[zaloguj się]

PODUSZCZONY (11) part praet pass pf

poduszczony (8), poduszczon (3).

Pierwsze o jasne, drugie o w formie złożonej jasne; -on (1), -ón (1) Mącz (1:1).

comp poduszczeńszy (1).

Fleksja
sg
mNpoduszczony, poduszczon nN
G Gpoduszczeńsz(e)go

sg m N poduszczony (7), poduszczon (3); ~ (attrib) -ony (2); ~ (praed) -on (3) BielKron, Mącz (2), -ony (1) KlonWor.n G poduszczeńsz(e)go (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: poduszczony od kogo (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. poduszczyć.

1. Zachęcony, podniecony; instinctus Mącz (10): Excitari, Być zbudzón/ Poduſzczon. Mącz 53b, 415b.

poduszczon(y) czym (2): [[...] dolore stimulatus zaloſzczv zapalony. podvſzczony TomZbrudzBrul Deut 19/6]. Cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »poduszczon(y) Duchem Świętym« [szyk 1:1] (2): A gdy iuż [Łukasz Ewangelista] ſłyſzał y cżytał dwu Ewányeliſtow/ [...] on też poduſzcżon Duchem s. w Acháie w Grecyey piſał po Grecku s powieśći á náuki Páwłá s. BielKron 143v; Mącz 439d.
a. Podburzony, podjudzony, skuszony; incitatus, irritatus Mącz (6): Incitatus, Poduſzczony/ zyątrzony. Mącz 53c, 174d.

poduszczon(y) czym (2): Mącz 415b; Ták tedy Iaropołk Swadołtową rádą poduſzczony/ podnioſł woynę ná Brátá StryjKron 129.

Wyrażenie: »poduszczony od szatana« [szyk 1:1] (2): WujNT Luc 22 arg; A ieſli śmierć zágryźie niedoyźrzáła Páná: Iuż ſługá/ poduſzcżony będąc od ſzátáná/ Vcżyni ſię dźiedźicem KlonWor 57.
Szereg: »poduszczon, podeszczwan« (1): Sermonibus alicuius instigari, Być poduſzczón/ podeſzczwan cziyemi powieściámi Mącz 415b.
2. W funkcji czynnej: kuszący, podniecający (1): Isthoc illecebrosius fieri nihil potest. Nád to nie może nic być poduſzczeńſzego/ álbo co by bárziey człowieká gábáło. Mącz 165b.

Synonimy: 1. natchniony, pobudzony, podwiedziony, zapalony; a. podeszczwan, zagniewany, zajątrzony, zajuszony.

Cf PODUSZCZYĆ

KW, AL