obietnic nie wypelnić/ álbo rzecżam vmowionym nie doſyć cżynić Phil O2.

»słowo, (a, i) obietnica« [szyk 40:5] (45): LibLeg 11/187; SeklKat V3v; KromRozm III N4v; LeszczRzecz A5v; BielKron 253v; Re invare, Vczinkiem pomoc nietilko słówy/ obietnicámi. Mącz 353c, 363c; RejAp 1, 24v; A iżechmy do tego záſzli/ iż ſie káżdy ſtan cieſzy á wielką rádość ſobye náyduie [...] s ſłow Páná ſwoiego á z obietnic ſwiętych iego. RejPos 175v, 32, 36v, 53v, 71v, 126 (24); á przedſię ſie mu Bog w ſłowie ſwym viśćił/ iáko y w inſzych obietnicach CzechRozm 132v; nędzne y potępione ludzie zbáwił [...] vpewniáiąc ie ſwym prawdziwym/ á nigdy nieomylnym ſłowem y obietnicą nieodmienną KarnNap A4v; SkarJedn 333; SkarŻyw 20, 113; StryjKron 457; ReszPrz 5; GrabowSet Y2; KołakSzczęśl C4. Cf »wedle słowa a obietnice«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]

»ślub (a. zaślubienie a. zaśluby), (i, a, albo) obietnica« [szyk 15:13] (28): OpecŻyw 6; SeklWyzn f2v [2 r.]; KromRozm I I marg; LubPs T5v marg, bb marg; Dawid nic niemowi o tych wáſzych Mniſkich y zmyſlonych obietnicách y ſlubiech KrowObr 141 v, 55v, 127, 141v, 142 [3 r.], 142v [2 r.], 143v; RejAp 48; RejPos 132v, 252v, 270v, 297v, 354, 355 [2 r.]; RejZwierc 261; SkarJedn 235; ArtKanc K10. Cf »wedle ślubow i wedle obietnic«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»testament i obietnica« [szyk 2:1] (3): ziemię porucził wpoſluſſeńſtwo nam Adámowem potomkom á nigdy niezápomina teſtámentu ſwego y vtwierdzonych obietnic ſwoich RejPs 154; RejPos 158v; Y ieſt pośrzednikiem lepſzego teſtámentu/ y więtſzych obietnic/ niżli kápłani zakonu ſtárego. WujNT Hebr 8 arg.

»umowa (a. zmowa) i obietnica« (3): CzechRozm 263; SkarŻyw 285; tedy pod Stárym teſtámentem [...] vmowá y obietnice Boże/ ná piſmie/ iáko ná pewnym przywileiu pozoſtáły. NiemObr 73. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»upominki a obietnice« (1): cżego też zá to potrzebuie od tákiego káżdego/ ktoby tákie vpominki á tákie obietnice iego/ bráć ábo prziymowáć chciał od niego RejPos 217v.

»obietnica i ustawa« (1): niechay to obacży ieſli ſie tho godzi/ y iemu y nam dwu pánu mieć nád ſobą/ przećiw obietnicy y vſtáwie y wierze ſwey/ ktorą ieſt obowiązan. BielKron 209v.

»obietnice i utwirdzenie« (1): Y vnieſli ſie byli niebożątká w mnimániu ſwoim/ iż ſie im to wedla rozumu á przyrodzenia zdáłá rzecż niepodobna/ áby kiedy ciáło miáło z martwych wſtáć. Zápomniawſzy obietnic Páńſkich y mocnego o tym vtwirdzenia Prorockiego. RejPos 230.

»vota albo obietnice« (7): [Luter pisze o ślubach zakonnych] Wſzyſtkie Vota, álbo obietnice wſzyſtkie/ nie tylko ſą nie potrzebne/ głupie/ niepodobne/ ále też bezbożne ReszPrz 59.

»wyroki, (a) obietnice« [szyk 2:1] (3): áż do thego cżáſu gdyby ſie iuż wypełniły ſłowá Páńſkye to ieſt wyroki á obietnice ſwięte iego. RejAp 146; RejPos 116, 303.

»zakon i obietnice« (2): A zakon páńſki przed ſie iáſny odwodząc káżdego od złoſći/ y obietnice iego wierne/ przypráwią káżdego ku wyrozumieniu y newiádomych [!] rzeczy. RejPs 27v; SkarŻyw 503.

»obietnica a (i, albo) zapłata« [szyk 3:1] (4): Cieſzże ſie moy miły wierny Páńſki [...] iż tobie będzie wypełniona obietnicá á zapłátá twoiá RejAp 157; RejPos 61; BielSpr 39v; PowodPr 16.

»zastawa albo obietnica« (1): [Lichwiarze] áni przez tákowy liſt zaſtáwny tego/ który záſtáwił,/ będą mogli ná więtſzą ſummę przyćiſnąć: áni ten/ który záſtáwił będźie powinien ſtáwáć/ álbo wzgląd mieć ná ſwą zaſtáwę/ álbo obietnicę [vel observare ipsissuam obligationem, vel promissum JanStat 1124] SarnStat 259.

