[zaloguj się]

PRZETARGAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes przetargåm.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. przetargnąć.

Znaczenia
Przedzierać: Perrumpo, Przerywam/ Przetárgam/ Gwałtem ſie przedzieram/ Przebiyam. Mącz 361b.

Synonimy: drzeć, przedzierać, przerywać, rozdzierać, rozrywać.

Formacje współrdzenne cf TARGAĆ.

JR