[zaloguj się]

POWAGA (420) sb f

o jasne, pierwsze a pochylone (w tym 11 r. błędne znakowanie), końcowe jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N powåga powågi
G powågi
D powådze
A powågę powågi
I powågą
L powådze

sg N powåga (71).G powågi (105).D powådze (12).A powågę (69).I powågą (53).L powådze (104).pl N powågi (2).A powågi (4).

stp, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

1. Poważanie, uznanie; autorytet, prestiż; znaczenie; gravitas Mącz, Modrz, Cn; auctoritas, pondus Mącz, JanStat, Cn; gloria, honor, magnificentia Mącz, Vulg; amplitudo, dignitas Mącz, Cn; admiratio, existimatio, fama, maiestas, opinio, potentia, principatus, reputatio, splendor, titulus Mącz; granditas Cn (312): Ale gdy wdzyęcżna młodość w to bywa wpráwioná/ Cżymby potym iey zacność byłá ozdobioná. A z młodu iáko pcżołká [...] Zbiera co k rozumowi w náukách podobnych. [...] Skąd więc roſtą powagi roſtą y pożytki/ Cnoty ſie zámnáżáią RejWiz 7, 15v; RejZwierz 32; Ea desideratur a magno Philosopho gravitas, Tá powagá należy ná wielkiego Philoſopha. Mącz 83a; Ea potestate quae sibi ad dignitatem permissa erat ad quaestum utebatur, Tę zwierſchność którei mu ku sławie á nábicia powagi pozwolono ná łákomſtwo obrócił. Mącz 430d, 89b, 111a, 183d, 205a, 333c; [św. Medard] był cżłek w miłośierdziu [...] nieuhámowány/ wnieſzcżeśćiu ćierpliwy/ wpowadze mądry y opátrzny/ á w modlitwie práwie vſtáwicżny. SkarŻyw 527; CzechEp 200; Gottowie/ y Longobardowie/ opánowáli Włoſką źiemię/ y Rzym ſpálili/ zá ktorych cżáſow Rzymſkie páńſtwo/ y powágá wiotſzáłá. NiemObr 158; Cżeść, bogáctwo, y sławá/ to zwiędnie iáko trawá/ vmieiętność powagi/ rzecży to lekkiey wagi/ z głoſem dzwonow prędko miną/ prze śmierć nie długo trwáią/ rázem y z ludźmi giną. ArtKanc R19; [Piotr Kmita] v W.M. inſzych ieſt/ y był záwſze ták wźięty/ że żaden áni powagą/ áni chęćią v was więtſzym nie był. OrzJan 66; RybGęśli D4; [Bóg] poſłał Ianá do Izráelczykow/ z tákim dźiwnym żywotem y powagą/ áby im rozumnemi wywody y ſłowy/ Zbáwićielá vkázował. SkarKaz 518a.

powaga czego (24): RejJóz A2; A toż teras ná konyec tákye miſtrze [czart] pobudźił/ ktorzy yuż ták/ yuż inák vcząc á yednák wſſyſtkyego rzekomo ſłowem Bożym podpyeráyąc/ powagę yego y wyárę w ſercách ludſkich zwątlili KromRozm I M4v; A gdym to vyrzał w kośćiele Páná Kryſthuſowym/ náprzećiwko powadze piſmá Swiętego/ wiſzący Obras tzłowietzy/ zrzezałem gy KrowObr 112; BibRadz Apoc 22 arg; BielKron 260; Mącz 20c; RejAp AA5v, 5 marg, 5v, Ee3, Ee4v; BiałKat 31, 123v; Páſterze [...] to co śie iuż o Boſkiey powadze tych świątośći y o pożytku wyżſzey mowiło/ cżęſto Chrześcijánom przypomináć będą KuczbKat 120; RejZwierc 128; RejPosWstaw [412]v; CzechRozm 138; SkarŻyw 600; gdy ſię pokázowáć będźie z ſámychże piſm ś. y ſkąd inąd zacność/ powagá/ y pewność nie omyláiąca nikogo ſłówá Bożego ná wieki trwáiącego. CzechEp 108; NiemObr 50, 85; Phil D4; Kroleſtwá gwałty zięły/ y ſproſne niecnoty/ [...] Słowna też wiárá w zdártey kiecce krocży. Praw y ſpráwiedliwośći powagá zá iáie RybGęśli C3; SarnStat 1315.

powaga do czego (1): Iey [Debory] ſłábą płeć Pan Bog tym vcżćić chćiał/ áby v ludzi powagi do zwierzchnośći nie traćiłá. SkarŻyw 559.

powaga w czym (1): [rzeczy] ſą vſtáwyone od Bogá dla porządku/ powagi y vtćiwoſci w ſlużbye bożey/ y káżdego w ſwym ſtanye KromRozm II k4.

powaga czyja [w tym: G sb i pron (33), pron poss (31) -sw(oj)a (26)-, ai poss (20)] (84): A ſnadz by tego wdzięcznie nieprzyimowáli/ á on by ie záto miał wolą pokáráć/ thak by mu to ſnádnie przyſzło vczynić iż by ſie ſtáli niewdzięcznemi á práwie bez ſwey powági wewſſech národziech RejPs 161; RejJóz G7v; MurzNT 48v; KromRozm II t2v; LubPs M3 marg; KrowObr 128; BibRadz I 43 marg; Od tego [wybrania Henryka IV na cesarza] pocżęło Ceſárſtwo niſzcżeć dla wnętrznych walk/ ták iż k ſwey pirwſzey powadze nie mogło przydź BielKron 180v, 413, 435; KwiatKsiąż Dv; Nec illius animi aciem destringit splendor sui nominis, [...] nieunoſzą go yego známienite napiſi á doſtoynośći/ tytuły y powagá. Mącz 421d; Astruere aliquid magnificentiae et dignitati, Pomnożyć cziyey powagi y doſtoynośći/ nieco ku pierwſzey doſtoynoſci prziſadzić. Mącz 422d, 89a, 111b [2 r.], 237a, 307a, 346c (11); RejAp BB7, 159v, 186v [5 r.], Ee4v; ludzkość/ á Senatorſka powagá mądrze były złożone/ y vſádzone/ że rozeznáć żaden nie mogł/ co cżemu pánowáło. GórnDworz B7, Hh; RejPos 64v, 171v, 200; BiałKat 381v; Ewányeliſtá [...] [to] ten ktory s przepowiádániem Ewányeliey Iezuſá Kryſtuſá z Apoſtolſką powagą ieſt poſłány. RejPosRozpr c2, b3, b4; [rodzice] iáko ſie w ſwey powadze przećiwko dziatkom ſpráwowáć máią/ áby thák zbytniey ſwey woley im dopuſzcżáiąc/ złośći ich vcżeſtnikámi ſie nie sſtawáli/ á potym ſrodze od Páná Bogá karáni nie byli. RejPosWstaw [414], [412], 42; drudzy toż rozumieią/ y mowią/ ktorych żadna krzywdá niedolega: ktorzi ludźiom iuż záiątrzonym y ſzáleiącym/ dodawáią zdániem y powagą ſwą dobrey potuchy. ModrzBaz 62v; SkarJedn A6v, 173, 181, 298; SkarŻyw 486; CzechEp 109, 286, 416; NiemObr 31, 41, 54, 161 [2 r.], 178, 180; Owa w to vgodzimy coby dobrze było/ Aby niewieśćie plemię w ſwey powadze żyło. BielSjem 15; TVby był plác/ co mowić o Duchownym ſtanie/ Ktorych pierwſza powagá dziśia chodzi tanie BielRozm 34, 4; GórnRozm M4 [2 r.]; Y iákoſz ſie nie wſtydziſz że ſynom ſwym mnieyſzą władzą y powagę krolewſką zoſtawiaſz/ niżliś ią od przodkow ſwych wziął? Phil Q, Q; OrzJan 26, 51, 62, 70; JanNKar C; SarnStat 834, 953; Toż ſię o krolewſkiey zwierzchnośći mowi: gdyby ſwoię powagę miáłá/ niezgodáby mieyſcá nie miáłá/ y prędkoby ginąć muśiáłá. SkarKazSej 674b; Vrzędy mocy nie máią [...] Iurisdicye zle opátrzone/ rozerwáne/ y rozmnożone. iedná drugiey przeſzkadza: odiąć ſię złym y zuchwáłym/ y bronić krolewſkiey powagi y mieyſcá Bożego wiele vrzędnikow nie mogą SkarKazSej 699b, 659b [2 r.], 674b marg; [Nie ofiáruy dárow złych/ boć ich nie prziymie/ á nie pátrz ná ofiárę nieſpráwiedliwą: boc Pan ieſt ſędzią/ á nie máſz v mego powagi oſoby. Leop 1577 Eccli 35/15 (Linde)]. Cf »boska powaga«, »powaga kościelna«.