Wyrażenia przyimkowe: »dla obietnice« (6): SeklKat V3; WujJudConf 112v; Ma dźiećiná niewinna/ w młodych laćiéch ſwoich/ Karanié wziąć bezwinné/ dla obietnic moich? ZawJeft 43.
~ Wyrażenia:»dla obietnic uczynionych« (1): Dawid y Abraham tu ſą oſobliwie miánowáni dla obietnic im vcżynionych BibRadz II 2a marg.

»dla wiecznej obietnice« (1): A śiéroctwo dźiatek moich/ Dla wiecznych obietnic ſwoich: Móy iedyny Bóg ogarnie KochMRot B4.

Szereg: »dla dobroci i obietnice« (1): Sędzia wezrawſzy nań/ niedla iego złoſci albo zaſłgi/ ale dla ſwoiei dobroci/ y obietnicze/ [...] nie iedno że mv onę winę odpvſcza żywotem darvie/ ale [...] vczyni go dziedziczeni/ imienia ſwego na wieki. SeklWyzn b3. ~

»pod obietnicą« (1):

~ Szereg: »pod obietnicą i nadzieją« (1): Pod tą obietnicą jednak i nadzieją, że temu wszyćkiemu koniec się już na przyszłem sejmie stać ma [...] o obronie radzić-eśmy poczęli Diar 75. ~

»przez obietnicę« = per repromissionem PolAnt, Vulg (6): BibRadz Gal 4/23; Sárácenowie przez obietnicę Máchometowę iegoż zakon y wiárę dźierżą HistRzym 98; WujNT Gal 3/18, 4/23. Cf »poślubić się przez obietnicę«.

~ Wyrażenie: »przez obietnicę dany« (1): [Panna Maryja] przesz modłytwy a obyetnycze była od boga dana PatKaz III 114. ~

»wedle (a. według, a. wedla, a. podług) obietnice« = secundum promissa a. promissionem PolAnt, Vulg (212): OpecŻywList Cv; Racży mię przijąć miły panie według obietnice twey [Suscipe me secundum eloquium tuum] WróbŻołt 118/116, dd5v, nn7v, oov, 118/58, 118/65 (9); RejPs 17v, 177 [2 r.], 178v; Posłali zaraz i regestr posłow [...] upominając się opatrzenia na strawę wedle obietnice wczorajszej Diar 38, 43; Bowyem zoſtáwić nye racżyſz w pyekle duſſe moyey/ Lecż yą zbáwiſz wedle mocney obyetnice ſwoyey LubPs D3; Iać tę wyárę zupełną mam o tobye moy Pánye/ Ze według twey obyetnice mnie ſie wſſytko sſtánye LubPs G3; Lecż ty według obietnic twych okaż ſpráwiedliwość LubPs N4, I marg, 14, M2v marg, X6v marg, aa6 marg, ccv marg; BielKron 29, 245v; RejAp AA8v, 19, 124v, 132; ládá kiedy złoſniku zábije cie Pan duchem vſt ſwoich ſwiętych/ wedle obietnic ſwoich. RejPos 314v, 28v, 53, 55, 55v, 125 (32); niewiáſty okrzczoné ſą/ Chryſtuſá máią: córkámi Chryſtuſowymi ſą/ y wedle Obietnice dźiedźiczące. BiałKat 190v, 190v; Iuż wedle obietnic Bożych wſzytko ſie to ná nim wypełnić muśi co Pan poććiwemu á pobożnemu cżłowiekowi obiecáć racżył RejZwierc 105v, 32v, 126v, 179, 190, 255, 260; WujJud A8v, 113; WujJudConf 3v, 19, 177; BudNT Act 13/23; CzechRozm 116v; KamNap C2; KochPs 186; Pan Iezus iuż powſtał zmartwych Podług onych obietnic ſwych MWilkHist 12, F3; CzechEp 41, 125, 174; NiemObr 12, 97, 103; ReszList 184; A ieſliśćie wy Chriſtuſowi: tedyśćie plemieniem Abráhámowym/ y dźiedźicámi wedle obietnice WujNT Gal 3/29, Act 13/23, 2.Petr 3/13. Cf »wedle obietnice dać, pozdarzyć«, »sprawować się wedle obietnic«.

~ według obietnice czego (1): PAweł Apoſtoł Ieſuſá Chriſtuſá przez wolą Bożą/ według obietnice żywotá [secundum promisionem vitae] ktory ieſt w Chriſtuśie Ieſuśie [pisze] WujNT 2.Tim 1/1.

według obietnice komu (1): Bądz miłoſierdzie twe/ áby mię ćieſſyło: według obietnice twoiey ſludze twemu [secundum eloquium tuum servo tuo]. Leop Ps 118/76.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (5): KrowObr 22v; wedle oney obyetnice iſtey á pewney Boſthwá ſwego/ iż iuż ſądzon nie będzyeſz/ iedno iż iuż przeſtąpiſz s ſmierći do żywotá wiecżnego RejPos 262; WujJud 8, 120v; SkarJedn 400.

