[zaloguj się]

OBRZEZANIE (257) sb n

obrzezanie (240), obrzazanie (17); obrzazanie MiechGlab, LubPs; obrzezanie: obrzazanie Leop (11:2), BielKron (3:10), RejPos (25:11), BiałKat (1:2).

-nie (251), -nije (6).

o oraz pierwsze e jasne; -an- (245), -ån- (5); -an-: -ån- Mącz (3:1), BielKron (12:1), BiałKat (2:1), BudNT (6:1), CzechRozm (48:1); -é (7), -e (1); -é MurzNT, BiałKat (2); -é : -e OpecŻyw (4:1); w obrzazanie pierwsze a jasne [w tym 1 r. błędne znakowanie].

Fleksja
sg
N obrzezanie
G obrzezaniå
D obrzezaniu
A obrzezanié
I obrzezanim
L obrzezaniu

sg N obrzezanie (83); -é (1), -(e) (82).G obrzezaniå (66); -å (65), -(a) (1).D obrzezaniu (4).A obrzezanié (69); -é (6), -e (1), -(e) (62); -é MurzNT, BiałKat; -é : -e OpecŻyw (4:1).I obrzezanim (5) Leop, CzechRozm, WujNT (3); obrzezani(e)m (4) BibRadz, WujJud, BudBib, SkarŻyw.L obrzezaniu (26).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. obrzezać.

1. Oddzielenie części od całości przy pomocy cięcia; amputatio, resectio Mącz; circumcisio Calep; circumcaesura, circumcisura Cn (6): Resectio, Odcięcie/ opiłowánie/ obrzezánie. Mącz 377c, 333a; Calep 197a.

obrzezanie czego [= co zostało obcięte] (1): Obrzezánie vſzu miáſto włoſow czyſty frymárk GroicPorz kkv marg.

obrzezanie czego [= z czego coś obcięto] (1): Suffragines, Krziwe odnoſzki ná drzewiech á zwłaſzczá ná winnych/ gdzie po obrzezániu winnic puſzczayą ſię gałąski krziwe. Mącz 136a.

Przen (1): A iż ſie iuż miáły ony prorocthwá dokońcżyć Ezáiaſzá Proroká ſwięthego/ iż obrzezánia złośći náſzych potrzebowáć Pan miał ná ſercach náſzych/ á nowy zakon wlać do nich RejPos 274v.
2. Rytualny zabieg obcięcia napletka obowiązujący w religii żydowskiej i mahometańskiej (dla Żydów symbol przymierza z Bogiem); circumcisio Vulg, PolAnt, Mącz, JanStat, Cn [w tym: czyje (22): pron poss (8), G sb (8), ai poss (6)] (250): dzis lepák ſlyſſyſs boleſné ſyna bożego obrzezanijé. OpecŻyw 22, 21v, 22v, 23 [2 r.], 66v; OpecŻywSandR nlb 2; PatKaz I 4; Iezu ienżes okrutne y krwawe obrzezanie na młodziuchnem ciele cirpiał. ſmiłny [!] ſie nad nami. TarDuch B; MurzNT 8v; A gdy ono przymyerze yuż przez ine nowe/ ktore Bog przez Hyeremiyaſſa y drugye proroki był obyecał/ vmorzono yeſt/ tedy y znák yego/ to yeſt/ obrzezánye/ vſtáć myáło. KromRozm II k4v, k4v, 12 [2 r.]; KromRozm III Fv; LubPs P4; KrowObr 46v; Obrzezánie ieſtći wżdy pożytecżne/ ieſlibyś zakon záchowywał: ále będzieſſli przeſtępcą zakonu/ obrzezánie twoie ſtáłoć ſie nie obrzázánim. Leop Rom 2/25, Rom 2/27, 3/1, 30, 4 arg [2 r.]; A wſzák wam Moiżeſz podał obrzezánie (nie iżby było od Moiżeſzá/ ale iż było od oycow) y obrzezuiećie w Szábath cżłowieká. BibRadz Ioann 7/22, Gen 17 arg [2 r.], Rom 2/25, 27, 28, 3/1; Obrzezánie Thureckie bywa nie oſmego dniá iáko v Zydow/ ále ſiodmego álbo oſmego roku BielKron 260, 36, 37v, 47 [2 r.], 138 [2 r.], 165 (12); Mącz 30a; SarnUzn F4; LeovPrzep Hv; RejPos 28, 32, 32v [5 r.], 33, 33v (13); BiałKat 13v, 136; WujJud 97v [2 r.]; BudNT Ioann 7/22, 23, Rom 15/8; O przymierzu Bog mowił iż wiecżnie trwáć miáło/ ále nie o obrzezániu. CzechRozm 79v; Obrzezániu koniec BOg vcżynił przez Iezuſá y Páwłá. CzechRozm **3; Obrzezánie/ ćieleſnych vmow ieſt piecżęćią. CzechRozm ***3, 72v [3 r.], 73, 73v, 74 [3 r.], 74v [2 r.] (41); SkarJedn 76 [2 r.], 95, 318; Bo zbáwićiel twoy/ ácżćię z obrzezánia wybáwił/ ále ćię do Chrſtu [...] obwiązał SkarŻyw 3, 1 [2 r.], 2 [2 r.], 3 [2 r.], 285 [2 r.], 537, 600; LatHar [++1], 99, 322, 332, 341 (8); iáko ná on czás przy obrzezániu/ ták teraz przy krzćie ś. imioná dawáią. WujNT 196, Rom 4/11, przedm 33 [2 r.], Ioann 7/22, Act 7/8, s. 513 (14); SkarKaz 578a, Oooo2a.