W połączeniach szeregowych (39): KrowObr 128; RejWiz 91v; [Frederyk Barbarosa] od Adryaná Papieżá koronowan/ pánował lat XXXVII z wielką cżcią/ powagą/ y fortuną. BielKron 181v; Bona existimatio, Powagá Cześć/ Chwałá/ y dobre słowo/ Powieść. Mącz 111a; Velificari honori suo per translationem Poważnie ſie nieść/ chwały czći y powagi ſzukać. Mącz 479a, 20c, 89a, 95b, 126a, 149c (12); RejAp BB7; GórnDworz Hh; RejPos 64v, 171v, 199, 312v; Abowiem ſláchectwo práwe ieſt iákaś moc dziwna á práwie gniazdo cnoty/ ſławy/ káżdey powagi y pocżćiwośći. RejZwierc 52; IEſliby cie theż Pan Bog iáką powagą/ álbo wſpaniłoſcią iáką/ álbo doſtoieńſtwy iákiemi ozdobić racżył/ vżywayże tego roſtropnie RejZwierc 146v, 30v, 32 [2 r.], 128; Záprawdę niechby nikomu tego vrzędu nieporucżano/ iedno temu/ ktoryby powagą/ náuką/ doświádcżeniem rzecży/ y zwierzchnośćią przed inſzemi wiele miał. ModrzBaz 132, 24; SkarJedn A6v, d7; CzechEp 108; NiemObr 161, 180; WerKaz 305; Phil O2; póki śiłę/ powagę/ pieniądze mamy/ myślmy iákobyſmy wcále byli/ y potomſtwo tákże náſze wcále zoſtáwili. OrzJan 69; nie iedno ſzkoły y Akádemie [Rzymianie] budowáli, ále ták dálece rzeczy przywiedli, że oná wſzyſtká powagá, oná ſławá y zacność Greciiéy [...] nie przy żadnym narodźie inſzym, iedno przy Rzymiánách zoſtáłá. JanNKar C; SarnStat 171.

W przeciwstawieniach: »powaga ... wzgarda (2), obrzydzenie, pośmiech« (4): [Laktancyjusz o sądnym dniu] Mądrzy á ſtátecżni ludzye w pośmiech ſie obrocą. Błaźni/ ſzaleni/ pijánice/ cżárownice w powadze będą. BielKron 136; RejZwierc 18v; NiemObr 88; Gdy oſądźi trybunał/ ſąd iego ma exekucyą [...] A gdy oſądźi biſkup y kápłan Boży/ [...] exekucyey nie ma/ ſkutku nie ma/ powagi nie ma/ wzgárdę ma SkarKazSej 700b.

W porównaniu (1): Abowiem rádá Achithofelowá ná ten czás byłá w tákiey powadze/ iáko by ſię kto Bogá pytáć miał BibRadz 3.Reg 16/23.

Frazy: »powaga [u kogo] jest« = ktoś cieszy się szacunkiem, ma autorytet (1): którégo [króla] powagá prze mądrość wielką y ważną/ prze dźiélność y ſczęśćié/ táka ieſt v wſzyſtkich narodów/ że téż nieprzyiaćiél boi ſie nie mniéy ſámégo imięniá/ iáko y bróniéy iego OrzJan 62.

»[komu] powagi ubywa« = ktoś traci szacunek, poważanie (1): Papieſtwo do ſądnego dniá vſtáć nie ma/ [...] bo ták duch Boży oznaymił. Ale oni [papieżnicy] przedśię znagła niſzcżeią/ y co rok to im powagi y doſtátku vbywa NiemObr 166.

»waży powaga« (1): Eo est nostra pluris autoritas, Tym więcey waży powagá náſzá/ álbo tym mamy więtſzą poważność. Mącz 307a.

Zwroty: »bronić, strzec powagi« [szyk zmienny] (2:1): KrowObr 128; Ná odpráwie dano im dwie ſzáćie podſzite czarnymi Sobolmi/ y dwá Soroki Soboli/ Kun trzy ſtá/ [...] od ktorych dźiękował Márſzałek choćia go o to nie prośili/ ſtrzegąc powagi Kniáźiá wielkiego/ by w cżyni zelżenia nie vcżynili poſłowie BielKron 435; Mącz 111b.

»[jakiej] powagi (być)« [szyk zmienny] (8): Origenes Adámántius pełen ták śwyeckyey náuki/ yáko piſmá śwyętego/ tákyey powagi y zacnoſci był po wſſem krzeſciyánſtwye/ iż ſye wyelcy á mądrzy ludźye/ [...] knyemu gárnęli KromRozm II q; KrowObr 17v; Secundae authoritatis homo, Pierwſzey powagi á zwierzchnośći po yednym. Mącz 378a; RejZwierc 125; BiałKaz M2; Tám wycżytaſz iákiey byłá záwżdy powagi ſtolicá Piotrá S. á iákie v Ceſarzow [...] mieyſce miáłá. SkarJedn 215; Phil O2; Wiém Pánowie/ co zá powagi/ co zá wiadomośći rzeczy bydź ten ma/ coby chćiał drugim rádźić OrzJan 57.