W połączeniu szeregowym (7): v. C. m. yest przyaczielem panv memv wedle obyetnycze przisyegy y zapyssow swoych LibLeg 11/32b.

W charakterystycznych połączeniach: wedle (a. według) obietnice błogosławić, dziedziczyć, odpłacić, okazać sprawiedliwość, (u)czynić, (się) wypełnić (2), zbawić, zmiłować się.

Wyrażenia: »wedle (a. według) obietnice bożej, boskiej. Boga Ojca, Bostwa« [szyk 13:8] (10:8:2:1): LubPs bb2 marg; BielKron 20, 60v; RejPos 109, 179v, 235, 262, 272v, 351v; RejZwierc 105v; CzechRozm 73v, 80; KarnNap A4; CzechEp 219, 221, 273, 307, 314, 315, 347; według teyże obietnice Boſkiey/ gniazdo twoie od Pogáńſtwá wárowne zoſtáć może PowodPr 5.

»wedle (a. według) obietnice (Pana) Chrystusowej« [szyk 3:1]: Bo nie ma wątpić żadne ſerce w nim o co vſty prośi/ według obietnic Páná Kryſtuſowych/ ktory powiedzyał: Ocokolwiek oycá prośić będzyecie w imię moie/ da wam BielKron 98; SkarJedn 163, 167; ReszList 179.

»wedle obietnice nieobłędliwej« (1): A nie wątpię/ że w wieku wſzytki záwięzuieſz Sczęśliwosći [...] Tákiego wieku tedy téy parze vcćiwéy/ Wedle ſwéy obietnice życz nieobłędliwéy KochEpit A4.

»wedle nieodmiennej obietnice« (1): [do zaplugawionego serca] iuż nigdy przydź nie może to ſwięte Boſtwo Páná twoiego/ wedle onych pewnych á nieodmiennych ſwiętych obietnic iego. RejPos 349v.

»wedle (a. według) nieomylnych obietnic« (7): wierny á niewinny Páńſki/ wedle nieomylnych obietnic iego/ by też przyſzedł y ná okrucieńſtwo ſądu iákiego/ á ná koniec y ſmierći/ nigdy zapłátá iego nie zginie. RejPos 266v, 222, 248v, 272γ, 351, 352v, 357.

»wedle (a. według) obietnice pańskiej, Pana« [szyk 34:2] (35:1): RejPs 36v; Tenći ich náuczył wſſyſtkyego/ y przypomnyał im wſſyſtko/ co im pan Kryſtus ná śwyećye będąc powyádał/ wedle obyetnice ſámego páná náſſego KromRozm II c4v, y, y2; KromRozm III Gv, Q3v; LubPs cc2 marg; BielKron 27v, 264v; RejAp 58v; RejPos 16, 21, 175v, 221v, 240, 253, 264; RejZwierc 131, 166v [2 r.], 184, 184v, 197v [2 r.], 262v; WujJud 7, 8, 15, 120v; o to ſie ſtáráć/ iákobyś zá mocą Bożą y mego Kápłáńſkiego Vrzędu/ wedle obietnice Páńſkiey/ od grzechow twoich wſzyſtkich był wolen. KarnNap C4v, A4, C, C3v; SkarŻyw 600; WujNT 193, 288.

»wedle obietnice (istej a) pewnej« (4): wiemy iż nam nie zginął/ iedno przeſtąpił z żywotá do żywotá/ wedle obietnic pewnych Páná tego RejPos 356, 262, 349v, 351.

»według obietnice prawdziwej« (1): Ano ya moy Pánye gdym záwołał k thobye/ Vmocniwſſy ná wſſem tę nádzyeyę w ſobye/ Ześ ty yėſt cżąſtká ma w zyemi ludzi żywych/ Według twoich ſwiętych obyetnic prawdziwych. LubPs ee4.

»wedle (a. według) świętej obietnice« [szyk 19:7] (26): KromRozm III A5; Pánye według ſwiętey obyetnice ſwoyey/ Rácż mye przyyąć pod obronę możney ręki twoyey LubPs bb4v, G2, Q2v, ee4; on wedle obietnic ſwych ſwiętych á nieomylnych cożkolwiek cżyni nád wiernemi ſwemi/ iż wſzytko cżyni ku lepſzemu ich RejPos 352v, 7v, 27v, 176v, 178v, 184v (20); RejZwierc 198.

»wedle (a. według) obietnice uczynionej« (4): CzechRozm 9; CzechEp 158; kiedy wſzyſcy iednoſtáynie Bogá wyznawać y ſłucháć będźiem/ tedy nietylko duſznégo błogoſłáwieńſtwá/ wedle obietnic nam vczynionych doſtąpiem KochWr 23; WujNT Rom 15 arg.