W przeciwstawieniach: »obrzezanie ... napłetek (3), nieobrzezanie (8), nieobrzezka (10)« (21): Athák ieſliżeby nieobrzázány ſpráwiedliwośći zakonu przyſtrzegał/ á zaſz nie obrzázánie iego/ nie będzie pocżytháne zá obrzázánie [praeputium illius in circumcisionem reputabitur]? Leop Rom 2/26; BibRadz Rom 2/25, 26; RejPosWiecz2 92v, 94; WujJud 97v; Ponieważ ieden Bog/ ktory vſpráwiedliwi obrzezánie z wiary/ á napłetek przez wiárę [circuncisionem ex fide, et praeputium per fidem]. BudNT Rom 3/30, Rom 4/9, Gal 6/17[15]; Bo w Chriſtuśie Ieſuśie nic nie waży áni obrzezánie/ áni nieobrzezká [neque circumcisio aliquid valet neque praeputium]: ále wiárá/ przez miłość dźielna. WujNT Gal 5/6 [przekład tego samego tekstu RejPosWiecz2 92v, WujJud 97v], Rom 2/25, 26, 4/9, 10 [2 r.], 1.Cor 7/19 (12).

W połączeniach szeregowych (4): Są drugye przykazánya/ ktore należą ku porządkowi á ſpoſobowi zwirzchownemu [...] yáko yeſt obrzezánye/ ofyáry/ oczyſcyenya/ śwyętá/ vbyory kápłáńſkye KromRozm II k4, kv; tedy vczynki miłośći nigdy nie bywáią od wiáry oddalone: ále tylko vczynki zakonu Moyzeſzowego/ to ieſt ceremonie ofiáry/ obrzezánie WujNT 656; SkarKaz 311a.

W charakterystycznych połączeniach: obrzezanie bolesne, boleściwe, krwawe, okrutne, święte, tureckie; ociec obrzezania (2), piątno, sakrament (2), sługa, święto (2), testament, znak (2); od obrzezania odwodzić; wybawić z obrzezania; ku obrzezaniu przyzywać; obrzezanie cierpieć, (po)dać [komu] (10), odrzucić (3), postanowić, przyjmować (2), przykazać (2), skazić, sprawować, usprawiedliwiać (2), ustawić (2), wypełniać (2); przez obrzezanie oczyściać, pobratać się, przyzywać; cierpieć w obrzezaniu.