»(by(wa)ć) w ([jakiej]) powadze« [w tym: u kogo (30), miedzy kim (2), od kogo (1), gdzie (1)] = cieszyć się szacunkiem, mieć autorytet, zdobyć uznanie; in auctoritate a. summo honore a. magno loco a. in reputatione esse, magnifieri, obtinere pńncipatum Mącz [szyk zmienny] (59): RejPs 178v, 206v; KrowObr 112; rzecży ktore poſzły z Duchá świętego/ záwżdy v nas máią być zacnieyſze y w więcżſzey powadze/ niżli ty co ſą podáne od ludźi. BibRadz I 481, 3.Reg 16/23, II 72a marg; Ale iáko mowią/ ktora rzecż poſpolicieie nie ma powagi/ tákież dziś w máłey powadze ći braćiſzkowie iż ſie ich [zakonów] wiele nácżyniło BielKron 183; Kápłani ich [Turków] máią rozność máią od chłopow proſtych/ bo im vcżenia nie potrzebá wielkiego/ [...] wſzákże w więtſzey powadze ſą ći ktorzy vmieią cżytáć Alkoran Arábſkim ięzykiem BielKron 260, 41, 86v, 105v, 115v, 117 (13); Et nos aliquod nomen gessimus, Myſmy też kiedyś w powadze byli. Mącz 249b; Valere apud aliquem, Być w powadze u kogo. Mącz 473d; Tertius in precio, W pierwſzey powadze po dwu. Mącz 449c, 13b, 20c, 121d, 128b, 196c (12); ſzerokie pole mam chwalić muzykę/ mogę to pokázáć/ iż v ſtárych onych/ w thákiey powadze byłá/ że ią mieli zá rzecż ſwiętą. GórnDworz Hv, Cv, M6; RejPos 43v, 199, 298, 303, 309; pátrz w iákiey to były powadze práwá v ludzi pogáńſkich/ ledwoby ták dziś y miedzy Krześćiiáńſkiemi tego ſie dopátrzył. RejZwierc 34; Philip widząc onę ſtałóść á beſpiecżną myſl iego/ kazał gi wnet vdárowawſzy wolno puśćić/ y był potym w wielkiey powadze v niego. RejZwierc 135, 18v, 24v, 32, 33, 46 (13); SkarJedn 222; SkarŻyw 278; CzechEp 286; NiemObr 56; Cżyſtość ieſt v Páná Bogá w wielkiey powadze y ná wielkim bacżeniu. WerKaz 292 marg, 292, 305.

»w powadze chować, chowan« (1:1): BielKom nlb 4; [człowiek z wielkiego stanu, który się ożenił] więtſzym koſztem y w więtſzey powadze/ y w więtſzey trudnośći onę miłośćiwą chowáć muśi/ niżli powinien wedle ſtaniku ſwego. RejZwierc 31.

»mieć powagę« [w tym: u kogo (4), od kogo (1), z kogo [= po kim] (1), z czego (3), z strony czego (1), gdzie (1)] = być ważnym, cieszyć się poważaniem; florere authoritate, plurimum pollere autoritate, maximi ponderis esse Mącz [szyk zmienny] (25): KrowObr 29; BibRadz I 43d marg; BielKron 183; Onerari imaginibus maiorum, Wiele czćy y powagi mieć/ z przodków ſwoyich áby ſie cnotliwie w ich ſtrzemioná wſtępuyąc záchował. Mącz 264b; Regnare, Mieć wielką powagę y záchowánie. Mącz 350a, 44c, 131b, 308b, 309b; ábowiem kiedy w piſmie ieſt kſtałt mowy/ nie mowię trudny/ ále iákiś wyſzſzego rozumu/ [...] wnet tho piſánie ma więtſzą powagę GórnDworz F3v; RejPos 100v; HistLan F5; Bo niedoſyć ći ieſt ná tem/ słyſzeć gdy ćię Krolem ábo Pánem názywáią/ powagę y mnoſtwo sług około śiebie mieć: [...] Trzebá żebyś rządźił/ ieſli chceſz być tym cżem ćię zową ModrzBaz 106v; SkarJedn 298; Tedy Deborę [...] obdárzył/ naprzod Pan Bog męſkim ſtátkiem y mądrośćią: ták iſz [...] wielką cżeść y powágę v wſzytkich ludzi z oſobnjch cnot ſwoich miáłá. SkarŻyw 559, 511; Aby ſam Bog miał ſwą chwałę/ á ſłowo iego ſwoię v wiernych powagę. CzechEp 109; NiemObr 50, 176; Dziś [...] Stan Duchowny odmienion/ nie ma ſwey powági/ Krol/ Kśiądz/ y nikt BielRozm 4; OrzJan 69; SkarKaz 206a; Pierwey ſeymowe ſtánowienie było iáko Bozkie nie wzruſzone y święte: teraz moc tráći/ powagi nie ma. SkarKazSej 659b, 674b, 700b.

»mieć, mian(y) w powadze« [w tym: miedzy sobą (2), sobie (1)] = anteferre Mącz [szyk zmienny] (16:3): LibLeg 11/187v; RejPs 142; tzęmu ie [obrazy] ſwięćićie y odpuſty tym ludziom rozdawaćie/ ktorzy klękáią przed nimi? tzemu iedny w więtſzey powadze/ á niſſli drugie maćie? KrowObr 113; RejWiz 97; BibRadz Act 5/13; Esse in aliquo numero, atque honore, Być w nieyákiey powadze mian. Mącz 428d; Vileo. Ieſtem podłym/ taniem/ nie bywam mian w żadney powadze. Mącz 496c, 122c [2 r.], 406c; RejAp 179v; ſthárałbym ſie [...]/ áby pan moy był krolewſkiego ſerczá [...] y doſtał miłośći/ ſławy/ y tego żeby káżdy cżłowiek/ y naywyſzſzy/ y nayniſzſzy/ miał go w wielkiey cżći/ powádze. GórnDworz Ii2v, Mm2; RejPos 198, 276v; RejZwierc 24; Phil E4, M; Nie rozumiałeś y ſam postępku práwnego, Aniś ſię práwomędrcow rádźił, ániś ich miał W powadze, nie poczćiłeś ich vpominkámi CiekPotr 65.

»naruszyć, naruszenie powagi« = existimationem violare Mącz (1:1): Mącz 498b; wolę [...] wykłádu ſłuſznego ſzukáć/ á mnimam że gi ia ſłuſzny y przyſtoyny pokazáć mogę/ ktory bez wſzego náruſzenia prawdy y powagi ſłowa Bożego oſtać ſie może. CzechRozm 138.

»przydać, przysporzyć (wiele a. nieco) powagi« (1:1): [białogłowa] ktora poważna ieſt s przyrodzenia/ wiele przyſporzy ſobie oney powagi/ vbiorem/ y obycżáymi do tego ſpoſobnemi. GórnDworz X3v, F5.

»przynosić (a. nieść) powagę« (2): piſmu widzimi ſie że to przynośi powagę iákąś/ kiedy kto węzłowácie/ á nie ták zbytnie łatwie piſze. GórnDworz F3; NiemObr 40.

»ku powadze, w powagę przyść« [szyk zmienny] (4:1): BielKron 180v; GórnDworz Ee5; Antichriſt [...] wſzelákimi ſpoſoby zábiega/ iákoby ieſzcże ku pierwſzey powadze y zwierzchnośći przyść mogł CzechRozm 255v, *; CzechEp 416.

»(przy)wrocić powagę« = ad severitatem revocare Mącz (2): Mącz 322d; Wróćiłeś mi powagę/ y mieyſce vczćiwé/ Poćieſzyłeś z łáſki ſwéy ſerce fráſowliwé. KochPs 104.

»powagę tracić (a. stracić, a. utracić)« = authoritatem amittere Mącz [szyk zmienny] (3): Mącz 225c; Abowiem doſyć tákich pánow ná ſwiecie było/ ktorzy cżáſu woiny poſpołu s poddánemi ſwemi znácżnie kwitnęli/ á potym gdy przyſzedł pokoy/ [...] y poddáni znikcżemnieli/ y pan ſtráćił wzięthość/ powagę/ y ſwietność ſwoię/ iáko żelázo/ gdy nim nie robią. GórnDworz Hh; SkarŻyw 559.