Szeregi: »według (a. wedle) dekretów (a. ustawy), (a, i) (wedle) obietnice« [szyk 2:1] (3): RejPos 336; owſzem ſie záwżdy o to ſtáráć [mamy] áby nas cżás tymi wiernemi ták záſtał/ iákobychmy wedle obietnic Páńſkich záwżdy żywi byli RejZwierc 166v; gdy ſię kto grzechow ſwych ſpowiáda kápłanowi/ tedy Bog wierny y ſpráwiedliwy/ według vſtáwy y obietnice ſwey/ odpuſzcza grzechy iego. WujNT 818.

»według miłosierdzia a według obietnic« (1): przyiymi nas nędzne ſługi ſwoie záſię w łáſkę á w miłoſierdzye ſwoie/ według miłoſierdzya Boſkiego ſwego/ á według ſwiętych á nieomylnych obietnic ſwoich. RejPos 248v.

»wedle nauk i obietnic« (1): [człowiek sędziwy powinien czasu śmierci] z rádoſcią cżekáć/ á k niemu ſie záwżdy wedle náuky obiethnicz Páńſkich co napiękniey gotowáć y ſpráwowáć RejZwierc 166v.

»wedle obietnice i postanowienia« (1): A iż też obrzeſka [...] byłá rzecżą ćieleſną: tedy nie mogłá być wiecżną/ ále vſtáć musiáłá. Iákoſz iuż wedle Bożey obietnice y poſtánowienia vſtáłá CzechRozm 73v.

»wedle obietnic i upewnienia« (1): nie było żadnego áby ſie mu miáłá kiedy omieſzkáć pomſtá iego/ wedle obietnic Páńſkich y vpewnienia iego. RejPos 175v.

»wedle obietnicy i zapisow« (1): brata y przyacziela mylego sktorim [...] dobre sąsyedztwo chcze Zachowacz wedle obyetnycze y sapyssow swoych LibLeg 11/32v. [Ponadto w połączeniu szerego 1 r.]

»wedle ślubów i wedle obietnic« (1): gdy ták vcżyniſz wedle onych ſlubow Bogá Oycá tego ſwego niebieſkiego/ y wedle tych mocnych obietnic thego błogoſiáwionego Synacżká iego/ sſtánie ſie więtſze vſpráwiedliwienie twoie RejPos 180.

»wedle słowa a (i), (wedle) obietnice« (3): RejPos 176v, 272v; ábyś mogł [...] poćiechy pewnie doſtáć/ wedle ſłowá y obietnice Páńſkiey KarnNap C3v. ~

z obietnice« (51): s twey obietnice/ Iuż widzę myſli moie nie poydą ná nice. RejWiz 85; BielKron 66v; RejAp 26v; RejPos 269v; BiałKat 186; RejZwierc 42v, 264; NiemObr 37; Pogáni z ſzczyrego miłośierdzia chwalą Bogá/ á Zydowie z obietnic. WujNT Bbbbbb. Cf »mieć z obietnice«.

~ z obietnice czyjej [= komu złożonej] od kogo (1): docżekálichmy iuż tego Emanuela ſwiętego á tego wybáwicielá náſzego/ ktory ſie nam iuż s tey pánienki národzić racżył/ s tych pewnych od Páná obyetnic twoich RejPos 271.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (1): duſzá oná wdzięcżna iuż będzie w ręku Páńſkich/ [...] cżekáłá onego wdzięcżnego [...] miłośćiwego záwołánia ſwego/ kthore iuż ma s pewnych obietnic Páńſkich iż będzye wiecżnie ſobie s Pánem ſwym krolowáłá RejZwierc 5.

Wyrażenia: »z boskiej obietnice« [szyk 3:1] (4): Rzekł tedy Tyberyus Ceſarz Káiuſowi/ że cię ná ſwe mieyſce zoſtáwiam z obietnice boſkiey/ pátrzże áby był pożytecżen nie ſobie tylko/ ále więcey Rzecżypoſpolitey BielKron 141, 27, 56v, 333.

»z nieomylnych obietnic« [szyk 4:1] (5): thy przykłády w piſmie ſwiętym iáko źwierciádłá ſą thobie przed ocży twoie poſtáwione: ábyś ſie przypátrował co nád złymi á co nád dobrymi záwżdy z obietnic nieomylnych Páńſkich/ dzyać á okázowáć ſie vſtáwicżnie muśi RejPos 264v, 250, 289v, 290v, 293v.

»z obietnice ojcowskiej« (1): Wierzę być iednego Bogá wſzechmogącego: [...] który wſzyſtko rządźi y chowa [...] z ſwéy obietnice oycowſkiéy wyſłuchawa prośby moie/ y pożywienie dáie BiałKat 73v.

