[zaloguj się]

ROZNASZAĆ SIĘ (4) vb impf

się (2), sie (2).

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); pierwsze a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
praet
sg pl
3 n roznåszało się subst roznåszały się
conditionalis
sg pl
3 f by się roznåszała m an
n subst by się roznåszały

praet 3 sg n roznåszało się (1).3 pl subst roznåszały się (1).con 3 sg f by się roznåszała (1).3 pl subst by się roznåszały (1).

stp s.v. roznaszać, Cn, Linde brak.

Stawać się powszechnie znanym, jawnym, sławnym, być rozpowiadanym, propagowanym (4):
Frazy: »[o kim] głosy się roznaszają« (1): thák iż nie inácżey iedno iáko we dzwony bijąc ná nie/ áby ſie o nim ty głosy roznaſzáły/ á oni áby ſie ſchadzáli/ przypátrowáć ſie temu ſwiętemu Boſtwu iego. RejPos 81.

»roznasza się [o kim] powieść« [szyk zmienny] (2): BielŻyw 10; Y roznáſzáły ſię o nim thym więcey powieśći [Perambulabat autem magis sermo de illo]/ á ſchadzáło ſię bárzo wiele ludźi BibRadz Luc 5/15.

Zwrot: »roznaszać się po wszystkiej krainie« (1): Y roznaſzáło ſię ſłowo Páńſkie po wſzyſtkiey oney kráinie [Disseminabatur ... per universam regionem]. WujNT Act 13/49.

Synonimy: rozchodzić się, rozgłaszać się, roznosić się, rozpuszczać się, rozsławiać się, rozszerzać się.

Formacje współrdzenne cf NIEŚĆ.

RS