»powagę (u)czynić« [szyk zmienny] (3): RejZwierz 3; cżłowiek poważny á cnotámi ozdobiony ieſt nieco ku Bogu podobny ſpráwámi ſwemi/ á thák ony Páńſkie dáry cżynią mu iákąś powagę w ocżoch iego/ że ſie go wſzetecżny záwżdy y wſtydáć muśi/ y w poććiwośći záwżdy go mieć muśi. RejZwierc 135v; SkarKazSej 667a.

»[komu] powagę ukazować« (1): áni to ieſt v nich [u Turków] w obycżáiu/ áby mąż żenie powagę iáką álbo oná iemu poććiwość ſobie vkázowáli ſpołu BielKron 261.

»umniejszyć, ująć powagi« = diripere a. imminuere authoritatem Mącz [szyk zmienny] (3:1): Derogare alicuius honori, Vmnieyſzić komu powagi/ mniey go ważić niżli chce. Mącz 358a, 20c, 346c; iedni o ſłowie/ kthore przepowiedáne bywa/ wątpić pocżynáią/ ieſliże ieſt ſłowo Boże [...] Drudzy [...] iáwnie tego przą/ á wyſtępki ſłuchácżow dla tey iedney przycżyny z nienawiśći roſtrząſáią/ áby właſney powagi ſłowu Bożemu vmnieyſzyć mogli. RejPosRozpr b3.

»uwłoczyć powagi« = elevare authoritatem Mącz (3): Mordere, Trapić/ treſtać/ łáyáć/ vwłoczić powagi/ złorzeczić. Mącz 232a, 190b [2 r.].

»powagi uży(wa)ć (a. zażywać)« (8): GliczKsiąż F5; Niechay iáko chce człowiek w ſzczęśćiu pływa/ Niechay powagi iákiéy chce vżywa [in honore esset Vulg Ps 48/21]: Ieſli z fortuną rozum ſye nie ſprzęże/ Tákiéyże śmierći co bydło podlęże. KochPs 74; MWilkHist E4v; NiemObr 25, 48, 178; WerGośc 246; Niech ſye tu nikt z pánſtwem nie ozywa/ Ani z námi powagi vżywa/ Przywileie powieśmy ná kołku KochPieś 20.

»z powagi wyzuć« = pozbawić poważania (1): Płocha cześć ludzka/ y chłubá znikoma/ Abowiém ſkoro przyidźie śmierć łákoma: Hárdégo ſnádnie z powagi wyzuie KochPs 73.

»wzgardzić powagę; zgardzona powaga« = odrzucić godność; repudiata authoritas Mącz (1;1): Mącz 352d; C. Iulius Ceſarz wzgárdził też ſobie podáną powagę Krolewſką Phil Q.

»powagę, powagi (G) zacho(wy)wać; w powadze zacho(wy)wać, zachowany« = in authoritate conservare JanStat [szyk zmienny] (2:1;2:1): Przyſlas potym W K M w młodoſći ſwoiey w rozlicżne przygody a fraſunki/ á wſzędy żachowywaiącz w wielkiey poczćiwoſći ſlawną powagę ſtanu ſwego Krolewſkiego RejJóz A2; KrowObr 128; SkarJedn 181; NiemObr 161; [Sertoryjusz Rzymianin] vcżćiwość w wielkiey powadze y ná vcżtach záwſze miał y záchowywał/ niechcąc nigdy ninacż ſzkárádego pátrzáć/ áni też nic tákowego ſłyſzeć Phil M; Stolicá Metropolitaná kośćiołá Gniéźnieńſkiégo [...] we wſzyſtkim práwie/ powadze/ mocy/ prȩrogátiwie/ iurisdiciiéy/ zwyczáiu [...] ma bydź ná wieki záchowána. SarnStat 171.

»(ze)lżyć powagę; powaga lekce poważona bywa; lekkie uważenie powagi« (2;1;1): RejKup bb4v; Nie mamy náſzym wymſłem [!] ludzkim: gárdźić thą Swiątośćią Oleiu świętego [...] chybábyſmy (czego Boże nie day) zelżyli powagę Apoſtołów świętych. BiałKat 381v; dziſieyſzych cżáſow zacność á powagá práwie wſzytkich ſtanow niſzcżeie á lekce poważona bywa RejPosWstaw 42; Lekkie vważenie powagi krolewſkiey. SkarKazSej 674b marg.

»powagę (z)jednać« [szyk zmienny] (3): CzechEp 202; Cżemuż ſię oni tego ważą/ chcąc rzkomo pánu Chriſtuſowi zmyśloną powagę iednáć: Bogu oycu iego cżći y chwały/ vymowáć? NiemObr 106, 88.

»zostać w powadze« (1): Niebędźiemy nędze klepáć. Zoſtániem w wielkiey powadze Będą nas wſpomináć wſzędźie. MWilkHist E4v.

Wyrażenia: »boska powaga« (2): KuczbKat 120; [Likurgus, Solon, Numa] Bozką ſię powagą ſzczyćili gdy práwá piſáli/ iákoby ie od nich mieli. (marg) Pogáńſcy zakonodawcy od bogow práwá przynośili. (–) SkarKazSej 699b.

»[kto a. co jakiej] powagi« (5): LubPs P4v; Spectatissimus sui ordinis, Zacny miedzy ſwemi y wielgiey powagi. Mącz 405a, 111a, 126a; Láćinſcy Doktorowie ták ſtárzy y ták święći y vcżeni y teyże powagi iáko Greccy. SkarJedn d7.

»powaga Kościoła, kościelna« (4:1): Praw/ poććiwośći/ przywileiow/ powagi Rzymſkiego kośćiolá/ y Páná náſzego Papieżá/ [...] záchowáć bronić/ rozmnáżać/ y przytzyniáć/ będę vśiłował. KrowObr 128; NiemObr 177, 179; Auguſtyn S. powiedział: Iabych Ewángeliey nie wierzył/ by mię nie wzruſzáłá powagá kośćielna. WujNT 726; prawda wiáry/ z náſzey ſtrony/ wſpiera ſię ná świádectwie y ná powadze kośćiołá. WujNT 726.

»powaga nienaruszona« (1): My Káźimiérz z łáſki Bożéy Król Polſki [...] obaczáiąc iż w náſzym króleſtwie przećiwko powadze y czći nigdy nienáruſzonéy [contra decorem et honorem illibata JanStat 1019] tegóż króleſtwá náſzégo/ [...] były chowáné nieiákié złé zwyczáie/ [...] vczyniliſmy ziazd y Séym SarnStat 953.