»z obietnice pańskiej, Pana« [szyk 26:1] (22:5): MurzNT 96; z wiárą prośimy odpuſzcżenia ich [grzechów]/ ktore nam dármo przipada z obietnice Páńſkiey. LubPs H3v marg; RejWiz 194; RejAp 5; RejPos 140, 181v, 247, 250, 251v (13); A ſtąd iuż z obietnic Páńſkich bogáctwo y poććiwość w domu iego. RejZwierc 133, 5, 40, 59v, 64, 122v (9); LatHar +8v.

»z pewnej obietnice« [szyk 6:1] (7): iedno iż ſie tho wámá obiemá s pewnych obietnic Páńſkich nágrodzić muśi. RejPos 265v, 247, 271, 325; RejZwierc 5, 127, 139.

»z prawdziwych obietnic« (1): wiemy iż Duch ſwięty iego nie może wytrwáć/ s prawdziwych obietnic iego [Chrystusa]/ przy żadney złośćiwey duſzy. RejPos 167v.

»z świętych obietnic« [szyk 2:1] (3): A ſnadź nie tylko z obietnic iego ſwiętych/ ále z dawná przez Proroki/ z iedynośći Boſtwá/ to nam było ieſzcże obiecano/ iż nam więcey miáło być obiáwiono/ niżli przodkom náſzym. RejPos 149, 165, 289v.

Szeregi: »z obietnice a dobrotliwości« (1): Kthorego [wiecznego dobra] z obietnice á dobrotliwośći Páńſkiey z wielką rádoſcią á s pocieſzliwą nádzieią vſtáwicżnie cżekamy. RejPos 140.

»z obietnice a (i) (z) łaski« [szyk 2:1] (3): zuczynkow zakonu chcą być zbawięni/ a niezobietnice a łaſki pańſkiéi miłościwyi MurzNT 96; RejPos 132v; niebieſką koronę/ z obietnice y łáſki Páná twego ſobie wyſługuieſz. LatHar +8v. ~

»za obietnicą« (9): bądz litoſćiwy nádemną za obietnicámi ſwemi. RejPs 179v; RejPos 313v; W ktoregom ia nádźieie zá obietnicámi/ Służył [!] tobie ſwjm koſztem ćiáłem krwią cżłonkámi. CzahTr 12.

~ za obietnicą kogo, czego (2): Są niektorzy co ták rozumieią/ áby then Mężoboycá miał być wolen od śmierći/ kthory innych zá obietnicą wolnoſći wiele łotrow wyda GroicPorz mm2; posileni łáſką Bożą/ ktorey vżywáli zá obietnicą Meſyaſzá y krolá przyſzłego [...] ſprzećiwili ſię złym ſkłonnośćiom ćieleſnym/ y świeckim. SkarŻyw 268.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (1): [Starostę Chocimskiego z żoną i z dziećm] Vaſzey C. M. poſlal sthą nadzyeyą swą y za obyethnyczą Kyerdeyowa yſz ym nyemyalo nycz bycz LibLeg 7/9v.

W przeciwstawieniu: »za powinowactwem uczynków ... za obietnicami« (1): Nie czyni thego Pan zá powinowáctwem vczynków [= dzięki uczynkom] iedno zá Obietnicami ſwémi BiałKat 28v.

Wyrażenia: »za prawdziwemi obietnicami« (1): ty wielekroć zá prawdziwemi obietnicami twemi raczyłeś mię zwielkich przygod wyzwáláć. RejPs 44.

»za obietnicami świętemi« (1): O ſwiętyſz to gość á ſwięteſz to przyśćie iego/ [...] co to ſobie kſżdy wierny bárzo łácno zjednáć może zá wiárą á zá obietnicámi ſwiętemi iego. RejPos 115. ~

W przen (16): KuczbKat 70; ieſteśćie zapieczętowáni Duchem obietnice świętym [signati estis Spiritu promissionis sancto]/ który ieſt zadátkiem dźiedźictwá náſzego WujNT Eph 1/13 [przekład tego samego tekstu KuczbKat].

W połączeniach szeregowych (6): dzierży kubek nápełniony plugáſtwá ſwego/ to ieſt fáłſzow/ zwodow/ á obietnic rozlicznych ſwoich w ręku ſwych/ podawáiąc káżdemu áby ſie nápił RejAp 142, 41, 141; zmiłował ſie nád tobą/ zawiązał łáſką á miłolierdzyem á onemi obietnicámi ſwemi/ ony nędzne rány twoie RejPos 210v, 159v, 160v.

Zwroty: »dać się uwodzić obietnicami« (1): on żadnych inákſzych owyecżek znáć niechce [...] ieſli ſie nie dádzą vwodzić żadnym wymyſłom á obietnicam tego ſwiátá RejPos 187v.

»obietnicami karmić; obietnice karmiły« (1;1): Rozgniewány [...] niechcąc lię więcey prożnemi ich [lekarzy] obietnicámi karmić: vćiekł ſię do Páná zdrowiadáwce/ y ſtworzyćielá wſzytkiego SkarŻyw 593; JanNKar D3.

