[zaloguj się]

2. POMIESZANIE (11) av

o, pierwsze e oraz a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak w -e av).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

1. Nieporządnie, chaotycznie; confuse Mącz, Cn; incomposite, permixte Calep, Cn; promiscue Calag; turbate Calep; confusius, confusim, mistim, perturbate, tumultuarie, turbide, turbulente, turbulenter Cn (9): Mącz 139d; On vnterſcheid. Bez rozeznánia. Pomieſzánie. Promiscue. Calag 372b; fundáment od Antychriſtá záłożony [...] bom iy nie bez przycżyny gliną dźiwnie pomieſzáną názwał: przetoż ſię ták pomieſzánie iáko ieſt pomieſzány pokázowáć też muśi. CzechEp 224; Turbate – Pomieſzánie, nieporżadnie. Calep 1094a, 522a, 785a.
Zwrot: »pomieszanie mowić« (2): GrzegRóżn Cv, H2; ſpoſob piſmá świętego mowy o Antychriśćie [...] Drugi ieſt/ gdy iuż nie ták pomieſzánie y ogołem mowi/ tákie y owákie zwodźićiele y fáłſzywe Proroki y Chriſtuſy opiſuiąc y opowiedáiąc. CzechEp 352.
2. Przewrotnie, wykrętnie; perplexe, praepostere Calep (2): Praepostere – Spacznie, przewrotnie, pomieſzánie. Calep 838a, 788a.

Synonimy: 1. nieporządnie, opak; 2. opacznie, przewrotnie, spacznie, wykrętnie.

JR