»wielka powaga« [szyk 57:1] (58): RejPs 178v, 206v; Wielka powagá Kriſtá Krolá á Páná náſzego. LubPs M3 marg; KrowObr 113; Tá byłá thego przycżyná iż to miáſto v ſtárych ludźi było potym w bárzo wielkiey powadze. BibRadz II 72a marg, Act 5/13, I 481; Konſtántynus Ceſarz miewał ieden [gwóźdź z krzyża Chrystusa] záwżdy w ręku gdy ſie miał z nieprzyiacielem potykáć/ ktory teraz ieſt w wielkiey powadze w Medyolanie. BielKron 155, 86v, 105v, 115v, 117, 181v (9); Antelatus, Przełożony/ W więtſzey powadze miány. Mącz 122c; Maximi ponderis esse, Wielką mieć powagę Mącz 309b; Obtinere principatum, W wielkiey powadze być. Mącz 447d, 13b, 44c, 122c, 128b, 157d (13); RejAp 186v; [dworzanin] [...] áby ſie ſtárał pilnie/ żeby iego przyiazd/ dobra o nim ſławá/ y mniemánie vprzedziło: niechayby to tám pirwey ku wiádomośći przyſzło iż on gdzie ſie kolwiek chował/ wſzędzie był cżłowiekiem wzięthym/ y w wielkiey powadze GórnDworz M6, Cv, F3v, Ii2v, Mm2; RejPos 43v, 100v, 198, 199; RejZwierc 33, 46, 46v, 50, 127v, 135; Láćińſkie obrządki kośćielne/ tákże dobre/ y podomno więtſzey powagi y więtſzego ſerdecżnego á Duchownego nabożeńſtwá pełne ſą SkarJedn 385; SkarŻyw 278, 511, 559; MWilkHist E4v; WerKaz 292 [2 r.]; Phil M; Przetóż zgołá możem ſie niczego dobrégo ſpodźiéwáć/ áżby ſie tá woyná podnioſłá zá zezwoleniem wáſzym/ á zá władzą powagi wielkiéy Królá Iego M. mądrégo/ y Pánów ich M. wſzyſtkich OrzJan 70; SarnStat 1315; Ktemu iż ſię káżdemu chce dla ochędoſtwá y więtſzey powagi cudzoźiemſkich potrzeb vżywać GrabPospR K3v; Przetoż ſtánowienia iego więtſzą powagę máią/ y niewybádáney mądrośći pełne ſą y wieczne/ ktorych żadne ſtworzenie odmienić nie może. SkarKaz 206a. Cf »z wielką powagą«.

»zmyślona powaga« = fałszywy autorytet [szyk 2:1] (3): wſzyſcy wykrętácże Papieſcy/ [...] tą powagą zmyśloną kośćielną: ludźi proſte/ bá y mędrki thego świátá w piśmie ś. niećwycżone zwodzą NiemObr 179, 179, 180.

»znaczna powaga« (1): Vmiłowałeś ſpráwiedliwość świętą/ [...] Przeto ćię pan twóy znáczną przed inſzémi Vczćił powagą rowienniki twémi. KochPs 67.

»powaga zwierzchnia« (1): Ponieważ cżęſto Papieżowie Rzymſcy/ wynośili ſię z Rzymv/ y kędy indźiey mieſzkáli/ ćiągnąc zá ſobą władzą y powagę zwierzchnią/ zácżymby iuż przyſzło zwętpić/ o ſtolicy Rzymſkiey NiemObr 53.

Szeregi: »(i) powaga i (a) baczenie (a. baczność)« (5): A ták tu káżdy obácż/ iákiey mocy ieſt á w iákiey powadze á bácżnośći ieſth v Páná tego ſerce cżłowieká wiernego RejPos 309; Przypátruiąc ſie też y dziſieyſzym żywym/ w iákim wſzetecżni ſą v pocżćiwych obrzydzeniu á w iákiey záſię pocżćiwi á ſkromni/ y powadze y bacżeniu/ ieſth ſie cżym y vſtráſzyć y pocieſzyć. RejZwierc 18v, 33; WerKaz 292 [2 r.]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»powaga i chwała« [szyk 3:3] (6): Florere authoritate et gloria in urbe, Mieć powagę y chwałę w mieście. Mącz 131b; powieda Apoſtoł: Iż rozlicżni narodowie będą chodzić w ſwiátłośći tey/ á Krolowie ziemſcy wnioſą tám z ſobą wſzytkę powagę y chwałę ſwoię. RejAp 186, 186v [4 r.]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»cześć, (a, i) powaga« = existimatio et dignitas Mącz; decus et honor JanStat [szyk 17:3] (20): a yſch bi tho yego C.m. przeſz lyſth y przeſz poſla ſwego wſchem poddanim yey mczi [Izabeli Jagielonki] roſkazacz [!]. Abi yey mczi wthey czczi y powadze myely yako na ſtan yey mczi prziſthoy LibLeg 11/187v; [Waleryjus] Práwá też vſtáwił rozumowi i ſpráwie godne y ludzkie. [...] Przeto od poſpolſtwá był w wielkiey cżći y powadze BielKron 105v, 41, 117; Honorem inire, Czći powagi doſtáć. Mącz 105a; Fama, Sławá/ Poſpolita powieść o kim/ też cześć á powagá káżdego. Mącz 117b, 111b, 157d, 264b, 479d; GórnDworz Cv, Ii2v, Mm2; RejPos 303; BiałKaz M2; Obácż/ Cżytelniku/ co ten Grecżyn nápiſał: á wiákiey cżći y powadze byłá ſtolicá Rzymſká v ſtárych Grekow SkarJedn 222; w domu twoim Wieczna powagá/ wieczna cześć zoſtánie/ Prawdźiwy pánie. KochPs 141, 144; SkarŻyw 559; SarnStat 953. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»powaga, (i, a) dostojność« [szyk 2:2] (4): A przeſto gdziekolwiek będzie Biſkup/ bądz w Rzymie/ bądz w Eugubiey/ bądz w Konſtánthynopolu [...] teyże ieſt powagi y doſtoynośći. KrowObr 17v; Existimationem, dignitatemque ab inimicis defendere, Brónić powagi y doſtoynośći ſwey przećiw nieprziyacielóm Mącz 111b, 89a, 422d. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]

»majestat, (i) powaga« [szyk 2:1] (3): RejAp AA5v; powagą y máieſtatem Królá Iego M. Zygmuntá I. páná mądrégo y oycá oyczyſtégo/ wieleſmy rzeczy między królmi wielkimi záſzłych/ częſto vćiéráli y vmarzáli OrzJan 51, 64.

»miłość a (i) powaga« (2): DAwid on krol wielki żydowſki [...] był w wielkiey miłośći á powadze v poddánych ſwoich RejZwierc 127v, 24v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»powaga i mniemanie« (1): od zachodu y wſchodu zacnemi poſelſtwy vczczony Krol y pan wáſz/ wielką wam v poſtronnych powagę y mniemánie czyni. SkarKazSej 667a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»moc i (a) powaga« [szyk 4:1] (5): áby żadne Koncylia bes oblitznośći Rzymſkiego Papieża niemiáły żadney mocy y powagi. KrowObr 29; BibRadz I 43d marg; Authoritas Senatus, Powagá á moc zwyerſchnosći Senatorskiey. Mącz 20c; SkarJedn 298; [Piotr] Máttjaſzá Apoſtołá mocą y powagą vrzędu ſwego/ ná mieyſce Iudaſzowe Apoſtołem poſtáwił. SkarŻyw 600. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»pewność i powaga« (1): Przyidźie tedy Papieżnikom wſzytkę pewność/ y powagę ſwego powſzechnego kośćiołá [...] Ná oſobie Papieſkiey tylko záwieśić NiemObr 177. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»powaga, (a, i, albo) poczciwość (a. uczciwość)« [szyk 6:3] (9): KromRozm II k4, t2v; Hominem suspido veneror, et observo ut dignus est, Mam go w wielkiey podźcćiwośći [!] y powadze yáko godźien yeſt. Mącz 406c; Pan tho okázáć racżył/ iż dworſkiego á beſpiecżnego pytánia á gadánia o táiemniczach ſwoich á o ſpráwach ſwoich nigdy nie rad widzi: gdyż on chcze áby w wielkiey powadze á w wielkiey pocżćiwośći było wſpominano ſwięte imię iego RejPos 280, 198, 276v; A gdyż iuż ták ſłyſzyſz w iákiey ieſt powadze y poććiwośći cżłowiek ſtátecżny/ poważny/ á w leciech ſwych doſkonáły/ y v Bogá ná niebie/ y v ludzi ná ziemi. RejZwierc 136, 268; (marg) Swawola do czego prowádźi. (–) ſyn będźie chćiał bydź rowny Oycu/ żoná mężowi/ chłop Pánu ſwemu/ vczeń Miſtrżowi/ młody ſtáremu/ á zátem zginie vććiwość/ zginie powagá/ ktorą tu ieden drugiemu był powinien. GórnRozm C4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»powaga, (a) (prze)możność« (2): Praecedere authoritate, Więtſzą powagę á możność mieć. Mącz 44c; Pondus, Powagá/ przemożność. Mącz 309b.

