[zaloguj się]

POMIERZYĆ SIĘ (1) vb pf

pomierzyć się, [pomirzyć się].

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w po- oraz 2. mierzyć).

Fleksja
praet
pl
3 m pers pomirzyli się
conditionalis
sg pl
1 m m pers bysmy się pomierzyli
3 m by się pomierzył m pers by się pomierzyli

[fut 3 sg pomierzy się.praet 3 pl m pers pomirzyli się.]con 3 sg m by się pomierzył.[1 pl m pers bysmy się pomierzyli.3 pl m pers by się pomierzyli.]

stp brak, Cn s.v. pomierzam, Linde XVI w. s.v. pomierzyć.

Pojednać się, pogodzić się; reconciliare Vulg; expendere se Cn:

pomierzyć się z kim: Leop 2.Mach 8/29, [7/33 (Linde s.v. pomierzyć); Jużby nakoniec [odrzuceni przez ciotkę bratankowie] w kapturach chodzili, By się jedno z nią [tj. ciotką] kiedy pomierzyli Otwin(?)Erot 75; Synod Krakowſki na ktorem ſie rzkomo Sáſowie Waldeńſcy/ Szwáycerowie/ y Stárkarianowie pomirzyli. BudArt *2v marg].

[Zwroty: »miedzy sobą pomierzyć się«: Ale puśćiwſzy to ná ſtronę/ przywiodſzy ſobie ná pámięć onę ſtárodáwną przyiaźń náſzę/ łácnom ſię do tego nákłonił/ ábyſmy ſię poiednáli/ á ná wieki miedzy ſobą pomierzyli BarlBaz 527 (Linde s.v. pomierzyć).

»na wieki pomierzyć się«: BarlBaz 527 cf »miedzy sobą pomierzyć się«.

»wespołek się pomierzyć«: A iżebyſmy ſie weſpołek pomierzyli/ ábyſcie wy ſłużyli krolowi Rzymskiemu/ á záchowáli gárdłá wáſſe FlawHist 26.]

Szereg: »pojednać a pomierzyć się«: Ggy [!] ſie ták the rzecży ſtáły/ vcżynili poſpolithą modlitwę do Bogá miłoſiernego/ żądáiąc áby iuż do końcá poiednał á pomierzył ſie z ſwemi ſlugámi [ut in finem servis suis reconciliaretur] Leop 2.Mach 8/29, [2.Mach 7/33 (Linde s.v. pomierzyć); BarlBaz 527 (Linde s.v. pomierzyć)].

Synonimy: pogodzić się, pojednać się, porownać się.

Formacje współrdzenne cf 2. MIERZYĆ.

MN