[zaloguj się]

POSTĘPUJĄCY (8) part praes act

postępujący (6), postępując (1), postępujęcy a. postępujący (1); postępując RejZwierc:; postępujęcy a. postępujący Calep.

o jasne.

Fleksja
sg
mNpostępujący
Apostępujący
pl
G postępujących
A subst postępując(e), postępując

sg m N postępujący (3).A postępujący (1).pl G postępujących (2).A subst postępując(e) (1) WujNT, postępując (1) RejZwierc.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. postąpić; poza tym w objaśnieniu s.v. postępny.

1. Idący (o wojsku) (1): Bo ieſlić ſie trefi być w ciągnieniu/ tedy iuż tám wielka roſkoſz [...]/ pátrzyć ná huffy pięknym porządkiem poſtępuiąc RejZwierc 26.
2. Rozwijający się, osiągający wyższy stopień (2): ná kośćioł poczynáiący y poſtępuiący y iuż doyrzáły/ miáły powſtáć wielkie prześládowánia WujNT 837.
Wyrażenie: »w cnotach postępujący« (1): Rácż nápełnić ſerce iego miłośćią twą vprzeymą y gorącą/ áby [...] káżdego cżáſu/ był náleźiony przed oblicżnośćią máieſtatu twego/ według woley twey żyiący/ [...] y w cnotách trwáiący/ y poſtępuiący LatHar 637.
Szereg: »trwający i postępujący« (1): LatHar 637 cf Wyrażenie.
3. Następujący po kimś (3):
Wyrażenia: »jeden za drugim postępujący« (1): Tertullian do Heretykow ták mowił Niech okażą Oryginały Kośćiołow ſwoich/ niech okażą porządek Biſkupow ſwoich/ ták iednego zá drugim od pocżątku poſtępuiących WujJud 135v.

»porządnie [od kogo a. od kiedy do kogo = do współczesnych] postępujący« (2): WujJud 136; Niech nam pokażą originały ſwych kośćiołow/ ták porządnie od czáſow Apoſtolſkich áż do nas przez ſucceſlią poſtępuiące/ iáko my ſwe pokázuiemy. WujNT 676.

»po sobie postępujący« (1): Przeto gdyż oni Originałow/ y przodkow ſwoich po ſobie porządnie od Apoſtołow áż do nich poſtępuiących okázác niemogą/ iáko my okazuiemy; znák pewny ieſt/ że ich kośćioły Apoſtolſkie nie ſą. WujJud 136.

*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Procedens, Poſtępuyący. Mącz 44d; Calep [851]a.

Synonimy: 1. ciągnący, idący; 3. następujący.

Cf POSTĘPOWAĆ

JDok