Zwrot: »przyjąć, (a. przyjmować), brać obrzezanie (a. sakrament obrzezania, a. znak obrzezania)« = accipere circumcisionem Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (12:1): OpecŻyw 66v; Leop PP4; BibRadz Ioann 7/23; SarnUzn F4; RejPos 31v; Potym według zakonu przyiął [Chrystus] obrzezánie LatHar 517; człowiek przyimuie obrzezánie w ſzábát/ á przećię tym ſię nie tárga zakon Moyzeſzow WujNT Ioann 7/23; Abram pierwey był ſpráwiedliwy/ á potym przyiął ten Sákráment obrzezánia/ iákoby známię y pieczęć ſwego vſpráwiedliwienia. WujNT 537, 517 [3 r.], 534; Národźił ſię Pan náſz iáko człowiek/ [...] w dźiećińſtwie iáko z cudzym y oycowſkim/ y wrodzonym grzechem obrzezánie bierze SkarKaz 514b.
Wyrażenia: »obrzezanie cielesne, na ciele, ciała; znak obrzezania ciele« [szyk 15:2] (9:3:3;2): áni to obrzázánie ieſt/ co iáwnie ná ciele ieſt [quae in manifesto, in carne, est circumcisio]: ále ten ieſt práwym Zydem/ ktory potáiemnie ieſt żydem Leop Rom 2/28, Ier 9 arg; BibRadz Rom 2/28; A przetoż Pan Kriſtus/ ktory ná wſzem cżynił wolą Bogá Oycá ſwego niebieſkiego/ [...] przyiąć racżył znák obrzezánia ná ſwiętym ciele ſwoim RejPos 31v, 32, 34; BiałKat 13v; CzechRozm 74v, 79, 80, 80v, **3; Cieleſne obrzezánie/ iáko y inne vſtáwy zwierzchnie zakonu onego grubego y ćieleſnego w duchowne obrácáć mámy SkarŻyw 3, 3; WujNT 521, Rom 2/28, Aaaaaa3.

»naznaczon przez obrzazanie« (1): [Bóg] chce też tego po nim/ áby był náznácżon y ná cżłonku przez obrzázánie od rodzicow BielKron 165.

»obrzezaniem obrzezan« = circumcisione circumcisus Vulg (2): Obrzezániem obrzezan będzie w domu twym vrodzony [circuncidendo circuncidetur natus domus tuae] BudBib Gen 17/13[12]; WujNT Col 2/11.

»obrzezanie zwierzchnie, zwierzchowne« (2:1): CzechRozm 74v, 80; Zydowſtwo y obrzezánie zwierzchowne/ bez wnętrznego nie nie pomaga. WujNT Rom 2 arg.

Zestawienie: »dzień, święto Obrzezania Pańskiego (a. Bożego); Obrzezanie Pańskie« = święto chrześcijańskie obchodzone 1 stycznia; (festum) Circumcisionis Domini JanStat (5:1;1): MiechGlab *4v; Mamy dziś ſwiętho brácia miła Obrzezánia Páńſkiego SarnUzn C3; RejPos 31; SkarŻyw 3 żp; LatHar 402; My, Brát Páweł z Ruzdorffu [...] Oznáymuiemy [...] iż vczynioną y vtwiérdzoną zgodę y pokóy iáko ſie rzekło/ Roku Páńſkiégo 1436. w Wigilią Obrzezánia Páńſkiégo w Mieśćie Brzéſku/ będźiemy go ſtrzédz chowáć SarnStat 1085, 379.
Szereg: »ni obrzezanie i (ani) zakon« [szyk 2:2] (4): Leop PP4; nie przez zakon áni obrzezánie: ále przez wiárę w Chriſtá Páná człowiek vſpráwiedliwion bywa WujNT 534, 517 [2 r.].
Przen (37):
a) Oczyszczenie wewnętrzne, duchowe (17): y to ieſt práwe obrzezánie ktore ieſt na ſercu w duchu [circumcisio cordis in spiritu]/ nie według litery: ktorego chwałá nie z ludzi/ ále z Bogá ieſt. Leop Rom 2/29; RejPos 32v [5 r.]; CzechRozm 77, 78v.