»obietnic się napiastować« (1): Nic w tym nie wątpimy Naiáſnieyſzy á Miłośćiwy Krolu/ że to co W. K. zacność przez poſły y liſthy ſwe wſzytkiey Koronie rozeſłáć/ á wſzemu Ricerſtwu ſwemu zwiáſtowáć racżył/ że iuż to nie ſłowy/ áni liſthownemi obietniczámi/ ktorycheſmy ſie długi cżás nápiáſtowáli/ wypełnić á viśćić będzieſz racżył. LeszczRzecz A5v.

Wyrażenia: »omylna obietnicą« (1): nic ich nie vwiodło áni odnioſło od niego/ áni żadne ſtráchy/ áni żadne łudárſthwá á omylne obietnice thego ſwiáthá RejPos 263.

»pewna obietnicą« (1): kto tego od niego nie będzie wdzyęcżen/ nigdy nievźrzy áni ſkoſztuie tych wdzięcżnych god iego/ áni tych pałacow iego/ á tych pewnych obietnic iego. RejPos 160v.

»obietnice płone« (1): by mię były obietnice y nádźieie płoné próżno nie karmiły JanNKar D3.

»prożne obietnice« (1): SkarŻyw 593 cf »obietnicami karmić«.

»obietnice (tego) świata« (4): RejAp 41; Nie mieſzkayże tedy nic/ iać rádzę/ á niechciey ſie nie ſádżić ná tych obietnicach omylnego ſwiátá. RejPos 163v, 187v, 263.

»święta obietnicą« (1): kto ſkoſztuie tych wdzięcżnych potraw iego/ á onych ſwiętych náuk á obyetnic iego/ nigdy nie będzie prágnął áni łáknął RejPos 159v.

Szeregi: »obietnice i nadzieje« (1): JanNKar D3 cf »obietnice płone«.

»ślub i obietnicą« (1): mnie ślub twóy prágnie/ y mnie potrzebuią Obietnice: któré ćię nierychło fráſuią. ZawJeft 43.

Aluzja do początku ewangelii św. Jana (Ioann 1/1) (1): ſámę obietnicę ktora byłá ná pocżątku v Bogá (iż iey ieſzcże nie wypełnił był) bierze przed śię CzechEp 306.

a. Dar ofiarny, obiata; votum Vulg, PolAnt [w tym: czyja: pron poss (4)] (5): ábychmy to dobrowolnie wypełnili cochmy w przygodch obiecowáli/ á vkazáli ſie zobietnicámi ſwemi przed oblicznoſćią iego zrozlicznemi ofiárámi przyiemnemi iemu. RejPs 95v; Ieſſcże będzie vſlyſſány ná tym mieyſcu [...] głos rádośći y głos weſela [...] głos mowiących: Wyznawayćie Pánu zaſtępow/ iż dobry Pan/ iż ná wieki miłoſierdzie iego: Y przynoſſących obietnice do domu Páńſkiego [portantium vota in domum Domini]. Leop Ier 33/11; BudBib Deut 12/11.
Zwrot: »uciekać się w obietnicach [do kogo]« (1): Beelzebub był báłwan w Akáronie/ do kthorego ſie ludzie vciekáli w obietnicach ſwoich RejPos 79.
Szereg: »ofiary i obietnice« (1): Toć ſą náſze offiáry y obietnice/ ktore mamy Pánu Bogu vſtáwitznie oddawáć KrowObr 141v.
b. Przepowiednia, zrządzenie, wola (7):
Wyrażenie: »boska, bogow, Bostwa obietnicą« [szyk 3:1] (2:1:1): Potym dzyádá Akriziuſá [zabił] ále nie ſwą wolą/ bogow obietnicá byłá. BielKron 21; trudno ludzyom vchronić ſie boſkiey obietnice BielKron 123; Prot A4v; RejAp 109.
Szereg: »obietnica a postanowienie« (1): Toć ieſt pewna/ ácż nie iáwnie ále w onych obietnicach á w onym poſtánowieniu tego dziwnego Boſtwá [Baranek] iuż był ná to zábicie zgotowány RejAp 109.
Wyrażenia przyimkowe: »wedle, według obietnice« (1:1): [Aleksander] Znáiąc śmierć ſwoię/ kazał ſie wynieść ná wyſokie mieyſce/ [...] poznał cżás y krotkość wieku przyść według wieſzcżkow obietnic. BielKron 126v; RejPos 357.

