[zaloguj się]

OGŁASKANY (9) part praet pass pf

ogłaskany (8), ogłaskan (1).

o jasne, pierwsze a pochylone, drugie a w formach złożonych jasne, w formie niezłożonej pochylone.

Fleksja
sg
mNogłåskany, ogłåskån nNogłåskan(e)
pl
N subst ogłåskan(e)

sg m N ogłåskany (6), ogłåskån (1); ~ (praed) ogłaskany (1) GosłCast, ogłåskån (1) Calag.n N ogłåskan(e) (1).pl N subst ogłåskan(e) (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: ogłaskany od kogo (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. ogłaskać.

Uspokojony, uśmierzony; delinitus Calep; mitigatus Cn (9): Delinitus – Oggłaskany, zmiękczony. Calep 301a.
a. Obłaskawiony, oswojony (o zwierzęciu); cicur Mącz, Calag, Calep, Cn; mansuetus Calag, Calep, Cn; mansuefactus, mansues Cn (8): Placida animalia cui fera opponuntur. Skromne/ Ogłaskáne/ Niepłoche. Mącz 302b, 53a; Zam werden. Vkrocon Ogłaſkan być. Cicurari. Calag 579b, 579a; Calep 193b, 636b.
Szereg: »nieskrocony ani ogłaskany« (1): ono oſlę ktore ieſzcże było nieſkroczone áni ogłaſkáne/ známionowáło narod pogáńſki/ ktory był nie ſkrocon/ áni zakonem áni żádnemi vſtáwámi RejPos 2v.
Przen (być może z wykorzystaniem znaczenia etymologicznegogłaskać, pieścić’) (1): będźie ſwé świątobliwośći Vdawał [...] iákby nietykány/ A nigdy od białéy płći nie był ogłaſkány GosłCast 50.

Synonimy: zmiękczony; a. łaskliwy, objeżdżony, okrocony, skrocony, ukrocony, uśmierzony.

Cf NIEOGŁASKANY, OGŁASKAĆ

AL