W charakterystycznych połączeniach: obrzezanie prawe, wdzięczne (3), zacne, wypełnić obrzezanie.

Wyrażenia: »obrzezanie Chrystusowe« (1): obrzezáni ieſteśćie obrzezánim nie ręką vczynionym/ gdyśćie zewlekli ćiáło w obrzezániu Chriſtuſowym [in circumcisione Christi]/ pogrzebieni z nim we krzćie WujNT Col 2/11.

»duchowne (a. duszne) obrzezanie« [szyk 3 :2] (5): chełpimy ſye z Yezu Kryſtá/ gdźye dawa znáć/ iż od nas krzeſciyánow duchowne obrzezánye ma być wypełnyano KromRozm II l2v; RejPos 34; SkarŻyw 3; WujNT Aaaaaa3; SkarKaz 517a.

»obrzezanie serdeczne, serca« = circumcisio cordis PolAnt, Vulg (2:1): to obrzezánye ſerdeczne nic inego nye yeſt yedno powćyągánye myſli álbo woley od nyerządney żądzey y miłoſci rzeczy śwyeckich y ćyeleſtnych KromRozm II l2; BibRadz Rom 2/29; obrzezánie ſercá/ w duchu nie w literze ktorego chwałá nie z ludźi/ ále z Bogá ieſt. WujNT Rom 2/29.

b) Społeczność obrzezanych (20): KromRozm II 12; Boć my ieſteſmy obrzezánie [nos enim sumus circumcisio]/ ktorzy duchem ſlużymy Bogu/ á chlubimy ſie w Chryſtuſie Iezuſie Leop Philipp 3/3 [przekład tego samego tekstu KromRozm II, WujNT]; mi ieſt zwierzona Ewángelia nieobrzezánia/ iáko Piotrowi obrzezánia [creditum est mihi evangelium praeputii, sicut et Petro circumcisionis]/ (ábowiem ten ktory dał moc Piotrowi ná Apoſtolſtwo obrzezánia [in apostolatum circumcisionis]: dał moc y mnie miedzy Pogány) WujNT Gal 2/7-8, s. 537, Rom 4/12, 15/8, Eph 2/11, Philipp 3/3.
Zwrot: »być z obrzezania« = należeć do społeczności obrzezanych, esse ex (de) circumcisione PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (11): Pyotr kſyążę ápoſtolſkieygo rządu yuż był náuczył ludźye/ ktorzy byli z obrzezánya/ to yeſt z żydoſtwá/ Antyocheńſki koſcyoł/ [...] záłożył KromRozm III N7v; BudNT Gal 2/12; CzechEp kt, [1]; NiemObr 41; Y zdumieli ſię oni ktorzy byli z obrzezánia wierni co z Piotrem przyſzli; iż też ná Pogány dar Duchá S. był wylan. WujNT Act 10/45, Rom 4/12, Act 11/2, Gal 2/12, Col 4/11, Tit 1/10.
3. Miejsce, w którym coś obcięto (1): Gdy ſie iuż narodzi niemowiątko, Nathychwiaſt [!] mu pępek obrzezać na trzy palcze od ciała daleko/ á thakże zawięzać zaſypawſzy ono obrzezanie prochem FalZioł V 34v.

Synonimy: 1. obcięcie, oberznienie, odcięcie, oderznienie, odrzezanie, ścięcie, ucięcie, urznienie.

Cf NIEOBRZEZANIE, OBRZEZAĆ, OBRZEZKA

AS