»z obietnice« (1):

~ Wyrażenie: »z boskiej obietnice« (1): ieden mąż známienity Káius Mucyus Scewolá/ [...] rzekł: álbo zginąć z boſkiey obietnice/ álbo zoſtáć. BielKron 106. ~

2. To, co obiecane, przedmiot podjętego zobowiązania; spełnienie obietnicy: promissio Vulg, PolAnt; votum Vulg, Cn; repromissio Vulg; promissum, receptum, sponsum Cn [czyja (45) w tym: pron poss (25), G sb i pron (6), ai poss (14)] (82): GroicPorz cc4v; prowádzą duſzycżkę iego do onych wdzięcżnych obietnic á do onych wdzięcżnych przybytkow Abráámowych. RejPos 164v, 6, 159, 159v, 185v, 223; RejZwierc 131; CzechRozm 40v; PudłFr 31; Gdźież ieſt obietnicá ábo przyſćie iego? WujNT 2.Petr 3/4.

obietnica od kogo (3): Day tákie ſerce y tákie vznánie/ [...] iżbychmy práwie okiem w oko oglądali to ſwięte Boſtwo twoie y to kroleſtwo twoie/ á iżebychmy oſięgli ty wſzytki obietnice od ciebie. RejPos 319v, 147; SiebRozmyśl K3.

obietnica o czym (1): Możeſz ſię beſpiecżnie obietnice Páná twego o chwale wiecżney vpomináć LatHar 202.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść (3): cżekay z rádoſcią obietnice iego/ iż on obiecuie do ciebie przydź/ á mieſzkánie dwoie s tobą vcżynić. RejPos 145, 117v, 128.

W połączeniu szeregowym (1): O nędzny nieboże [...] byś też v nawiętſzego krolá ſiedzyał zá ſtołem/ [...] nigdyby cie tákie dári áni ták hoyne vpomink(i y) obietnice nie potkáły od niego RejPos 185.

W porównaniu (1): vpominał ſię Konwierz obietnice/ iáko długu pewnego/ áby kápicę co rychley wziął/ á Mnichem zoſtał SkarŻyw 570.

W charakterystycznyh połączeniach: obietnica dziwna, hojna (3), miłościwa (2), obfita, przyszła (2), sroga, wdzięczna (4).

Fraza: »obietnica [kogo] nie minie« (1): Vmrzecz muſyż pogodzinie Obietnicza czie nieminie. RejKup Cv.
Zwroty: »czekać (a. oczekawać) obietnic« = exspectare promissionem Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (17): BibRadz Act 1/4; BielKron 380; Prot D3v; RejPos 66v, 104, 117v, 128 [2 r.], 128v, 136v, 145; wolemy cżekáć w ſtráchu thych ſrogich obietnic Pánſkich/ niżli ſie w roſkoſzy náwroćić do niego RejZwierc 251; CzechRozm 45v; CzechEp 24; KochFr 74; WujNT Act 1/4; á z raością czekáli Obietnicé od Páná/ którą obiecował Przedtym y potym/ gdy do niebá wſtępował SiebRozmyśl K3.

»czynić obietnice« (1): Cżyńmy obietnice náſſe ktoreſmy obiecáli [Faciamus vota nostra, quae vovimus]/ żebyſmy offiárowáli krolowey Niebieſkiey/ y wylewáli iey offiáry nápoyne. Leop Ier 44/25.

»dać obietnicę« (1): zápewné go Pan Bóg wnet wſpomoże/ y obietnice ſwoie wiernie da: álbo przywróći chorégo ku piérwſzemu zdrowiu: álbo zeſzćie z tego świátá da lżeyſzé/ y dobréy nádźieie pełné BiałKat 383v.

»dostać obietnice« = mieć spełnioną obietnicę (1): [O Abrahamie] A ták długo ćierpliwie czekawſzy/ doſtał obietnice [adeptus est repromissionem]. WujNT Hebr 6/15.

»dostąpić obietnic« (2): RejPos 209; rácż wlać w ſercá náſze vprzeymą miłość máieſtatu twego/ ábyſmy [...] doſtąpili onych obietnic twoich/ ktore wſzelkie pożądania náſze zacnością przechodzą. LatHar 89.

»obiec(ow)ać (a. przysiąc) obietnicę; obiecana obietnica« = votum vovere, promissionem confiteri Vulg [szyk zmienny] (15;1): SeklKat L; A táć ieſt obietnicá/ kthorą on nam obiecáł/ żywoth wiecżny [Et haec est repromissio, quam ipse pollicitus est nobis, vitam aeternam]. Leop 1.Ioann 2/25, Ier 44/25; RejAp 33; Iż gdy iuż wnidzyecye do tych ſwoich wam z dawná o demnie obiecánych obietnic/ thedy proſzę was moie miłe dzyeći ábyſcie mocno ſtali przy mnie RejPos 188, 29, 125, 146, 173v, 203 (9); A gdy ſię przybliżył czás obietnice którą był przyśiągł Bog Abráámowi [tempus promissionis, quam confessus erat Deus Abrahae]; rozrodźił ſię lud y rozmnożył w Egipcie WujNT Act 7/17, 1.Ioann 2/25; SiebRozmyśl K3.

