[zaloguj się]

PRAKTYKOWANIE (14) sb n

-ti- (10), -ty- (4).

Oba a oraz o jasne (w tym w obu a 1 r. błędne znakowanie); teksty nie oznaczają .

Fleksja
sg
N praktykowani(e)
G praktykowaniå
L praktykowaniu

sg N praktykowani(e) (9).G praktykowaniå (4).L praktykowaniu (1).

stp brak, Cn s.v. praktyka, Linde w objaśnieniu s.v. praktykarski.

1. Wróżenie, przepowiadanie przyszłości; divinatio Mącz, Cn; aruspicina, astrologia, hariolatio, hydromantia, ignispicium, vaticinatio Mącz (12): Apollo, Bóg zdrowia/ Praktikowania/ y lekarſtwá. Też/ Słońca. Mącz 12c; Aruspicina. Nauká práktikowánia. Mącz 17b, 20c, 91c, 153b, 208d, 476c.

praktykowanie wedle czego (1): Astrologia, Náuká práktikowánia wedle biegu niebieskiego. Mącz 18b.

praktykowanie z czego (4): Chiromantia, Divinatio ex manuum inspectione, Wieſzczbá/ álbo práktikowánie z liniy ręcznych. Mącz 51d, 160a, 165a, 298d.

praktykowanie na czym (1): Hydromantia, Práktikowánie z wody álbo ná wodzie/ czáry Mącz 160a.

Szereg: »praktykowanie albo wieszczba« [szyk 1:1] (2): Physiognomia, Physionomia, Práktykowánie álbo wieſzczbá z liniey á z xtałtu cziey twarzi. Mącz 298d, 51d.
2. Przepowiednia (1): gdy chodzili nád przekopem mieyskim/ rzekł Anektánábus ſynu Alexandrze/ pogląday ná gwiazdi bácż gwiazdę Herkuleſowę iáko ſie ſmęći / á Merkurius ſie weſeli/ Iowiſzá też widzę iaſnącego/ iuż moie praktykowánie [fata mea] mnię bliską ſmierć od ſyná mego obiecuie. HistAl A7v.
3. Prowadzenie sporu sądowego [czego] (1):
Zwrot: »praktykowanie [z kim] czynić« (1): przerzeczeni Sędźiowie w Woiewództwách y źiemiách obráni/ ziáchawſzy ſie ná czás y mieyſce ſądom náznáczoné máią przy ſądźie źiemie onéy y przy vrzędźie Stárośćim rotą [...] przyśiądz: tego dołożywſzy/ iż práktykowánia żadnych kauz z nikim czynić nie máią/ áni przeſtrogi/ áni rády dawać SarnStat 853.

Synonimy: 1. opowiedanie, proroctwo, przepowiedanie, wieszczba, wieszczbiarstwo, wrożba, wrożenie, wrożka.

Cf PRAKTYKOWAĆ

DDJ