»sława i powaga« (3): Lácedemońcżyk ktory mu [Kserksesowi] powiedział: Krolu [...] miey ſie ná piecży/ bo [...] thám przydzieſz ná ludzi rządne á bárzo ſpráwne. [...] był w wielkiey ſławie y powadze v niego. RejZwierc 50, 125; NiemObr 40. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»tytuł i powaga« (1): [Pana Boga proszę] áby ocży ludźiom [...] otwárzáć racżył/ [...] iżeby ten kośćioł Papieſki Bábilońſki poznać mogli: á nie oglądáiąc ſię nic ná ozdobne tytuły y zmyſloną powagę iego/ z mego ſię wyłęcżáć á do prawdźiwey gromadki owiecżek Páná Chriſtuſowych przyłęcżáć vmieli. NiemObr 180. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»władza i (ani) powaga« [szyk 2:1] (3): Do rzecży tedy przyſtępuiąc/ X.K. dowod o Papieſkiey zwirzchnośći/ ktorą ná Piotrowey powadze y władzy vbudowáć chćiał/ trzebá nam porządnie rozebráć NiemObr 31, 48; Phil Q.

»powaga i wziętość« (2): Obtinere admirationem, W wielkiey powadze y wźiętośći być. Mącz 447c; GórnDworz Ee5. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»zacność, (a, i) powaga« [szyk 9:4] (13): KromRozm II q; RejZwierz 87v; [młodzieńcy] żadnym ynſzym maią być poruczani á zwierzani/ yedno tym [...] ktorych by yuż przykładem niegrzeſzyli/ ale ſię ich powagą a zacznośćią od nich wſtrachiwałi. KwiatKsiąż Dv; Mącz 322d; Abowiem kiedy ſie miedzy ſobą wádzą małżonkowie/ iuż tám wſzytko s trzaſkiem á z łáiániem być muśi/ s cżego żadny inſzy pożytek vrość nie może/ iedno że ich powagá á zacność v dzyatek niſzcżeie RejPosWstaw [412]; [z chęci bycia poważanym u ludzi] ku zbierániu bogactw vmyſły náſze przykłádamy/ kthory poſtępek zda ſie nam [ż]e ieſt bliſkim wſtępkiem ku zacnośći á powadze RejPosWstaw [414]v, 42; KochPs 171; A co ſię tknie żywych [...] ták o nich mowię y piſzę: iż ieſli ſię náwrocą [...] wierzę iż zbáwieni będą. Nie pátrząc w tym ná zacność y powagę/ áni ná zwierzchowne nabożeńſtwo/ od ludźi drugich zmyślone CzechEp 325, 286; NiemObr 50 [2 r.]; OrzJan 26. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»powaga, (a, i) zwierzchność« [szyk 4:3] (7): Potentia, Moc/ możność/ też zwierſchność á powagá. Mącz 430c, 387a; CzechRozm 255v, *; Biſkupi niektorzy Cárogroccy [...] powagą zwierzchnośćią miáſtá/ y łaſką Ceſarzow tám mieſzkáiących/ y prozną á nádętą myſlą ſwoią ſkuſzeni: bráli to przedſię [...] iż tám ma być głowá duchowieńſtwá SkarJedn 173; przez niemały cżás/ dwáy Papieżowie bywáli/ ná rożnych mſeyſcách mieſzkáiąc/ [...] á káżdy z nich/ zwierzchnośći/ y powagi Papieſkiey vżywáć chćiał. NiemObr 178, 41. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

Wyrażenie przyimkowe: »z powagą« (1):
~ Wyrażenie: »z wielką powagą« (1): oſtátek świętych kośći [św. Floryjana]/ ná Krákowſki zamek przenieśione ſą/ y tám w grobie známienitym/ z wielką powagą położone/ odpocżywáią SkarŻyw 403. ~
a. Stan społeczny (1): Tego cżáſu wſzytek narod ludzki z winſzowánia Noego ieſt ná trzy powagi rozdzyelon/ to ieſt/ Kápłany/ Rycerze/ y chłopy álbo ſługi BielKron 6.
2. Zrównoważony sposób bycia, poważność, stateczność, godność; dostojny, majestatyczny wygląd; gravitas Mącz, Modrz, Vulg, JanStat, Cn; dignitas Mącz, Cn; existimatio, splendor Mącz (93): [który złościwie swe sprawy sprawuje] wzniozſſy myſl wzgorę ná wſſem dziwy broi/ Ktora powágá Bogu ſámemu przyſtoi. LubPs P2; RejWiz 92v [2 r.]; A ſtarſzy záſz máyą mieć ná każdy czás na powagę/ y ná pokorę wzgląd/ ktora zwlaſzcża ma być przet młodſzymi záwżdy záchowywana. KwiatKsiąż C, D4; Gravitatem constantia roborare, Powagę ſtáłością vmocnić. Mącz 357b; Ale kiedy Igo M. niechce tey powagi złożyć s ſiebie/ áby ſie theż s chudemi wdawał [...] przydzie nam też zániecháć Igo Miłośći GórnDworz L5v, K3v; KuczbKat 265; Drugi záſię niedba áni o miłość áni o powagę/ áni o vrodę/ áni ſie żadnym obyczáiom przypátruiąc/ kiloby miáłá [przyszła żona] ze dwie wśi á w trzeciey połowicę RejZwierc 30; iużby go [człowieka poczciwego] muſiał iáki wſtyd w ocży kłoć/ wſpomionąwſzy cżáſy ſwe poććiwe/ ieſliże ie w ſtátecżnym rozmyſle á w ſłuſzney powadze wytrwał/ áby miał ſtárość/ ſwą podáć ná iákie wſzetecżne á złe obycżáie. RejZwierc 143v; KochPieś 41; Król bacząc w niéy ták z vrody/ iáko y z twarzy powagę iákąś/ pytał iéy/ coby zacz byłá KochWz 141; Był świát pod moćą [!] Rzymſką [i perską, i assyryjską]: [...]: ále wżdy żałość vtráconéy wolnośći miáłá przedśię nieiáką vćiechę: W Perſiiéy bowiém dla kárnośći nie dano krzywdy czynić: v Aſſiriyczyków powagá byłá wielka: v Rzymian záśię vkłádna ludzkość OrzJan 21.

powaga czego (4): In homine turpissimo obsolebant dignitatis insignia W márnym człowiecze powagá doſtoynośći niſzczáłá. Mącz 262b. Cf »zacho(wa)wać powagę«, »powaga obyczajow«.

powaga w czym (2): Orationis dignitas, Powagá w rzeczi. Mącz 89a; Magnifice loqui, Powagi w słowiech vżywáć. Mącz 204c.

