[zaloguj się]

PRZEWOZ (50) sb m

e jasne; -óz, -oz-.

Fleksja
sg pl
N przewóz przewozy
G przewozu przewoz(o)w
A przewóz przewozy
I przewoz(e)m
L przewozie przewozi(e)ch

sg N przewóz (11).G przewozu (19).A przewóz (5).I przewoz(e)m (1).L przewozie (4).pl N przewozy (3).G przewoz(o)w (3).A przewozy (3).L przewozi(e)ch (1).

stp, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

1. Transport, przejazd przez wodę; commeatus, traiectio, traiectus, transmissio, transvectio, vectura, velatura Cn (19):
a. Przewiezienie (przewożenie) (w nawiązaniu doprzewieźć, przewozić”) (9): A przewoſzy wolne bycz maya przeſz zadney zaplathy MetrKor 34/134; Opátrzmy ſobie okręt ná brzegu y zmowmy przewoz SkarŻyw 134; KlonFlis C3, C3v.

przewoz na czym [= przez jaką rzekę] (1): Bárthoſz Miniſter burgeńſkie Kſiążę [...] vtonął ná przewoźie w nocy ná Dunáiu BielKron 413v.

Zwrot: »przewoz (za)płacić; od przewozu płacić, zapłata« (2;1:1): BierEz Q2; pieniądze do śiebie wziąwſzy/ y imi przewoz zapłáćiwſzy/ z onym zakonnikiem táiemnie morzem poiáchał. SkarŻyw 134; bo idąc [przez most] do domu Napozniéy/ od przewozu nie płácę nikomu. KochFrag 41; Portorium – Ząpłata od przewozu. Calep 824b.
b. Przedosta(wa)nie się (wpław lub środkiem transportu) (w nawiązaniu doprzewieźć się, przewozić się”) (10): Wzyąto to ymyą marya oth morza [...] dla przeuozu bo yako morzem moze uyele przeyechacz tak przeſz maryą ſyn bozy przyſzedl na then ſzwyath PatKaz III 25v; SkarKazSej 683b.

przewoz czyj (1): gdy gdzie mieli ciągnąć/ dwá łodź iednę nieśli/ [...] W tych ſię Batách woźili/ á Konie w pław wiedli (marg) Przemyſlne ſtárey Litwy przewozy. (–) StryjKron 250.

Wyrażenia: »przewoz morski« (1): Franciſcus Cardinał Weneckiey Armaty Hetman/ co miał Turkom przewozu morſkiego bronić/ ſam práwie ich przewiozł w ſwoichże okrętách/ batách/ Gálerach StryjKron 602 marg.

»spokojny przewoz« (1): Morſkie ſrogoſći przez ćię záwżdy bywáią vſkromiony áby czyniły ſpokoine przewozy RejPs 153.

Przen: Przejście z życia do śmierci, dostanie się do nieba (5): Pilnie ſie trzebá vcżyć cżłowiekowi cnemu. Iáko iuż ma do końcá przez to morze płynąć [...]. Bo by to ſzpetny przewoz minąwſzy głębiny/ Do końcá przepłynąwſzy łápáć ſie ſzeliny. RejZwierc 120v.

przewoz czyj (1): A on ſtáry przewoźnik cżekáiąc ſie ſmieie. Kthory v portu ſthrzeże v piekłá ſámego [...]. Lecż chceſzli go oſzukáć á rozumem ſchodzić/ Iżeć by nic w przewozie twym nie mogł záſzkodzić. Spráwuyże ſie gwiazdámi á pátrz pilnie w niebo RejZwierc 120v.

Wyrażenia: »przewoz szczęśliwy« (1): We chrzćie/ Pháráoná ſmoká piekielnego vtapiamy: y po tey wodźie do inney wieczney kráiny przewoz ſzczęśliwy mamy. SkarKaz 516b.

»po wodzie [dokąd] przewoz« (1): SkarKaz 516b cf »przewoz szczęśliwy«.

»przewoz zbawienny« (1): Wſtąp w tę Lodkę Piotrá wielkiego/ [...] ktorey ſamey żadne nawáłnośći pogrążyć ná tym morzu przewozu zbáwiennego niemogły SkarJedn 386.

»zły przewoz« (1): Miey ſie rádzęć ná piecży byś portu nie minął/ Byś ſie dáley odgrzebſzy głębiey nie ochynął. Bo tám bárzo zły przewoz y łodzia ſie chwieie/ A on ſtáry przewoźnik cżekáiąc ſie ſmieie. RejZwierc 120v.