»odnieść obietnice« [szyk zmienny] (2): rácż dáć ábychmy odnieſli ty ſwięte obietnice/ ktoreś nam obiecáć racżył RejPos 203; RejZwierc 130v.

»osięgnąć obietnicę« [szyk 1:1] (2): ieſli będzyemy wdzyęcżni tego ták wdzyęcżnego dáru od Páná náſzego [...] iuż ty wſzytki ták wdzięcżne obietnice/ ſnádnie oſięgnąć możemy. RejPos 148, 319v.

»ostradać obietnic, stracić obietnice« (2:2): Sroga rzecż oſtradáć obiethnic pánſkich. RejWiz 180 marg, Dd3; RejPos 180v; BOby iuż muſiał ſtráćić Páńſkie obietnice/ Których nam nie wywráca nigdy Pan ná nice RejZwierc 270.

»otrzymać obietnicę« (1): cierpliwość wam ieſt potrzebna: ábyśćie czyniąc wolą Bożą/ otrzymali obietnicę [ut ... reportetis promissionem]. WujNT Hebr 10/36.

»upominać się, dopierać się obietnice« = promissum flagitare a. repetere Mącz [szyk zmienny] (12:1): ieden vpominał ſie obietnice/ rzekąc: obiecałeś BielKron 68v, 107v; Mącz 129b, 227a; RejPos 251v, 252; SkarJedn 136, 137; ſzedł do Ceſarzá Ottona/ y vpominał ſię obietnice/ mowiąc: obiecałeś mnichem zoſtáć/ cżás iuſz ſłowo Bogu ſpełnić. SkarŻyw 574, 188, 570, 574; LatHar 202.

»użyć obietnic« (1): á iuż ſie też bierzeſz y gotuieſz do portu ſwoiego/ ábyś oglądał Páná ſwego/ á vżył obietnic ſwoich od niego. RejZwierc 136.

»obietnice zaślubić« (1): iuż przychodził cżás onym ſwiętym obietnicam iego/ ktore obiecał á záſlubił Abráámowi/ Izáákowi/ y inym Prorokom ſwiętym RejPos 146.

Wyrażenia:»nadzieja obietnic« (1): Trzeci wnadzieię obietnic páńſkych źle cżyniąc/ obiétnic odpádaią. MurzNT 11, 11.

»nieomylna obietnica« (3): duſze náſze záwżdy w rádośći będą cżekáć tey nieomylney obietnice Páńſkiey ktorą tu ſłyſzymy/ iż bárzo máły cżás á oglądacie mie RejPos 128v, 277v; RejZwierc 134v.

»obietnica ojcowska, ojcowa, Ojca« = promissio a. promissum patris PolAnt, Vulg (3:1:1): BibRadz Act 1/4; rácż zeſłáć w ſercá náſze/ obietnicę Oycowſką/ Duchá prawdy. LatHar 363, 36; A ia poſyłam obietnicę Oycá mego ná was WujNT Luc 24/49, Act 1 /4.

»obietnica pańska, Pana, od Pana« [szyk 14:1] (9:5:1): MurzNT 11; RejWiz 180 marg, Dd3; proſtacżkowie/ ktorzy z rádoſcią cżekáli obietnic Páńſkich/ [...] wielkiemi tłuſcżámi zbiegáli ſie do niego [do Jezusa]/A náſládowáli go. RejPos 66v, 128, 128v, 147, 160, 173v, 252, 265; RejZwierc 257, 270; GrabowSet Rv; LatHar 202.

»obietnica pewna« [szyk 1:1] (2): A ktemu co nád nagorſze/ iż ſtráćić muśiſz obronę y opiekę tego/ y ony pewne obietnice iego RejPos 180v; RejZwierc 130v.

»święta obietnica« (6): ſtańmy mocno przy tym Pánu ſwoim/ á przy tych nieomylnych á nieodmiennych ſłowiech iego/ gdyż żadne inſze nie mogą nam vkazáć drogi do náſzego zbáwienia áni do ſwiętych obietnic iego. RejPos 189v, 117v, 146, 159, 203, 209, 277v.

Szeregi: »dary a obietnice« (1): pátrzay iákie dáry á obietnice [...] obiecuie káżdemu wiernemu páſterzowi tákiemu/ y thu ná ſwiecie y w kroleſtwie ſwoim. RejPos 125.

»obietnice a upominki« (1): Gdyż ſłyſzyſz coć tu zá obietnice á co zá vpominki zá tę ſłużbę twoię obiecowáć racży. RejPos 219v.

»obietnica a zaślubienie« (1): vwierzyli ſłowom Páná ſwego/ á cżekáli iuż w myſlach ſwoich/ oney ſwiętey obietnice á záſlubienia iego/ iż im obiecał dáć zbáwicielá ze krwie y z narodu ich. RejPos 117v.

Synonimy: 1. przyrzeczenie, przysięga, ślub; a. obiata, ofiara; b. postanowienie, wola, wyrok.

MC