powaga czyja [w tym: pron poss (9), G sb i pron (4)] (13): RejJóz O3; LubPs M3; Mącz 149c, 388c, 477c; Oto ſłyſzyſz od Ianá ſwiętego/ iż vlęknąwſzy ſie tákiey powagi Anyołá onego muſiał vpáść ná koláná ſwoie RejAp 159v; Ale iáka tho muśi być doſtoyność á powagá thych duchow Páńſkich? RejAp 159v; [starzy ludzie] áby to co wiedzą/ ze ſmákiem powiedáć vmieli/ á k rzecży: ſłodząc onę powagę ſwą/ kthorą im ſzedziwość dáie/ ſtátecżną trefnoſcią GórnDworz K3v; SkarŻyw 486; KochFr 111; OrzJan 35; Coż ſobie pocżniećie w dźień náwiedzenia y nieſzcżęśćia z dáleká przychodzącego? do cżyiey ſie pomocy vćiecżećie/ y gdźie podźieiećie onę powagę wáſzę/ żebyśćie kárku nienáchylili trokom do poimánia PowodPr 69; KlonWor 14.

W połączeniach szeregowych (16): KrowObr 86; Niechay w nim [dworzaninie] znácżna będzye ſkromność/ ſtáthek/ á powagá nie brzydka GórnDworz K7, F8v, H7v, K, Ff8; RejZwierc 82v; PaprPan Bb3; Wielkich Pánow ſynowie niemal wſzytcy w pieſzcżoćie á w roſpuſtnośći bywáią wychowáni: [...] Z młodu ſię vcżą nádętośći/ zbytniey powagi/ y zuchwálſtwá ModrzBaz 12, 87; SkarŻyw 486; PudłFr 61; OrzJan 35; WujNT Tit 2/7, s. 745 marg; [język niemiecki] rózny bárzo od támtych wſzyſtkich [tj. od łacińskiego i włoskiego]: á ták rózny, że co támté ięzyki máią w ſobie głádkośći, powagi y ſubtélnośći, to ten ſurowy, trudny, y wyſoki. JanNKar D.

W przeciwstawieniach: »dworstwo, śmiech ... powaga« (2): Więc go doſyć y w dworſtwie/ doſyć y w powadze/ Vmie wſzytko zmiarkowáć RejZwierz 71; A cżáſem áni kęs ieden ma ſmiechu w ſobie [jakieś rzeczenie]/ owſzem ſtátek/ á powagę. GórnDworz P7.

Przysłowia: Iedno iż więc powaga/ mieni obycżaie RejZwierz 61.

IAko ogień/ á wodá rózno śiebie chodzą/ Ták miłość/ á powagá nigdy ſię niezgodzą. KochFr 109.

Zwroty: »mieć w sobie coś powagi« (1): Iákoż mnie ſie bárzo podoba páchołek młodi [...] ktory owo ma w ſobie/ coś troſzkę powagi/ á gdy do cżynienia przyidzie iż niewiele mowi GórnDworz K4.

»odkładać swe powagi« = zaprzestawać statecznego sposobu życia (1): (did) Iozeph (–) Iuż ia teraż odkładam ſwe powagi wſzytki A chczę być z wami weſoł praw ie [!] towarzyski A tak iuż ſwym fraſunkom teraz pokoy daycie A iako goſcie zemną iuż za ſtoł ſiadaycie RejJóz O3.

»strzec (a. przestrzegać) powagi (sw(oj)ej)« = existimationi suae servire Mącz [szyk zmienny] (5): Tuenda est tibi tua gravitas, Maſz ſtrzedz ſwey powagi. Mącz 149c, 388c; PaprPan P2; Ty ſtrzeż ſwoiéy powagi/ niebaẃ ſię fráſzkámi/ Ale mi ie odeśli prędkimi nogámi. KochFr 111; BielSjem 3.

»zachowa(wa)ć powagę« [w tym: czego (2)] = obtinere dignitatem Mącz [szyk zmienny] (5): KromRozm II i; Dignitatem et decus civitatis sustinere, Záchowáwáć powagę ſtanu mieyſckiego. Mącz 448b, 447c; [jedni panowie] wiele rzecży cżynią przeciwko przyſtoieńſtwu/ zá kthoremi przychodzą więcz w thák lekką cenę do ludzi/ iż ich ſobie zá nic nie ważą. A drudzy záſię chcąc záchowáć powagę/ á w tym nie trzymáiąc pewney miáry/ przychodzą w ohyzdę/ do wſzytkiego ſwiátá. GórnDworz Ii6, K.

»zapomnieć powagi« = zachować się niewłaściwie (1): kiedy chcze być naytrefnieyſzym/ á naywięczey mowić/ thedy ſie więcz we wſzythkim głupſtwie á ſproſnośći popiſze: tho dla tego/ iż táki zápomniawſzy powagi/ y wſtidu/ nie vważy mieiſcá/ ná ktorym: oſoby/ przed kim: czáſu/ iákiego/ co mowić przyſtoi. GórnDworz N7v.

Wyrażenia: »gorna powaga« = pycha (1): A w tho niechay by thák trefiał/ iżby go áni zelżyłá zbytnia ſkłonność/ áni záſię przywiodłá w nienawiść gorna powagá. GórnDworz Ii2v.

»mądra powaga« (1): mądra powagá [białejgłowy]/ z dobrocią złącżona/ ieſt iáko moczną tarcżą/ przećiwko niewſthydliwym wſzetecżnikom GórnDworz Xv.

»powaga obyczajow« (1): O iáko trudno ztákimi ludźmi mowić/ ktorzi konie obieráć vmieią/ roſkoſznych potraw rádźi vżywáią: [...] lecż áby ſię rozumowi przypátrowániu/ przyrodzenia wybacżániu/ vſtáwam cudzym/ ſądow ſrogośći y powadze obycżáiow [morum gravitatem] dáli przywábić y przyzwáć/ żadną miárą ná to niedádzą ſię przywieść. ModrzBaz 143v.

»przystojna powaga« [szyk 2:1] (3): GórnDworz K; Státeczna/ y przyſtoyna powaga/ gdy chodźi: Równie iáko Diáná/ że dźiw w oczu rodźi. PudłFr 70. Cf »z przystojną powagą«.

»stateczna powaga« (2): gdy by oni [młodzieńcy] ſtarſzych przykłady y powodem ſtátecżney powagi niebyli zátrzymawani/ łatwie by ſię w gorſze rzecży záwżdy wdawali. KwiatKsiąż C; PudłFr 70.

Szeregi: »powaga, (a) cnota« (2): Homo eo splendore, ea virtute qua omnes existimatis, Człowiek yeſt tey powagi/ tey cnoti yáką mu wſzyſcy prziwłaſzczácie. Mącz 409c, 192d. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»stan i powaga; stan z powagą« (1;1): RejWiz 15v; káżdy/ którégobykolwiek był ſtanu/ [...] powinien ſwą niewinność ſobie równémi w ſtanie y w powadze [aequali ordine, vel gravitate JanStat 620] świádki [...] obiáſnić/ oczyśćić/ okázáć SarnStat 703.