2. [Podróż [skąd dokąd]: Vyrżyſz żeby ták daleki przewos ze Franciey á bo z Wiedniá do Polſki/ nic iego [króla] przyrodzeniu okrutnemu abo zepſowánym obyczaiom nie záſzkodźił Sentencja B4v.]
3. Miejsce przeprawy przez wodę, przystań (19): gdi przi rzekach albo vprzewozow tedi karcżmarze albo młynarze vmieią z cżartowſkiey ſprawy przedać wiatr [...] zegluiącim MiechGlab *5v; LibLeg 6/157, 10/58; BielKron 465v; BielSpr 59; SarnStat 1164; Tám przyiechawſzy chłopek do przewozu/ Záwołał wieyſkim głoſem z śiadſzy z wozu KlonFlis C3v; [Na przewozie nic od niego nie wzięli. [Cytat nieskolacjonowany.] SenekaGórn 433 (Linde: błędna lokalizacja)].

przewoz u czego (1): v Towanya przewoſi bili v.K.M. na poli sprzekopſkym czarzem LibLeg 10/71v.

przewoz przez co (2): tám też nie dáleko/ Przewoz Málborſki przez wiſłę poprzeko KlonFlis H. Cf »przewoz przez rzekę«.

przewoz czyj [w tym: G sb (1), [ai poss]] (1): LibLeg 10/71v; [Czynsz z przewozu wójtowskiego. – Wójt z przewozu pro anno dawa do zamku ... mc 2/0/0 LustrSand 218].

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [przewoz + przymiotnik (3), przymiotnik + przewoz (1)] (4): ZapWar 1505 nr 2011; abisczie zadnemv niedopusczali thim kozakom glownim przewozicz na przewozie Bialogroczkim LibLeg 10/58; do vſczia Bohv gdzie wpada wniepr y wmorze a zową tho rvſkym przewozem. LibLeg 11/78v; KlonFlis H; [Leop 2.Mach 14/1 (Linde); ale się WM za Wisłą nie odrzekaj bywać dla przewozu warszawskiego, mostem, da Bóg, będziesz WM jeździł. ListyZygmAug 1571/610, 1571/610].

W połączeniu szeregowym (1): Drudzy ſą co przed Ceſárzem przodkiem chodzą [...]/ áby cżynili ſzlák/ thym ktorzy prowádzą Ceſárzá/ tákże y moſty álbo przewozy/ przepłáwy/ przodkiem chodzą nápráwowáć ludźie pieſzy. BielSpr 53.

Zwrot: »na przewozie przewozić, [przewozić się]« [szyk zmienny] (2): Iam roſkazal [...] Lyſti naſze pyſſacz abi zadnego nygdziesz na przewoziech nyeprzewozono przes lyſtv naſchego. LibLeg 10/68, 10/58; [ListyZygmAug 1571/610].
Wyrażenie: »przewoz przez rzekę, [na rzece]« (1): BielKron 431; [Przewozy są 3 na rzece Niestrze, z których jeden najmują za fl. 15, drugi średni za fl. 80, trzeci za fl. 25 LustrRus I 258].
Zestawienie: »wielki przewoz« (1): ieſt też Przewoz przez tę rzekę Don/ zową wielki przewoz bliſko ieźiorá Meotys. BielKron 431.
Szeregi: »most ani przewoz« (1): s Pocżywla idąc do Tauryki [...] przez puſzcżą/ ty rzeki nadchodzą/ Sná/ Sámará/ Aryel/ ná kthorych niemaſz moſtu áni przewozu BielKron 431v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

[»port abo przewoz« : POthym we trzy láthá dowiedział ſie Iudás y oni kthorzy ſnim byli: że Demetrius [...] z gwałtownym mnoſtwem ludzi y okrętow/ przez port (ábo przewoz) Tripolimſki/ ćiągnął ná mieſcá ſpoſobne á potrzebne Leop 2.Mach 14/1 (Linde).]

Przen (2): Ciebie Kochánowſki złoty/ nieopłákánego Nie puśćiem do przewozu y kráiu podźiemnego. KlonŻal ktv.

przewoz u czego (1): Bo ſnać v Acherontá ná przewoźie zmieſzkam/ Niżli mi ſye doſtánie Niebieſką iść śćieſzkam. PudłFr 79.

4. Środek transportu do przeprawy przez wodę; navigium Miech; hypagum, ponto Calep (6): the wſzytkie rzeki przerzecżone przebywaią [Tatarzy Zawolscy] bez żadnego przewozu MiechGlab 26, 23; Calep 494a, 821a.
Wyrażenie: »przewoz rzeczny, przez rzekę« [szyk 1:1] (1:1): Zmyſlili [Litwini]/ y fortelne przez rzeki przewozy/ Lodzie/ Czołny z Zubrowych ſkor dziwnie ſzywáli/ A ſzwy dla prześcia wody/ łoiem náćieráli. StryjKron 250; Bo won czás gdy w tych mieyſcách leśnych puſto ſtało/ Ieſzcze przewozow bárdzo rzecznych nálazł máło StryjKron 250.
5. Opłata pobierana przez przewoźnika za przewiezienie przez wodę; naulum BartBydg, Cn; nigra moneta, plumbei quadrantes, portorium, (quadrans) ratitus, teruncius, vecturae quadrans Cn (1): Naulum, precium quod datur pro navigio, przevosz, quasi navis lucrum BartBydg 96b.
6. Opłata mytna od wozu [w tym: ile (2), po ile (2)] (5): Wmarthinowye od wozv przevozv po czterzi Kwarniky MetrKor 57/115v; Wkropczv przewozv dwa gr MetrKor 57/116v, 59/273v, 274v; vectura, Furlon/ myto zwłaſzczá furmáńskie álbo przewóz. Mącz 477b.

Synonimy: 1. przeprawa; 6. fura, furlon, myto.

Cf POWOZ, PRZEWOŻENIE

ALKa