»statek (a. stateczność) a (i) powaga; statek z powagą« [szyk 4:2] (4;2): RejWiz 27v; Aspergere comitati gravitatem, Ku ludzkośći á kuſztowániu ſtátek s powagą prziłącza weſpołek weſołym y ſtátecznym być/ nie wſzetecznym. Mącz 404a; A v inych [...] iedno ſtáthek ſam/ á powagá ma przodek/ Y w kim tho widzą/ ten iuż v nich wielki cżłowiek GórnDworz C8v, P7. Cf »z powagą i statkiem«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»układność z powagą« (1): ty dwie Dianie [...] Vmieią pięknie vżyć/ ſtanu krolewſkiego. Acż vkłádność z powagą/ nie rádá ſie zgodzi RejZwierz 49v.

»powaga a wspaniłość« (1): Abowiem powagá á wſpaniłość ſnádnie nierozważnego cżłowieká ku śiłá rzecżam niepotrzebnym przywieść muśi. RejZwierc 147.

Wyrażenie przyimkowe: »z powagą« (21): Lente et paulatim cum quadam gravitate procedere, Z lekká á s powagą ſobie poſtępować. Mącz 44c, 64d, 149c; GórnDworz F8v; To mow/ y nápominay/ Y ſtrofuy/ z wſzeláką powagą [cum omni imperio]. Zaden tobą niech nie gárdźi. WujNT Tit 2/15.
~ Wyrażenia: »z przystojną powagą« (1): Cżáſem ſobie [burmistrz] z przyſtoyną powagą záśiędźie Ná Ratuſzu ná ſpráwách/ ná ſwoim urzędźie KlonWor 14.

»z wielką powagą« (11): MurzHist H2v; KrowObr 119v; [Tyberiuszowi] po śmierći Auguſtuſowey Ceſárſtwo przynieſiono [...] Nie był bárzo zły áni dobry/ wſzákże z wielką powagą pánował. BielKron 140; Zygmunt Krol Polſki przywithał [cesarza] z wielką chućią y powagą/ gdzye napierwey Ceſarz mowił [...] BielKron 414, 260v, 390; Sic egit causam tuam, ut neque eloquentia maiore quisquam, neque gravitate poterit, Ták rzecz twą ſpráwował yſzby żaden nie mógł s więtſzą v ymownością s pilnieyſzym wyſtáwiánim y s więtſzą powagą. Mącz 343b; RejPos 4, 11v; SkarŻyw 319; CzechEp 167.

»z wymyśloną powagą« (1): gdy mu [dworzaninowi] przed pánem ſwym/ przy zgrái zácnych ludzi táńczowáć przyidźie [...] iżby áni ſzalenie názbyt/ á ze zbytnią chęcią/ áni też z wymyſloną powagą cżáſu támtemu nieprzyſtoyną/ táńcował. GórnDworz K.

Szeregi: »mądrze i z powagą« (1): Leo mądrze y zwielką powagą kośćioły wſzytkiego świátá y wſchodne ſpráwował. SkarŻyw 319.

»z pompą i powagą« (1): Páná młodego [...] z wielką pompą y powagą do młodey pániey do wykonániá ślubu przyprowádzono. CzechEp 167.

»z postawą a z powagą« (1): Przyſzedł kſiądz z długą brodą/ miedzy towárzyſze/ S poſtáwą á s powagą/ idąc ſie kołyſze. RejFig Dd2.

»z powagą a z pychą« (1): pátrzże z iáką powagą á z iáką pychą ten Pan vżywáć racży tego ſtanu ſwego RejZwierc 69.

»z powagą i statkiem (a. statecznością)« (2): A mowił to z wielką powagą i ſtatecznością twárzy i mowy ſwoiéi MurzHist H2v; BielKron 118v. ~

Przen (3): Cżnota pothrzebuie powagi RejJóz E3 marg; fortuná [...] woli ſwe hárcowniki obroćić ná łákomce/ ná wydzierácże/ á ná nikcżemniki/ bo wie iż ſie tám rychley pożywią/ y wie iż iey tám ſtoł záktytho [!] y ſtołek poſtáwiono/ á iż tám y s pożytkiem y s powagą vżywie przedſięwzięcia ſwego. RejZwierc 135v; nie tylko mnie/ ale y káżdego z nas złupi nieużyta śmierć z duſze/ wyzuie z powagi LatHar 638.
3. Wartość, ważność (15):
Zwroty: »być [jakiej] powagi« [w tym: u kogo (3)] [szyk zmienny] (7): Abowiem wſſytko ine ná ſwiećie/ ácz by też to było wielkiey powagi/ nic nie ieſt przed máieſtatem iego RejPs 142; wámi ſwiadcżę żeśćie nie inákſzey powagi byli v mnie/ iedno iáko ia v was BielKron 254v; RejAp 15v; RejPos 216. Cf »jednej powagi być«.

»jednej (a. jednakiej) powagi być« [w tym: u kogo (1), w czym [= pod względem czego]] [szyk zmienny] (3): [Myncarz] dobrá ludzkie powiádáł być wſzem ſpolne/ y w doſtoieńſtwach wſzytcy iedney powagi być máią BielKron 202v; Ták też y wnowem teſtámenćie/ nie wſzytki liſty iednákiey zdawná powagi/ v onych ſkoro po Apoſtolech świętych Chriſtian były. BudBib d2v; CzechEp 251.

»[byc] w powadze« [w tym: u kogo (1)] = mieć wysoką wartość (4): Abowiem gdzie w powadze złoto/ tám chćiwość bywa BielKron 296v; Náſze towáry v nich nie płácą okrom lnu/ choćia tám ſubtylne ſzáty máią nád iedwab/ á wżdy len wpowadze/ thák iż náſzy żeglarze zá koſzule wyſzywáne brali po mierze korzenia. BielKron 453v, 441v, 450.

»[u kogo] w małej powadze bywać« = mieć małą wartość (1): Bo zacni ſtanowie chociay co od kogo wezmą/ tedy to v nich w máłey powadze bywa/ álbo wnet záſię ledá komu dádzą RejZwierc 98v.

»[u kogo] powagę mieć« (1): Minus curat famam quam pecuniam, Więtſzą v niego powagę máyą pieniądze niż vczćywość á dobre słowo. Mącz 117b.

»mieć w sobie całą i doskonałą powagę« = posiadać nieskońą wartość (1): piſmo ś. ma w ſobie wſzytkę cáłą y doſkonáłą powagę y zupełność/ że iey nikt nie może przydać CzechEp 136.

Wyrażenie: »wielka powaga« (3): RejPs 142; Niewiáſty v nich [u Azenagów] tłuſte w wielkiey powadze/ zwłaſzcżá ktore pierśi wielkie máią BielKron 450; RejAp 15v.
Szeregi: »moc a powaga« (1): Trzecie vważay/ iákiey ieſth mocy á iákiey powagi nabożna á ſpołecżna modlitwá/ [...] z zupełnego ſercá pochodząca. RejPos 216.

»ozdoba i powaga« (1): Oſtátnie liekárſtwo ná grzech maſz/ [...] od Páná twego/ Iezu Chriſtá/ ktore tym wſzyſtkim wyſzey námienionem [chrztowi, pokucie, jałmużnie] ozdobę/ y powagę cżyni. BiałKaz B3v.

»zwierzchność abo powaga« (1): ktorzy [heretycy] twierdzą trzech [bogów] ná wſzem równych/ á iż oni ſą iedneyże iſtnośći/ y iedney zwierzchnośći ábo powagi CzechEp 251.

Synonimy: 1. baczność, cześć, szacunek, uznanie; 2. dostojność, godność, stateczność, statek; 3. cena.

Cf WAGA, WAŻNOŚĆ

JR